Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 88 poster med søgeordet: A022
Mpr nr. A022049 - - Dato : 18479999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Opgørelse over forbruget af viktualier, 1. klasse og 2. klasse for sig, og 3. klasse for sig. Bespisning.

Mpr nr. A022068 - - Dato : 18531118
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Da der har været utilfredshed med fordelingen af de forskellige brødsorter i 1. og 2. klasse lavers der en nyfordeling, hvor brødet er udmålt efter vægt. Desuden skal ændringer af den fremtidige spiseplan gå gennem overlægen eller reservelægen. Bespisningsreglement

Mpr nr. A022082 - - Dato : 18559999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Bespisningsregulativ for alle tre klasser af 1855. Appproberet den 15/3 1855

Mpr nr. A022001 - - Dato : 18720122
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1871

Mpr nr. A022006 - - Dato : 18720214
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
I anledning af at der i den senere tid i Århus og Randers amter er forekommet en del tilfælde af barselfeber, som i det mindste til dels er blevet udbredt ved de vedkommende jordemødre .... at anmode Dem om at anmelde ethvert nyt i Deres praksis forekommende tilfælde af barselsfeber for distriktslægen

Mpr nr. A022002 - - Dato : 18720299
Forfatter:Møller, Søren
Emnegruppe: Fødeleverance.

Tekst:
Undertegnede der i de tre forløbne år har været overdraget til udsalg fedtet fra sindssygeanstalten, anmoder hermed den meget ærede direktion at samme atter måtte blive mig overdraget fra april 1872 til april 1873, men grundet på den tiltagende omsætning af svinefedt og dettes dalen i pris, ser jeg mig ikke i stand til at betale højere pris end 20 sk pr pund for hele året. Søren Møller

Mpr nr. A022004 - - Dato : 18720311
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1871.

Mpr nr. A022035 - - Dato : 18720313
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Brev fra Selmer til direktionen for Østifternes Sindssygeanstalt. Handler om budgetlægningen.

Mpr nr. A022005 - - Dato : 18720323
Forfatter:Bloch, O, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Jeg tillader mig herved at meddele til behagelig efterretning, at cand. med et chir O. Bloch er valgt til fra den 1. april at fungere som kandidat ved anstalten.

Mpr nr. A022008 - - Dato : 18720326
Forfatter:Petersen, Hans Peter
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Fra Skanderborg Købstad og Hjelmslev-Gern Herreder forespørges om en vis Hans Peter Petersen har været indlagt på anstalten. Man svarer benægtende.

Mpr nr. A022007 - - Dato : 18720408
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Branddirektoratet meddeler, at der ikke mere kan forsikres mod dampkedlers sprængning. Forsikringen bliver* nedsat til 16777 mark? Bygningen bliver sat til 26610 mark?

Mpr nr. A022009 - - Dato : 18720428
Forfatter:Christensen A P, vægter og postbud
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
A P Christensen, der er anstaltens vægter og postbud klager over, at han ikke har tilstrækkelig hviletid og ser sig derfor nødsaget til at opsige sin stilling. Men han vil gerne beholde stillingen som postbud for en betaling af 12 Rdl pr måned

Mpr nr. A022010 - - Dato : 18720528
Forfatter:Lausten, Jens Peter, funktionær Selmer
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
På dertil given anledning fra det andet artilleriregiment, ved hvilket der i anledning af et pengetyveri er indledet undersøgelse mod Jens Peter Lausten, der fra 1. juni 1868 til 2, april 1869 har tjent som opsynskarl ved sindssygeanstalten ved Århus, skulle jeg tjenstlig bede mig meddelt oplysning om nævnte J P Laustens forhold under denne hans tjeneste og navnlig om, hvorvidt mindre heldige forhold har foranlediget, at han forlod anstaltens tjeneste. Selmer svarer at han er blevet afskediget fordi han har slået en patient.

Mpr nr. A022017 - - Dato : 18720625
Forfatter:Paulli, R, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Efter en i dag modtagen anmeldelse fra hospitalts overlæger, er cand. med et chir R. Paulli valgt til fra den 1. juli næstkommende at fungerer som kandidat ved Nørrejyske sindssygeanstalt. Det kongelige Frederiks hospital.

Mpr nr. A022018 - - Dato : 18720711
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
At justitsministeriet i anledning af hr. professorens hertil indkomne ansøgning herved meddeler Dem tilladelse til at, foretage en rejse til udlandet fra 10. til 20. d.m., det meddeles Dem hermed til behagelig efterretning. Selmer At jeg nu er vendt tilbage fra den rejse hvortil det høje ministerium under 11. dennes har meddelt mig tilladelse, skulle jeg ikke undlade herved at indberette

Mpr nr. A022021 - - Dato : 18720801
Forfatter:Meyer
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Brev til apoteker Myer, Århus, om prisen på chroalhydrat. Medicin.

Mpr nr. A022019 - - Dato : 18720817
Forfatter:
Emnegruppe: Permission

Tekst:
Jeg tillader mig herved at ansøge direktionen om permission på 14 dage fra torsdag den 22. Dennes for at foretage en Sjællandsrejse. J. E. Corvinus, oldfrue. Meddelt tilladelse 19/8 (Selmers skrift)

Mpr nr. A022016 - - Dato : 18720828
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Ved behagelig skrivelse af 5. d.m. har direktionen hertil indsendt det med bilag hoslagt tilbagefølgende overslag over indtægter og udgifter ved Nørrejyske Sindssygeanstalt for finansåret 1873-74. Da ministeriet ikke har fundet noget at bemærke ved overslaget, skulle man tjenstligt anmode direktionen om behageligen snarest muligt at tilbagesende samme tilligemed de tilhørende bilag i tvende eksemplarer. Justitsministeriet. Vedlagt: Original af "Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal af 400 for finansåret 1873-74. Budget.

Mpr nr. A022022 - - Dato : 18720912
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Ministeriet har følt ønskeligheden af, at samordne budgetterne for de to sindssygeanstalter, men har ikke tidligere udtrykt ønske herom, da der var forskelligheder der gjorde sig gældende for de to anstalter, men nu er Østifternes Sindssygeanstalt blevet udvidet, således, at det skulle være muligt at indrette budgetterne ens. Man opfordrer derfor de to anstalters direktioner til at sætte sig i forbindelse med hinanden og forelægge ministeriet et forslag.

Mpr nr. A022011 - - Dato : 18720914
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
I anledning af den ved direktionens behagelige skrivelse af 28. juni d å hertil indsendte beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt for 1871/72 undlader man ikke tjenstligt at meddele, at ministeriet ikke finder noget at erindre imod at den økonomiske del af beretningen fremtidig aflægges i samme omfang som tidligere. justitsministeriet.

Mpr nr. A022085 - - Dato : 18720925
Forfatter:Ibsen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Jeg tillader mig herved at meddele hr. professoren til behagelig efterretning... at cand. med et chir Ibsen er valgt til kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt.

Mpr nr. A022023 - - Dato : 18721002
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
I anledning af en skrivelse fra justitsministeriet henvender Østifternes Sindssygeanstalt sig til herværende anstalt om en samordning af budgetterne. Man ønsker først tilsendt et eksemplar af det seneste budget, derefter kan det afgøres, om der skal en forhandling til. Hertil er udpeget en formand, der er overlæge ved hospitalet.

Mpr nr. A022086 - - Dato : 18721004
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser. At justitsministeriet i anledning af det professoren hertil indgivne andragende herved meddeles Dem tilladelse til at foretage en rejse til København fra den 23 d.m. det meddeles Dem herved til behagelig efterretning. Ricard. At jeg nu er vendt tilbage fra den rejse hvortil det høje ministerium under 4 de d.m. meddelte med tilladelse tillader jeg mig herved at indberette.

Mpr nr. A022088 - - Dato : 18721014
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje. Amtet har approberet at Vejlby sogneråd bortsælger den gamle Grenå-Ebeltoft landevej, og der rettes spørgsmål til anstalten om den vil købe det stykke, der ligger ud for dens grund. Anstalten indvilger og vil sende pengene så snart, der foreligger papirer på handlen

Mpr nr. A022026 - - Dato : 18721021
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Idet man herved, i henhold til modtagen skrivelse af 3. ds. tager sig den frihed at tilstille den ærede direktion for den Nørrejyske Sindssygeanstalt en afskrift af budgetforslaget for Østifternes Sindssygeanstalt for finansåret 1873/74, skal man .....tillade sig at fremkomme med de bemærkninger, som en sammenholdelse af de tvende budgetter måtte foranledige, og forventer man at modtage den ærede direktions bemærkninger angående den omhandlende sag, når den har fundet lejlighed til at foretage den lignende sammenholdelse af budgetterne for de tvende anstalter. Vedl. budget for Østifternes Sindssygeanstalt 1873/74 og brev fra Selmer om fremsendelse af dette.

Mpr nr. A022087 - - Dato : 18721211
Forfatter:Selmer Privatbank, Århus
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Forvaltning. Århus Privatbank spørger om man vil lade alle penge forvalte af banken, st udbetaler kan ske ved anvisninger fra direktionen eller en der er bemyndiget hertil. Selmer forelægger sagen for direktionen og skriver tilbage, at man ikke vil indgå en sådan aftale, idet der bliver vanskeligheder med indbetalinger for patienterne.

Mpr nr. A022020 - - Dato : 18721220
Forfatter:fa Hasse og Teudt
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
I budgettet har man fået bevilget 1267 Rdl 52 sk til anbringelse af brandhaner i de forskellige afdelinger, endvidere 548 rdl 68 sk til rørledning fra det gamle vandbassin. Nu er anlægget lagt ind, men budgettet er overskredet med hhv. 388 rdl 4 m 4 sk og 290 rdl 5 m 12 sk, som justitsministeriet approberer. Overslag og regninger fra fa Hassel og Teudt København

Mpr nr. A022089 - - Dato : 18721229
Forfatter:Rasmussen, H, Gartner
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning om ansættelse: I henhold til avertissementet i Aarhus Stiftstidende af 28 ds, angående som opsyn ved sindssygeanstalten tillader undertegnede sig at ansøge den ærede direktion om den ledige post. H Rasmussen, Gartner i Herning

Mpr nr. A022042 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kvantitetsbestemmelser for III pleje af de forskellige ingredienser, rugbrød, smør og mælk. Bespisning

Mpr nr. A022041 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Beregninger over forbruget af fødemidler på III klasse. Forbruget af mælk, kød, rugbrød, salt, kaffe og gryn. Opgørelse af levninger i antal og vægt. Bespisning

Mpr nr. A022025 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Sammenstilling mellem Jyske Sindssygeanstalts og Østifternes Sindssygeanstalts budgetter for 1873/74.

Mpr nr. A022024 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Ark med kommentarer til de enkelte punkter i budgetterne.

Mpr nr. A022040 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Sammenlignende oversigt over retter klasse I og II i Århus og Vordingborg. Planen omfatter formad og eftermad for hver ugedag. Bespisning

Mpr nr. A022028 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Forslag til samlet budget for de to anstalter, Østifternes og den Nørrejyske.

Mpr nr. A022043 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Halvdelen af brev fra ministeriet til anstalten, hvori der udbedes forhandlinger med Østifternes anstalt om ensartethed i bespisningen af de forskellige klasser og med detaljerede bespisningsberegninger samt forslag til revision af bespisningsreglementerne. Endvidere bør indtægterne fra haven opføres på en særlig post

Mpr nr. A022003 - - Dato : 18729999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygeliste over legemlige sygdomme vedlagt koncepter til beretning

Mpr nr. A022027 - - Dato : 18730120
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Foreløbigt forslag til samordning af budgetter fra Østifternes Sindssygeanstalt. ... Altså kun at foretage sådanne mindre ændringer, hvorved anstalternes særlige, selvstændig udvikling og tarv ikke på nogen måde forrykkes.

Mpr nr. A022029 - - Dato : 18730319
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Selmers bemærkninger til budgetsamordningen stilet til direktionen for Østifternes Sindssygeanstalt.

Mpr nr. A022012 - - Dato : 18730501
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Antegnelser til regnskabet for 1871/72

Mpr nr. A022013 - - Dato : 18730630
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Hoslagt undlader sig ikke tjenstligst at fremsende den udfærdigede kviance for det i året 1871/72 aflagte regnskab over sindssygeanstalten ved Århus, idet jeg tillige lader følge genpart af decision til antegnelserne til samme regnskab. revisionsdepartement

Mpr nr. A022030 - - Dato : 18731220
Forfatter:Jensen, overlæge
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overlæge Jensens bemærkninger til budgetsamordningen.

Mpr nr. A022032 - - Dato : 18740124
Forfatter:Selmer Walther, bygningsinspektør
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Da justitsministeriet har ønsket, at der skal mere ensartethed i budgetterne end hidtil stedfundet, henvender Selmer sig til bygningsinspektør Walther med en forespørgsel om, hvorvidt, der kan specificeres mere på byggekontoen. W. svarer, at det i reglen ikke er muligt at specificere eller forudse, hvilke arbejder, der vil forefalde, så direktionen må have sikkerhed for, at den kan bruge de forskellige konti til alle forefaldende arbejder. Beregningen af byggekontoen kan kun ske via erfaringer fra de pågældende bygninger eller tilsvarende bygninger.

Mpr nr. A022031 - - Dato : 18740210
Forfatter:Selmer Lunn, P Jensen, prof
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Rundskrivelse fra Selmer. Sagen angående budgetterne for Jyske og Østifternes anstalt, der længe har hvilet er nu taget op igen ved medfølgende skrivelse fra prof. Jensen af 20. dec. f.å. 2) Kassekontrakten for januar medfølger. Jeg har på ny at gennemgå denne sag ikke fundet anledning til at fremkomme med forslag til at bringe andre principper i anvendelse end de gjorte gældende i kontraktmedfulgte svarskrivelse..... P. Lunn.

Mpr nr. A022033 - - Dato : 18740215
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Foranlediget af en skrivelse af 20. dec. 1873 er budgetsagen atter optaget. Selmer skriver et langt brev, som jeg kun delvist kan læse. Ad litr. A Indtægter: enighed. Litr. B udgifter: 1. lønninger enighed. 2 Bespisning: foreslås bespisning og viktualier. 3. 4. 5. Brændsel, belysning og rengøring: enighed. inventarium: en længere udredning. Bygningskonto: bl.a. om skorstensfejningen. udgifter til arbejds .........

Mpr nr. A022034 - - Dato : 18740303
Forfatter:Jensen, overlæge, Vordingborg
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Fra overlægen Jensen, Vordingborg. Budget. Følgende punkter er accepterede: Bespisning. Fra inventarkontoen går vognarbejde over på hestehold og kørsel.En egen konto oprettes for renovation. En egen konto oprettes for vejens vedligeholdelse. Også på indtægtssiden opføres fremtidig bevillingerne for det løbende og forbruger i det første år, hvormed den afsluttende oversigt (efter Jyske anstalts budget) bortfalder. ... Man har således kunnet bidrage til en noget højere vurdering af lægens betydning som anstaltsfornødenhed end jyske anstalt syntes at gøre ligesom jeg aldrig i kritikløs selvvigtighed har tænkt på at ville arrogere mig en særlig piedestal, således beder jeg troet, at jeg kollegialt har været betænkt på at dele "overpladsen" med den jyske overlæge.

Mpr nr. A022036 - - Dato : 18740403
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Udkast til budget udarbejdet på grundlag af de seneste forhandlinger. Sendt fra Østifternes Sindssygeanstalt.

Mpr nr. A022037 - - Dato : 18740408
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Brev fra Selmer til Østifternes Sindssygeanstalt med bemærkninger til budgetsagen.

Mpr nr. A022038 - - Dato : 18740409
Forfatter:Jensen, stifterne
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Telegram. Der er herfra intet at indvende mod de nævnte ændringer og sagen kan således afsluttes. Jensen fra Østifternes Sindssygeanstalt til den Nørrejyske.

Mpr nr. A022039 - - Dato : 18740414
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Brev, hvori Selmer takker for telegrammet fra Østifternes Sindssygeanstalt af 9. april, og hvor han bekræfter at forhandlingerne er afsluttede. Anstalterne er nu enige om, at sende forslaget til justitsministeriet. Budget.

Mpr nr. A022054 - - Dato : 18740523
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Skrivelse hvori justitsministeriet approberer det fælles udkast til budgetforslag for Østifternes og jyske anstalt men desuden kræver, at der tilvejebringes overensstemmelse i bespisningsreglementerne

Mpr nr. A022046 - - Dato : 18740530
Forfatter:Jensen, overlæge
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Vedr. bespisningsbudgetter. Brev fra overlæge Jensen. Han anser sagen for kedelig, fordi han foretrækker en selvstændig udvikling af anstalterne

Mpr nr. A022047 - - Dato : 18740606
Forfatter:Jensen, overlæge
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Følgebrev til bespisningsreglement fra overlæge Jensen Vordingborg. Endvidere et skema til bespisningsbudget

Mpr nr. A022048 - - Dato : 18740611
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Det kan ikke opgøres hvor stort viktualieforbruget er på de enkelte klasser, derimod kan der opgøres, hvorvidt der er i overensstemmelse med bespisningsreglementet. Borch (bogholder).

Mpr nr. A022050 - - Dato : 18740623
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Brev til justitsministeriet vedrørende fællesskema for bespisningen. Dateret Århus Vordingborg

Mpr nr. A022052 - - Dato : 18740627
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Opsætningsanvisning for budgetforslag. Opgørelse over haveindtægter. Oversigt over madplan for helligdage.

Mpr nr. A022044 - - Dato : 18740628
Forfatter:Selmer Jensen, overlæge
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brevveksling mellem Selmer og overlæge Jensen vedr. ensartetgørelse af mål og vægt.

Mpr nr. A022053 - - Dato : 18740713
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Ministeriet approberer budgetudkastet, der nu er fælles for Østifternes og jyske anstalt. Østifternes bespisningsreglement for 1. og 2. klasse overføres til jyske anstalt, mens dennes reglement for 3. klasse overføres til Østifternes anstalt

Mpr nr. A022045 - - Dato : 18740721
Forfatter:Jensen, overlæge
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Brev fra overlæge Jensen vedr. overgang til kronemønt.

Mpr nr. A022057 - - Dato : 18740812
Forfatter:Jensen, Professor østifternes
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Brev fra professor Jensen, Østifternes anstalt, hvori han foreslår, at man skal lægge Østifternes reglement for 1. og 2. klasse til grund for det nye bespisningsreglement, mens for 3. klasse skal jyske anstalts gælde

Mpr nr. A022080 - - Dato : 18741112
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Forskellige manufakturvarer opført på den tilføjede liste. Der forelægges prøver, der viser, hvilken kvalitet varerne skal have. Varerne skal leveres frit på hospitalet til Top Bøggild. Hvis varerne afvises skal sagen for retten og bedømmes af to uvildige, hvis afgørelse er endelig.

Mpr nr. A022051 - - Dato : 18749999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Beregning over forplejningsudgifterne ved Østifternes sindssygeanstalt. Bilag til budgetforslag for 1874/75

Mpr nr. A022055 - - Dato : 18749999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Beregning over hvad de ifølge bespisningsreglementet til 1.2. og 3. klasse hørende forskellige retter m.v. koster

Mpr nr. A022064 - - Dato : 18750705
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Justitsministeriet skriver, at man skal lægge 1. og 2. klasse på Østifternes anstalt til grund for beregningen i spisereglementet. Østifternes anstalt meddeler, at man ikke har behov for jyske anstalts beregninger for 3. klasse idet ministeriet har tilladt, at man foretager budgetteringen ud fra forrige års budget. Vedlagt beregninger for kostprisen pr person for Østifternes anstalt

Mpr nr. A022058 - - Dato : 18750811
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Ministeriet forespurgte hvorfor svar i forhandlingerne om spisereglementet udebliver og Selmer svarer, at forhandlingerne er genoptaget

Mpr nr. A022060 - - Dato : 18750811
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Rykkerskrivelse fra ministeriet vedr. et samordnet spisereglement for anstalterne i Århus og Vordingborg. Skriftlige rettelser til udkastet samt en udkast til fælles spisereglement fra Østifternes anstalt

Mpr nr. A022059 - - Dato : 18750821
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Udkast til nyt bespisningsreglement. Fælles for anstalterne i Århus og Vordingborg

Mpr nr. A022081 - - Dato : 18759999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Overslag over forbruget af viktualier for hvert individ i sindssygeanstalten ved Århus, beregnet efter bespisningsregulativet, til de for tiden gældende priser, deri indbefattet såvel de i regulativet specielt opførte kvantiteter af de forskellige genstande, som hvad der gennemsnitsvis vil medgå til syltning og saltning samt havesager og ekstraforplejning. Bespisning

Mpr nr. A022063 - - Dato : 18760106
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Anmodning fra ministeriet om en beregning af omkostningerne pr. patient, samt korrespondance mellem jyske anstalt og Vordingborgsanstalten om, hvorledes denne opgørelse skal foretages, idet f.eks. udgifterne til brændsel i køkken og vaskeri ikke er medregnet i beregningsgrundlaget i den omtalte placat af 1847 s 4

Mpr nr. A022073 - - Dato : 18770524
Forfatter:Grønvaldt Spisereglement
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Fra Grønvald i Viborg angående budgetberegninger G. forsøger at udregne viktualieforbruget på tredie klasse med største nøjagtighed, for at se hvorledes forbruget vil stille sig, hvis man følger spisereglementet nøjagtigt. Især adskiller forbruget sig ved mælk, mens man i Viborg kun anvender skummetmælk. Pandekager har han sat til 26 gange om året, derved bliver udgifterne til æg og bygmel store. Endvidere omtales nattevagtstillægget: 25 kvint rugbrød, 3 1/8 kv smør, 3 1/8 kv ost og 3/8 pot øl, dette vil blive ført på budgettet i Viborg i 1878

Mpr nr. A022078 - - Dato : 18770614
Forfatter:Petersen, A W, sergent
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Idet jeg fremsender...Inventarliste udvisende status pr 31 marts d.å. takker jeg hr. bogholder for det arbejde De har forskaffet mig, håbende at De er tilfreds dermed og anbefaler mig fremdeles ved forefaldende lejligheder.æÆrbødigst A. W. Petersen, sergent

Mpr nr. A022074 - - Dato : 18770623
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Fra Grønvaldt i Viborg vedr. budgetberegninger. Overlægen vil ikke acceptere indskrænkningen i vintermaden inden han sar hvad der viser sig overflødigt i vinterhalvåret. Der bør ikke finde nogen afkortning af ølrationen sted. Vordingborg vil sikkert være tilbøjelig til at gå ind på beregningen for treidie klasse, men G. er ikke tilfreds med Vordingborgs beregninger til anden klasse. Endvidere spørger G om, hvorvidt Århus vil sætte nattevagtrationen på samme måde som Viborg. Bespisningsreglement

Mpr nr. A022072 - - Dato : 18770625
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Budget. Pkt. 1, i Århus vil man fortsat bruge skummetmælk. Pkt. 2 handler om mellemmaden. Pkt. 3 tillæg til nattevagterne. Pkt. 4 vedr. pandekager. Pkt. 5 vedr. kål. Pkt. 6 vedr. brug af brøker i budgetberegningen. Bespisningsreglement

Mpr nr. A022071 - - Dato : 18770628
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Følgebrev til et regnskab, der er sendt fra sindssygeanstalten i Viborg

Mpr nr. A022070 - - Dato : 18770705
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Brevveksling mellem bogholderen vedr. fordeling af 1600 kr., der er afsat til ekstraforplejning på festdage

Mpr nr. A022069 - - Dato : 18770718
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Brevveksling mellem bogholderne om en fejlberegning i budgetforslaget for treideklasse.

Mpr nr. A022076 - - Dato : 18770721
Forfatter:Borch, bogholder Nielsen, P, Bogtrykker
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Trykningsarbejde. P. Nielsens Bogtrykkeri Århus. Til bogholder Borch. Vedr. uspecificerede trykningsarbejder

Mpr nr. A022077 - - Dato : 18770805
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Budget. Viborg har for finansåret 1878/79 udregnet bespisningsomkostningerne til: 2. klasse, alm. bespisning ............378 kr. 59 øre Tillæg ................................177 kr. 30 øre 3. klasse, alm. bespisning ............268 kr. 73 øre Tillæg to nattevagt ....................28 kr. 84 øre I sammenligning med Århus' beregninger er der en ikke ubetydelig forskel på 3. klasse 3 kr. pr individ Samme udregning for Vordingborg 1. pleje ..............................531 kr. 40 øre 2. pleje ..............................378 kr. øre 3. pleje...............................283 kr. 56 øre

Mpr nr. A022075 - - Dato : 18779999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Opstilling af brødkvantiteter til de forskellige måltider efter det gamle og det nye bespisningsreglement

Mpr nr. A022079 - - Dato : 18779999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Skema over udleverede madvarer. Beregnet til dagsrapport

Mpr nr. A022084 - - Dato : 18779999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Det siden 1877 gældende bespisningsregulativ nemlig det Vordingborgske for 1. og 2. klasse og det århusianske for 3. klasse og sygeplejen. Henvisning til andre journalnumre, der har betydning for bespisningen i 1890

Mpr nr. A022083 - - Dato : 18930827
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. I februar måned d.å. gjorde jeg overlægen på direktionens vegne en mundtlig meddelelse, at forbruget af fødevarer bregnes i de månedlige bespisningsregnskaber med de i den vedlagte, ham overleverede, sammenstillede decimalbrøker, til hvilken de i 1877 indførte reglement for 1. og 2. klasse opførte brøker i sin tid ere omskrevne. Så det ikke ses at direktionens approbation er givet henstillende jeg at der nu måtte ske. I dag har overlægen tilbageleveret sammenstillingen med bemærkning om, at approbationen er overflødig nu, da den for længst er afgivet

Mpr nr. A022061 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Beregning over bespisningsomkostningerne ved jyske sindssygeanstalt efter nyt spisereglement og priserne, der er lagt til grund for beregningen ved budgetforslaget for 1876/77

Mpr nr. A022066 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisningsreglement for den jyske sindssygeanstalt omskrevet efter decimalsystemet

Mpr nr. A022062 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisningsreglement for sindssygeanstalterne ved Århus og Vordingborg

Mpr nr. A022065 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisningsreglement med påskriften ikke approberet

Mpr nr. A022014 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt for 1871-72. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1871 til 31. marts 1872.

Mpr nr. A022015 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal af 400 for finansåret 1873-74. Budget.

Mpr nr. A022067 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Oversigt over ingerdienser til maden for 1. og 2. klasse. Bespisningsreglement