Kasse 086 1921

Mpr nr. A086001
Dato : 19210531
Forfatter:Hallager, overlæge Jacobsen, Thune A
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Overlæge Hallager har fået 1200 kr. om året i tilskud fra ministeriet til at rejse i forbindelse med familiepleje tilsynet, under forudsætning af, at han selv anskaffer en bil til transporten. A. Thune Jacobsen tilbyder ministeriet samme ordning.

Mpr nr. A086002
Dato : 19210516
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Ansættelser
Tekst: Stillingsopslag. Lægeforeningen bureau forespørger om man ønsker abonnement på stillingsopslag, hvortil man svarer benægtende.

Mpr nr. A086003
Dato : 19210430
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Statsbiblioteket forespørger hvilke tidsskrifter hospitalet anskaffer og hvilke udenlandske bøger der er indgået.

Mpr nr. A086004
Dato : 19210510
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Lønninger. Udkast af opstilling af lønudgifter til finanslovudkast. Endvidere meddeles fra ministeriet om hvorledes brandforsikringen skal føres i budget.

 

   

086-001 til 004

Mpr nr. A086005
Dato : 19210531
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Plejeassistenter. Så vidt jeg kan se er det en særlig betegnelse for overplejernes assistenter, at disse ønsker man en ansat som værkstedsleder, mens man ønsker stilling i anden statslig virksomhed til den anden. Brevet omhandler endvidere afskedigelse af plejer laage, der er til godkendelse i justitsministeriet

Mpr nr. A086006
Dato : 19210510
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Tjenestemandslov. Der sendes ændringer til tjenestemandsloven, hvoraf der er vedlagt et trykt eksemplar

   

086-005 og 006

 

Mpr nr. A086007
Dato : 19210527
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Emolumenter. Der fremsendes forslag til ændringer i reglement for emolumenter, og ministeriet udbeder sig direktionens kommentarer til afsnit A. Man svarer at det vil være bedst at bevare gartner assistenterne i forplejningsklasse II i stedet for at sætte dem ned i III, idet det vil være del til fordel som overordnet i forhold til ansatte arbejdere.

Mpr nr. A086008
Dato : 19210627
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Ferie. Ministeriet forespørger, hvorledes ferien er fastsat for de forskellige personalegrupper. Overordnede har 1 måned deres sygeplejersker 4 uger, assistenter 3 uger underordnet personale 14 dage. I praksis er disse ferieperioder ikke blevet overholdt idet flere tjenestemænd har givet afkald på en del af deres ferie. Man mener det er en fordel at ledelsen kan forlænge en ferie administrativt

Mpr nr. A086009
Dato : 19210510
Emnegruppe: Læger
Tekst: Afdelingslæge. Stillingen som afdelingslæge ved et af statens sindssygehospitaler bliver ledig den 1. juli d.å. Opslået ledig den 6.maj 1921. Ansøgningsfristen udløber den 27, maj 1921 Stillingen lønnes i henhold til lov om statens tjenestemænd af 12. september 1919 s17 med 6000 kr. årlig, stigende hvert 3 år med 600 kr. til 7200 kr. foruden dyrtidstillæg, konjunkturtillæg og stedtillæg. For tjenestebolig fradrages 1/8 del grundlønnen, for evt. naturalydelser finder fradrag sted efter det til enhver tid gældende reglement for fradrag for naturalydelser. Den, der ansættes, vil indtil videre have at gøre tjeneste ved sindssygehospitalet i Århus.

   

086-007 til 009

 

Mpr nr. A086010
Dato : 19210604
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Årsberetning 1920. Suicidium. Kladde til Årsberetning endvidere kladde til indberetning til sundhedsstyrelsen vedrørende 4 dødsfald, hvoraf to mandlige havde gjort suicidium en ved overkørsel en ved drukning. To kvinder var døde af kvælning ved overdreven indtagelse af mad

   

086-010

 

Mpr nr. A086011
Dato : 19210502
Forfatter:Møller, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Dagmar Møller ansættes som sygeplejerske på prøve fra den 1. maj 1921. I 1924 har hun 1 måned orlov for at pleje sin syge mor, hvorunder hun stiller en vikar, der modtager hendes kost og løn

Mpr nr. A086012
Dato : 19210419
Forfatter:Jacobsen, Thune, afdelingslæge Lind, H S, afddelinglæge
Emnegruppe: Permission
Tekst: Permission. I anledning af et hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved afdelingslæge Thune Jacobsen permission fra stillingen som overlæge ved Sindssygehospitalet ved Århus i tiden fra den 1. maj til den 18. maj 1921, mod at stillingen i denne tidsrum midlertidig bestyres af afdelingslæge H. S. Lind på hans an- og tilsvar.

Mpr nr. A086013
Dato : 19210414
Emnegruppe: Regnskaber
Tekst: Regnskab. Anvisning på hvorledes indtægter til kassen skal Regnskabsføreres

   

086-011 til 013

 

Mpr nr. A086014
Dato : 19210412
Forfatter:Statsforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. Der kommer ny vedtægt for statsforsikringsfonden, hvorfor man anmodes fra ministeriet om at regnskabsførere udgifterne med forklaring.

Mpr nr. A086015
Dato : 19210415
Forfatter:Kristensen, Kristen, vaskerikarl
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Hospitalsarbejder. Kristen Kristensen er vaskerikarl, men bliver tjenestemandsansat som hospitalsarbejder

   

086-014 og 015

 

Mpr nr. A086016
Dato : 19210415
Forfatter:sygeplejeråds bureau, Dansk Jørgensen, jutta, sygeplejersk
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Jytta Jørgensen bliver ansat som sygeplejerske på prøve, idet hun vil gå ud som privat sygeplejerske fra dansk sygeplejeråds bureau, hvor det kræver at man har gjort tjeneste ved sindssygeplejen

Mpr nr. A086017
Dato : 19210406
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Reglement. Forbudet om, at plejepersonalet (elever, plejere og plejersker) ikke må benytte andre klædningsstykker, hospitalet tilhørende, end hvad der er reglementeret, indskærpes herved. Det indskærpes ligeledes, at der ikke må flyttes sengetøj fra afdelingerne til plejepersonalets boliger uden speciel tilladelse i hver enkelt tilfælde

Mpr nr. A086018
Dato : 19210404
Forfatter:Lind, Henry, kst overlæge Jensen, Maren, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejerske. Frk. Maren Jensen, som fra den 1. januar 1906 har været ansat som privat plejerske hos en patient her i hospitalet, er den 1. februar overgået i hospitalets tjeneste som elev ved sindssygeplejen med den for elever normerede løn af 60 kr. månedlig. Fra den 1. februar d.å., har hun taget del i den teoretiske undervisning, som gives eleverne i henhold til justitsministeriets skrivelse af 11. oktober 1911, og hun er efter vedkommende læges udtalelse, som eksaminerer hende i besiddelse af sådanne kundskaber, at det er utvivlsom at hun ville bestå eksamen, som skal afholdes omkring den 25. ds. hvis det måtte blive hende tilladt at indstille sig til prøven. Under hensyn til frk. Jensens lange tjenestetid indenfor hospitalets mure, i hvilken tid hun har indvundet erfaring med pleje af andre sindssyge en den kvinde-patient der var hende overdraget indtil den 31. januar d.å. indstiller direktionen at det uanset bestemmelserne i justitsministeriets ovennævnte skrivelse, hvorefter ellevtiden varer mindst 1 år, tillades, at hun går op til eksamen i indeværende måned, således at hun efter bestået eksamen oppebær løn som plejerske fra den 1. n.m. Henry Lind kst. overlæge

   

086-016 til 018

 

Mpr nr. A086019
Dato : 19230210
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Haver. Direktoratet forespørger hvorledes haver holdes ved lige med patientarbejdskraft, og man indsender en skrivelse forfattet af forvalter Lund. Lægernes og økonomiens lederes haver vedligeholdes til dels ved patientarbejdskraft. Overplejernes have alene ved patientarbjedskraft, øvrige holder deres have selv.

   

086-019

 

Mpr nr. A086020
Dato : 19210323
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Rottebekæmpelse. Man bevilliger 350 kr. til rottebekæmpelse i 1021-22.

Mpr nr. A086021
Dato : 19210319
Emnegruppe: Dyrtidstillæg
Tekst: Dyrtidstillæg. Ministeriet meddeler, hvorledes dyrtidstillægget skal beregnes.

Mpr nr. A086022
Dato : 19210321
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: I skrivelse har justitsministeriet udbedt sig oplysning om hvilke statstjenestemænds eller statspensionisters hustruer, der før 1. oktober havde ansættelse i pensionsberettigede statsstillinger ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at meddele, at der en nævnte dato her ved hospitalet i pensionsberettigede statsstillinger ikke var ansat kvinder, gifte med statstjenestemænd eller statspensionister

Mpr nr. A086023
Dato : 19210315
Forfatter:Hansen Krarup A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. A. Krarup Hansen bliver ansat som kandidat med studenterløn 1800 kr. årligt og fri station, ansættelsen løber i indtil 1 år.

   

086-020 til 023

 

Mpr nr. A086024
Dato : 19210316
Forfatter:Lindhadt, Henriette
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personalesygdom. Frk. Henriette Lindhadt er blevet behandlet med røgtenstråler, hvilket har kostet 320 kr., som man søger justitsministeriet om at bevillige, hvilket man dog ikke finder hjemmel for

Mpr nr. A086025
Dato : 19210316
Forfatter:Hallager, overlæge Hallager, enke
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Man ansøger justitsministeriet om tilladelse til for en sum af 1000 kr. at indkøbe en del af overlæge Hallagers bogsamling fra hans enke, hvilket ministeriet bevilliger.

Mpr nr. A086026
Dato : 19210715
Forfatter:Lynge, Oda, køkkenbestyrerinde
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenbestyrerinde. I anledning af direktionens skrivelse af 10. juni 1921 bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til at antage assistent ved Øresundshospitalet frøken Oda Lynge på prøve som køkkenbestyrerinde ved sindssygehospitalet ved Århus, således at der tillægges den pågældende honorar, der svarer til den i # 724 i lov om statens tjenestemænd fastsatte grundløn plus de forskellige ved nævnte lov hjemlede tillæg, og således at udgifterne afholdes på den konto c.1.b til tjenestemænd på prøve, konstitutionshonorar m.v til stillingens endelige besættelse inden 1. juni 1922

Mpr nr. A086027
Dato : 19210303
Forfatter:Nielsen, Johanne, vaskeripige Mikkelsen, Jensine, køkkenpige
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. To tjenestepiger er ansat før deres 18. år og til almindelig løn, denne er nu nedsat for personer under 18 år, hvilket de to piger er utilfredse med, da de er fæstet til den højere løn. Man ansøger ministeriet om tilladelse til at udbetale fuld løn til de to piger, vaskeripige Johanne Nielsen og køkkenpige Jensine Mikkelsen, hvilket ministeriet godkender.

   

086-024 til 027

 

Mpr nr. A086028
Dato : 19210304
Forfatter:Kongen Berthelsen, Oline
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Der er modtaget flere tilbud om familiepleje end hospitalet kan udnytte. Man skriver derfor til Viborg og Middelfart og tilbyder pladser, bl.a. oversender Middelfart en 1037 Oline Berthelsen, som vistnok er identisk med hende der har lavet bensagerne i museet og sendt en af dem til kongen samt lavet møbeltegninger.

Mpr nr. A086029
Dato : 19210301
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Patientoverførsel, Slesvig. Der er sendt krav fra sindssygeanstalten i Slesvig om overtagelse af ptt. fra de genforenede sønderjyske landsdele. Man forespørger i ministeriet og påpeger, at optagelse af disse ptt. vil hindre optagelse af friske tilfælde og skabe overbelægning. Ministeriet kræver dem optaget.

Mpr nr. A086030
Dato : 19210217
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Landbrug. Efter at have forhandlet med det kommunale kornnævn angående Deres restance med levering af byg (havre eller blandsæd) i henhold til S 2 i kornloven af 19. september 1919 for høståret 1919-20 skal man meddele, at amtsnævnet efter omstændighederne ikke har fundet føje til at foretage videre i sagen.

Mpr nr. A086031
Dato : 19210127
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Borgerligt ombud. Statsministeriet har meddelt, at tjenestemænd eller arbejdere under staten, der ved valg, retssager eller lign. får borgerligt ombud til at deltage, skal have løn for den forsømte tid. Det gælder også medlemmer af kommunalbestyrelser

   

086-028 til 031

 

Mpr nr. A086032
Dato : 19210314
Forfatter:Jørgensen, Clara, plejerelev
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejerskeelev. Clara Jørgensen, der er plejerelev bliver indlagt på amtssygehuset, og man ansøger ministeriet om tilskud til hendes ophold der, da hun ikke er medlem af nogen sygekasse, hvilket ministeriet dog ikke finder hjemmel for.

Mpr nr. A086033
Dato : 19210202
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overlæge. Overlæge Hallager dør den 17.01.1921 og efterlader sig enke og tre børn, med en årlig understøttelse af 1200 kr. Man søger ministeriet om yderligere understøttelse til familien, og der bevilges 1500 kr. med tillæg på 30% og 150 kr. årligt til hvert barn, indtil disses fyldte fjortende år.

Mpr nr. A086034
Dato : 19210201
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overlæge. Overlæge Hallager har været indlagt på Rigshospitalet fra den 2. til den 14. december 1920, hvorfor man iflg. lov om statens tjenestemænd søger refusion af udgifterne til hospitalsopholdet til enken, der er uformuende. Ministeriet tillader det omtalte.

Mpr nr. A086035
Dato : 19210131
Emnegruppe: Administration
Tekst: Administration. Der skal udarbejdes nye administrationsændringer, hvorfor Nykøbing spørger de andre hospitaler, om de vil være med til en fælles henvendelse til ministeriet om en høring af direktionerne inden videre foretages. Århus erklærer sig indforstået.

   

086-032 til 035

 

Mpr nr. A086036
Dato : 19210205
Forfatter:Diakonisse
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Plejereksamen. Diakonskolen i Århus ansøger om at få sin diakonuddannelse anerkendt til Plejergerningen, hvilket sker efter ministeriets afgørelse med følgende krav: 1/2 års kursus i hospitalsmæssig rengøring, anatomi, fysiologi, hygiejne, nødhjælp, båreøvelser, forbindingslære og et års almindelig sygepleje, samt 1/2 års praktisk og teoretisk uddannelse på et sindssygehospital.

Mpr nr. A086037
Dato : 19210205
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Der er til ministeriet indsendt andragende fra plejehjem om forhøjelse af plejepenge fra 1,75 til 2 kr., ministeriet afviser begæringen efter konsultation med hospitalet.

Mpr nr. A086038
Dato : 19210209
Forfatter:Andersen, Anna Monika, sygeplejerske sygeplejerske, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Anna Monika Andersen, Kommunehospitalet, Horsens ansættes som sygeplejerske på prøve i 6 måneder, efter indstilling af dansk sygeplejeråd til efteruddannelse

   

086-036 til 038

 

Mpr nr. A086039
Dato : 19210920
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Pensioner. Liste over personer, der modtager pension fra hospitalet samt opgørelse af tillæg til disse.

   

086-039

 

Mpr nr. A086040
Dato : 19210205
Emnegruppe: Folketælling
Tekst: Folketælling. Liste med patientnumre, men uden navne.

   

086-040

Mpr nr. A086041
Dato : 19210221
Forfatter:for fængselsvæsnet, Direktøren
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Inventar. På dertil af direktøren for fængselsvæsnet given anledning skal man anmode direktionen om at lade sådanne forbrugsgenstande, snedkrearbejde, som forarbejdes i de af staten indrettede værksteder i straffeanstalterne, såsom umalede eller malede skabe, borde, bænke, senge, køkkeninventar, gymnastikhusinventar, forsendelseskasser, m.m. fremstille i de pågældende værksteder, når disse er i stand til at overtage udførelsen, og med dette øjemed så tidligt som muligt sætte sig i forbindelse med direktoratet for fængselsvæsnet (kontoret for arbejdsdriften).

Mpr nr. A086042
Dato : 19210415
Forfatter:Lind, H S, afdelingslæge Hallager, overlæge, død Jacobsen, Thune, dr overlæge
Emnegruppe: Læger
Tekst: Overlæge. I skrivelse af 21. januar d.å. har justitsministeriet meddelt afdelingslæge H. S. Lind konstitution til fra den 17. s.m. at bestyre stillingen som overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus under den ved overlæge Hallagers død indtrufne vakance. Da afdelingslæge Linds konstitutionstid som følge af at dr. Thune Jacobsen er ansat som overlæge fra den 1. maj d.å. udløber den 30 ds. ...

Mpr nr. A086043
Dato : 19210301
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Patientoptagelse. Hospitalet har ved sin optagelse af patienter ladet patienter, der er optaget på kommunale sygehuse få lavere prioritet ved indlæggelse end ptt. der bliver indlagt fra hjemmet. Denne politik er der blevet klaget over, hvorfor ministeriet indskærper, at hospitalsafdelinger på andre hospitaler ikke er indrettet til sindssygebehandling ej heller er personalet uddannet til denne gerning.

   

086-041 til 043

 

Mpr nr. A086044
Dato : 19210126
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Barber, lynafleder. Ministeriet forespørger, hvorledes barbering mv. er ordnet financielt. Man oplyser, at det tidligere blev honoreret med 650 kr. årlig, men nu kun med 200 kr. årligt stigende efter 9 år til 300 kr. Til hvem udbetales honoraret for eftersyn af lynafledere.

Mpr nr. A086045
Dato : 19210119
Forfatter:Hallager, overlæge, dr med
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Overlæge. Under henvisning til direktionens skrivelse af 17. ds. hvori man indberettede, at overlæge, dr. med. Hallager er afgået ved døden, udbeder direktionen sig tjenstligt meddelelse om størrelsen af det beløb, der i henhold til lov ( nr. 489 1919) af 12. september 1919 som efterindtægt må udbetales til den afdødes enke. Ministeriet meddeler, at der skal udbetales 14.214 kr.

Mpr nr. A086046
Dato : 19210119
Forfatter:Vohtz Andersen, N C
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås en kandidatplads til 1. marts 1921. Der forekommer to Vohtz og N. C. Andersen.

   

086-044 til 046

 

Mpr nr. A086047
Dato : 19210113
Forfatter:Arnt, Olga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Olga Arnt, der er udlært på kysthospitalet på Refnæs, bliver ansat som sygeplejerske fra 1. april 1921

Mpr nr. A086048
Dato : 19210110
Forfatter:Knudsen, Gudrun, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Gudrun Knudsen bliver ansat som sygeplejerske fra 1. april 1921

   

086-047 og 048

 

Mpr nr. A086049
Dato : 19210113
Emnegruppe: bibliotek
Tekst: Bibliotek. Hoslagt fremsendes in duplo eksemplarer ad de i året 1920 udfærdigede tryksager. Til Statsbiblioteket, universitetsbiblioteket, og kongelige bibliotek.

Mpr nr. A086050
Dato : 19210113
Emnegruppe: Bespisning
Tekst: Bespisning. Fra lazaretlejren ved Hald er der nogle varer til overs, hvoraf hospitalet aftager perlebønner.

Mpr nr. A086051
Dato : 19210111
Emnegruppe: Skatter - afgifter
Tekst: Skat. Liste med indtægtsopgivelser til skatterådet for alle ansatte både faste og løse medarbejdere

   

086-049 til 051

 

Mpr nr. A086052
Dato : 19210103
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug
Tekst: Mund- og klovsyge, landbrug. Der udstedes dekret om karantæne på grund af mund- og klovsyge i et distrikt der afgrænses af Århus Byskel langs Riis skov fra havet til Grenå landevej, langs denne vej til Fortevej, der går ned fra Vejlby By og derefter langs Futvejen lige ned til havet.

Mpr nr. A086053
Dato : 19210201
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Maskinmester. Der indsendes et andragende til ministeriet om lønforhøjelse til maskinmester og maskinassistenter, men andragendet tilbagevises.

   

086-052 og 053

Mpr nr. A086054
Dato : 19201209
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejer. Plejerske. Ansøgninger om optagelse som elev

 

086-054-1
086-054-2
086-054-3
086-054-4

086-054