Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 20 poster med søgeordet: A024
Mpr nr. A024020 - - Dato : 18740127
Forfatter:Selmer Weis, dr
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Sygeliste. Hoslagt tilstilles physicatet den befalede sygeliste fra sindssygeanstalten for året 1873, idet jeg tilføjer, at der for øvrigt intet er at bemærke om sanitære forhold her på stedet BOG TIDSKRIFT MM

Mpr nr. A024019 - - Dato : 18740317
Forfatter:Esmann
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. I anledning af Deres brev af dd har jeg herved at meddele underretning om at den, ifølge police af 18 april 1872, for anstalten tegnede forsikring mod sprængning er gældende indtil videre. Esmann.

Mpr nr. A024011 - - Dato : 18740331
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1873. statistiske skemaer til beretningen.

Mpr nr. A024018 - - Dato : 18740331
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1873-74. Hovedregnskab over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i finansåret 1. april 1873 til 31. marts 1874.

Mpr nr. A024012 - - Dato : 18740423
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Jeg er herved så fri at udbede mig. at det sidstudkomne tillæg til medicinaltaksten (formentilg af 1. juli 1873) må blive sindssygeanstalten tilsendt. Selmer.

Mpr nr. A024013 - - Dato : 18740425
Forfatter:Stibolt, E V, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. At cand. med et chir E. V. Stibolt er valgt til fra 1. maj førstkommende at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt, undlader jeg ikke herved at meddele herr professoren til behagelig efterretning.

Mpr nr. A024014 - - Dato : 18740430
Forfatter:Nielsen, Lise, datter Nielsen, Peder Jensen, gårdmand Christensen, Niels, gårdmand
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
omflakkende pige. En ung pige 22 år er fundet forkommen ved bækken nord for anstalten, og er indbragt hertil men hun er efter undersøgelse ikke sindssyg. Hun hedder Lise Nielsen og er datter af gårdmand Niels Christensen i Elsted. Hun er blevet dårligt behandlet i sin plads hos gårdmand Peder Jensen Nielsen i Spørring, hvorefter hun har sagt op og er gået hjem til sin fader. Han var imidlertid ikke hjemme og stedmoderen ville ikke optage hende. Derefter har hun flakket om en dag og en nat indtil hun blev fundet. Brevet er en følgeskrivelse til hospitalet i Århus.

Mpr nr. A024017 - - Dato : 18740610
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. I forslaget til finansloven har man set, at der kun er en kandidat ved anstalten. Nu foreslår man ansat en mere og spørger om Selmers mening. Han fortæller af kandidaterne bliver udsendt fra Frederiks hospital indtil 1873 4 pr år, derefter tre, da det er vanskeligt at skaffe kandidater. Hvordan i øvrigt hans indstilling er kan jeg ikke læse.

Mpr nr. A024015 - - Dato : 18740620
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienters almene forhold. Bilag vedrørende omregning af patienttaksterne fra rigs- til kronemønt. 1. klasse .................. 2 kr. dagl 2. klasse .................. 1 kr. 50 ø dagl 3. klasse .................. 1 kr. 08 ø dagl

Mpr nr. A024016 - - Dato : 18740705
Forfatter:Corvinus, J E, oldfrue
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved at ansøge direktionen om en permission på 14 dage, fra fredagen den 10. ds. for at foretage en Sjællandsrejse......J E Corvinus, oldfrue.

Mpr nr. A024010 - - Dato : 18740715
Forfatter:Gædeken Selmer Ingerslev, godsejer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Oprettelse af anstalt for uhelbredeligt sindssyge i Viborg. På grund af overbelægningen dels på Vordingborgsasylet men i særdeleshed på det jyske asyl, har sandsynligvis Richard fra justitsministeriet foreslået at omdanne straffeanstalten i Viborg til depotanstalt for uhelbredeligt sindssyge. Den nærmere planlægning varetages af professor Gædeken, der har været reservelæge på jyske asyl. Planerne fremsendes til kommentar hos Selmer fra sundhedskollegiet. Selmers svar er et brev på flere sider, som jeg desværre ikke kan læse. Breve fra godsejer Ingerslev vedrørende forhandlinger i folketinget.

Mpr nr. A024008 - - Dato : 18740717
Forfatter:Professoren
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikringsvurdering af bygninger. Efter at bygningsmaterialer og bygningsarbejder i de senere år er stegne betydeligt i pris, vil en bygning i reglen koste 20 a' 25% mere at opføre end for 12 år siden, af de til sindssygeanstalten* hørende bygninger som dengang ere vurderede til 400 000 Rdl vil herefter nu koste ca. 80 000 Rdl mere at opføre end på den tid. Jeg skal derfor tillade mig at henstille til hr. professorens behagelige overvejelse, om der ikke måtte være anledning til, at lade disse bygninger omassurere.

Mpr nr. A024009 - - Dato : 18740717
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget for 1875, budget for viktualier, udbetalinger fra statskassen, oversigt over vedligeholdelsesarbejder på Bygningerne.

Mpr nr. A024007 - - Dato : 18740827
Forfatter:Djørup, G H I, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Efter modtagen meddelelse fra hospitalets overlæger er kandidat cand. med et chir G. H. I. Djørup valgt til at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. september at regne .........

Mpr nr. A024006 - - Dato : 18741007
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Tjenesterejser. At justitsministeriet i anledning af det af hr. professoren hertil indgivne andragende herved meddeles Dem tilladelse til at foretage en rejse til Sjælland på 8 dage fra den 8. denne måned at regne, det meddelelse Dem herved til behagelig efterretning.

Mpr nr. A024004 - - Dato : 18741021
Forfatter:Broge, Hans Liisbjerg Scmidtken, V, borgmester
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Der eksproprieres af strandmarken til anlæg af jernbanen Århus Ryomgård, der tilkendes sindssygeanstalten 1785 kr. og 48 ø i erstatning. Desuden skal der efter overenskomsten opsættes et hegn på jernbanens regning, som V. Schmidtken (borgmester), Hans Broge og Liisbjerg. Tilladelsen fra justitsministeriet til, at man anvender ekspropriationsgodtgørelsen til et drivhus til at fremstille blomster til hospitalet i

Mpr nr. A024003 - - Dato : 18741226
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ved opførelse af betonkanter ved vandbassiner vest for hospitalet, er der sket en overskridelse af budgettet på 208 rdl 72 sk hvilket der søges approbation for i justitsministeriet.

Mpr nr. A024005 - - Dato : 18749999
Forfatter:Bøggild, T, forvalter almindelige Brandassurance Compani, Det
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Hr. forvalter T. Bøggild Ifølge Deres indstilling til det almindelige Brandassurance Compani tillader jeg mig herved at meddele Dem at direktionen har resolveret, at være villig til at tegne enten 75000 Rdl på de 3 de hovedbygninger tilsammen, eller , for så vidt bestyrelsen for anstalten skulde være villig til at opgive specielle beløb på de enkelte bygninger, da 55000 Rdl på den store hovedbygning og 15000 Rdl på hver af de tvende mindre. forsikring.

Mpr nr. A024001 - - Dato : 18750105
Forfatter:Levy, F, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Jeg undlader ikke hermed at meddele hr. professoren til* behagelig efterretning, at cand. med et chir F. Levy efter modtagen anmeldelse fra hospitalets overlæger er valgt til at være kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1.ds. at regne. Desuden brev fra kongelig Frederiks Hospital, der undskylder at meddelelsen om, at der er valgt kandidat ikke er kommet rettidigt. Breve fra Levy am at han er forhindret på grund af sne, desuden meddelelse om, at han gerne vil møde 8. januar.

Mpr nr. A024002 - - Dato : 18750419
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelser. Ministeriel approbation af priser vedrørende begravelser på hospitalets kirkegård for patienter af 3. klasse, for mandfolk 38,50 kr. for kvindfolk 40,50 kr. Konditioner for leverance af ligkister, skrivelser fra snedkeren om ligkistelevering.