Kasse 084 1920

Mpr nr. A084001
Dato : 19200312
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Emolumenter til tjenestemænd. Justitsministeriet skriver til direktionen 09. feb. 1920 og udbeder sig en udtalelse over reglement for tildeling af emolumenter, man er især interesseret i med hvilke mellemrum udlevering af uniforms-og beklædningsgenstande skal finde sted. Desuden findes et brev af 12. marts 1920 til justitsministeriet vedrørende emolumenter samt et brev af 5/3 1920 vedrørende deres syn på det nye emolumentreglement. Man mener at man skal forbedre vilkårene idet der er mangel på personale som giver en vis utilfredshed, som betyder at både over- og underordnet personale flytter ofte. I brevene findes der en hel del om reglerne for vedligeholdelse af haver.

Mpr nr. A084002
Dato : 19200217
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger til sygeplejersker m.v. Direktionen skriver til justitsministeriet og konstaterer at det ikke kan forvente at sygeplejersker med 2 års uddannelse vil søge ansættelse til en løn af 500 kr. for 3. ansættelsesår. Direktionen mener at 1200 kr. foreslået af Middelfart er for lidt når en plejerske med 1 års uddannelse får 1680 kr. 02.08 1920 meddeler justitsministeriet at der kan udbetales 1200 kr. til sygeplejeelever med 2 års uddannelse. 27. 05 1920 meddeler justitsministeriet at der kan udbetales 840 kr. til sygeplejeelever med 2 års uddannelse. Brev fra sindssygehospitalet i Middelfart.

Mpr nr. A084003
Dato : 19200117
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Honorarer. Liste over personer, der modtager honorarer, sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A084004
Dato : 19210409
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Justitsministeriet meddeler, at man har forhøjet betalingen pr. patient til 2 kr. 75 øre efter en fast belægning på 98 patienter.

   

084-001 til 004

 

Mpr nr. A084005
Dato : 19200312
Forfatter:Jensen, Christian
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Plads som murer. Der findes adskillige ansøgningsbreve. Desuden findes der en tro og love erklæring for Christian Jensen

   

084-005

 

Mpr nr. A084006
Dato : 19191115
Forfatter:Stift, Biskkopen Århus
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Råmosegård - gudstjeneste. Biskoppen over Århus Stift skriver til kirkeministeriet angående det betimelige i at der holdes en kort gudstjeneste alt efter patienternes tilstand. Han tilråder at sognepræsten holder gudstjenesten mod et vederlag på 50 kr. justitsministeriet er underrettet. Justitsministeriet bekræfter ordningen i brev af 22. april.

Mpr nr. A084007
Dato : 19200217
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Udbud af leverancer af varer. Justitsministeriet anmoder direktionen om at oplyse hvorledes det forholdt sig med udbuddet af varer (leverancer) til sindssygehospitalet i perioden 1916/17 - 1920 Hospitalet meddeler at der ikke har været foretaget noget offentligt udbud. Justitsministeriet meddeler at der bør indhentes tilbud fra forskellige handlende fremover

Mpr nr. A084008
Dato : 19200217
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønvilkår for sygeplejeelever. Direktionen skriver til justitsministeriet. I "tidsskrift for sygepleje" har man fra hospitalets side tilbudt en løn på 2796 kr. årligt. Ministeriet finder at dette er forkert, når der fradrages 1/3 for frit ophold. Direktionen meddeler at plejeforholdene i lang tid har voldt vanskeligheder. Tilgangen af plejersker og kvindelige elever har været så ringe, at den ikke har kunnet erstatte afgangen. Plejepersonalet har fremsat krav om en ugentlig fridag. Man har averteret fordi en sygeplejeelev med 2 års erfaring ville være mere værdifuld for hospitalet end en plejerske med et års erfaring.

   

084-006 til 008

 

Mpr nr. A084009
Dato : 19200827
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Personer, der oppebærer en fast årlig understøttelse Diverse breve mellem direktionen og justitsministeriet om udbetaling af årlig understøttelse til personer der har været ansat ved hospitalet. Desuden findes et statstidende udgivet 18. august 1920.

   

084-009

 

Mpr nr. A084010
Dato : 19200127
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Antal af statstjenestemænd og andre fuldt beskæftigede personer. Justitsministeriet anmoder direktionen om at foretage en opgørelse over antal statstjenestemænd, andre i statens tjeneste fuldt beskæftigede personer, samt pensionister og understøttede. Der findes en liste over disse personer

Mpr nr. A084011
Dato : 19200119
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Løn, (skat). Skatterådet for V. Lisbjerg anmoder om oplysning om navn og bopæl for samtlige i Vejlby Kommune boende personer, som er beskæftiget på hospitalet, samt deres løn, dagpenge, rejsegodtgørelse, udbytte udbetalt i 1919. Der findes en fortegnelse over udbetalinger fra 1919 til tjenestemænd m.fl. ved sindssygehospitalet i Århus.

Mpr nr. A084012
Dato : 19200319
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Breve vedrørende sygeplejerstilling. Underskriften er ulæselig

   

084-010 til 012

 

Mpr nr. A084013
Dato : 19200110
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Honorar. Justitsministeriet beder oplyst hvem der oppebærer honorarer.

Mpr nr. A084014
Dato : 19201116
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Belægning på hospitalerne. Sundhedsstyrelsen indkalder overlægerne til møde om et nyt hospital. I brev af 19. april 1920 bemyndiger justitsministeriet hospitalet til at foretage overbelægning i det omfang der er nødvendigt, det er indlemmelsen af de sønderjydske landsdele, der er tale om. Brev af 16. januar til overlægerne på Middelfart, Vordingborg, Nykøbing F og Viborg. Brevet omtaler en vedlagt skrivelse, den er der ikke.

Mpr nr. A084015
Dato : 19200312
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lægekandidaternes løn. Foreningen af yngre læger anmoder justitsministeriet om en højere løn, hvilket anbefales fra hospitalets side. Justitsministeriet godkender det: der udbetales henholdsvis 2400 og 1800 kr. til lægekandidater og medicinske studenter.

   

084-013 til 015

 

Mpr nr. A084016
Dato : 19200330
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Tryksager. Breve til Det kongelige bibliotek, Universitetsbiblioteket og Statsbiblioteket om at man fremsender tryksagerne for 1919.

Mpr nr. A084017
Dato : 19200607
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Dalstrup. Brev til sundhedsstyrelsen vedrørende patienternes forsvarlige beklædning. Brev af 31. august 1920 vedrørende lægetilsynet. Man mener fra sundhedsstyrelsens side såvel fra hospitalets at det er nok at der finder tilsyn sted hver anden dag. Brev af 03 juni 1920 fra sundhedsstyrelsen vedrørende bemandingen på Dalstrup.

   

084-016 og 017

Mpr nr. A084018
Dato : 1920
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Kontrakter med elever og sygeplejersker og plejersker

 

084-018-1
084-018-2
084-018-3
084-018-4

084-018

Mpr nr. A084019B
Dato : 19191211
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Indbyggertal og sengepladser på sindssygehospitalerne. Sundhedsstyrelsen skriver til justitsministeriet om indbyggertal og sengepladser under de forskellige hospitaler. Der er i alt 2254 sengepladser, hvoraf Århus har 708, Middelfart 766 og Viborg 780. Opgørelsen foretages i forbindelse med indlemmelsen af Sønderjylland.

   

084-019