Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 44 poster med søgeordet: A006
Mpr nr. A006044 - - Dato : 18560105
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Overl�ge Selmer er oprindelig ansat i sin stilling som overl�ge den 11. Juni 1852, men dengang blev sp�rgsm�let om pension udskudt til senere afg�relse. Imidlertid er der for Rigsdagen foresl�et en lov hvorefter kun pensionsberettigede embedsm�nd skal have et bestemt gagep�l�g, derfor anmoder Selmer nu om, at pensionssagen optages igen. I sagen foreligger kun et brev i kladde fra Selmers h�nd, der er ingen svar fra ministeriet.

Mpr nr. A006042 - - Dato : 18560124
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Physicatet. At sundhedstilstanden her i Anstalten har v�ret godt Aaret 1855, og at intet har forefaldet son kunde fortjene opm�rksomhed i Sanit�r henseende, undlader jeg ikke herved at meddele Physikatet. Selmer

Mpr nr. A006040 - - Dato : 18560222
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Udkast til beretning om den N�rrejydske helbredsanstalt for sindssyge for 1855. Sendt til sundhedskollegiet. Indeholder en liste med diagnoser for alle mands og kvindepatienter.

Mpr nr. A006038 - - Dato : 18560223
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
�jensygdom. Der er en smittefarlig �jensygdom i milit�ret som man ikke �nsker sig vil bredes til civilbefolkningen, hvorfor sundhedskollegiet anmoder alle l�ger om at indberette, om der indenfor deres praksis er iagttaget denne form for sygdom siden 1852. Selmer svarer, at han ikke har iagttaget Sydomme, der kunne v�re den omtalte her p� stedet

Mpr nr. A006041 - - Dato : 18560227
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanl�g og jernbane

Tekst:
Vej. Naboerne �nsker at kunne k�re til deres ejendomme ad kratvejen, som p� hospitalets grund er forsynet med et l�st led. Det lader til, at denne passage tillades dog mod gebyr til vedligeholdelse af vejen

Mpr nr. A006037 - - Dato : 18560321
Forfatter:Bidstrupgaard, Jensen Selmer
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Vordingborg. Jensen Bidstrupgaard fremsender et forslag til regulativ for den nye sindssygeanstalt ved Vordingborg, idet han anmoder Selmer om, at komme med kommentarer hertil. Sagen er vedlagt Selmers kommentarer, men ikke selve forslaget til regulativ

Mpr nr. A006020 - - Dato : 18560401
Forfatter:
Emnegruppe: Br�ndselleverance

Tekst:
Br�ndsel. Opg�relse over beholdningerne af br�ndsel stenkul, br�nde, og lys samt t�rv.

Mpr nr. A006039 - - Dato : 18560402
Forfatter:B�ggild, forvalter Luplau, snedker Volff, murmester
Emnegruppe: L�nninger

Tekst:
L�n, H�ndv�rkere. Forvalter B�ggild indstiller til ministeriet at de to faste h�ndv�rkere, snedker Luplau og muremester Wolff, indr�mmes en l�nforh�jelse. Man henviser til, at den forhenv�rende muremester opsagde sin stilling i 1854 p� grund af den lave l�n og man henviser til at begge h�ndv�rkere er dygtige. Ministeriet mener ikke, at der for tiden er mulighed for af indr�mme nogen h�jere l�n, men man anbefaler, at h�ndv�rkerne tilbydes kost p� anstalten mod betaling af de omkostninger som dette medf�rer. Snedker Luplau er ansat siden 1853.

Mpr nr. A006043 - - Dato : 18560408
Forfatter:Ramsing, Gdr
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
M�lkeprodukter. Gdr. Ramsing �nsker klarhed over om han f�r leverancen af m�lkeprodukter til anstalten, hvorfor han sender et brev om allerede nu at f� dette at vide, f�r der er udskrevet licitation. Da man er bange for, at der ikke melder sig andre leverand�rer f�jer man ham s� vidt, at der udliciteres m�lk f�r tiden.

Mpr nr. A006036 - - Dato : 18560410
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: L�nninger

Tekst:
L�n. Det er blevet bekendtgjort, at der kan ske till�g i l�nnen for en del funktion�rer, hvorfor man andrager om, at forskellige overordnede f�r l�ntill�g (der foreligger en liste p� et af akterne). Ministeriet ser dog ikke ud til, at v�re villig til at anerkende n�dvendigheden af alle andragende, men Selmer s�tter sig tilsyneladende igennem.

Mpr nr. A006035 - - Dato : 18560519
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Revision. Justitsministeriet udbeder sig tilsendt et bel�b af 84 rdl 32 sk til d�kning af resten af ekstraudgifter til d�kning af forskudte udgifter til l�nninger i 1854

Mpr nr. A006030 - - Dato : 18560519
Forfatter:Nyholm Ingeslev
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. P� foranledning af Ingerslev er budgettet for 1856-57 blevet revideret og der er f�lgende bem�rkninger, br�d til 2den klasses patienter er beregnet forkert, underskrevet Nyholm

Mpr nr. A006015 - - Dato : 18560520
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forslag angaaende adskillige udgifter her ved Helbredsanstalten i finans�ret 1857-58 ville udkr�ve andre bel�b end der ved budgettet for 1856-57 er foresl�et og som jeg, uagtet dette budget ikke er approberet, har set mig n�dsaget til i nedenstaaende mit forslag, at betragte som antaget i sin helhed.

Mpr nr. A006023 - - Dato : 18560520
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forslaget angaaende adskillige Udgifter der ved Helbredsanstaltens drift i finans�ret 1857-58 ville udkr�ve andre bel�b, den der ved budgettet for 1856-56 ere foresl�ede .... se 006015

Mpr nr. A006011 - - Dato : 18560524
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hovedregnskab over indt�gter og udgifter ved den N�rrejydske Helbredelsesanstalt for sindssyge i finans�ret 1855-56

Mpr nr. A006031 - - Dato : 18560528
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1856-57. Rundskrivelse, der bl.a. handler om indstillingen af budgetforslaget for 1856-57. Selmer udtrykker sin formening om, hvad ministeriet vil acceptere.

Mpr nr. A006024 - - Dato : 18560606
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. 1856-57. Selv om ministeriet endnu ikke har godkendt det nye budget tillader direktionen sig at g� ud fra, ar man kan godkende udgifter som uforandrede fra forrige finans�r, endvidere fremsender man forvalterens forslag til �ndringer i forhold til det gamle budget.

Mpr nr. A006010 - - Dato : 18560613
Forfatter:
Emnegruppe: �rsberetninger

Tekst:
Beretning. �rsberetning om den N�rrejydske Helbredelsesanstalt for sindssyge i finans�ret 1855-56

Mpr nr. A006034 - - Dato : 18560613
Forfatter:Neukirck, distriktsl�ge
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indl�ggelse. Distriktsl�ge Neukirck i Horsens beder sig tilsendt nogle eksemplarer af skema B der skal medsendes ved indl�ggelse af patienter.

Mpr nr. A006008 - - Dato : 18560630
Forfatter:Selmer, overl�ge Blichert, reservel�ge
Emnegruppe: L�ger

Tekst:
Naturforskerm�de. Der skal afholdes naturforskerm�de fra den 12. til den 18 juli 1856 i Christiania, hvorfor Selmer anmoder om, at han m� v�re frav�rende fra asylet i 14 dage fra den 8. juli. Han understreger at reservel�ge Blichert er inde i forretningerne og egnet til at lede asylet under overl�gens frav�r. Ministeriet billiger rejsen.

Mpr nr. A006025 - - Dato : 18560711
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. 1856-57. Ministeriets svar p� direktionens indstilling af 06.06.1856 se 006024

Mpr nr. A006014 - - Dato : 18560807
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indt�gter og udgifter ved den N�rrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal af 130 for finans�ret 1857-58.

Mpr nr. A006026 - - Dato : 18560809
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1856-57. koncept til budget.

Mpr nr. A006007 - - Dato : 18560903
Forfatter:Dahl, Godsejer Justitsministeriet Selmer Ingerslev, Cancelliraad
Emnegruppe: Ans�ttelser

Tekst:
Direktionen. I anledning af at godsejer Dahl til Moesgaard er blevet udn�vnt til etatsraad og departementschef i inrigsministeriet, indstiller direktionen til justitsministeriet, at godsejer, cancelliraad Ingerslev til Marselisborg bliver udn�vnt til hans afl�ser, hvilket denne i brev til Selmer meddeler at han er blevet.

Mpr nr. A006006 - - Dato : 18560915
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Kohold. Foranlediget af en indstilling fra direktionen meddeler ministeriet, at det tillades overl�gen og forvalteren at holde 1 a 2 k�er p� asylets jorder og med asylets foder. Dog g�lder denne tilladelse kun indtil asylet ved sin udvidelse kunne f� brug for vedkommende gr�sning og foder. Endvidere foruds�ttes det, at der ikke sker indskr�nkninger i asylets hestehold.

Mpr nr. A006004 - - Dato : 18560922
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativ, ny anstalt i �stifterne. Ministeriet �nsker i anledning af planerne om ny anstalt i Vordingborg en bet�nkning fra direktionen i �rhus over hvilke regler, der skal v�re g�ldende i den nye anstalt samt hvilke �ndringer, der vil v�re n�dvendige for helbredsanstalten i �rhus. Foruden f�lgebreve til ministeriet indeholder sagen et udkast til reglement for en anstalt i �stifterne: spisereglement, l�nningsreglement og budget samt et overslag over inventariet, desuden et udkast til nyt reglement for helbredsanstalten ved �rhus n�dvendiggjort af en tilpasning af de til anstaltsreglementer

Mpr nr. A006005 - - Dato : 18560930
Forfatter:B�ggild, forvalter
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
T�rn. Man indberetter til ministeriet, at forvalter B�ggild anser det for at v�re uops�tteligt n�dvendigt, at foretagen en reparation af zinktaget over t�rnet p� hovedbygningen, idet det regner ind flere steder, hvilket f�rer til at tr�v�rket r�dner og gipsloftet falder ned. Man anmoder om at m�tte tage 120 rdl af kontoen for uforudsete udgifter, hvilket ministeriet approberer.

Mpr nr. A006003 - - Dato : 18561117
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anl�g

Tekst:
Brandspr�jte. Vejlby sogneforstanderskab har andraget til amtet, at helbredelsesanstalten anskaffer en spr�jte til sognet p� anstaltens regning, hvilet bliver oversendt til Herredskontoret i Hasle og herfra sendt til udtalelse p� anstalten. Da man allerede r�der over tre spr�jter til eget brug, som det er reglementeret, mener amtet ikke det er n�dvendigt, at helbredelsesanstalten anskaffer endnu en brandspr�jte

Mpr nr. A006002 - - Dato : 18561216
Forfatter:Johnsen Nyholm
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Direktionen meddeler ministeriet, at man ikke har tid til en n�jagtig revision at de m�nedlige viktualieregnskaber, der skal indsendes til ministeriet, s�ledes, at man bifalder dette dog under forbehold af, at der ikke ydes h�jere honorar end 100 rdl �rligt. F�rst antages Nyholm, der afg�r ved d�den i 1857, derefter antages Johnsen, der har dette job indtil 1894, da han fratr�der p� grund af nervesv�kkelse

Mpr nr. A006001 - - Dato : 18561217
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient fra St Croix. Ministeriet foresp�rger om der er mulighed for, at en patient, der i 2 �r har hensiddet i Frederikssteds kommunehospital, kan blive optaget p� anstalten. Man svarer at der er adgang for unders�tter i det danske monarki, men at patienten muligvis har v�ret for l�nge syg til at kunne optages, endvidere �nsker Selmer skema B udfyldt for at kunne vurdere patienten helbredelighed. S�fremt vedkommende er udl�nding kan han kun optages p� 1ste eller 2den klasse

Mpr nr. A006018 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindk�b i �vrigt

Tekst:
Viktualier. Liste over viktualier, der er p� budgettet for 1857-58

Mpr nr. A006019 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kostdage. Beregning over kostdage pr. person p� de forskellige bespisningsklasser.

Mpr nr. A006016 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Motivering til budgettet 1857-58. Anm�rkninger til indt�gts- og udgiftssiden.

Mpr nr. A006021 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Kort overdigt over afvigelserne og forh�jelserne p� budgettet udarbejdet til direktionen.

Mpr nr. A006022 - - Dato : 18569999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regnskab. Oversigt over de forskellige kontis status efter regnskabet 1857-58

Mpr nr. A006029 - - Dato : 18570314
Forfatter:B�ggild, Top Borch
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1856-57. Koncept til budget rettet efter direktionens anvisninger og underskrevet af Borch og Top B�ggild.

Mpr nr. A006012 - - Dato : 18570328
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Antegnelser. Ved at tilstille direktionen hoslagte antegnelser til at for den N�rrejydske Helbredelses anstalt for sindssyge aflagte regnskab for finans�ret 1855-56, skulde jeg tjenstligt anmode om, at samme beh�rigt besvarede og berigtigede, inden en tid af 4 uger hertil maa blive tilbagesendte

Mpr nr. A006027 - - Dato : 18570411
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
N�se. Direktionen meddeler kontoret, at man slutter sig til Rigsdagens n�se til forvalteren i anledning af en beregningsfejl i bespisningsregnskabet for 1856-57. Man understreger, at en s�dan regnefejl ikke burde kunne finde sted efter den vedtagne forretningsorden

Mpr nr. A006009 - - Dato : 18570420
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskabsantegnelser. Antegnelser til regnskabet for finans�ret 1855-56

Mpr nr. A006028 - - Dato : 18570512
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
N�se. Forvalteren skriver til direktionen i anledning af den n�se, man har f�et fra rigsdagen i anledning af en indtruffen regnefejl i regnskabet. Forvalteren anf�rer, at det er en posteringsfejl og beklager. Endvidere tager han stilling til, at der skulle v�re beregnet udgifter til genstande som asylet ikke har beh�vet, samt at priserne p� adskillige genstande var sat for h�jt. se 006-027

Mpr nr. A006013 - - Dato : 18570519
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Decision. Hoslagt Decision p� Extract af Antegnelserne til det for den N�rrejydske Helbredsanstalt for Sindssyge aflagte Regnskab for Finans�ret 1855-56, undlader jeg ikke tjenstligt at tilstille Direktionen til videre behagelig foranstaltning med tilf�jede, at n�r Berigtigelse, overensstemmende med Decisionen tilvejebringes og i �vrigt vedkommende Uds�ttelser i det ommeldte Antagelser beh�rigen Opfyldes, vides intet til Hinder for, at der for det ved det anf�rte Regnskab aflagte Rigtighed meddelte Quitteres

Mpr nr. A006033 - - Dato : 18570604
Forfatter:
Emnegruppe: Indt�gts- og udgiftssiden

Tekst:
Udbetaling af statstilskud. Ministeriet meddeler, at man kan h�ve penge til anstaltens drift i �rhus Amtstue. I alt fire skrivelser af denne art.

Mpr nr. A006032 - - Dato : 18580131
Forfatter:B�ggild, Top
Emnegruppe: Indt�gts- og udgiftssiden

Tekst:
Underskud. Top B�ggild indberetter, at der er underskud i januar 1858 fordi der er sket prisforh�jelser. Patienttallet er st�rre end beregnet p� budgettet og endelig er der sket en forh�jelse af l�nningerne. Han understreger, et det ikke er p� grund af hans embedsf�relse, der er underskud.

Mpr nr. A006017 - - Dato : 18580331
Forfatter:Muhle, L
Emnegruppe: Bekl�dning

Tekst:
Tekstiler. Oversigt over tekstiler, der skal bruges i finans�ret 1857-58 samt opg�relse over beholdningen undertegnet L. Muhle.