Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 28 poster med søgeordet: A018
Mpr nr. A018026 - - Dato : 18680115
Forfatter:Selmer Galster, F
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Forespørgsel fra F. Galster, Randers, om calorisk varmeapparat der skulle være opstillet i anstalten. Selmer svarer, at der ikke findes et sådant apparat hersteds.

Mpr nr. A018028 - - Dato : 18680117
Forfatter:og Meyer, Møller
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Skrivelse fra Møller og Meyer i København med priser på de almindeligste medikamenter.

Mpr nr. A018027 - - Dato : 18680118
Forfatter:Mohr, Sophus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Undertegnede ansøger herved direktionen for den jyske sindssygeanstalt om halvt års forlængelse af min konstitution som kandidat ved denne anstalt. Sophus Mohr. Bevilliget til 1. sept. 1868. Lægekandidat.

Mpr nr. A018025 - - Dato : 18680130
Forfatter:Esman, brandinspektør
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Ved den siden Taxationen af anstaltens bygninger i 1860 er foretaget forskellige anlæg og indretninger her på stedet med en bekostning af 20 000 Rdl, ønskes assurancesummen forhøjet med et tilsvarende beløb. Direktionen anmoder Deres Velbyrdighed om at afholde en omtaxation tillige ønskes tegnet forsikring mod skade ved dampkedlens sprængning. Til brandinspektør Esman, Århus.

Mpr nr. A018023 - - Dato : 18680130
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Amtet udbeder sig behageligen tilstillet nogle blanketter til udfyldning ved sindssyges optagelse på anstalten ved Århus Ribe Stiftsamt.

Mpr nr. A018024 - - Dato : 18680131
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1867 cirkulære fra sundhedskolleriet om epidemiske sygdomme

Mpr nr. A018022 - - Dato : 18680312
Forfatter:Holm, R E, cand med Selmer
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Under 1. juli efter i alt at have beklædt reservelægeposten i henved 10 år. Til hans eftermand har direktionen valgt cand. med R. E. Holm, der i 1863 har været lægekandidat ved anstalten. Selmer Del af notits uden journalnummer.

Mpr nr. A018021 - - Dato : 18680312
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske Sindssygeanstalt i 1867. Til det kongl. sundhedskollegium. Konceptblade til ovenstående.

Mpr nr. A018020 - - Dato : 18680318
Forfatter:Simonsen, H Georg
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bud på levering af klipfisk og sild til anstalten fra Georg H Simonsen, Pustervig 4 København.

Mpr nr. A018019 - - Dato : 18680328
Forfatter:J, Frich
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Bilag vedrørende reparation eller fornyelse af dampkedel. Afprøvningsrapport og undersøgelsesrapport fra J Frich, der siger at kedlen er utæt. Tilladelsen fra justitsministeriet til anskaffelse af ny kedel

Mpr nr. A018018 - - Dato : 18680422
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Assurering af køkken og vaskeindretninger.

Mpr nr. A018017 - - Dato : 18680427
Forfatter:Jensen, professor
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Brev fra Sundheds-kollegiet vedrørende kolonisationstanken. Professor Jensen Østifternes Sindssygeanstalt foreslår, at der indrettes 17 husmandssteder på hospitalernes grund. De familier, der forpagter gårdene skal forpligte sig til at huse sindssyge, der findes egnede til et sådant familieliv. Se bibliotek for læger 8nde bind 2 hefter, pag 425.

Mpr nr. A018016 - - Dato : 18680502
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Ministeriet tilladelse til en Københavnerrejse for Selmer.

Mpr nr. A018015 - - Dato : 18680507
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Til vejledning ved bedømmelse af forplejningen på den her ved Mariager værende pleje- og arbejdsanstalt turde det være mig tilladt at bede mig tilsendt et eksemplar af det spise-reglement som gælder for den laveste betalingsklasse af sindssygeanstaltens afdeling for uhelbredelige. Heredsfodkontoret i Mariager

Mpr nr. A018011 - - Dato : 18680609
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Beretning om den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1867-68 Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1867 til 31. marts 1868 Revisionsantegnelser

Mpr nr. A018010 - - Dato : 18680715
Forfatter:Schønberg, V
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
En plads som overopsynsmand ved den nørrejyske sindssygeanstalt mandlige patienter bliver ledig for en ugift mand næstkommende 1. september. Lønnen er 240 Rdl. og fri station. Berlingske Tidende og Århus Avis 3 gange med otte dages mellemrum. Antaget bliver V Schønberg, Dynkarken 14, Århus

Mpr nr. A018006 - - Dato : 18680722
Forfatter:Hornemann, prof Selmer
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Foranledet af prof. Hornemanns artikel i ugeskrift for læger om hospitalssygdomme i Københavns hospitaler har justitsministeriet bedt sundhedskollegiet lave en undersøgelse over disse sygdomme: ambulerende rosen, hospitalsbrand pyæmid septikæmi? og hospitalsdifterritis. Så vidt jeg kan se skriver Selmer, at ingen af de nævnte sygdomme er forekommet

Mpr nr. A018007 - - Dato : 18680730
Forfatter:Ramussen, Karen Sohie, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sognerådet fra Voldum-Rud anmoder Karen Sohie Rasnussens skudmålsbog. Hun er opsynspige. Hun har et barn, der skal i pleje i sognet, og som sognerådet skal betale til, derfor skal det undersøges, om hun er i stand til at refundere det udlagte beløb

Mpr nr. A018014 - - Dato : 18680815
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bilag til hovedreparation af hospitalets bygninger.

Mpr nr. A018008 - - Dato : 18680818
Forfatter:Phillipsen, H, cand med & chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
En plads som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig næstkommende september. Lønnen er 300 Rdl. årlig og fri station. Pladsen besættes med cand. med & Chir H Phillipsen, der er student fra 1857, medicinsk kandidat fra 1864 med laudabilis. Mellem 1865-67 har han været kandidat på kommunehospitalet, derefter på videnskabelige udlandsrejser.

Mpr nr. A018005 - - Dato : 18680907
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Vi tillader og hermed at underrette Deres Velbårenhed om, at prisen på kalium brumasum purum ned nedsat til 4 rdl pr pund. Medicin.

Mpr nr. A018004 - - Dato : 18680909
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Selmer anmoder om en 8 dages rejse til København for at ... Rejsen bevilges.

Mpr nr. A018012 - - Dato : 18681113
Forfatter:Lægekandidater
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
’Ændringer af kandidatturnussen der hidtil har været på 2 år. 1) Kandidatsiden indskrænkes til 4 måneder. 2) Der træffes overenskomst med Kongelig Frederiks Hospital om, at hospitalets kandidater skal forrette tjeneste ved sindssygehospitalet 4 måneder ad gangen, således at denne forpligtigelse kommer til at påhvile hospitalets yngste examininerede kandidater. 3) Der antages hvert kvartal en kandidat, således at der hvert kvartal er to kandidater. 4) Den budgetterede løn til lægekandidaten anvendes til at lønne kandidaterne med. 5)lægekandidaterne har fri station. 6) Lægekandidaternes hidtidige særtillæg falder væk. 7) Denne ordning træder i kraft fra 1. januar l869.

Mpr nr. A018003 - - Dato : 18681207
Forfatter:Jansen, Johan Kristian
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Klage om mishandling på Østifternes og Nørrejyllands Sindssygeanstalter. Der klages over, at der bruges almindelige bønderkarle- og piger til opsyn, da disse hverken har dannelse eller erfaring til at omgås sindssyge. Johan Kristian Jansen der klager, har selv været på begge anstalter.

Mpr nr. A018001 - - Dato : 18681218
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Meddelelse fra phsyikatet om, at det ikke længere er nødvendig at indsende særlige lister med syfifilstilfælde til sundhedskollegiet. Endvidere meddeles det, at tyfus tilfælde ikke må sendes til hjemmet

Mpr nr. A018002 - - Dato : 18681225
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Eksemplar af Dagens Nyheder. 1. årgang nr. 89, hvorfor avisen befinder sig blandt papirerne vides ikke

Mpr nr. A018009 - - Dato : 18690717
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
En plads som overopsynsdame ved den nørrejyske sindssygeanstalts kvindelige patienter bliver ledig næstkommende 1. oktober. Lønnen er 192 Rdl. og fri station. Ansøgninger modtages af undertegnede overlæge indtil 15. august. Berlinske Tidende og Århus Avis 3 gange med otte dages mellemrum. jeg kan ikke af bilagene se, hvem der bliver antaget

Mpr nr. A018013 - - Dato : 18700329
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus beregnet efter patienttal af 400 for finansåret 1869-70. Anvisninger. Beregninger af tillæg til embeds- og bestilllingsmænd. Regnskab