Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 24 poster med søgeordet: A027
Mpr nr. A027019B - - Dato : 18770129
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygeliste- Jeg tilstiller herved physicatet den befalede sygeliste for sindssygeanstalten for året 1876, og har for øvrigt intet at tilføje om de sanitære forhold her på stedet. Vedlagt en ny type sygelister for hospitaler

Mpr nr. A027019A - - Dato : 18770202
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Underretning for dem, der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten i Viborg. Mappe 844

Mpr nr. A027017 - - Dato : 18770221
Forfatter:Selmer Sommerfeldt, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Efter forespørgsel fra Selmer meddeler man fra Frederiks hospital, at cand. med. et chir. Sommerfeldt er udpeget til kandidat på den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. marts.

Mpr nr. A027018 - - Dato : 18770227
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pt. alm. forhold. Viborg anstalten bliver færdig i etaper og overførslen af kroniske patienter sættes i værk. Der findes navnelister over de pågældende pt.

Mpr nr. A027012 - - Dato : 18770406
Forfatter:Borch, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Pastor Borch går af fordi han har fået en anden stilling. Der foregår en brevveksling vedr. præstens befordring til og fra hospitalet, der forhandles med to andre præster om tilknytning til hospitalet.

Mpr nr. A027015 - - Dato : 18770425
Forfatter:Bernth, L A, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Der er 22 ansøgere, og stillingen bliver besat med L. A. Bernth til en årsløn på 600 kr., desuden er der fri bolig og fri forplejning på anden klasse. Med en gensidig opsigelsesfrist på 6 uger. Desuden skal der erlægges en kaution på 1000 kr. efter direktionens nærmere bestemmelse. Instruks vil blive skrevet og tilsendt.

Mpr nr. A027011 - - Dato : 18770507
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personales forhold. Selmer lider af et onde, som han gerne vil tage med kolleger på kommunehospitalet i København om, han beder derfor i første omgang om 14 dages orlov, men får den forlænget to gange

Mpr nr. A027014 - - Dato : 18770608
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Justitsministeriet har brevvekslet med kirke- og undervisningsministeriet og spørger i denne anledning om der tilkommer præsten andre goder end 800 kr. i årsløn for at forrette gudstjeneste ved anstalten. Man svarer, at der er aftalt fri befordring til og fra anstalten i embeds medfør.

Mpr nr. A027010 - - Dato : 18770625
Forfatter:Rostrup, G, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. På den kongelige direktions vegne skal inspektionen ikke undlade at meddele herr professoren til behagelig efterretning, at cand. med. et chir. G. Rostrup er udnævnt til kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt fra den 1. juli d.å.

Mpr nr. A027009 - - Dato : 18770626
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1878-79. Udbetalingsanvisninger og tegninger til en espaliermur i haven.

Mpr nr. A027008 - - Dato : 18770720
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskaber. Hovedregnskaber over indtægter og udgifter ved Nørrejyske sindssygeanstalt for finansåret 1876-77. Papirer vedrørende revision

Mpr nr. A027020 - - Dato : 18770721
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Selmer klager til banekommissionen over adgangen til søbadning og over at der skal anlægges en grusgrav

Mpr nr. A027022 - - Dato : 18770729
Forfatter:Rosenørn, kommisær Wilken, ingeniør
Emnegruppe: vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Indberetning fra ingeniør Wilken til kommissær Rosenbørn

Mpr nr. A027021 - - Dato : 18770730
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Ekspropriationsbehandling af anstalten til Århus - Ryomgård jernbane

Mpr nr. A027007 - - Dato : 18770829
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. I Thisted amt findes der mange sindssyge som man gennem længere tid har søgt indlagt på anstalten, men desværre uden held. Man havde håbet, at der ville ske lettelser efter ibrugtagningen af Viborg anstalt, men der er stadig ingen pladser. Derfor anmoder man overlægen om, at sende besked, når der er ledige pladser. Selmer svarer beklagende.

Mpr nr. A027006 - - Dato : 18770902
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Da jeg har private forretninger i København og tillige agter at gøre besøg på Fyn, tager jeg mig herved den ærbødige frihed at anholde om det høje ministeriums samtykke til en fraværelse på 14 dage fra lørdagen den 8. da. at regne. Selmer Ministeriets positive besvarelse vedlagt.

Mpr nr. A027002 - - Dato : 18771001
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Sindssygeanstalten ved Århus anmodes om, at indsende rettelser til statshåndbogen for 1878

Mpr nr. A027004 - - Dato : 18771009
Forfatter:Ricard Møller, N J, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. At ministeriet i anledning af derom indkommet andragende fra overlægen ved sindssygeanstalten ved Århus ikke finder noget at erindre imod, at cand. med. et chir. N. J. Møller, hvis funktionstid som kandidat på den nævnte anstalt udløber den 1. december, vedbliver at fungere i den nævnte egenskab indtil den 1. juni næste år, det skulle man herved til behagelig efterretning tjenesteligt melde. Ricard

Mpr nr. A027005 - - Dato : 18771015
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. På grund af et dødsfald i den nærmeste familie bliver Selmer nødsaget til at tage til København i et par Dage. Efterlods får han tilladelse af ministeriet.

Mpr nr. A027013 - - Dato : 18771022
Forfatter:Krøyer, pastor Jensen, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Pastor Krøyer skriver, at han desværre ikke ser sig i stand til at holde gudstjeneste den følgende søndag, men han anbefaler, at man taler med pastor Jensen, der gerne vil bestride præstegerningen på hospitalet.

Mpr nr. A027003 - - Dato : 18771025
Forfatter:Møller, C A, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. På den kongelige direktions vegne skal inspektionen herved ikke undlade at meddele herr professoren til behagelig efterretning at cand. med. et chir. C.A. Møller er udnævnt til kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt i 4 måneder fra den 1. november at regne.

Mpr nr. A027001 - - Dato : 18771128
Forfatter:Fenger
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Efter anmodning af direktionen for det civile medicinalvæsen i Norge tilstilles herved hr. professoren et eksemplar af en oversigt over de norske sindssyge-asylers virksomhed i 1875 og 1876. Fenger.

Mpr nr. A027016 - - Dato : 18779999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1876.

Mpr nr. A027023 - - Dato : 18780804
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Petition fra borgerne i Vejlby sogn om toget må holde ved Risskov station om vinteren