Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923
Kasse 122-120-122,  1852

Tilbage til Emnelisten  - Kasse 122

 Mpr nr. A122120 - - Dato : 18520799

Forfatter:Caroline Werling

Emnegruppe: Ansøgninger mv.

Tekst: Ansøgning til plejestilling. Med 3 anbefalinger

 

           

   Mpr nr. A122121 - - Dato : 18520713

Forfatter:Thomsen

Emnegruppe: ansøgninger mv.

Tekst: Under 28de Marts S(?) A(?) har jeg tilskrevet Overretsprocurator(?) Dahl saaledes: "Herr Rigsdagsmand! Om De end ikke er bekjendt med min Forfatning i hele dens Udstrækning og de Savn der tynge saa f nedtrykkende paa min Existents - uden at jeg ved al min Granskning kan finde nogensomhelst l Bevæggrund dertil hos mig selv - er De dog ikke aldeles uvidende om hvorlunde(?) Byrdeif?) paa flere Maader hviler med svær(?) Vægt paa mig. Jeg har af yderste Evne søgt at danne et Modværn(?) mod Trykket(?), men endnu er Øiemedet ei opnaaet og om det nogensinde vil ske, staar i Guds Haand. I 12 Aar har jeg levet som jeg bedst har kunnet fordi det var mig en Umulighed længere at have fast Tjeneste(?); jeg har slaaet ind paa flere Veie men min Attraa(?) og min 25 Aars Anvendelse ved Contoirforretninger(?) bar hidtil aldeles ingen Frugter(?) til Fordeel for mig - O hvor tungt er det ikke at see Fremtiden saaledes imøde naar den uden Bevidsthed(?) afmaler os Tingen(?) med saa sorte Farver: "Du har slidt og slæbt til ingen Nytte" At en borgerlig Næringsvej(?) ikke engang har kunnet blive mig til Deel, der er forsynet med sjældent gode Anbefalinger ligger uden for min Synskreds, I den Anledning har jeg taget under Overvejelse om der muligvis ikke blandt de flere Forretningsgrene(?), hvortil den underbygning værende Daareanstalt giver Anledning kunde findes Een der egnede sig enten for mit, eller Kones(?) Vedkommende, da vi som to eenlige Folk kan nøies med saare Lidet Deres behagelige Svar og godhedsfulde Medvirkning til Opnaaelsen af en i saa Fald passende Betjening, udbedes." Forsaavidt der skulle kunne findes en for mig passende Betjening er jeg i Henhold til mit tidligere Andragende hermed saa fri at anbefale mig i den ærede Direktions gunstige Bevaagenhed. Aarhuus den 13de Juli 1852 ærbødigst Thomsen Fiskergade(?) No 475 til Direktionen for Helbredelsesanstalten for Sindssyge ved Aarhus

     

 Mpr nr. A122122 - - Dato : 18530199

Forfatter:Borch (?)

Emnegruppe: Indtægts og udgiftsiden

 

Tekst: Kasseekstrakter for Regnskabsåret 1852/53 indlagt : a: januar 1853 b: februar 1853 c: September og October 1852 d: November 1852 e: December 1852