Kasse 083 1917-27

Mpr nr. A083001
Dato : 19261016
Forfatter:Johansen, Carla Henriette Jørgine, plejerske Kjær
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Plejerske. Frk. Carla Henriette Jørgine Johansen bliver tilstillet meddelelse om, at hun vil få anvist et andet værelse af overplejer Kjær.

Mpr nr. A083002
Dato : 19241123
Forfatter:Arnholm, f. Thygesen, sygeplejerske Jacobsen, A Thune
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Anbefaling sygeplejerske Fru Arnholm f. Thygesen, der søger stilling under Sundhedskommissionen som tilsynsførende for småbørn, har været ansat her ved hospitalet som plejerske fra den 1. maj l918 til den 1. april 1924, da hun blev gift. I de år hun har været og er et pligtopfyldende og et særdeles samvittighedsfuldt menneske, korrekt i sin optræden og med stor ordenssans* hun er tillige i besiddelse af gode almindelige kundskaber og skriver god håndskrift. Endelig har hun vist god evne til at omgås alle syge og sunde på grund af sit elskværdige og hjælpsomme væsen været afholdt af alle. Hun må snarest siges at stå over gennemsnittet af plejersker. Jeg tror således, at hun hvor det kommer an på at vise hjælpsomhed, forståelse og ordenssans. Med den uddannelse hun sidder inde med i almindendelig sygepleje, tror jeg, at hun forholdsvis let vil kunne tilegne sig det, der muligvis i øjeblikket mangler hende i den specielle virksomhed - børnepleje - som hun søger stilling ved. A Thune Jacobsen.

Mpr nr. A083003
Dato : 19230616
Forfatter:Jensen, Berta, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerske, afsked. Berta Jensen bevilliges afsked.

Mpr nr. A083004
Dato : 19240224
Forfatter:Thygesen, Valborg, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerske, afsked. Valborg Thygesen bevilliges afsked fra den 1. april 1924.

 

    083-001-004

Mpr nr. A083005
Dato : 19240422
Forfatter:Pedersen, Alice Kirstine, plejerske
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerske. Alice Kirstine Pedersen fratræder sin stilling på grund af overgang til Middelfart, men hun er tillige syg og får ferie, man forespørger om denne ferie skal medregnes i hendes anciennitet. Hun har modtaget løn for hele april, men har tilbagebetalt halvdelen.

Mpr nr. A083006
Dato : 19200101
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerelever. Kontrakter for plejeelever, de der har modtaget ansættelse er mærket med dette plus dato.

 

    083-005-006

Mpr nr. A083006
Dato : 19200101
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerelever. Kontrakter for plejeelever, de der har modtaget ansættelse er mærket med dette plus dato.

 

    083-006-1

Mpr nr. A083006
Dato : 19200101
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerelever. Kontrakter for plejeelever, de der har modtaget ansættelse er mærket med dette plus dato.

 

    083-006-2

Mpr nr. A083007
Dato : 19170401
Forfatter:Nielsen, Jens, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejer. Jens Nielsen er ansat som plejerelev, men bortgår fra tjenesten. hvorfor man sagsøger ham.

Mpr nr. A083008
Dato : 19190601
Forfatter:Christensen, Jens Magnus, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejer. Jens Magnus Christensen bliver ansat som plejer, men bortgår fra pladsen, hvorfor man sagsøger ham.

 

    083-007-008

Mpr nr. A083009
Dato : 19190414
Emnegruppe: Årsberetninger
Tekst: Årsberetning 1918.

 

    083-009

Mpr nr. A083010
Dato : 19190414
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning. Sundhedsstyrelsen forespørger, hvor mange ledige pladser der er. Man svarer, at der siden 1880 har været 15% overbelægning, der var beregnet til at vare til Middelfart hospital blev bygget, men denne tilstand er blevet permanent. Siden har der været vanskeligheder med optagelsen, fordi der har været influenzaepidemi. For tiden er der 32 ledige pladser for mænd og 13 for kvinder. Årsagen til dette problem er, at man ikke kan få patienterne overført fra modtagelsesafdelingerne til permanente afdelinger. Der foreligger til taget fra årsberetningerne fra 1916-18, disse viser, at der har været flere ledige pladser for kvinder end for mænd, efter min mening skulle disse procentuelle forskelle ikke findes, idet der teoretisk må være lige mange af hvert køn som bliver indlagt.

Mpr nr. A083011
Dato : 19190303
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Den alm. Danske Massageforening. Man sender en forespørgsel om der er sygegynmastik- og massører ansat ved hospitalet eller om man har planer om at ansætte sådanne. Begge spørgsmål besvares benægtende.

Mpr nr. A083012
Dato : 19190326
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Man søger om fortsat bevilling af 120 kr. til rottebekæmpelse.

 

    083-010-012

Mpr nr. A083013
Dato : 19191206
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Familieplejeptt. vil blive sendt tilbage til plejehjemmene eller hospitalet, såfremt man ikke får forhøjet betalingerne til 2 kr. (fra 1,50) på Djursland, dette er en trussel fra plejefamilierne, der som begrundelse anfører at de har tab på ptt. Der er vedlagt månedsregnskab fra plejefamilie, der viser at udgifterne pr. md. er 57 kr. for hvert familiemedlem, mens der kun udbetales 46 kr. i plejepenge.

Mpr nr. A083014
Dato : 19200320
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Begravelse. Snedkeren forlanger større betaling for levering af ligkister. For nuværende får han 45 kr., men han ønsker 50 kr., hvilket man indstiller til ministeriet og får approbation på. Udgifterne ved en begravelse er specificeret. Total er det 118 kr. Raamosegaard.

 

    083-013-014

Mpr nr. A083015
Dato : 19190311
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeelever. Man forespørger gennem justitsministeriet fra krigsministeriet, om det er muligt, at sygeplejeelever fra Garnisons Sygehus kan komme på supplerende uddannelse på statens sindssygehospitaler 3. måned på mandssiden og 3 måneder på kvindesiden. Hospitalet svarer, at dette vil være muligt, hvis de får løn fra Garnisons Sygehus, man kan yde bolig, men det er ikke muligt at indsætte flere pladser, så disse elever må erstatte plejersker. Så vidt jeg kan se på grund af mangelsel på tyendeboliger.

Mpr nr. A083016
Dato : 19190211
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Direktion. Foreningen af ansatte under økonomien har ansøgt om, at blive repræsenteret i direktionen, når der behandles sager af betydning for foreningen. Ministeriet afslår, men tilføjer, at når direktionen skønner det nødvendigt kan man give repræsentanter for foreningen underretning om beslutninger eller lov til at deltage i mødet.

Mpr nr. A083017
Dato : 19190308
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Venteliste. Sundhedsstyrelsen beder sig oplyst, hvor mange ptt. der er afvist og hvor mange, der er sat på venteliste. Man svarer, at der ingen er opskrevet på venteliste i 1918, alle er enten optagne eller afviste. For nuværende er der især ledig plads på plejeafdelingerne.

 

    083-015-017

Mpr nr. A083018
Dato : 19190303
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Justitsministeriet meddeler efter henvendelse fra indenrigsministeriets arbejdsudvalg af 1917, at man skal så vidt muligt anvende dansk arbejdskraft ved byggearbejder. I loven står der fortrinsvis, hvilket foranlediger mange entreprenører til at ansætte billigere udenlandsk arbejdskraft, hvis byggeriet er forsinket eller trækker ud over den fastsatte plan. Man anmoder om, at der udtrykkeligt anføres i entrepriserne at der skal benyttes dansk arbejdskraft, dog således, at den enkelte tjenestegren må afgøre, om arbejdernes eller økonomiens krav skal foretrækkes.

Mpr nr. A083019
Dato : 19190317
Forfatter:Larsen, Erik J, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Erik J. Larsen bliver ansat som kandidat fra den 1. april med 100 kr. mdl. i løn samt fri station.

Mpr nr. A083020
Dato : 19191206
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Ligeløn. Ministeriet har henstillet at der indføres ligeløn for lige arbejde. I den anledning forespørger man om ikke plejeelever skal have ligeløn, hvortil ministeriet svarer, at elevlønnen sættes til 60 kr. mdl.

 

    083-018-020

Mpr nr. A083021
Dato : 19190522
Forfatter:Mortensen, S, Sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. S. Mortensen, Hesseløgade 29 st. København bliver ansat som sygeplejerske.

Mpr nr. A083022
Dato : 19190310
Forfatter:Textilfabrikantforeningen
Emnegruppe: Licitationer
Tekst: Licitation. andre varer. Direktøren for fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler, at der kun er bomuld i landet importeret af Textilfabrikantforeningen. Man mener derfor at skulle sætte priserne efter dennes pris og halverer den daglige arbejdsløn i forhold til fri arbejders præstationen (indsatte er mindre effektive). Der er imidlertid et mindre billigere parti, der går at man kan sælge til noget mindre priser eller dele fortjenesten med aftagerne.

Mpr nr. A083023
Dato : 19190210
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Sko. På grund af prisstigninger sætter kontoret for fængselsvæsnets arbejdsdrift prisen på sko til: mandssnøresko 15,00 mandsmorgensko 14,25 kvindesnøresko 13,50 kvindemorgensko 11,75.

 

    083-021-023

Mpr nr. A083024
Dato : 19190828
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser
Tekst: Rejse. Ministeriet tillader Hallager en rejse i indlandet fra den 2. september til den 13. oktober.

Mpr nr. A083025
Dato : 19190311
Forfatter:Eriksen, Peter, arbejdsmand, enken
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Efterindtægt ved død. Ved bestemmelse i lov af 2. december 1916 skal der udbetales et fjerdingsårs efterindtægt til efterladte efter tjenestemænd, hvorfor man anmoder ministeriet om at tildele 641,18 kr. til enken efter arbejdsmand Peter Eriksen.

Mpr nr. A083026
Dato : 19190429
Forfatter:Eriksen, Andrea, Peter Eriksens enke
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Enkepension. Andrea Eriksen tilkendes enkepension efter sin mand, Peter Eriksen, stor 460,07 kr. se 083-025.

 

    083-024-026

Mpr nr. A083027
Dato : 19190121
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. En kandidatplads har stået ledig i september, hvorfor hans vagttjeneste har været udført af de tre reservelæger. Nu ansøger man om, at disse læger må dele kandidatens tilkommende løn, 100 kr.

Mpr nr. A083028
Dato : 19190119
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat. Skatterådet i Vejlby beder sig oplyst lønindtægterne for hospitalets medarbejdere i 1918.

Mpr nr. A083029
Dato : 19190203
Forfatter:Hoff, johs, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Johs. Hoff der har gjort tjeneste på forskellige hospitaler og har været praktiserende læge i Fredericia søger om kandidatplads og ansættes. Han har været syg og har måttet opgive sin praksis. Han benytter tiden til at supplere sin uddannelse på Århus Kommunehospital.

Mpr nr. A083030
Dato : 19190110
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. hoslagt fremsendes tjenstligt eksemplarer in duplo af de i året 1918 i hospitalets trykkeri udfærdigede tryksager.

 

    083-027-030

Mpr nr. A083031
Dato : 19190603
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1920-21. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter et patienttal på 830. I hospitalet................530 i familiepleje .............132 I Dalstrup.................. 98 I Raamosegaard............... 70.

 

    083-031

Mpr nr. A083032
Dato : 19200612
Forfatter:Vølund
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Fiskekoger. Vølund leverer en damp-kartoffel-og fiskekoger til i alt 4295 kr. frit leveret i Århus Havn.

 

    083-032

Mpr nr. A083033
Dato : 19210429
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Honorarer. Ministeriet ønsker sig tilstillet en fuldstændig oversigt over de udbetalte honorarer.

 

    083-033

Mpr nr. A083034
Dato : 19190508
Forfatter:og Sørensen, Bruun
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Centralvarme. Bruun og Sørensen tilbyder at indlægge centralvarme i cellebygningen på mandesiden. De i kælderkorridorerne existerende varmekamre for cellerne fjernes, det samme gælder de deri liggende ribberør, der overgår til vor ejendom. I stedet indrettes små varmekamre for her to celler med glatte radiatorer og chikaneplader.

Mpr nr. A083035
Dato : 19190301
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Trykkeri. Tilbud på typer og slutstreger til trykkeriet.

Mpr nr. A083036
Dato : 19190528
Forfatter:Koch, Svend
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Som svar på direktionens skrivelse af 13. ds angående ordningen af badeforholdene på plejeanstalten Raamosegaard, skal jeg tillade mig at udtale, at det i juli 1917 beregnede overslag ikke vil være tilstrækkeligt stort. Den tidligere opgivne sum, stor 7750 kr. må forøges med 25% eller ca. 1950 kr. på grund af stigende priser på materialer og arbejdsløn. Den samlede overslagssum bliver da 9700 kr. I øvrigt skal jeg tillade mig at henvise til min skrivelse af 22.09. 1917, Svend Koch.

Mpr nr. A083037
Dato : 19190528
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1920-21. Over papirer med bemærkninger til budgetforslaget.

 

    083-034-037

Mpr nr. A083038
Dato : 19200618
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. På finansloven er der bevilliget midler til indretning af en badstue, hvorfor der bliver et lokale ledigt som man foreslår bliver indrettet til opholdsstue for arbejdende rolige patienter.

Mpr nr. A083039
Dato : 19200729
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Bygninger. Cellebygningen for kvinder skal have centralvarme, hvorfor man ansøger om tillægsbevilling ud over 12500 kr. at anvende 5000 kr. til færdiggørelse af anlægget inden vinteren.

 

    083-038-039

Mpr nr. A083040
Dato : 19190802
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Ministeriet fremsender et forslag til lov om statens tjenestemænd, og udbeder sig en lønberegning ud fra de omhandlende punkter.

 

    083-040

Mpr nr. A083041
Dato : 19190825
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Man har under R. sat ingeniøranlæg til 1150 kr. på budgettet. Ministeriet påpeger, at denne post ikke er begrundet overfor ministeriet, og at man skal aftale sådanne opgaver med ingeniør Koch, når denne kommer på besøg om foråret.

Mpr nr. A083042
Dato : 19190828
Forfatter:Christensen, M, kontorassistent Christensen, Chr, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Kontorfuldmægtig. Besvarende justitsministeriets telegrafiske forespørgsel skal direktionen oplyse, at sundhedsstyrelsen i skrivelse af 11. juli 1912 har underrettet direktionen om, at justitsministeriet den 6. s.m. har meddelt tilladelse til, at kontorassistenterne på statens daværende 4 sindssygehospitaler efter at have gjort uafbrudt tjeneste på et af disse i 5 år, og for så vidt den pågældende er fyldt 30 år, benævnes kontorfuldmægtige. For tiden er der her ved hospitalet kun ansat 1 kontorfuldmægtig, idet frk. M. Christensen, som blev ansat 1. juli 1909 som kontorassistent, den 1. juli 1914 opfylder betingelserne for ansættelse som kontorfuldmægtig. Den ved hospitalet tidligere ansatte kontorfuldmægtig Chr. Christensen blev den 1. juni 1918 ansat som bogholder ved sindssygehospitalet i Viborg.

Mpr nr. A083043
Dato : 19190719
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Forsikringssummen forhøjes på budgettet, hvorfor ministeriet kræver en forklaring.

 

    083-041-043

Mpr nr. A083044
Dato : 19201108
Forfatter:Vølund, A/S
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Projekt til varmtvandsforsyningsanlæg, der er kommet tilbud fra A/S Vølund på 6300 kr.

Mpr nr. A083045
Dato : 19190627
Forfatter:Andersen. Johanne K, opsynspige
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pension. I anledning af at direktionen på det den 31. ds. til justitsministeriet indsendte budgetforslag for finansåret 1920-21 under konto c.2. har opført understøttelse til afgået opsynspige Johanne K. Andersen 287,50 kr., tillader man sig at indberette, at den pågældende den 23. ds. er afgået ved døden og at den samlede udgift til understøttelser er opgjort til 5513,82 kr., og vil således være at nedsætte med 287,50 kr.

Mpr nr. A083046
Dato : 19190606
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1920-21. Ministeriet meddeler at der ved udarbejdelse af finanslov skal anvendes gældende priser, således at man kan få et klart billede af de særlige krav der er skabt ved krigen.

 

    083-044-046

Mpr nr. A083047
Dato : 1919
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Midlertidigt løntillæg opgørelse.

Mpr nr. A083048
Dato : 19210228
Forfatter:Privatbank, A/S Aarhus
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Under henvisning til vedlagte begæring af 26 ds. fra hospitalsforvalteren tillader direktionen at anmode om, at der til bestridelse af udgifterne ved hospitalets drift i indeværende finansår, derunder dækning af udgifterne ved anbringelse af et kedelfyr men underblæst og installation af elektricitet på anstalten Raamosegaard, af statskasse midler må blive indsat et beløb af 100 000 kr. på hospitalets folio i A/S Aarhus Privatbank.

Mpr nr. A083049
Dato : 19210310
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn. Direktionen tillader sig herved at udbede sig justitsministeriets tilladelse til, at der for januar kvartal d.aa. til tjenestemænd på sindssygeanstalten ved Århus er udbetalt stedtillæg og konjunkturtillæg overensstemmende med de i lov nr. 489 af 12. september 1919 indeholdte regler, uanset at bestemmelserne om disse tillæg ifølge ss 88 og 101 i den nævnte lov kun gælder indtil udgangen af 1920.

Mpr nr. A083050
Dato : 19210310
Forfatter:Hallager, overlæge, dr med, enke Privatbank, Århus
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Efterindtægt. I anledning af, at der overensstemmende med justitsministeriets skrivelse af 15. februar d.å. til overlæge dr. med. Hallagers enke er udbetalt som efteringtægt for månederne februar marts d.å. i alt 2369 kr. tillader direktionen sig at anmode om, at beløbet må blive indsat på sindssygehospitalets folio i A/S Århus Privatbank.

 

    083-047-050

Mpr nr. A083051
Dato : 19210329
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1920-21. Øvrige papirer.

Mpr. nr. A083052-055
Mangler i kassen.

    083-051