Til toppen af Museets hjemmeside


 Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


A002

Fortegnelse over specielt interessante aktstykker fra Administrationsarkivet.

Tilbage til Emnelisten

 

844 Bestemmelser vedrørende optagelse af patienter i Jydske Asyl og i Statens Sindssygehospitaler i det hele taget i perioden fra 1852 til 1914

845 Forskrift for vaskeriet i 1861 samt "vaskerisagen" i 1922

846 Oprettelsen af familiepleje ved Jydske Asyl i 1910 samt "bestemmelser for den til Sindssygeanstalten ved Århus knyttede familiepleje"

847 Tegninger af møbler til Jydske Asyl fremlagt ved licitation i december 1851 samt skrivelser vedrørende fremstillingen og modtagelse af møblerne

848 Arbejdsfortjeneste for patienter af 3. forplejningsklasse ved Jydske Asyl i 1914

849 Retspsykiatriske patienter ved Jydske Asyl i 1910 samt korrespondance mellem Friedenreich og Hallager vedrørende retspsykiatriske erklæringer

850 Skrivelser vedrørende oprettelse af en forening i 1917 til støtte af "sindssyge patienter efter udskrivning fra sindssygehospitaler samt sindssyges familier, som ved familieforsørgerens sindslidelse er kommen i trang"

851 Forskning ved Jydske Asyl

852 Jydske Asyls deltagelse i landsudstillingen i Århus i 1909

853 Kommissionen af 1. marts 1915 - betænkning vedrørende postbesørgelse og hestehold ved Jydske Asyl

854 Forespørgsel fra Justitsministeriet af 7. juni 1911 vedrørende budgetpunkter samt direktionens svar den 24. juni 1911

855 Eksempler på overslag over indtægter og udgifter ved Jydske Asyl

856 Eksempler på licitation af forskellige varer til Jydske Asyl

857 Lejekontrakt for den første telefon til Jydske Asyl i 1885 og de næste fem telefoner i 1889

858 Århus Amts fattigkasses forespørgsel vedrørende patienter, der var anbragt på Jydske Asyl af sognekommunerne i amtet i 1905

859 Folketællingslister fra Jydske Asyl 1880 og 1890

860 Klager over forholdene på Dalstrup plejehjem i 1919

915 Ansættelsespapirer, brev vedrørende afskedigelse samt skrivelse vedrørende udnævnelse til Ridder af Dannebrog for fhv. hospitalsforvalter Albert Lund

916 Fødselsdagsbreve til forvalter Albert Lund i 1895 og 1896

916 Hospitalsforvalters hobby skabte særpræget museum

1280    Breve til forvalter Albert Lund.