Til toppen af Museets hjemmeside


 Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923


 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Tilbage til Emnelisten

001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 til 016 - 017 til 019 - 020 - 021 - 022 til 024 - 025 - 026 og 027 - 028-1 til 028-8 - 029-1 til 029-5 - 030-1 og 030-2 - 031 - 032, 033 og 034 035 036 037 og 38 039 040 til 045046047 til 049050 051 052 053 054 til 056 057 og 058 059 060 061 til 065 066 067 068 069 070 


            Der er fundet 71 poster med søgeordet: A009
Mpr nr. A009071 - - Dato : 18580114
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Pysikatlet. At Sundhedstilstanden her i anstalten i Aaret 1857 har været god og Dødeligheden usædvanlig lav (8 af 215 behandlede) undlader jeg ikke hermed at tilmelde Physicatet.. Den ...Dysenteri har kun vist sig i et enkeltstaaende Tilfælde blandt betjentpersonalet

Mpr nr. A009063 - Dato : 18580206
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Oversigt over se respektive contis status i anstaltens regnskab for januar kvartal 1858 i henhold til den til direktionen indgivne kasseekstrakt for december forrige år

Mpr nr. A009070 - - Dato : 18580211
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I henhold til lov af 29. december 1857 skal ministeriet have indberettet lønninger og tillægskrav fra anstaltens ansatte embeds- og bestillingsmænd, hvorover der er vedføjet en liste.

Mpr nr. A009069 - - Dato : 18580229
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1857. Udkast i Selmers håndskrift til beretning om den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge 1857

Mpr nr. A009062 - - Dato : 18580311
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Randers fattigkommission anmoder om, at få tilsendt skemaer til lægeerklæringer for personer, der ønskes optaget i anstalten.

Mpr nr. A009061 - - Dato : 18580322
Forfatter:Filtenborg, urmager Kyhn, H
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Uhrmager. Ved at have bragt i erfaring, at den tidligere uhrmager, som har besørget pasningen af taarnuhret i Helbredelsesanstalten ved Århus er bortrejst, antager jeg at en anden urhmager må ansættes i hans sted, i hvilken anledning jeg tillader mig at henvende disse linier til Deres Velbaarenhed, for at anbefale en mand, der saavidt jeg ved er en duelig uhrmager, der saavel kunne rengjøre uhret, hvilket vist er fornødent, som også passe det ved optræning og regulering, hvilket jeg antager Her uhrmager Filtenborg vil kunne udføre til alles tilfredshed. Da det interesserer mig meget, at dette arbejde bliver udført godt og omhyggeligt har jeg derfor troet det rettest at angive en urhmager om hvem jeg har nogen kundskab til hvad dueligheden angaar, maa henstille dette kun til deres Velbårenhed nærmere overvejelse. H. Kyhn.

Mpr nr. A009059 - - Dato : 18580325
Forfatter:Schøtt, M I, kammerråd Demant, orgelbygger, Odense
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Orgel. Kammerråd M. I. Schøtt til Søholm skænker anstalten et orgel. Der anbringes en indskrift med teksten: Justitsraad M. I. Schøtt til Søholm skjænkede i 1859 dette orgel til det jydske Asyl i Erkjendelse af, at private Kræfter gjøre vel i at understøtte den offentlige Humanitets Bestræbelser. Orglet er restaureret af orgelbygger Demant, Odense.

Mpr nr. A009060 - - Dato : 18580327
Forfatter:Ramsing, proprietær
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Mælkeprodukter. Proprietær Ramsing forespørger, om han fortsat kan få leverancen af mælk og fløde.

Mpr nr. A009064 - - Dato : 18580406
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Der er underbalance på regnskabet formentlig på 3200 Rd, hvilket man meddeler ministeriet. Ministeriet ønsker sig gjort bekendt med status ved udgangen af finansåret 1957-58

Mpr nr. A009065 - - Dato : 18580417
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Ministeriet tilbagesender en oversigt over Helbredsanstaltens status pr. overgangen mellem finansåret 1857-58

Mpr nr. A009066 - - Dato : 18580505
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Rundskrivelse til direktionen om en underbalance på regnskabet af 1407 rd og 6 s. samt en kontooversigt udarbejdet af forvalteren om status på de forskellige konti i marts 1858

Mpr nr. A009067 - - Dato : 18580514
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Skrivelse til ministeriet, hvor man ansøger om, at få en underbalance på regnskabet dækket af staten

Mpr nr. A009058 - - Dato : 18580514
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Regnskab. Ifølge den approberede Repartition over det bidrag, der til dækning af forskudsvis af statskassen udredte lønningsudgifter i året 1857 bliver at udrede af stiftelser, for hvilke regnskaber ere indsendte til revision og decision under justitsministeriet vil af den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge være at erlægge 120 rdl.16sk, hvilket beløb jeg tjenstligt skulle anmode direktionen om behageligen at foranstalte justitsministeriet tilstillet.

Mpr nr. A009036 - - Dato : 18580518
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i aaret fra 1. april 1857 til 31. marts 1958

Mpr nr. A009046 - - Dato : 18580523
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Liste over hvilke poster, der udræver andre beløb i set nye budget sammenlignet med det gamle.

Mpr nr. A009068 - - Dato : 18580527
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Underbalance. Indberetning fra forvalter Bøggild af januar 1858 om, at der er en underbalance på regnskabet på 3200 Rd.

Mpr nr. A009035 - - Dato : 18580527
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning, over den Nørrejyske Helbredelsesanstalt for sindssyge i finansåret 1857-58. Indeholder regnskab over de beløb, der er udbetalt patienter for arbejde ved udskrivning

Mpr nr. A009050 - - Dato : 18580612
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1858-60. Brev til justitsministeriet, hvor man begrunder de dele af budgetforslaget, der kræver andre beløb, den de for forrige år udviste. Under bespisningen regner man med, at priserne er faldende, hvorfor beløbet sættes lavere.

Mpr nr. A009052 - - Dato : 18580727
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Ministeriets svar på budgetudkastet, man accepterer bespisningskontoens størrelse, men ønsker ikke at forhøje tildelingen af brændsel. På belysningen sker der heller ingen forhøjelse. Man ønsker ikke snedkerlønningen bestredet over vedligeholdelseskontoen for bygninger, men vil gerne have nyt zinktag på de forskellige bygninger.

Mpr nr. A009048 - - Dato : 18580727
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Indstilling til justitsministeriet i anledning af budgettet, kommentarer til de enkelte poster.

Mpr nr. A009034 - - Dato : 18580909
Forfatter:Meyer, P
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. P. Meyer har haft vejret til at køre på den vej som fører over anstaltens jord og som tilhører anstalten. Denne vej skaber forbindelse mellem kratvejen og landevejen til Grenaa Meyer ønsker vejrettigheder for et tidsrum af 3 år

Mpr nr. A009037 - - Dato : 18581208
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Antegnelser til hovedregnskabet for finansåret 1857-58

Mpr nr. A009051 - - Dato : 18589999
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Forvalter Bøggilds forslag til forandrede poster på budgettet. Motiveret af forvalteren med egen hånd.

Mpr nr. A009053 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1859-60. Motivering og bilag.

Mpr nr. A009039 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske helbredsanstalt for sindssyge, beregnet efter et patienttal på 130 for finansåret 1859-60.

Mpr nr. A009049 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Inventar. Rekapitulation af inventarets værdi, i alt en værdi af 42 386 rd

Mpr nr. A009040 - - Dato : 18589999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Oversigt over driften af anstaltens jorder i finansåret 1959-60, hvilket må være høstudbyttet i 1859.

Mpr nr. A009038 - - Dato : 18590111
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Kvittering for regnskabet med antegnelserne besvaret for finansåret 1857-58

Mpr nr. A009033 - - Dato : 18590131
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Physicatet. Indberetning til Physicatet om, at sundhedstilstanden er god og at der i det forløbne år intet har været at indberette som fortjener opmærksomhed

Mpr nr. A009032 - - Dato : 18590207
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, til embedsmænd. Efter at kapitalstaksten for 1858 er sat vil der blive betalt løntillæg til statens embedsmænd i henhold til lov af 30. december 1858, hvorfor man ønsker indberettet til ministeriet, hvilke tillæg anstaltens embedsmænd skal have. Vedlagt oversigt og avis om omhandlende emne.

Mpr nr. A009030 - - Dato : 18590218
Forfatter:Meldahl, arkitekt
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning, om den Nørrejydske helbredsanstalt for sindssyge i 1858. Beretningen omtaler bl.a. en Fengersk byggeplan, som skal overdrages arkitekt Meldahl, hvilket er formentlig de bygninger, der står færdig i 1862. Planerne er tilsyneladende godkendt i brev af 17 januar 1959.

Mpr nr. A009029 - - Dato : 18590315
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Forinden videre foretages i anledning af vedlagte hertil indkomne andragende, hvori det Danske Gaskompagnis Hovedbureau fremsætter tilbud om helbredelsesanstaltens forsyning med gas fra Aarhuus gasværk, skulde man tjenestedligst udbede sig Direktionens ytringer ved det Indesluttedes tilbagevendelse behageligen meddelte.

Mpr nr. A009054 - - Dato : 18590323
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Gage. Ministeriet meddeler, at budgettet er accepteret men man ønsker ikke at forhøje forvalterens og overlægens gage, idet rigsdagen ikke har villet godkende denne udgift.

Mpr nr. A009031 - - Dato : 18590411
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. I brev har sundhedskollegiet meddelt at man agter at lade årsberetningen for 1858 trykke i bibliotek for læger, hvilket Selmer samstemmer i, dog beklager han, at man udelader de mere tekniske overvejelser om bygninger m.v. og kun orienterer om de rent lægelige hændelser

Mpr nr. A009055 - - Dato : 18590418
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kontorhold. Ministeriet har ifølge beslutningen i rigsdagen ikke kunnet anerkende en forhøjet af kontorholdbudgettet på 100 rdl. hvilket man fra anstalten gør indvendinger imod, idet som man anfører, de anslåede beløb kun er di faktiske udgifter i forbindelse med kontorholdet.

Mpr nr. A009056 - - Dato : 18590506
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kontorhold. Ministeriet har i brev meddelt, at man efter vedtagelse i rigsdagen ikke kan godkende udgifterne på budgettet for 1859-60 til kontorhold, hvilket anstalten har gjort indsigelse imod, ministeriet finder dog ikke anledning til at ændre sin beslutning.

Mpr nr. A009025 - - Dato : 18590514
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. om Nørrejydske helbredsanstalt for sindssyge i finansåret 1858-59. I denne periode har der været 67 mandfolk og 69 fruentimmer tilsammen 139 personer i anstalten.

Mpr nr. A009026 - - Dato : 18590524
Forfatter:Lenning
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Revision. Ifølge den approberede Repartition over det Bidrag, der til dækning af lønninger til Personalet i vedkommende revisions-kontoer i indeværende aar bliver at udrede af de stiftelser, hvis Regnskaber indsendes til Revision og Decision i Justitsministeriet, vil af den Nørrejyske helbredelsesanstalt for Sindssyge være at erlægge 189 Rdl. 72 sk., hvilket beløb jeg tjenstligt skulle anmode direktionen om behageligen at foranstalte justitsministeriet tilstillet. Lenning.

Mpr nr. A009028 - - Dato : 18590599
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejydske helbredelsesanstalt for sindssyge i året fra den 1. april 1858 til den 31. marts 1859

Mpr nr. A009057 - - Dato : 18590608
Forfatter:
Emnegruppe: Bevillinger

Tekst:
Kassebeholdning. Anvisninger. Anvisninger på statstilskud for finansåret 1859-60.

Mpr nr. A009007 - - Dato : 18590611
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Budget 1860-61. Forslag angående forskellige udgifter ved Helbredelsesanstalten for Sindssyges drift i året 1860-61, som ville udkræve andre beløb, end der ved budgettet er bevilliget.

Mpr nr. A009027 - - Dato : 18590611
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Budget. Forslag angaaende adskillige udgifter ved Helbredelsesanstaltens Drift, som i året 1860-61 ville udkræve andre beløb, end der ved budgettet for 1859-60 er bevilligede.

Mpr nr. A009004 - - Dato : 18590622
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Budget. Der er indsendt budget, men ministeriet har indvendinger på belysningskontoen og brændselskontoen, hvorfor man indsender fornyet budget for disse posters vedkommende.

Mpr nr. A009002 - - Dato : 18590625
Forfatter:Ellesøe, Christian Olesen forbedringshusfange eller Fønss Selmer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Mentalerklæring. Forbedringshusfangen Christian Olesen Ellesøe eller Fønss har i forbindelse med et tyveri yderligere tilstået et mord, ildspåsættelse og tyveri i Kirkesøby, i den anledning fremsender ministeriet hele sagens akter til Selmer med anmodning om erklæring af ham. Selmer mener, at muligt er selvbebrejdende, som mange sindssyge er, men at det ikke er muligt at afgive en fast erklæring uden at kende manden personligt.

Mpr nr. A009017 - - Dato : 18590812
Forfatter:Simony
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Justitsministeriets bemærkninger vedrørende budgettet 1860-61. Kopi af brev signeret Simony.

Mpr nr. A009020 - - Dato : 18590819
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal af 130 for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009005 - - Dato : 18590819
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Helbredsanstalt for sindssyge beregnet efter et patienttal på 130.

Mpr nr. A009023 - - Dato : 18590822
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Følgeskrivelse til ministeriet vedrørende budgettet skrevet af Selmer. Han beklager, at der har indsneget sig en fejl, hvorved statens tilskud til anstalten er sat for højt. Budgettet stiller sig derfor noget gunstigere end antaget.

Mpr nr. A009001 - - Dato : 18590825
Forfatter:Selmer Ministeriet Tjenestemænd Betjente
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Tillægsbevilling. I forrige finansår har anstalten fået bevilliget et løntillæg til tjenestemænd og betjente hvilken efterbevilling man gerne ser gentaget i indeværende finansår. Men Selmer forudser, at der bliver problemer med husholdningen.

Mpr nr. A009045 - - Dato : 18591001
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Liste over hvilke varer, der skal medtages på licitation og de ønskede mængder.

Mpr nr. A009003 - - Dato : 18591231
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientantal. På foranledning af finansudvalget forespørger ministeriet om, hvor mange indlagte, der er på anstalten for tiden. Man svarer: 1. klasse, fra Jylland og Østifterne 11 København og hertugdømmerne 9 Udlandet 4 24 2. klasse fra Jylland og Østifterne 12 København og hertugdømmerne 2 12 3. klasse fuldt betalende jyder og folk fra østifterne 37 Jyder på nedsat betaling 56 Frit behandlede i 3 måneder fra København og hertugdømmerne 1 94 --- 132

Mpr nr. A009008 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Budget 1860-61. Beregning over brændselsforbruget i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009016 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over udgifter til haven, finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009015 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over udgifter ved vejens og hegns vedligeholdelse for finansåret 1860-61

Mpr nr. A009012 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Budget 1860-61. Berigning over udgifter til beklædning samt linned og sengeinventar for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009010 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Budget 12860-61. Beregning over udgifter ved vaskeriet i finansåret 1860-61

Mpr nr. A009022 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Sammenstilling mellem bevilgede budgetsummer for 1859-60 og foreslåede for 1860-61.

Mpr nr. A009047 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Varer. Beholdning af brændsel og belysningsvarer i april 1859.

Mpr nr. A009006 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Overslag over det årlige forbrug af viktualier for hver patient i Helbredsanstalten, beregnet efter bespisningsreglementet til de for tiden gældende priser deri indbefattet såvel de i regulativet specielt opførte kvantiteter af de forskellige gjenstande, dog med undtagelse af havesager, som anstalten selv producerer samt hvad der gennemsnitsvis vil medgå til syltning og saltning

Mpr nr. A009013 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Budget 1860-61. Overslag over vedligeholdelsesarbejder ved bygningerne, som hører til Helbredsanstalten for sindssyge ved Århus i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009009 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Budget 1860-61. Beregning over udgifterne ved belysningen for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009014 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Budget 1860-61. Beregning over udgifter til renovation og anden rengøring i finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009021 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Motivering samt bilag til budget for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009018 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Budget 1860-61. Beholdning den 31. marts 1861 af adskillige varer m.m. samt værdien af samme.

Mpr nr. A009011 - - Dato : 18599999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Budget 1860-61. Beregning over direkte udgifter til patienternes beskæftigelse og opmuntring for finansåret 1860-61.

Mpr nr. A009041 - - Dato : 18600331
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualiebeholdning. Opgørelse af hvor meget der er brugt af viktualier og deres værdi fra statusopgørelse i 1860.

Mpr nr. A009044 - - Dato : 18600331
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Opgørelse over hvilke konti og deres beløb, der udgivet i marts 1860

Mpr nr. A009024 - - Dato : 18600704
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1860-61. Anvisninger til anstalten på forskud af de i det nævnte år bevilgede driftsomkostninger.

Mpr nr. A009042 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualieforbrug. Opgørelse over hvilken former for viktualier der er sparet ved og hvilke der er overforbrugt i finansåret 1859-60.

Mpr nr. A009043 - - Dato : 18609999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Opgørelse over hvor mange personer, der er bespist på hospitalet i finansåret 1859-60.

Mpr nr. A009019 - - Dato : 18610414
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Budget 1860-61. Oversigt over driften af anstaltens jorder i finansåret 1860-61.