Kasse 082 1917-22

Mpr nr. A082001
Dato : 19191216
Forfatter:Plejere Kjær, overplejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Plejere. Plejepersonalet ønsker indført 2 fritimer om dagen og et ugentligt fridøgn. Man anfører, at i andre statshospitaler arbejder personalet 56 timer ugentligt, men her er arbejdsugen på 78 timer. Desuden er der klager fra mds. II over at så meget plejepersonale fragår til brændehugning og træopskæring, hvilket betyder, at der er færre til at tage sig af egentlige plejeopgaver. I et indlæg fra overplejer Kjær hedder der, at det er nødvendigt med en del afkommanderet til brændehugning, endvidere er mds II en særlig afdeling i forhold til de andre.

 

    082-001

Mpr nr. A082002
Dato : 19200410
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Opgørelse af brandforsikringssummen for bygninger og inventar i alt kr. 4.453.346.

 

    082-002

Mpr nr. A082003
Dato : 19180928
Forfatter:Skrædder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Skrædder. Ministeriet ønsker, at udgifterne til beklædning af patienter og funktionærer ikke må overstige 1000 kr., hvorfor man ønsker skrædderen afskediget og arbejdet udført af fremmed arbejdskraft. Direktionen mener dog, at dette vil blive en dyrere løsning.

Mpr nr. A082004
Dato : 19200119
Forfatter:Hansen, Aage, kirkesanger Steen, Holger, organist
Emnegruppe: Kirkeforhold
Tekst: Kirkesanger, organist. Aage Hansen, kirkesanger og Holger Steen, organist, ansøger om lønforhøjelse. De får 200 kr. årligt. Tilsvarende opgaver i Vejlby Kirke honoreres med 500 kr. efter deres oplysninger.

Mpr nr. A082005
Dato : 19191223
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandforsikring. Indberetning til det statistiske departement værdien er 511.433,66 kr.

 

    082-003-005

Mpr nr. A082006
Dato : 19191219
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup, familiepleje. Fra Dalstrup anmoder man om, at pengene til beklædning bliver sat op fra 35 øre til 50 øre for familieplejepatienter, hver direktionen approberer som en midlertidig ordning.

Mpr nr. A082007
Dato : 19191217
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn, plejersker. På grund af, at ministeriet har fastsat lønnen for piger på Raamosegaard til 600 kr., ønsker man plejerskernes løn sat op til 900 kr., hvilket ministeriet ikke approberer. Dog tillader man en løn på indtil 720 kr.

Mpr nr. A082008
Dato : 19191215
Forfatter:Nicolaisen, Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Karen Nicolaisen ansættes som sygeplejerske pr. 1. januar 1920. Hun fratræder samme år på grund af sygdom. Vedlagt en trykt formular med en erklæring om at hun vil passe sit embede med nidkærhed. En sådan erklæring optræder første gang her.

 

    082-006-008

Mpr nr. A082009
Dato : 19200211
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patientarbejde. De til arbejdsfortjenstfonden hørende obligationer har været til prohibitivpåtegning i ministeriet.

Mpr nr. A082010
Dato : 19191211
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Personaleantal. Patientantal. Fra folketingets finansudvalg kommer der spørgsmål om, hvor mange ptt. og hvor meget personale der er ved hospitalet. Patienter: i hospitalet...............261 mænd.......262 kvinder..523 i familiepleje..............37 ....... 76 Raamosegaard.................0 ....... 0 Dalstrup....................84 ....... 0 ialt.......................382 .......404 Personale: Ved hospitalet............ 31 plejere, 36 plejersker 7 mandlige og 13 kvindelige elever Det budgetterede antal er 95, der mangler således 8 ved Raamosegaard er der 7 plejersker, som budgetteret.

Mpr nr. A082011
Dato : 19200311
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Telefon. Plejerforeningen andrager om, at der må blive opstillet en telefon i portnerboligen til brug for personalet og betalt af dette. Endvidere ønsker man telefonomstillingen flyttet ind i vagtstuen i portnerboligen, og desuden opsat telefoner på de fire afdelinger. Ministeriet billiger dette men understreger, at opsætning af personaletelefon skal ske uden udgift for staten.

 

    082-009-011

Mpr nr. A082012
Dato : 19191125
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Uniform. Plejerforeningen ansøger om at få kapper til natpersonalet. Endvidere anmoder man om 10 forklæder til plejerskerne, idet de har for lidt at skifte med. Direktionen bevilliger kappe og 10 forklæder.

Mpr nr. A082013
Dato : 19200603
Forfatter:Christensen, Else
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Plejerske, pension. Else Christensen har været ansat siden 1903 og får sin afsked på grund af svagelighed, hun er indlagt på Odder Sygehus så vidt ses med tuberkulose. Hun tillægges pension på 1520,04 kr. med tillæg 750 kr. konjunkturtillæg og 547,20 kr. dyrtidstillæg.

Mpr nr. A082014
Dato : 19191122
Forfatter:Raahauge, frk
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. En frk. Raahauge er ansat på Raamosegaard som forstanderinde, hun tilsender løfteerklæring.

 

    082-012-014

Mpr nr. A082015
Dato : 19191125
Forfatter:Gregersen, overplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Overplejerske, vævning. Overplejerske frk. Gregersen har været på vævekursus på Askov og får udgifterne betalt af direktionen 138 kr.

Mpr nr. A082016
Dato : 19191118
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Sønderjyske krigsinvalider. Fra statsministeriet har justitsministeriet modtaget underretning om, at der til det midlertidige ministerium for sønderjyske anliggende jævnligt rettes henvendelse om at hjælpe krigsinvalider i Sønderjylland til ansættelse i staten eller kommunens tjeneste efter genforeningen af de sønderjyske landsdele med Danmark, samt om, at der, da krigsinvalidernes antal er betydeligt, må lægges vægt på, at så mange af dem anbringes ved et efter deres tilstand passende erhverv. Foranlediget heraf skal man henlede direktionen på det ønskelige i, at krigsinvalider fortrinsvis ansættes i sådanne ledige tjenestemandsstillinger, hvor de pågældende måtte kunne gøre fyldest, navnlig på kontorer, ved lettere kontrol- og opsynsgerning.

Mpr nr. A082017
Dato : 19191219
Forfatter:Rasmussen, Rasmus Gjessing, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdsulykke. Den 14. oktober 1919 bliver plejer Rasmus Gjessing Rasumssen bidt i højre tommelfinger af en pt mens han er ved at udlevere tobak til en anden pt. Den voldsomme pt påstår at tobakken er hans. Han bliver erklæret 25% invalid og tilkendes en erstatning.

 

    082-015-017

Mpr nr. A082018
Dato : 19191110
Emnegruppe: Brevveksling
Tekst: Brev til amtmanden er forkert anbragt og bliver tilbagesendt.

Mpr nr. A082019
Dato : 19191115
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup, Raamosegaard. Dalstrup anmoder om at få underskuddet dækket over finansloven, hvilket anbefales af direktionen. der anfører at gennemsnitsudgiften pr. patient er mindre her end på Raamosegaard. se vedlagte gennemsnitsberegning.

 

    082-018-019

Mpr nr. A082020
Dato : 19191124
Forfatter:Poulsen, Poul Peter, maskinpasser
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Maskinpasser. Poul Peter Poulsen bliver ansat med 2100 kr. i løn stigende efter hver tredie år med 150 kr. til 2550 samt konjunktur og dyrtidstillæg.

 

    082-020

Mpr nr. A082021
Dato : 19191029
Forfatter:Andersen, inspektør
Emnegruppe: Dalstrup. Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patientantal. Dalstrup. Af hensyn til ønskeligheden af at der tilvejebringes en nøje overensstemmelse mellem de på plejeanstalten Dalstrup og hospitalet førte optegnelser over patintantallet på Dalstrup, skal direktionen herved anmode Dem om ved antallet på Dalstrup, at indsende en navnefortegnelse over de patienter, som i den foregående måned har haft ophold på plejeanstalten. Er en patient bortgået fra plejeanstalten og ikke umiddelbart efter bortgangen bragt tilbage, bør der i dagantallet kun opføres det antal dage. bortgangsdagen iberegnet, han har haft ophold på plejeanstalten. Ved udskrivning og dødsfald medregnes selve afgangsdagen ligesom ankomstdagen medregnes ved overflytning fra familiepleje og hospitalet. Derimod medregnes ikke den dag, den patient overgår fra plejeanstalten til familiepleje eller hospitalet. Til inspektør Andersen, Plejeanstalten Dalstrup.

Mpr nr. A082022
Dato : 19191115
Forfatter:Justitsministeriet Kongen
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Ansættelsesbrev, se også 082-014, hvor der er vedlagt en løfterklæring, iflg. lov af 12. september 1919. Overlægen er ansat af Kongen, afdelingslægen er ansat af justitsministeriet, de øvrige ansættes af direktionen eller overlægen.

Mpr nr. A082023
Dato : 19200313
Forfatter:Tjenestemænd Kontorister
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Tjenestemandslov. Ifølge tjenestemandsloven af 12. september 1919 er der sket lønforringelser, som på længere sigt vil føre til at man får dårligere personale f.eks kontorassistenter skal erstattes med kontorister, der er uden kontoruddannelse. Endvidere er der regler for, hvorledes emolumenter skal behandles regnskabsmæssigt.

 

    082-021-023

Mpr nr. A082024
Dato : 19220301
Forfatter:Tjenestemænd
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Tjenestemandslov. Beregninger vedrørende betaling for forskellige emolumenter, bl.a. elektricitet og varme samt grøntsager og jord. Beregningerne sker efter tjenestemandsloven af 12. september 1919.

 

    082-024

Mpr nr. A082025
Dato : 19190927
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Tjenestemandslov. Under henvisning til justitsministeriets skrivelse af 7. marts 1912 skal man meddele, at ingen ved sindssygehospitalet ved Århus ansat i henhold til lov om statens tjenestemænd af 19. d m pensionsberettiget tjenestemand vil kunne afskediges, forinden resultatet af de mellem justitsministeriet førte forhandlinger foreligger.

Mpr nr. A082026
Dato : 19200216
Forfatter:Nordmand, Rasmus Peter, daglejer Jensen, Hans Christian, daglejer Richter, Carl, daglejer Offersen, Offer, daglejer Nielsen, Louis, daglejer Eriksen, D, daglejer Christensen, A, daglejer Nielsen, L, daglejer
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hospitalsarbejdere. 8 daglejere bliver indstillet til at blive tjenestemænd som hospitalsarbejdere. Der er Rasmus Peter Nordmand, Hans Christian Jensen, Carl Richter, Offer Offersen, Louis Nielsen, D Eriksen, A Christensen, L Nielsen. Nordmand er ansat i 1898, han er født den 9. april 1856 og har dermed erhvervet sig pensioneret efter loven. Aktstykket viser deres arbejds- og lønforhold.

Mpr nr. A082027
Dato : 19191025
Forfatter:Rasmussen, Hansine Louise, Plejerske
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Plejerske. Hansine Louise Rasmussen, der fra 1915-19 har været ansat som plejerske, men er fratrådt og tilkommen igen anmoder om at hendes tidligere tjeneste må blive lagt til grund for beregningen af hendes alderstillæg. Hvilket sundhedsstyrelsen godkender.

 

    082-025-027

Mpr nr. A082028
Dato : 19191106
Forfatter:Sørensen Emil, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorist. Om betegnelsen kontorist se 082-023 Det meddeles herved at De er ansat på prøve som kontorist ved sindssygehospitalet ved Århus fra 1. December at regne med løn overensstemmende med bestemmelserne i lov om statens tjenestemænd af 12. september d.å. og med gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder. Prøvetiden i hvilken De må gøre fuld tjeneste udgør mindst 1 år. Emil Sørensen.

 

    082-028

Mpr nr. A082029
Dato : 19190915
Forfatter:Helm, Olga, assistent hos oldfrue
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Assistent hos Oldfruen. Olga Helm, der er ansat som elev på vaskeriet, ansøger om og får stillingen som ass. for oldfruen. Hun tager sin afsked 1. maj 1922.

Mpr nr. A082030
Dato : 19190110
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Sindssyge børn. Man har over ministeriet foreslået følgende med hensyn til sindssyge og åndssvage børn: Når et barn bliver fjernet fra hjemmet af værgerådsinstitutionen og indlagt til behandling på en anstalt, da ophører værgerådets kompetence og forældrene kan kræve barnet udskrevet og uden hensyn til at det vanskeliggør behandlingen. Dette vil man have lavet om, så forældremyndigheden kan fratages forældrene og overgå enten til anstalten eller værgerådet. Man forespørger overlægen, hvorledes han ønsker det ordnet med sindssyge børn. Han skriver at dette kun vil være aktuelt i sjældne tilfælde, og når det er tilfældet vil han foretrække at en uvillig institution har forældremyndigheden for derved at sikre, at kun egentlig behandlingskrævende børn bliver indlagt. Overlægen skal således ikke have den fulde myndighed over børnene.

Mpr nr. A082031
Dato : 1919 09
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Lægeforeningens årbog. Man bedes indsende ændringer til disse to institutioner.

 

    082-029-031

Mpr nr. A082032
Dato : 19190930
Emnegruppe: Administration
Tekst: Afstemning i Sønderjylland. Fra statsministeriet får man meddelelse om, at enhver tjenestemand uden forlods tilladelse af ministerierne må rejse til Sønderjylland til afstemning. Dog skal han betids melde forfald til vedkommende tjenestested. Dog kun for så vidt det ikke strider mod tjenestens tarv.

Mpr nr. A082033
Dato : 19190924
Forfatter:Sørensen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Kirstine Sørensen bliver ansat fra den 1. januar 1920 på de i lov om statens tjenestemænd fastsatte vilkår.

Mpr nr. A082034
Dato : 19190904
Forfatter:Skrædder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Skrædder. Man meddeler justitsministeriet, at man fra maj til august har opbrugt bevillingen til beklædning, idet der har været skrædder på hospitalet som fra fået hjælp af nogle patienter. Skrædderen har været nødsaget til at arbejde på hospitalets systue, idet han er boligsøgende. Man får en næse for at stille ministeriet overfor en opbrugt bevilling uden indberetning er gjort om tingenes tilstand. se også 082-003.

 

    082-032-034

Mpr nr. A082035
Dato : 19190915
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kandidater, løn. Man bevilliger kandidaterne en årsløn af 3600 kr., studenter skal fortsat have 1800 kr. i årsløn.

Mpr nr. A082036
Dato : 19190910
Forfatter:Lind, Henry, konst overlæge
Emnegruppe: epidemier
Tekst: Tuberkulose. Sundhedsstyrelsen forespørger hvorfor der er flere obducerede tuberkulosetilfældle end klinisk diagnoticerede? Konst. overlæge Henry Lind svarer: Skal jeg meddele, at der siden 1 januar 1919 er påvist 12 tilfælde af lungetuberkulose, medens der i 13 tilfælde er fundet tuberkulose i lungerne ved sektion. En isolering af de tuberkuløse i en særlig bygning må anses for ønskelig dels af hensyn til smittefaren, dels og navnlig af hensyn til de tuberkuløse selv, da en behandling bedere vil kunne foregå i en særlig bygning (med liggehal osv) Derimod vil en undersøgelse af hospitalets patienter ved en særligt uddannet tuberkuloselæge formentlig ikke vil være til nytte. Når tallene for tuberkulose som dødsårsag er meget højere end tallene for klinisk påvist tuberkulose, så skyldes det formentlig dels at tuberkulosen hos visse kroniske sindssyge tager et særligt hurtigt forløb, dels at patienterne ofte modsætter sig undersøgelse hvorved en lunge stethoskopi i høj grad vanskeliggøres.

Mpr nr. A082037
Dato : 19191001
Forfatter:Hansen, Ingeborg Sara, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Fr. Ingeborg Sara Hansen blive ansat, hun arbejder p.t. som sygeplejerske i Oringe. I 1914 tager hun sin afsked og flytter til Middelfart, hvortil man sender en opgørelse over hendes anciennitet.

 

    082-035-037

Mpr nr. A082038
Dato : 19190929
Forfatter:Holm, Åge, dr med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Dr. med. Åge Holm bliver ansat som kandidat med løn af 200 kr. mdl. den 1. oktober.

Mpr nr. A082039
Dato : 19190904
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Ministeriet forespørger, hvorledes man skal fastsætte betaling for naturalydelser? Man sætter fradrag for ugifte til 1. klasse 950 kr. 2. klasse 840 kr. 3.klasse 630 kr. se også 082-024.

Mpr nr. A082040
Dato : 19190818
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienters arbejdsfortjeneste. Man foreslår rådighedsbeløbet anvendt således: Mds. I...........100,00 pr. md Mds.II...........253,33 do Kv.I.............63,33 do KvII.............140,00 do For mandsafdelingernes vedkommende skal man også medregne have- og markarbejde. Opgørelser skal indsendes til kontoret hver måned den 1.

 

    082-038-040

Mpr nr. A082041
Forfatter:Bentzen, Augusta, Frk Kjær, Banearbejder, Vamdrup
Emnegruppe: Administration
Tekst: Gods. Vedlagte sag tilbagesendes med bemærkning, at frk. Augusta Bentzen, ifølge oplysning indhentet her på hospitalet, er blevet gift med banearbejder Kjær i Vamdrup.

Mpr nr. A082042
Dato : 19190806
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidater, løn. Kandidaterne indsender et andragende til finansministeren om højere løn og ministeriet udbeder sig hospitalets mening. Man anbefaler forslaget, idet man henviser til hvor vanskeligt det er at få pladserne besat med uddannede læger, fordi disse ønsker de bedre lønnede stillinger ved de kommunale hospitaler. For det meste er kandidatstillingerne besat med ældre studerende.

Mpr nr. A082043
Dato : 19190729
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbehandling. Fra Frijsenborg-Faurskov Birk klager man over at skulle udstede vederhæftighedsattester for folk, der ønsker sindssyge indlagt på hospitalet. Man henviser til at der ikke er særlig hjemmel hertil i regulativet s 32, som er grundlaget for indkrævning. Man ønsker i stedet at en Kommunalbestyrelse skulle afgive sådan en erklæring. Hospitalet ønsker dog ikke ordningen ændret, idet man henviser til at der i tvivlstilfælde kan indhentes underskrifter fra to vidner der er bekendt med skyldnerens vederhæftighed, hvis underskrift da attesteres af underøvrigheden.

 

    082-041-043

Mpr nr. A082044
Dato : 19191017
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Bilag vedrørende udbetaling af overordentligt løn og pensionstillæg til forskellige af hospitalets ansatte og pensionister.

 

    082-044

Mpr nr. A082045
Dato : 19190801
Forfatter:Schmidt, Henriette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Henriette Schmidt bliver ansat fra den 1. september 1919. 600 kr. i løn stigende med 100 kr. hvert tredie år indtil 1000 kr. og fri station i 2. forplejningsklasse.

Mpr nr. A082046
Dato : 19190710
Forfatter:Tjenestemænd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Tjenestedragt. Ifølge den nye lov om statens tjenestemænd er der ikke udleveret overtrækstøj til håndværkere og arbejdsdragt til oldfruer og køkkenbestyrinder. Håndværkerne fik tidligere arbejdsdragt på grundlag af en tilladelse fra 1917. Nu ønsker hovedbestyrelsen for ansatte under administration og økonomi den videreført under den nye tjenestemandslov.

Mpr nr. A082047
Dato : 19190701
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Sygeplejerske. Raamosegaard Hallager har tilsyneladende korresponderet med sygeplejerske Maren Nielsen Nykøbing Sj. vedrørende pladsen som sygeplejerske ved Raamosegaard Han oplyser at der max. er 70 patienter. Forstanderinden har overopsynet, men sygeplejersken er ansvarlig for sygestuen, og står her til ansvar overfor lægen. der er 6 dagplejersker og 1 natplejerske.

 

    082-045-047

Mpr nr. A082048
Dato : 19190626
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Bestyrelsen for Dalstrup plejehjem tilbyder staten at overtage hjemmet på, som det står, rimelige vilkår, og Hallager anbefaler overtagelsen, hvis den forekommer rimelig økonomisk. Man anfører også, at der er gode muligheder for udvidelse.

Mpr nr. A082049
Dato : 19190704
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Maskinassistenter. Foreningen af personale under administrationen og økonomien ansøger om, at man fremtidig titulerer maskinassistenterne undermestre. Direktionen svarer, at det er lovspørgsmål, som den ikke har indflydelse på.

Mpr nr. A082050
Dato : 19190723
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plejerboliger med statslån. En gruppe plejere, dels ugifte dels gifte nogle med tjenestebolig søger direktionen om lån til opførelse af boliger. Direktionen afslår, men anbefaler, at ansøge justitsministeriet om statslån. Ministeriet skriver til direktionen og udbeder sig dennes udtalelse. Man svarer, at andraget har direktionens støtte, da det i dyrtider er vanskeligt for mindrebemidlede, at skaffe sig egen bolig. ministeriets resolution foreligger ikke.

 

    082-048-050

Mpr nr. A082051
Dato : 19190619
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientoptagelse. Man forespørger fra Silkeborg Kuranstalt om en patient fra Vejle skal optages på Jysk Asyl, men herfra svarer man, at vedkommende skal optages på Middelfart.

Mpr nr. A082052
Dato : 19190911
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn og ferie, karle og piger. De ansatte medhjælpere ansøger om løntillæg, idet de anfører, at de ikke kan klare sig for den givne løn. Ministeriet beslutter at karle over 22 år skal have en løn af 800 kr. årlig, mellem 20 og 22 700 kr. årligt karle under 20 år 600 kr. årligt, piger skal have indtil 600 kr. årligt. For karlenes vedkommende er der tillæg hver tredie år på 100 kr. med en slutløn på 1000 kr., avlskarle, røgtere og vaskerikarle skal have maksimumløn på 1200 kr. Både karle og piger skal have ferie på 8 dage. Begyndelseslønnen for piger fastsættes af direktionen.

 

    082-051-052

Mpr nr. A082053
Dato : 19190910
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Sygehusmateriel. Fra lazaretlejren ved Hald bliver der bårer og liggestole til salg, hvor for man spørger om hospitalet er til sinds at købe sådanne? Man svarer at man vil aftage 6 af hver.

Mpr nr. A082054
Dato : 19190618
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane
Tekst: Tretommervej. Lodsejerne ved tretommervejen ønsker denne vej udvidet og laver aftale med kommunen. Man ønsker at hospitalet skal indgå samme aftale, hvilken indebærer, at der afgives jord gratis til udvidelsen. Hospitalet indgår på aftalen, hvis de andre lodsejere også fraskriver sig betaling for den afleverede jord.

Mpr nr. A082055
Dato : 19190519
Emnegruppe: Fødeleverance
Tekst: Grøntsager. Fra Nykøbing Sj. spørger man, hvad priserne er for grøntsager, der leveres fra haven til hospitalets eget køkken og hvor meget der betales af ansatte for grøntsager fra hospitalets have? Der foreligger en liste.

 

    082-053-055

Mpr nr. A082056
Dato : 19190606
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Feriepenge. Der skal udbetales 120 kr. i feriepenge til overplejersker. Navnene foreligger på vedlagt liste.

Mpr nr. A082057
Dato : 19201015
Forfatter:Kjær, overplejer Nielsen, H, overplejerske
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientgymnastik. Overplejer Kjær og overplejerske frk. H. Nielsen ønsker 2 kr. pr gymnastiktime i stedet for 1,50 kr. som hidtil, men ministeriet afslår.

 

    082-056-057

Mpr nr. A082058
Dato : 19190527
Forfatter:Raahauge, frk
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Familieplejetilsyn. Frk. Raahauge fra Råmosegaard anmoder om, at hendes tilskud til befordring i forbindelse med tilsynet af familieplejepatienter bliver forhøjet til det dobbelte, da vognmandstaksterne er steget, hvilket ministeriet bevilliger.

Mpr nr. A082059
Dato : 19170112
Forfatter:Sørensen, Emmy Elisabeth, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerske. Emmy Elisabeth Sørensen bliver ansat som elev og senere som plejerske. Den 4. juni 1919 bliver hun anmeldt til civilt søgsmål, fordi hun er gået af pladsen uden at meddele sit nye opholdssted.

Mpr nr. A082060
Dato : 19190507
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Ministeriet anmoder direktionen om at udbetale ingeniør Koch, København vederlag for tilsyn med bygninger.

 

    082-058-060

Mpr nr. A082061
Dato : 19190614
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Indlæggelse. Fra kommunehospitalet i København, anmoder man om indlæggelsesbegæringer og kautionsbeviser. Hospitalet understreger at kautionsbeviser først skal underskrives, når en patient er optaget og kun når han indlægges for en privat regning. Skemaet skal underskrives til vitterlighed af en offentlig myndighed. Når kautionsbevis skal udfyldes sendes det normalt til underskrift i udfyldt stand.

Mpr nr. A082062
Dato : 19190625
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Indlæggelse ved politiets foranstaltning. På grundlag af en sag fra Nykøbing Sj. spørger justitsministeriet om, hvor mange ptt. der er indlagt på grundlag af fællesregulativets s 37. Denne omhandler farlighed for sig selv og andre. Der foreligger en liste med navne og journalnumre på pågældende ptt. i Jyske Asyl. Det ser ud til at lægerne overdriver farlighedskriteriet for at tvinge hospitalet til at modtage ptt. på trods af overbelægning.

 

    082-061-062

Mpr nr. A082063
Dato : 19190729
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Vagtafdeling. Sundhedsstyrelsen anmoder om, at man undersøger mulighederne for at indrette en vagtafdeling, for at forbedre optagelsesmulighederne for ptt. på venteliste. Disse er for tiden anbragte på sygehuse, fattiggårde eller privat. Man svarer fra hospitalet, at det ikke er muligt uden for store ulemper at omdanne en af de nuværende rolige afdelinger til en vagtafdeling, idet disse alle har adgang til haven, hvilket er nødvendigt for rolige afdelinger med åben dør. Så vidt jeg forstår af redegørelsen, åbner man mulighed for at omdanne celleafdelingen til en almindelig vagtafdeling, nuværende afdeling 14.

Mpr nr. A082064
Dato : 19190524
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patienttal. Sundhedsstyrelsen skriver til hospitalet, at man gerne vil have løbende underretning om belægningen på afdelingerne, hvor man anmodes om at fremkomme med et forslag til skema over belægningen. Vedlagt er et udkast til et sådant skema.

 

    082-063-064

Mpr nr. A082065
Dato : 19190801
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Tandlæge. Man overvejer en fast tandlæge til hospitalet og undersøger dels hvor meget behandling hos tandlæge har kostet, dels hvor meget det vil koste at have en fast tandlæge på hospitalet. I 1917-18 er anvendt 27,50 kr. på tandlæge til 3. klasses ptt. der er de eneste, som får tandlægebehandling på hospitalets bekostning. En fast tandlæge skal for 2 timer daglig have 1000 kr. og 8 kr. for hver ekstratime, desuden skal han have befordringsgodtgørelse og godtgørelse for den tid, der medgår til transport til hospitalet.

Mpr nr. A082066
Dato : 19190510
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejersker. Kommission vedrørende sygeplejerskers uddannelse i sindssygepleje. Man spørger, hvor mange sygeplejeelever, der vil være brug for under følgende forudsætninger: 1. Hvis plejeforholdene i det væsentlige bliver som de er. a. under forudsætning af samme arbejdstid som nu b. under forudsætning af 8 timers arbejdstid 2. Hvis samtlige plejersker og de fleste plejere erstattes med uddannede sygeplejersker og sygeplejeelever og gangpiger a. som ovf. b. som ovf. Hvis de fleste plejersker og plejere bliver erstattet af sygepl. bliver der brug for 18-20 elever.

 

    082-065-066

Mpr nr. A082067
Dato : 1919
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Arbejdstid. Skema over arbejdstid og fritid for alle ansatte, ligeledes ferie skema. Kommissionen vedrørende arbejdsforhold på Statens Sindssygehospitaler spørger om arbejdstiden og vil vide om plejere og plejersker kan erstattes med gangpiger for visse renholdelsesfunktioners vedkommende.
Mpr nr. A082068
Dato : 19210218
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Plejehjemmet anmoder om at få udbetalt resttilskud svarende til en daglig betaling af 2,75 kr. men man svarer, at man først skal indhente tilladelse hos justitsministeriet.

    082-067-068