Kasse 087 1921

Mpr nr. A087001
Dato : 19210801
Forfatter:Lund, forvalter Lund, sognerådsformand Ellen, Jensen Stabel, Gartner Stabel, maskinmester
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet
Tekst: Kloak. Der indkaldes en landvæsenskommission for at syne kloakken ved Tretommervej (der kommer fra Vejlby Landbrugsskole). Der omtales en gartner Stabel, er det i familie med Stabel der blev ansat her som maskinmester i 1869? Ellen Jensen nævnt ved julefrokosten 1984, at der stadig er kontakt til en familie Stabel her i Risskov. Lund deltager både i egenskab af sognerådsformand og forvalter.

Mangler tekst til 002 + 003

   

087-001 til 003

 

Mpr nr. A087004
Dato : 19210617
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. På grund af åbning af ny afdeling for sindssyge er der straks den 1. juli då. plads for nogle enkelte sygeplejersker ved sindssygehospitalet ved Århus. Stillingerne lønnes i overensstemmelse med tjenestemandsloven for tiden 195,50 kr. Hvem, der ansættes ses ikke

   

087-004

 

Mpr nr. A087005
Dato : 19211022
Emnegruppe: Patientforhold
Tekst: Retspsykiatri. Man har i Nykøbing Sj. problemer med mange indlagte forbrydere, der til tider kan være voldsomme, derfor ønsker man en videre anvendelse af sikringsafdelingen, der er udrustet til den slags opgave. Henvendelsen til ministeriet resulterer i et cirkulære til retsbetjente om, at udtrykkelig nævne voldsomme og udbrydende patienters tilbøjeligheder, når disse begæres indlagt.

Mpr nr. A087006
Dato : 19210603
Emnegruppe: Tekniske anlæg
Tekst: Accumulator. Leverandøren ser sig nødsaget til at ændre på kontrakten, der er indgået før krigen

Mpr nr. A087007
Dato : 19210808
Forfatter:Heegård Nielsen, Johanne, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Johanne Heegård Nielsen bliver ansat som sygeplejerske til supplerende uddannelse. Hun er uddannet på kommunehospitalet i Århus

   

087-005 til 007

 

Mpr nr. A087008
Dato : 19210624
Forfatter:Bollesen, K, afdelingssyggeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Afdelingssygeplejerske. K. Bollesen søger plads og fordrer sine anbefalinger tilbage. Om hun er ansat vides ikke

Mpr nr. A087009
Dato : 19210711
Forfatter:Fensløw, Johanne Frederikke, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Johanne Frederikke Fensløw ansættes som sygeplejerske

Mpr nr. A087010
Dato : 19210609
Forfatter:Bruun, Britha, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Britha Bruun ansættes som sygeplejerske på prøve

   

087-008 til 010

 

Mpr nr. A087011
Dato : 19210601
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1922-23. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus.
I hospitalet.................540
I familiepleje...............132
I Dalstrup................... 98
I Raamosegaard............... 70
Ialt.........................840

   

087-011

 

Mpr nr. A087012
Dato : 19230815
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden
Tekst: Besparelser. Direktoratet fremsender en oversigt over udgifterne pr. patient og ønsker at direktionen skal tilstræbe en nedbringelse af udgifterne på alle punkter, hvor sådanne er mulig.

Mpr nr. A087013
Dato : 19230817
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Restancer. Direktoratet forespørger om personale skylder for kost eller brændsel, og ønsker oplyst, hvorledes sådanne restancer vil blive opkrævet over lønnen?

Mpr nr. A087014
Dato : 19230615
Emnegruppe: Administration
Tekst: Behandlingsopgørelse. Direktoratet fremsender skemaer til opgørelse af behandlingsresultater og behandling i øvrigt på sindssygehospitalerne. Kopier af de udfyldte skemaer er vedlagt.

   

087-012 til 014

 

Mpr nr. A087015
Dato : 19230127
Forfatter:Ovesen, N, enken
Emnegruppe: Pensioner
Tekst: Murer. direktionen tillader sig herved at indberette, at forhenværende murer ved sindssygehospitalet, N. Ovesens enke, som oppebærer årlig understøttelse fra hospitalet, jfr. justitsministeriets skrivelse af 26. maj 1914 (brev nr. 4719, journ. 1913 nr 7248) er afgået ved døden den 23. ds.

Mpr nr. A087016
Dato : 19230130
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Patienttal. Raamosegaard. Årsagen til, at det på plejeanstalten Raamosegaard behandlede patienttal er lavere en budgetteret, er, at plejeanstalten i lighed, hvad der i skrivelse af 29 fm. er oplyst om plejeanstalten Dalstrup, fungerer som optagelseshjem for de i omegnen anbragte familieplejepatienter, når disse trænger til anstaltsbehandling, blot i forstærket grad, da der i Raamosegaards omegn er anbragt betydeligt større antal patienter i familiepleje end i omegnen af Dalstrup.

Mpr nr. A087017
Dato : 1923
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspiger. På en oversigt over omkostninger til medhjælp fremgår det, at der er ansat afdelingspiger. Det er første gang jeg støder på, at de erstatter plejere og plejersker, og at opstående besparelse anføres som besparelse på personalekontoen

Mpr nr. A087018
Dato : 19220112
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Medhjælp, patientarbejde. Medhjælp ved hospitalet er i stor grad nødvendig bl.a. som følge af anbringelse i familiepleje af patienter, hvis arbejdsydelse ville være kommet hospitalet til gode, hvis de var forblevne i hospitalet

   

087-015 til 018

 

Mpr nr. A087019
Dato : 19220512
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Afdelingspiger. I skrivelse af 10. oktober då har direktionen indberettet, at den vil til hospitalet for indeværende finansår bevilgede medhjælpssum vil blive overskredet med ca. 28992 kr. samtidig med at der på kontoen for tjenestemandslønninger bespares et beløb af 16600 kr. i anledning af plejere og plejerskers erstatning med afdelingspiger

Mpr nr. A087020
Dato : 19221124
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Direktionen foreslår, at man deler det nuværende kontor op i et mindre kontor og et lægeværelse, hvilket direktoratet tiltræder.

Mpr nr. A087021
Dato : 19210716
Forfatter:Jacobsen, S Hagen, justitsråd
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Forvalter. Direktionen tillader sig herved at indberette, at fhv. forvalter og kasserer ved sindssygehospitalet ved Århus justitsråd S. Hagen Jacobsen er afgået ved døden den 30. fm. og at den til understøttelser ved hospitalet på budgetforslag for finansåret 1922-23 opførte sum 7315,28 kr. kan nedsættes med et beløb af 2000 kr. som hidtil har været bevilget ham som understøttelse.

Mpr nr. A087022
Dato : 19211117
Forfatter:Bernth, A, kontorassistent fhv
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Kontorassistent. Direktionen tillader sig herved at indberette, at fhv kontorassistent A. Bernth, til hvem der hidtil på sindssygehospitalets budget er bevilget en årlig understøttelse, under 19. f.m. er afgået ved døden.

   

087-019 til 022

 

Mpr nr. A087023
Dato : 19220918
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Sygeafdeling. På direktoratets anmodning skal man herved nærmere redegøre for de påtænkte forandringer med hensyn til afdelingerne G og K.. Afd. K ligger på 1. sal og benyttes som sygeafdeling for de legemlig syge, svagelige gamle og patienter med dementia paralytica samt tuberkuløse. Det har været følt som uhensigtsmæssig, at disse patienter var anbragt på 1. sal, fordi der ofte var vanskeligt at få patienterne ned ad trappen og ud i afdelingen havevagt. G er en afdeling for halv... til dels sengeliggende mandspatienter. Man ønsker at bytte patienterne fra disse to afdelinger om. Der mangler imidlertid badeværelse på afd. G og wc skønnes at ligge for afsides. I værelse nr. 4 skulle skillevæggen nedbrydes, anbringes badeindretning og opstilles 2 wc. Mellem 3 og 4 sættes en dør med glasrude. Værelse 3 anvendes til patienter med fremskreden dementia paralytica og debile urenlige patienter. Mellem 1 og 2 laves en bred åbning i muren. I 2 anbringes kun 2 eller 3 senge, idet rummet i øvrigt anvendes som vagtstue og opholdsrum. 5 er køkken og 6 er sengestue for tuberkuløse. Wc anvendes som depot.

Mpr nr. A087024
Dato : 19220310
Emnegruppe: Personlige patientforhold
Tekst: Patienters arbejdsfortjeneste. Direktionen har indstillet at der bevilliges større beløb til arbejdsfortjeneste for patienter, idet der bliver mindre beløb til hver enkelt jo flere, der arbejder. Direktionen mener det forkert, at der ikke kan ydes mere for ekstra indsats, fordi dette arbejde skal forbedre patienterne til det liv de skal føre når de bliver udskrevne

Mpr nr. A087025
Dato : 1921
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Varer. Lister over indkøbte varer med mængder, priser og kvalitet

   

087-023 til 025

 

Mpr nr. A087026
Dato : 19230919
Emnegruppe: Budgetter
Tekst: Budget 1922-23. Øvrige papirer vedr. budgettet.

   

087-026

 

Mpr nr. A087027
Dato : 19230425
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Patientarbejder. Liste over varer fremstillet af patienterne.

Mpr nr. A087028
Dato : 19210625
Forfatter:Ejaas. Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Dagmar Ejaas ansættes som sygeplejerske og fratræder i 1923 den 01.10

Mpr nr. A087029
Dato : 19210309
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Arealopmåling. Attest over arealtilliggendet ved Jyske Asyl i 1921 og 1903, i alt 9920 m2,

Mpr nr. A087030
Dato : 19211115
Forfatter:Timmermann, Rigmor, Sygeplejerske sygplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Dansk sygeåplejeråd søger om tilladelse for Rigmor Timmermann, Horsens kan få supplerende uddannelse på hospitalet fra 01.01. 1922 til 01.07.1921

   

087-027 til 030

 

Mpr nr. A087031
Dato : 19211021
Forfatter:Jensen Hviid, Larsmini Emilie Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske til supplerende uddannelse. Larsmini Emilie Marie Jensen Hviid, ønskes til supplerende uddannelse fra 01.01.1922 til 01.07.1922

Mpr nr. A087032
Dato : 19211220
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Bygninger, brandforsikring. Man meddeler at værdien af bygninger og løsøre pr. 1. april 1921 er 379.589,23 kr.

Mpr nr. A087033
Dato : 19211126
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Forsikring. I overensstemmelse med s 10 i lov nr. 343 af 6. maj 1921 om retsforholdet mellem husbond og medhjælpere bør ejendele tilhørende de i loven omhandlede medhjælpere (tyende) fra 1. januar 1922 at regne af hospitalet holdes forsikrede mod ildsvåde til at beløb af 500 kr. Fra den ovennævnte dato at regne bør der hos forsikringen for ejendele tilhørende lægekandidater plejeelever, sygeplejersker på prøve, plejere plejersker samt sygeplejerske og over plejepersonalet bortfalde.

   

087-031 til 033

 

Mpr nr. A087034
Dato : 19211002
Forfatter:Serritzlev, E, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. E. Serritzlev har tuberkulose og er på kur, hvorefter hun mod lægeerklæring skal på rekreation og kun må genoptage sit arbejde med lempe. Hospitalet skriver dog til direktoratet, at man helst ser hun ikke arbejder inden hun er fuldt førlig igen. I endnu et til sagen hørende læg ligger hendes ansøgning af 1921 og hendes opsigelse på grund af sygdom fra 1923. Hun ønsker ikke pension, da hun håber atter at kommeii arbejde

Mpr nr. A087035
Dato : 19211115
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejersker. Dansk Sygeplejeråd anmoder om, at det må være tilstrækkeligt at indsende ansøge om plads som sygeplejerske til supplerende uddannelse gennem rådet, således at dette fremskaffer og fremsender helbredsattester. Hospitalet indvilliger heri, men understreger, at man skal have tilsendt helbredsattest

Mpr nr. A087036
Dato : 19211111
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejersker. Sundhedsstyrelsen ønsker oplyst hvilke opgaver afdelingssygeplejersker har i forhold til sygeplejersker og oversygeplejersker. Man meddeler, at der ikke er ansat afdelingssygeplejersker på hospitalet

   

087-034 til 036

 

Mpr nr. A087037
Dato : 19211114
Emnegruppe: Bygninger
Tekst: Ejendomsværdi. Ministeriet forespørger hvor stor ejendomsværdien af hospitalet og Raamosegaard er. Man svarer at den er for hospitalet: 1.000.000 kr. for Raamosegaard 100.000 kr. endvidere forespørges der fra statsrevisionen om hvor store indtægter der er ved statens bygninger undr de forskellige ministerier. Hertil er der en opgørelse på brevet.

Mpr nr. A087038
Dato : 19211114
Forfatter:Mortensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Kirsten Mortensen, fødselsanstalten. ansættes til supplerende uddannelse

Mpr nr. A087039
Dato : 19250126
Forfatter:Petersen Riishøj, Einar, plejer
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Plejer. Plejer Einar Petersen Riishøj anmoder om tilladelse til at gifte sig og gå ud af hospitalets forplejning. i 1925 afgår han ved døden på Rigshospitalet, og man søger pension til hans enke.

   

087-037 til 039

 

Mpr nr. A087040
Dato : 19211014
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Sygeplejersker. I anledning af direktionens skrivelse angående de ansættelser og gagering af sygeplejersker og sygeplejerskeelever skal direktionen forudsikke den bemærkning, at det her ved hospitalet hidtil har været skik, at der for ansættelse som sygeplejerske fordres 3 års uddannelse, og at kun ansøgere, som har mindre end 3 års uddannelse, benævnes elever. Justitsministeriet har i skrivelse bemyndiget direktionen til "når det efter omstændighederne må anses for mere hensigtsmæssig at antage en sygeplejerske på prøve frem for straks at meddele hende fast ansættelse ved sindssygehospitalet ved Århus eller plejeanstalten Raamosagaard, at tillægge den pågældende et honorar, der svarer til det i s 733 i lov om statens tjenestemænd fastsatte grundløn incl. de forskellige ved den nævnte lov hjemlede tillæg, således at udgiften afholdes af de henholdsvis på konto.. forskellig medhjælp bevilligede summer" Direktionen har betragtet det som afgørende, om vedkommende ansøger havde 3 års uddannelse, i hvilket fald ansøgeren enten er fast ansat med ansættelsesbrev eller ansat på prøve - uden ansættelsesbrev, men med løn overensstemmende med ministeriets ovennævnte skrivelse. Ansat på prøve er sygeplejersker, som har søgt supplerende uddannelse og enkelte sygeplejersker som hospitalet ville have frie hænder overfor, specielt i retning af opsigelse. Sygeplejeelever med 2 års uddannelse er ansatte med løn overensstemmende med justitsministeriets skrivelse af 2. august 1920, 1200 kr. årligt og frit ophold

Mpr nr. A087041
Dato : 19211021
Forfatter:Nielsen, Peder, landstingsmand død Jensen, Bertel, redaktør
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Direktion. Under d.d. er redaktør Bertel Jensen, Viby pr. Århus, beskikket til at indtræde i direktionen ved sindssygehospitalet ved Århus i den ved partikulier, fhv. landstingsmand Peder Nielsens død ledigblevne plads.

Mpr nr. A087042
Dato : 19211001
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted
Tekst: Raamosegaard. Man har på hospitalet i 1914 overtaget regnskabet for Raamosegaard, hvorved der efterhånden er kommet så meget merarbejde, at man ansøger ministeriet om lønforhøjelse til bogholder og forvalter. Ministeriet afslår.

Mpr nr. A087043
Dato : 19201001
Forfatter:Brandinspektøren
Emnegruppe: Brandforsikring
Tekst: Brandsikring. Brandinspektøren fra Århus har beset jernbranddørene og har udtalt, at disse ikke er tilstrækkelig brandsikring, hvorfor man anmoder ministeriet om, at tage det op til sagkyndig vurdering. Ministeriet brevveksler med direktoratet og afslår at tage problemet op.

   

087-040 til 043

 

Mpr nr. A087044
Dato : 19211001
Emnegruppe: Lønninger
Tekst: Portner. Direktionen henvender sig til sparekommissionen og påpeger at portneren har en arbejdstid på 13 timer daglig og kun 3 fridage i måneden altså i alt en månedlig arbejdstid på 351 tim. Grunden hertil er at han passer telefoncentralen og dette er en vigtig post der fordrer agtpågivenhed. Man indstiller derfor at han får en lønforhøjelse på 200 kr.

Mpr nr. A087045
Dato : 19211119
Forfatter:Jacobsen, A Thune
Emnegruppe: Plejepersonale
Tekst: Vagtskema. Fra den 22. november 1921 vil der blive kaldt på patienterne klokken 7, Nattevagterne, der først må gå, når dagpersonalet kommer, skal til gengæld først møde kl 8 1/2 om aftenen. Patienternes sengetid er vedblivende kl 8. Overplejepersonalet må indrette de således, at dagpersonalet (både sygeplejersker, plejersker og plejere) skiftes til at have vagt på afdelingerne fra kl 8 til 8 1/2, når nattevagterne kommer A. Thune Jacobsen

Mpr nr. A087046
Dato : 19220125
Emnegruppe: Beklædning
Tekst: Beklædning. Krigsinvalideskolen i Sønderborg meddeler, at man kan levere træsko fremstillet af lærlinge i træskomagerfaget. Endvidere er der meddelelse om, at leveringen må ophøre idet alle lærlinge er udlærte.

Mpr nr. A087047
Dato : 19210929
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur, glødelamper. Et firma anbefaler glødelampen Helios, der er dansk fremstillet, men desværre ikke helt konkurencedyktig, da toldsatserne for import er små. Den anbefales anvendt i det omfang der er økonomisk muligt og forsvarligt.

   

087-044 til 047

 

Mpr nr. A087048
Dato : 19210929
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon
Tekst: Apparatur, glødelamper. Et firma anbefaler glødelampen Helios, der er dansk fremstillet, men desværre ikke helt konkurencedyktig, da toldsatserne for import er små. Den anbefales anvendt i det omfang der er økonomisk muligt og forsvarligt.

Mpr nr. A087049
Dato : 19210919
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Plejer. København Lægeforening udsender hvert år et eksemplar af de forskellige blanketter, der anvendes ved ansøgning om stillinger. Man anmoder sig tilstillet blanket til ansøgning om at blive plejer eller plejerske. Hospitalet svarer, at man ikke har særlige blanketter hertil, men at der i hvert enkelt tilfælde fordres en lægeerklæring

Mpr nr. A087050
Dato : 19210917
Forfatter:Tjenestemænd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet
Tekst: Befordringsgodtgørelse. I s 1290 i lov om statens tjenestemænd er der en bestemmelse om, at der kan udbetales befordringsgodtgørelse til tjenestemænd, der forflyttes til et andet opholdssted. Direktionen spørger ministeriet om man er bemyndiget til at hospitalet kasse at udbetale fra ministeriet i hvert enkelt tilfælde. Ministeriet svarer, at sidstnævnte er tilfældet.

Mpr nr. A087051
Dato : 19211012
Forfatter:Rask, Henny, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Henny Rask ansættes til supplerende uddannelse som sygeplejerske på prøve fra den 1. november

   

087-048 til 051

 

Mpr nr. A087052
Dato : 19211001
Forfatter:Pedersen, Anna Kristine, Sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Anna Kristine Pedersen ansættes som sygeplejerske på prøve til et halvt års supplerende uddannelse. Hun kommer fra Spangbjerg sanatorium ved Esbjerg

Mpr nr. A087053
Dato : 19211003
Forfatter:Hammer, Martha, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Martha Hammer ansættes som sygeplejerske, hun kommer fra Voldum ved Randers, til træder den 1. december

Mpr nr. A087054
Dato : 192109
Forfatter:Jensen, Bertel, redaktør
Emnegruppe: Statshåndbogen
Tekst: Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser, og man meddeler, at redaktør Bertel Jensen, Viby, er indtrådt i direktionen

Mpr nr. A087055
Dato : 19211019
Emnegruppe: Administration
Tekst: Lægeforeningens Årbog. Man indkalder rettelser, der dog ikke er anført.

   

087-052 til 055

 

Mpr nr. A087056
Dato : 19211228
Forfatter:Brøchmer-Mortensen, fængselsinspektør
Emnegruppe: Administration
Tekst: Direktoratet. Ministeriet meddeler, at for fremtiden skal alle sager vedrørende statens sindssygehospitaler gå gennem Direktoratet for statens sindssygehospitaler. Endvidere ligger der ved sagen et brev om, at fængselsinspektør Brøchner-Mortensen er ansat som direktør for statens sindssygevæsen.

Mpr nr. A087057
Dato : 19210905
Forfatter:Raahauge, forstanderinde
Emnegruppe: Familiepleje
Tekst: Familiepleje. Brev til sundhedsstyrelsen med redegørelse for familieplejen. Det anføres, at den centrerer sig om Dalstrup og Raamosegaard, hvilke betingelser, der stilles til plejehjemmene hvorledes inspektionen af hjemmene foregår - hver måned af den stedlige læge og 1 gang årligt af overlægen ved hospitalet, desuden af forstanderinde Raahauge fra Raamosegaard. Enkelte tal om familieplejen vedlagt fra 1910 to 1921. Fin kortfattet oversigt over emnet !

Mpr nr. A087058
Dato : 19220412
Forfatter:Hastrup, Ole Faurschou, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Gartner. Gartner assistent Ole Faurschou Hastrup ansættes som konstitueret gartner i 1921, men får stillingen i 1922 efter direktionens indstilling. Der er nogle problemer med hans konstitutionshonoar i mellemtiden

   

087-056 til 058

 

Mpr nr. A087059
Dato : 19210823
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personaleforhold. Ministeriet ønsker på vegne af sparekommissionen at få en oversigt over udleveret uniformstøj samt oversigt over udgifterne til medhjælp pga kontorhold. Der ligger lister over dette ved sagen

Mpr nr. A087060
Dato : 19210919
Forfatter:Reiter, Paul, kliniskassistent
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Klinisk assistent. Man ansætter Paul Reiter, som klinisk assistent, han har under sit arbejde på Århus Kommunehospital begyndt en undersøgelse, hvor han sammenligner patienters fordøjelsesorganer på medicinsk afdeling og på sindssygehospitalet. Den undersøgelse vil man gerne fortsætte ved at ansætte ham i en 1 årig periode. Hans arbejde er indsendt til Københavns Universitet til konferering for doktorgraden

   

087-059 og 060

 

Mpr nr. A087061
Dato : 19210817
Forfatter:Jensen, J Lønborg, køkkenbestyrinde
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Køkkenbestyrinde. Frk. J. Lønborg - Jensen har fungeret som køkkenbestyrinde og man om tilladelse til at udbetale hende konstitutionshonorar på 90 kr.

Mpr nr. A087062
Dato : 19210820
Emnegruppe: Patientantal
Tekst: Nordiske patienters indlæggelse. Man laver en overenskomst mellem Norge og Sverige og Danmark om, at der skal sendes oplysninger til de pågældende landes ambassader, hvis der indlægges en patient fra et andet nordisk land. Ligeledes skal der tilgå oplysninger om udskrivning. påtænkt underskrivning mv..

Mpr nr. A087063
Dato : 19210831
Forfatter:Asmundsson, Thorbjørg, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. En islandsk født sygeplejerske, Thorbjørg Asmundsson bliver tjenestemandsansat.

   

087-061 til 063

 

Mpr nr. A087064
Dato : 19210808
Forfatter:Halbek, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Frk. Halbek fra Viborg hospitalet søger plads, men der er ingen ledig

Mpr nr. A087065
Dato : 19210806
Forfatter:Gulstad, Otto, reservelæge Kongen
Emnegruppe: Læger
Tekst: Afdelingslæge. På justitsministeriet derom allerunderdanigst nedlagte forestilling har det behaget Hans Majestæt Kongen under 5. august 1921 allernådigst at ansætte reservelæge Otto Gulstad som afdelingslæge ved et af statens sindssygehospitaler fra den 1. august 1921 at regne. Hvilket man herved skal meddele tilføjende, at den pågældende indtil videre vil have at gøre tjeneste ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A087066
Dato : 19210803
Forfatter:Jørgensen Fuglebjerg, Sara, sygeplejeelev
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejeelev. Sara Jørgensen Fuglebjerg søger plads

Mpr nr. A087067
Dato : 19210813
Forfatter:Sørensen, Kathrine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Kathrine Sørensen ansættes som sygeplejerske fra den 1. september 1921

   

087-064 til 067

 

Mpr nr. A087068
Dato : 19210809
Forfatter:Nørgård-Sørensen, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Dagmar Nørgård-Sørensen, fødselsanstalten Århus ansættes som sygeplejerske til supplerende uddannelse den 1. oktober 1921

Mpr nr. A087069
Dato : 19210809
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Indstillet til supplerende uddannelse af DSR fungere et halvt år fra 1. november 1921

Mpr nr. A087070
Dato : 19210712
Forfatter:Rasmussen, Laura, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Laura Rasmussen forespørger om der er plads som sygeplejerske men får benægtende svar

   

087-068 til 070

 

Mpr nr. A087071
Dato : 19210802
Emnegruppe: Medicin
Tekst: Medicin. Københavns Magistrat har i et udvalg stillet forslag om medicins opbevaring og etikettering samt udformning af farlige stoffer. Dette forslag ønsker sundhedsstyrelsen muligt indført overalt på hospitalerne, hvorfor man udbeder sig overlægens udtalelse vedrørende sagen, der er vedlagt sagen i kopi.

Mpr nr. A087072
Dato : 19210803
Forfatter:Bendixen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Marie Bendixen ansættes som sygeplejerske til supplerende uddannelse. se journal nr 301/1921

Mpr nr. A087073
Dato : 19210827
Forfatter:Huss, Anna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Anna Huss ansættes som sygeplejerske i tjenestemandsstilling fra den 1.november

   

087-071 til 073

 

Mpr nr. A087074
Dato : 19210728
Forfatter:Simonsen, Bertha, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Bertha Simonsen søger plads men overlægen meddeler, at der ikke er plads til november

Mpr nr. A087075
Dato : 19210728
Forfatter:Jensen, Ane Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Ane Marie Jensen ansættes som sygeplejerske på prøve fra den 1. september

Mpr nr. A087076
Dato : 19210628
Forfatter:Valentinussen, Maren, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Maren Valentinussen ansættes som tjenestemand

   

087-074 til 076

 

Mpr nr. A087077
Dato : 19210722
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt
Tekst: Varer. Vordingborg hospitalet foreslår, at alle hospitalerne slår sig sammen om storindkøb af fajancestel, der skal anvendes på alle forplejningsklasser. Jyske Asyl tiltræder denne ordning og foreslår at der skal være et monogram på stellet, ens for alle hospitalerne

Mpr nr. A087078
Dato : 19210713
Emnegruppe: Patientbehandling
Tekst: Patientbetaling. Da der savnes nærmere regler for, i hvilke tilfælde direktionen - bortset fra hvor det offentlige betaler og hvor vedkommende patient er nydende medlem af statsanerkendt sygekasse - kan bevillige nedsættelse i betalingen for patienters behandling og forplejning, tillader jeg mig at forespørge... brev til de andre hospitaler.

Mpr nr. A087079
Dato : 19210714
Forfatter:Koukal, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Enkefru Koudal, der er 50 år søger stilling som sygeplejerske

   

087-077 til 079

 

Mpr nr. A087080
Dato : 19210715
Forfatter:Wern, Marie, oldfrueelev
Emnegruppe: Kontorpersonale
Tekst: Oldfrueelev. Marie Wern, der har været ansat som oldfrueelev i Nykøbing, søger og får samme stilling i Århus.

Mpr nr. A087081
Dato : 19210711
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. Der opslås en kandidatplads pr. 1. september 1921. Lønnen er 3600 kr. for en student 1800 kr., desuden fri station. Ikke anført, hvem der får pladsen.

Mpr nr. A087082
Dato : 19210701
Forfatter:Jacobsen, Wiliam Thune, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater
Tekst: Kandidat. stud med Wiliam Thune Jacobsen er ansat som kandidat fra 1. juli med et honorar af 150 kr. og frit ophold.

Mpr nr. A087083
Dato : 19210705
Forfatter:Thomsen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Marie Thomsen ansættes som sygeplejerske fra den 1. august

   

087-080 til 083

 

Mpr nr. A087084
Dato : 19210622
Forfatter:Hansen, Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Margrethe Hansen ansættes som sygeplejerske til et halvt års supplerende uddannelse

Mpr nr. A087085
Dato : 19210625
Forfatter:Mosbæk, Agnes, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Agnes Mosbæk ansættes som tjenestemandsansat sygeplejerske pr. 15 juli 1921

Mpr nr. A087086
Dato : 19210624
Emnegruppe: Personaleforhold
Tekst: Personalets forhold. Sygeplejerskernes spisetider. Måltidet indtages i sygeplejerskernes spisestue. Uden for måltiderne og de reglementerede to fritimer er det ikke sygeplejerskerne tilladt at forlade afdelingerne. Reglement vedrørende passage af afd A og B på mds og kv, når personale eller gæster skal i haven eller til tennis eller i bad

   

087-084 til 086

 

Mpr nr. A087087
Dato : 19210622
Forfatter:Christensen, Christine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Christine Christensen ansættes som sygeplejerske på prøve fra den 1. september 1921

Mpr nr. A087088
Dato : 19210629
Forfatter:Petersen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker
Tekst: Sygeplejerske. Kirstine Petersen ansættes som sygeplejerske på prøve fra den 1. juli 1921. Hun bliver senere fast ansat og fratræder i 1923

   

087-087 og 088