Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 25 poster med søgeordet: A023
Mpr nr. A023024 - - Dato : 18730104
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Det meddeles fra Frederiks Hospital at man ikke mere er i stand til at forsyne anstalten med 2 kandidater, derimod vil man gerne udpege de yngste kandidater for fire måneders perioder til tjeneste her.

Mpr nr. A023023 - - Dato : 18730110
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Skematisk sygeliste for 1872

Mpr nr. A023022 - - Dato : 18730226
Forfatter:Liisberg, H Pedersen, Blåkjær Jens
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Mageskifte med H Liisberg. Vedkommende har købt en parcel tidligere tilhørende gårdmand Jens Pedersen i Vejlby. Denne grund grænser op til anstaltens grund ved to sider, men anstalten har en grund, der ligger ned mod havet. Denne grund vil L mageskifte med en parcel af nordenden af sin grund.

Mpr nr. A023025 - - Dato : 18730405
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Hermed har den ære at tilstille det høje kollegium beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt for afvigte år.

Mpr nr. A023019 - - Dato : 18730426
Forfatter:Holm, R, reservelæge Selmer
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Genansættelse. Idet min 6 årige ansættelse som reservelæge ved den Nørrejyske sindssygeanstalt udløber den 30.juni førstkommende og det er mit ønske, hvis forholdene ville tillade det, fremsendes af vedblive af beskæftige sig med den særlige gren af lægevidenskaber, jeg i disse år har været knyttet til. Tillader jeg mig ærbødigst at ansøge den høje direktion om forlængelse af min ansættelse. R. Holm Selmer svarer på direktionens vegne, at Holm bliver genansat for en periode på 6 år.

Mpr nr. A023021 - - Dato : 18730519
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fæste af opsyn. Breve fra forskellige, der forsøger at finde egnede opsyn til anstalten, men det er vanskeligt

Mpr nr. A023020 - - Dato : 18730524
Forfatter:Selmer, overlæge Ramsing, fæstemand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fæste af opsyn. Ifølge Deres brev til professor Selmer af 19. ds fremsendes hermed...Deres tilgodehavende for anstalten for at fæste 3 opsynsbetjente og de 2 kvindelige betjente. Til fæstemand Ramsing, Randers

Mpr nr. A023013 - - Dato : 18730530
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab 1872-73. Hermed til behagelig gennemsyn regnskabet for 1872-73 forinden det renskrives med ... Bilag som ikke er regninger. Fremdeles en koncept til direktionens beretning til ministeriet. Mine herrer vil erindre at det i fjor blev bestemt, at den sædvanlige halvt medicinske statistik herefter skulle bortfalde og beretningen kun være af økonomisk indhold... den økonomiske beretning i form af et regnskabsark med bemærkninger... Selmer

Mpr nr. A023018 - - Dato : 18730614
Forfatter:Nielsen, Peder Christian, gartner Pontoppidan Quistgård Vestergård
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartner. Ansøgninger til gartnerstilling, der besættes med Peder Christian Nielsen, Horsens, fra 1. nov 1873. Vedlagt en skrivelse fra 1 nov 1928 med lykønskninger på 5o års jubilæumsdagen underskrevet Pontoppidan, Quistgård og Vestergård. Erholder sin afsked 1 nov 1921 og bliver indstillet til dannebrogsmændenes hæderstegn

Mpr nr. A023016 - - Dato : 18730617
Forfatter:Svhmidtken, V, borgmester Broge, Hans Liisberg
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. En gruppe lodsejere i Vejlby Krat har slået sig sammen og foreslår en ny vej gennem Riis skov, der er en kontrakt for vedligeholdelsen. Ideen forkastes i byrådet, således at sagen må lægges til side for en tid

Mpr nr. A023012 - - Dato : 18730630
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser. At justitsministeriet i anledning af det af hr. professoren hertil indgivne andragende her ved meddeler Dem tilladelse til at foretage en rejse til København for et tidsrum af 14 dage fra den 3. næste måned at regne, det meddeles Dem herved til behagelig efterretning.

Mpr nr. A023011 - - Dato : 18730630
Forfatter:Selmer statistiske bureau, Det
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Statistisk undersøgelse. Til brug ved en undersøgelse over adskillige sindssyge ... i Jylland vedrørende forhold er det mig magtpåliggende at kende resultatet af den tælling af de sindssyge, der fandt sted ved folketællingen 1870, som i det statistiske tabel.... er meddelt i almindelighed som ikke gør den brugbar for mine formål. Jeg er derfor så fri at henvende mig til bureauet med anmodning om godhedsfuldt at ville meddele mig oplysning om de jyske sindssyge og idioters antal, såvel efter køn... hjemsted i de enkelte købstæder og på landet, amter ......Selmer til det statistiske bureau.

Mpr nr. A023007 - - Dato : 18730804
Forfatter:Linde
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Da man endnu ikke har modtaget forslag til budget for den Nørrejyske Sindssygeanstalt for finansåret 1874-75 skulle man tjenstligt bringe denne sag i direktionens erindring. Linde.

Mpr nr. A023010 - - Dato : 18730823
Forfatter:Poulsen, I, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Efter modtagen underretning fra hospitalets overlæger er cand. med et chir I Poulsen valgt til fra 1. september næstkommende at forrette tjeneste som kandidat ved Århus sindssygehospital.

Mpr nr. A023017 - - Dato : 18730911
Forfatter:Hermansen, Marius, murer
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skelstrid. Murer Marius Hermansen, Vejlby Krat har klaget over Anstaltens havedige (c f 173/1871) Hermansen påstår, at vejen ligger på hans grund, men en landvæsenskommission kommer til den slutning, at vejen ikke ligger på hans grund, hvorfor han heller ikke er den rette vedkommende til at klage over anstaltens havedige.

Mpr nr. A023008 - - Dato : 18731227
Forfatter:Hempel, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Jeg undlader ikke hermed at meddele herr professoren til behagelig efterretning, at efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger cand. med et chir Hempel valgt til fra 1'ste januar at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. lægeansættelse.

Mpr nr. A023003 - - Dato : 18739999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Seddel med menuen for forskellige helligdage. Oversigt for alle klasser

Mpr nr. A023005 - - Dato : 18739999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt efter et patienttal på 400 for finansåret 1874-75. Budget.

Mpr nr. A023006 - - Dato : 18739999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt beregnet efter et patienttal på 400 for finansåret 1874-75. Renskrevet budget.

Mpr nr. A023002 - - Dato : 18739999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Beklædning. Opstilling af manglende beklædningsgenstande. Enkelte papirer vedr. budgettet

Mpr nr. A023015 - - Dato : 18740113
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Ministeriet fremsender en kopi af statsrevisorens bemærkninger til regnskabet for 1872-73, og anmoder om direktionens kommentarer til disse. Desuden beder ministeriet sig tilsendt en kopi af det gældende spisereglement. Vedlagt skrivelser vedrørende antallet af kostdage og udgifter til kost

Mpr nr. A023009 - - Dato : 18740121
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Selmer skriver til ministeriet, at der er overbelægning på anstalten og anmoder om, at man får lov til at hæve taksten på 3. klasse for at kommunerne ikke skal have det billigere ved at sende patienterne til anstalten end ved at have den i hjemmet. Ministeriet svarer, at man ikke vil indlade sig på en forhøjelse på nuværende tidspunkt, da man overvejer, hvordan der kan skaffes mere plads til uhelbredelige sindssyge.

Mpr nr. A023004 - - Dato : 18740526
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Udbetalingsanvisninger fra justitsministeriet. Lønninger brev fra justitsministeriet, hvori der meddeles lønforhøjelse til følgende: ældste opsynsmand 310 rdl, yngste do 270 rdl, ældste opsynskone 250 rdl, yngste do 200 rdl, gartneren 450 rdl, snedkeren 350 rdl, mureren 350 rdl. Liste fra Selmers hånd over de forskellige lønningers stigning.

Mpr nr. A023014 - - Dato : 18740629
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab, Beretning. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1872 til 31. marts 1873. Beretning uden de sædvanlige oplysninger og statiske meddelelser om patienterne

Mpr nr. A023001 - - Dato : 19739999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsarbejder. Overslag over bygningsarbejder og reparationer for 1874-75.