Kasse 079 1917-1919

Mpr nr. A079001
Dato : 19151022
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeres forhold. Plejerforeningen har ansøgt om 3 timers nedsættelse af arbejdstiden samt en ugentlig fridag. Disse goder gennemføres i 1920, men først efter, at der er ansat yderligere 7 plejere. Der er imidlertid problemer med at huse nye plejere.

 

    079-001

Mpr nr. A079002
Dato : 19171102
Forfatter:Rasmussen, Gerda Leonie, datter og sygeplejerske Rasmussen Marius, smedemester Talbing, dr Nyerup, dr
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Undertegnede Gerda Leonie Rasmussen, datter af smedemester Marius Rasmussen, Nørrealle, tillader sig høfligst at ansøge overlægen om der er ledige plads som sygeplejerske på hospitalet. Jeg har to år været ansat sygeplejeelev på henholdsvis Doktor Nyerups Klinik samt Tablings privat klinik København Da Deres indsendte lægeattest ikke indeholder oplysninger om Deres helbredstilstand i det hele taget, skal man - idet man tilbagesender den - anmode Dem om at foranledige, at den vedkommende læge forsynes med udtalelser herom. De anmodes om at sende udtalelse fra dr. Talbings privat Klinik.

Mpr nr. A079003
Dato : 19171119
Forfatter:Rasmussen, Inger, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. For så vidt De endnu er ansøger til plads som sygeplejerske her ved hospitalet, anmodes De om at indsende lægeattest om Deres helbredstilstand, særlig med hensyn til nervelidelser og tuberkulose, ligesom man anmoder Dem om at tilbagesende Deres anbefalinger, efter at rigtigheden på Deres anbefalinger er blevet bekræftet. Sygeplejerske frk. Inger Rasmussen, Lærkevej 4,II t.h., København L.

Mpr nr. A079004
Dato : 19171105
Forfatter:Bekket Wood, Eli, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Eli Bekket Wood søger plads som sygeplejerske men lægeattesten er for gammel, og der er ingen anbefalinger.

 

    079-002-004

Mpr nr. A079005
Dato : 19171019
Forfatter:Andersen, Dorthea Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Dorthea Elisabeth Andersen, der er uddannet ved København kommunale sygehusvæsen ansøger om en ledig stilling som sygeplejerske.

Mpr nr. A079006
Dato : 19171027
Forfatter:Kjeldsen, Georg, tryllekunstner
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Tryllekunstner. Jeg tillader mig at forespørge, om det mulig kunne passe overlægen at jeg i lighed med for nogle år siden gav en forestilling på sindssygehospitalet. eg kommer til Jylland i november måned, skal optræde den 1.2. 3. 4. novbr.i Hjørring 6te i Kolding, så jeg står selvfølgelig gerne til overlægens dispotion en anden dag. Jeg har i år jubilæums (25 år) og tillader mig at indlægge nogle presseudtalelser af de københavnske blade i anledning af jubilæet. Georg Kjeldsen.

Mpr nr. A079007
Dato : 19171024
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. I henhold til lov om dyrtidstillæg, anmoder justitsministeriet om at indsende navne og civilstand, på personer, der kan komme på tale hertil. Man svarer at der ingen er.

 

    079-005-007

Mpr nr. A079008
Dato : 19180928
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Man anmodes om at indsende liste over, hvem der kan tilkomme dyrtidstillæg, hvilket sker.

 

    079-008

Mpr nr. A079009
Dato : 19180920
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Lister med navne over modtagere af dyrtidstillæg, samt korrespondance med justitsministeriet vedrørende dette emne.

 

    079-009

Mpr nr. A079010
Dato : 19171126
Forfatter:Christensen, Helvig, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Assistent på linnedstuen. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent på hospitalets linnedstue fra den 1. januar 1918 at regne med en årlig løn af 500 kr., stigende efter hver 4 års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. samt fri station i hospitalets II forplejningsklasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 3 måneder og med forpligtigelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Helvig Christensen, Århus. Tager sin afsked den 1. oktober 1919.

 

    079-010

Mpr nr. A079011
Dato : 19170410
Forfatter:Petersson, Kristian, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Forespørgsel om ansat. Tilbagesendes tjenesteligt Hasle m.fl. Herreds kontor med bemærkning, at Kristian Petersson, f. i Odder den 8. jan. 1880, har været opsynsmand her ved hospitalet fra den 1. juni 1901 til den 30 juni 1904. men at hans nuværende opholdssted er hospitalet ubekendt.

Mpr nr. A079012
Dato : 19171006
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønforbedring. Postbud, røgter, kælderkarl og køkkenkarl søger om løntillæg, idet kusken har fået løntillæg, men dette bliver afslået af ministeriet.

Mpr nr. A079013
Dato : 19150215
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Vej. Sognerådet ønsker at etablerer en bedre vej ved stationsvejen, hvor man vil rette et sving ud og grave noget af bakken væk, hvilket berører hospitalets jord, idet der skal afgives 21900 kvardratalen, som direktionen meddeler, at den er bemyndiget til at sælge.

 

    079-011-013

Mpr nr. A079014
Dato : 1917 10
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger
Tekst: Lægeforeningen. Til brug ved Den almindelige danske lægeforenings årbog, ønsker man indsendt rettelser. Rettelser til statshåndbogen bedes indsendt.

Mpr nr. A079015
Dato : 19170908
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeelever. På dertil given foranledning skal man meddele, at der til fast ansættelse som sygeplejerske på sindssygehospitalerne vil være 3 års hospitalstjeneste, dog således, at 1 års tjeneste på sindssygehospital kan træde i stedet for 1 års almindelig hospitalstjeneste, og at sygeplejeeleverne i dette uddannelsesår på sindssygehospitalet foreløbig lønnes med 500 aarlig.

Mpr nr. A079016
Dato : 19170919
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. I anledning af justitsministeriets skrivelse af 13. ds. tillader direktionen sig at meddele, at der indtil næste høst er sikret hospitalet det fornødne kvantum kartofler.

 

    079-014-016

Mpr nr. A079017
Dato : 19180205
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. I skrivelse af 11. oktober f.å. har direktionen anholdt om, at der må blive tillagt portneren ved sindssygehospitalet ved Århus et honorar for pasning af den i portnerboligen ved hospitalet indrettede telefoncentral, hvorhos direktionen, såfremt dette ikke kan imødekommes, har indstillet at hospitalets telefonvæsen ændres på nærmere angiven måde og at portneren, indtil dette kan ske, oppebær honorar af 120 kr. årligt for pasning af telefonen. Foranlediget heraf skal man til efterretning meddele, at det må have sit forblivende ved den i justitsministeriets skrivelse af 18. august f.å. trufne afgørelse angående bortfald af de portneren tillagte honorarer samt at man ikke finder anledning til at søge finansiel hjemmel til en ændring af anbringelsen af hospitalets telefoner, idet hospitalets telefoncentral må kunne flyttes til kontoret, såfremt portneren ikke er i stand til at passe den på fyldestgørende måde.

Mpr nr. A079018
Dato : 19170203
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Hospitalsudstyr. Ved tilbagesendelsen af den med justitsministeriets skrivelse af 3. ds fulgte afskrift af skrivelse af 26. f.m. fra konseilspræsidiet tillader direktionen sig at meddele at hospitalets beholdninger af lagener, håndklæder, uldtæpper, jernsenge og madrasser er af en sådan størrelse, at de kun er tilstrækkelige til hospitalets eget nødtørftige forbrug, og at man derfor ikke ser sig i stand til udlån af nogen art af de nævnte genstande.

 

    079-017-018

Mpr nr. A079019
Dato : 19170912
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk Jensen, Martha Valborg, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Martha Valborg Jensen ansættes som sygeplejerske. Hun er medlem af Dansk sygeplejeråd og får 600 kr. i løn årlig stigende med 100 kr. for hver tre års tjeneste til 1000 kr. og fri station i II klasse samt en opsigelsesfrist på 3 måneder.

Mpr nr. A079020
Dato : 19171001
Forfatter:Nielsen Bjørn, Thyra, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Thyra Nielsen Bjørn ansættes fra 1. okt. 1917 med 600 kr. i årsløn stigende med 100 kr. hvert treide år til 1000 kr. samt fri station på II klasse. Hun er uddannet ved sygehuset ved den Kellerske åndsvageanstalt i Brejning elev på Århus Kommunehospital assistent på sindssygeafdelingen samme sted. Hun er 24 år.

 

    079-019-020

Mpr nr. A079021
Dato : 19211025
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Postbud. Vedr. postbud Morten Eriksen, der har været i tjeneste i mere end 50 år. Han bliver tillagt pension, dernæst en sag vedrørende nedlæggelse af stillingen som postbud, hvor man anfører at alternativet er, at posten hentes på Risskov Station, hvortil man må sende bud, da der som regel kommer flere pakker end et almindeligt landpostbud kan medbringe. Man fraråder at postforsøregsen overgår til patientarbejde, idet man henviser til, at man i sin tid var nødt til at anskaffe en gartnerhest, fordi trillebørene var for tunge for patt. Man skriver endvidere om hesteholdet og anbefaler, at dette ikke bliver nedlagt.

 

    079-021

Mpr nr. A079022
Dato : 19170920
Forfatter:Ahlmann, Ellen, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Vaskeriassistent. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent i sindssygehospitalets vaskeri fra den 1. november d.å. at regne med en årlig løn af 500 kr. stigende efter hvert fjerde års tjeneste med 100 kr. til 800 og fri station i II klasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste som vil blive givet Dem. Frk. Ellen Ahlmann, vaskeriet, sindssygehospitalet, Nykøbing Sj. Papirer vedr. godtgørelse af emolumenter i sygdomsperiode, hvor hun ikke har været på hospitalet. Udkast til en anbefaling.

 

    079-022

Mpr nr. A079023
Dato : 19170911
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård. I anledning af justitsministeriets skrivelse af 18. f.m. angående lov af 3. s.m. om lønninger for forskellige af de ved statens sindssygehospitaler ansatte tjenestemænd tillader direktionen sig at forespørge, hvorvidt lovens bestemmelser også er gældende for det ved plejeanstalten Råmosegård ansatte personale. Man må i den anledning bemærke at værkførerens stilling er analog med håndværkernes ved det egentlige hospital, at husjomfruens stilling er fuldt så selvstændig som assistenternes hos køkkenbestyrerinden og oldfruen, at forstanderinden forestår den daglige ledelse af plejeanstaltens økonomi samtidig med at hun varetager en overplejerskes stilling, at assistentens er forstanderinden hjælper såvel ved ledelsen og patienternes pleje. Ministeriet svarer, at dette ikke er tilfældet.

Mpr nr. A079024
Dato : 19170326
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Koppevaccination. Sundhedsstyrelsen skriver, at der i lande hvorfra der kommer folk her til landet er kopper, hvorfor det er ønskeligt, at man foretager revaccination af den del af befolkningen, som kommer i berøring med vedkommende. Marselisborg Hospital tilbyder derfor en vaccination, såfremt hospitalet her ikke kan gøre det selv.

Mpr nr. A079025
Dato : 19170814
Forfatter:Plejerforeningen
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelse. Plejerforeningen anmoder om, at den må blive overdraget assistancen ved begravelser i stedet for håndværkerne, der har haft denne indtægt siden hospitalets oprettelse. Direktionen finder ingen afledning til at ændre den givne ordning.

Mpr nr. A079026
Dato : 19170804
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelser. Justitsministeriet beder sig oplyst om man fra direktionens side først og fremmest ønsker at besætte stillinger med folk, der er ved hospitalerne i forvejen, hvis der er tale om ansøgere, der er lige kvalificerede, hvilket direktionen bekræfter.

    079-023-026

Mpr nr. A079027
Dato : 19170706
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Cirkulære fra sundhedsstyrelsen til landets apoteker vedrørende blandinger af vand og vinånd.

Mpr nr. A079028
Dato : 19171124
Forfatter:Petersen, Johannes, Død havemand
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Havemand. Johannes Petersen er død, man spørger efter hvordan der skal udbetales efterløn, man henviser til anden sag se 079018. Desuden ansøgning om pension fra enken.

Mpr nr. A079029
Dato : 19170730
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner
Tekst: Kolonihaver. Forespørgsel gennem sundhedsstyrelsen om der er arealer ledige til kolonihaver på hospitalets grund. Direktionen svarer, at man anvender al jorden, dels til dyrkning af korn og foderstoffer, dels til dyrkning af grønsager, hvorfor man ikke ser sig i stand til at stille jord til rådighed til sådanne formål.

 

    079-027-029

Mpr nr. A079030
Dato : 19170718
Forfatter:ved Ribe, Åndsvageanstalten
Emnegruppe: Begravelser
Tekst: Begravelse. Åndsvageanstalten ved Ribe ønsker at anlægge en gravplads, hvorfor man stiller forskellige spørgsmål til andre institutioner. Kirkegården er 6700 m2, hospitalet planter en rose på hver grav, gartneren besørger pasningen sammen med medhjælp og patienter. Gartneren får 2,50 kr. for gravkastning. Den årlige udgift er 1200 kr. som går i hospitalets kasse.

Mpr nr. A079031
Dato : 19170716
Forfatter:Sørensen, S P, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: S P Sørensen har været ansat ved statsbanerne og skal på pension, man forespørger fra finansministeriet om han har haft fast arbejde ved hospitalet mellem 1890 og 1899, hvilket bekræftes, idet han har været opsynsmand, og har haft dette som hovederhverv. Forespørgsel vedr. ansatte.

Mpr nr. A079032
Dato : 19170705
Forfatter:Rosenstand, K Gulstad, O, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: 2. reservelæge. K. Rosenstand er blevet ansat som afdelingslæge ved Middelfart, i hans sted er O. Gulstad ansat som 1. reservelæge, men det har ikke været muligt at få pladsen som 2. reservelæge besat, hvorfor man ansøger om at måtte dele hans månedsløn 200 kr. mellem kandidaterne og Gulstad, da de varetager 4 lægers arbejde. Hvilket tiltrædes af ministeriet.

Mpr nr. A079033
Dato : 19170628
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. En plejer er afskediget på grund af tuberkulose hovedbestyrelsen for Dansk Plejerforening ansøger om han kan få pension tillagt, men man får afslag. I stedet tilbydes han løn for en periode. Han har været ansat ved Nykøbing Sj.

 

    079-030-033

Mpr nr. A079034
Dato : 19170629
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Jeg tillader mig herved at ansøge om permission fra mit embede i tiden fra den 7. juli til 11. august d.å. begge dage incl. for at foretaget en rejse i indlandet.

Mpr nr. A079035
Dato : 19170705
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Trævarer. Kontoret for arbejdsdrift ved fængselsvæsenet forespørger om der er snedkerarbejder som hospitalet ønsker udført, da der er indrettet et maskin- og håndsnedkeri i Nyborg straffeanstalt. Man kan aftage trækufferter, klædeskabe til familieplejepatienter, men det øvrige snedkerarbejde udføres af hospitalets eget snedkeri.

Mpr nr. A079036
Dato : 19191216
Forfatter:Lund, A, sognerådsformand
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Elektricitet. Man laver en aftale mellem Vejlby Sogneråd og direktionen om levering af strøm til Vejlby. bl.a. en skrivelse fra A. Lund sognerådsformand.

 

    079-034-036

Mpr nr. A079037
Dato : 19171219
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeruddannelse. Man henstiller fra justitsministeriet, at plejere og plejersker, der har bestået sygeplejereksamen fra De kellerske Åndsvageanstalter skal have mulighed for ansættelse ved statens sindssygehospitaler uden forudgående ekstra eksamen, når de absolverer 1/2 års prøvetid.

Mpr nr. A079038
Dato : 19170804
Forfatter:Mølvad, Lisette, stud med, lægekandidat Havnø, Ejnerm, stud med
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. september d.å. at regne med løn 100 kr. månedlig og fri station i II klasse. For at forebygge misforståelse tilføjes det, at pladsen er for en ugift, og at hospitalet ikke er i stand til at yde lempelser i retning af plads eller mad til familie. Stud. med. Fru Lisette Mølvad, Uraniavej 6,I, København V. Stud. med. Ejner Havnø, Lægegangen, Frederiksberg Hospital.

Mpr nr. A079039
Dato : 19170531
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Sundhedsstyrelsen har fået overdraget at fordele de sidste dansk producerede havregryn, hvorfor man anmoder om oplysning om hospitalets forbrug af dette næringgsmidel. Man bestiller i alt 975 kg. (på grund af 1. verdenskrig).

 

    079-037-039

Mpr nr. A079040
Dato : 19170520
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Epidemier. Man skriver fra Marselisborg hospital vedrørende lægers pligt til at indberette tilfælde af epidemiske sygdomme til sundhedsstyrelsen. Lægerne har kun pligt til personlig indberetning såfremt de driver selvstændig lægepraksis ved siden af deres hospital.

Mpr nr. A079041
Dato : 19191122
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Postbesørgelse, hestehold. Angående postbesørgelsen til sindssygehospitalet ved Århus skal man, efter at sagen har været genstand for undersøgelse, herved meddele, at man har truffet foranstaltning til, at nævnte postbesørgelse fra 1. n.m. at regne vil finde sted over postekspeditionen i Risskov med direkte omdeling til anstaltens fastboende funktionærer ved landpostbudet fra Risskov postekspedition. Hvilket man herved skal meddele under henvisning til justitsministeriets skrivelse af 16. september d.å. Man skal derhos anmode direktionen om at gøre indstilling med hensyn til de foranstaltninger, der vil være at træffe, for at hospitalets hestebestand kan bringes i overensstemmelse med det i justitsministeriets skrivelse fastsatte, idet det tilføjes, at stillingen som postbud ved ledighed vil være at nedlægge.

 

    079-040-041

Mpr nr. A079042
Dato : 19170829
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeruddannelse. I henhold til s 2 i lov om plejeforholdene på statens sindssygehospitaler af 17 maj f.å. tillader justitsministeriet herved, at personer, der har gennemgået den 3 årige uddannelse, som gives diakon-elever og søster-elever på kolonien Philadelfia, aflægger den i ministeriets skrivelse af 11. oktober 1911 omhandlende, til ansættelse som plejer eller plejerske ved statens sindssygehospitaler fornødne prøve efter mindst 2 måneders praktisk og teoretisk uddannelse på et sindssygehospital. Hvilket man under henvisning til direktionens skrivelse af 18. maj d.å. herved skal meddele til efterretning, idet det tilføjes, at der i prøvetiden vil være at udbetale de pågældende løn som plejer - plejerskeelever i disses 2. prøvehalvår.

Mpr nr. A079043
Dato : 19170503
Forfatter:Dalhoff, H. Hofgørtlermester, Søn
Emnegruppe: Administration
Tekst: Stempel, emblemer. Hr. hofgørtlermester H. Dalhoffs Søn, St. Kongensgade 22, København K. Direktionen skal herved forespørge, om firmaet er villigt til at levere emblemer til hospitalet overensstemmende med medfølgende tegning. (Den midterste). I bekræftende fald udbedes meddelelse om , hvor stor udgiften vil blive, dels til anskaffelse af en form, dels til selve emblemerne. Det tilføjes, at emblemerne i øvrigt ønskes ligesom de af firmaet til Sindssygehospitalet ved Middelfart leverede. Med den ærede formands svar bedes tegningerne tilbagesendt.

Mpr nr. A079044
Dato : 19170525
Forfatter:Værkstedsleder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Værkstedslederens arbejde. Justitsministeriet forespørger, hvori værkstedslederens arbejde består:værkstedslederen forestår arbejderne i husflidsværkstederne, hvor han underviser patienterne, som i reglen ikke tidligere har været beskæftiget ved sådanne arbejder i snedker- drejer-,maler-,skomager-, sadelmager-,bogtrykker- og bogbinder arbejde. Endvidere underviser han dem i kurvefletning og forfærdigelse af hegnstråd.

 

    079-042-044

Mpr nr. A079045
Dato : 19170331
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Det meddeles herved kontoret, at der af hospitalets kasse må refunderes de funktionærer, der er medlemmer af Vejlby Sogns Sygekasse, den resterende fjerdedel af de medicinudgifter, som de ifølge lægeordination har haft, og som er til rest, efter sygekassen har betalt de reglementerede tre fjerdedele af udgiften.

Mpr nr. A079046
Dato : 19220419
Forfatter:Madsen, Lars Peter, kælderkarl
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Kælderkarl. Enkeforsørgelsespapirer vedrørende kælderkarl Lars Peter Madsen. Endvidere skrivelse om at han træder af fra stillingen den 1. maj 1922. Han anmoder om pension men begæringen afslås.

Mpr nr. A079047
Dato : 19180413
Forfatter:Offersen, Offer, murerarbejdsmand
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Murerarbejdsmand. Offer Oferrsen har været ude for en arbejdsulykke, og er blevet midlertidigt uarbejdsdygtig. Man ansøger derfor justitsministeriet om tilladelse til at udbetale ham dagpenge i sygdomsperioden, hvilket ministeriet tiltræder.

 

    079-045-047

Mpr nr. A079048
Dato : 19170501
Forfatter:Andersen, portner
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Portner, Andersen. Andersern, der er rekonvalescent efter Ischias, passer foruden porten hospitalets telefoncentral. Da han ikke er i stand til at varetage alle sine pligter, bliver han nødt til at have hjælp i huset. Om natten passer vægteren telefonen og ofte passer portnerens hustru centralen i dagtimerne. Man ansøger om forhøjelse af honoraret for pasning af telefon bliver hævet fra 120 til 360 kr. årligt.

Mpr nr. A079049
Dato : 19170418
Forfatter:Koch, ingeniør Varming, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Man anmoder fra ministeriet direktionen om at udbetale ingeniør Koch og arkitekt Varming honorar for tilsyn med hospitalets bygninger.

 

    079-048-049

Mpr nr. A079050
Dato : 19170714
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning. Kladde til årsberetning for 1916.

 

    079-050

Mpr nr. A079051
Dato : 19200506
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab for haver og anlæg ved sindssygehospitalet i Århus. 1918-19.

Mpr nr. A079052
Dato : 19200506
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Avlsvæsenet ved sindssygehospitalet i Århus i finansåret 1918-19.

 

    079-051-052

Mpr nr. A079053
Dato : 19170606
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1918-19 beregnet efter et patienttal af 830: I hospitalet...............530 I familiepleje............137 I Dalstrup.................98 I Raamosegaard..............65.

 

    079-053

Mpr nr. A079054
Dato : 19180408
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: Bevillinger. I henhold til finanslov for finansåret 1918-19 er der til indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus påregnet følgende beløb.

Mpr nr. A079055
Dato : 19190620
Emnegruppe: Bevillinger
Tekst: Tillægsbevilling. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1918-19 er sindssygehospitalet ved Århus budget for det nævnte finansår ændret på følgende måde.

Mpr nr. A079056
Dato : 19180321
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Byggearbejder. På finanslov for finansåret 1918-19 er der bevilliget følgende beløb til overordentlige byggearbejder på sindssygehospitalet ved Århus: 1. fornyelse af kulskuret ved maskinhuset.........2000 2. fornyelse af overlægens veranda................1900 3. fornyelse af forskellige kakkelovne............5000 4. indretning af 2 loftsværelser i boligen for en ugift kontorfuldmægtig og en gift maskinassistent ...............................................2873,68 5. ledninger for varmt vand og damp til hovedbygning- ens badstuer......................................1500.

Mpr nr. A079057
Dato : 19190531
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kandidater. Justitsministeriet bemyndiger herved direktionen til at udbetale hver af de ved sindssygehospitalet ved Århus ansatte lægekandidater et midlertidigt løntillæg beregnet i forhold til 300 kr. for hele det nævnte finansår, dog kun under forudsætning af at de pågældende er i hospitalets tjeneste den 1. juni d.å., idet det tilføjes at der ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1918-19 paragraf 17 er søgt bevilliget et beløb af 600 kr.

 

    079-054-057

Mpr nr. A079058
Dato : 19180321
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Ved finanslov 1918-19 paragraf 17 er bevilliget 529,34 til fornyelse af badehuset ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A079059
Dato : 19180321
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Der er bevilliget til overordentlige byggearbejder 1. gange ved sovestuerne er belagt med linoleum 320,00 2. anbringelse af fliser mellem sygeafdelingen og hovedbygningen 200,00.

Mpr nr. A079060
Dato : 19190530
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted.
Tekst: Raamosegaard. I anledning af direktionens til justitsministeriet indsendte andragende bemyndiges denne til at udbetale 10.815 kr. 14 øre til dækning af driftsunderskud, samt at forhøje den fra sindssygehospitalet til Raamosegaard pr patient betalte udgift for hver patient fra 1,40 til 1,75 kr. daglig.

Mpr nr. A079061
Dato : 19180831
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Direktionen har indstillet at man straks lægger gulvet på mds F om, idet det er så brøstfældigt, at det er forbundet med fare at gå på det. hvilket bevilliges.

 

    079-058-061

Mpr nr. A079062
Dato : 19180207
Emnegruppe: Gaslevering
Tekst: Gas. Gassen fra Århus belysningsvæsen, der leveres til hospitalet stiger fra 1. juli til 34 pr kubikmeter, hvorfor budgettet bliver overskredet med 5000 kr. Kogegassen fra Vejlby kommune vil sikkert kost det samme.

Mpr nr. A079063
Dato : 19180817
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Direktionen har indberettet, at der skal medgå et beløb til vedligeholdelse af en hestegang ved R. som pumper vand op. Endvidere vil der være udgifter til en lejet hest, der skal trække pumpen. Ministeriet bevilliger udgifterne.

Mpr nr. A079064
Dato : 19190219
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. I anledning af direktionens skrivelse af 7' september f.å. og 14. november s.å. bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til at afholde udgifterne ved udrensning af de artesiske boringer og reparation af dybvandspumpen ved plejeanstalten R. hvilke udgifter vi andrager et beløb af i alt 530,93 kr.

Mpr nr. A079065
Dato : 19190616
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Efter en ny lov skal der indsendes apotekerregninger til revision hos sundhedsstyrelsen, men der er nogle regninger fra R. der fejlagtigt kommer med, da de er udstedt før skæringsdato.

 

    079-062-065

Mpr nr. A079066
Dato : 19200209
Emnegruppe: Fødeleverance.
Tekst: Madaffald. Justitsministeriet ønsker oplysning om hvor mange kg, der kasseres. Hospitalet har ikke en oversigt i kg men i hl, hvorfor man efterprøver vægten på 1 hl affald, den vejer 95 kg, hvorved det viser sig at affaldet 1918-19 udgjorde 54743 kg.

Mpr nr. A079067
Dato : 19170922
Emnegruppe: Dalstrup. Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Badeanlæggene bør fornyes, men det stillede forslag er så kostbart at sundhedsstyrelsen indstiller til justitsministeriet, at man afventer med at foretage sig noget, idet man dog vil opstille en kobberbadeovn i stedet for de nuværende gryder til opvarmning af vand.

 

    079-066-067

Mpr nr. A079068
Dato : 19180417
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1918-19. Øvrige papirer vedrørende budget 1918-19, tildel omfattende papirer, der hører til særskilt registrerede.

 

    079-068