Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 30 poster med søgeordet: A030
Mpr nr. A030026 - - Dato : 18800110
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt igennem udenrigsministeriet fra den herværende franske gesandtskab modtagne eksemplar af "rapport ge'ne'ral sur le service des alie'nesen 1874 skulde man tjenstligt tilstille den ærede direktion.

Mpr nr. A030028 - - Dato : 18800122
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Patienttal. Folketællingen 1880 vedrørende. Mappe 859.

Mpr nr. A030025 - - Dato : 18800124
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat.En kandidatplads ved Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig den 1. marts d.å. Den besættes på et halvt år, og lønnen er 300 kr. for halvåret samt fri station. Ansøgninger om pladsen indsendes til direktionen i løbet af 3 uger fra dato. Holm.

Mpr nr. A030027B - - Dato : 18800203
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Patienttal. Folketællingsliste. Mappe 859

Mpr nr. A030023 - - Dato : 18800225
Forfatter:Hamburger, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles herved hr. overlægen, at kandidat Hamburger er udnævnt til kandidat på Nørrejyske sindssygehospital fra 1. marts til 30. juni d.å.

Mpr nr. A030021A - - Dato : 18800225
Forfatter:Duus, Th, organist Gædeken, organist
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Organist. Organist Th. Duus søger om at få sin løn på 120 kr. sat op. Han har overtaget organiststillingen efter Gædeken i 1867 og har, siden haft den samme løn. Han klager over, at han skal gå den halve mil fra Århus til anstalten, nu da alderen trykker ham. Desuden indfører han, at hans indtægter er små.

Mpr nr. A030021B - - Dato : 18800302
Forfatter:Møller, Christine, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse af husholder. Christine Møller, der er 44 år søger pladsen som husholderske på anstalten, hun har styret større husholdninger i 22 år. Hun siger op den 1. nov 1895, da hun er slet til bens og ikke kan klarer sine opgaver i køkkenet tilfredsstillende. Direktionen indstiller hende til en årlig understøttelse på 390 kr.

Mpr nr. A030024 - - Dato : 18800306
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads for en lægekandidat her ved anstalten på 6 måneder ønskes besat fra 1. april førstkommende. Lønningen er 300 kr. for halvåret og fri station. Ansøgninger stilede til direktionen for anstalten modtages i 14 dage fra dato Holm.

Mpr nr. A030020 - - Dato : 18800310
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Sundhedskollegiet. Spørgsmål vedr. indl af skutte tilfælde, hvor der er suicidalfare. Kollegiet har hørt, at der kan* gå flere uger inden akutte tilfælde optages på anstalterne, og at der kan være tale om både selvmordstruede og alment farlige patienter, Holm svarer, at man kan ekspedere en ansøgning på få dage, blot postgangen er regelmæssig. Man bestræber sig på at indlægge de tilfælde, der har størst chance for helbredelse, nemlig dem, der ikke har varet så længe. De andre tilfælde optager man nødigt, da del vil tage pladsen op i længere tid. En anden hæmsko er betalingen for patienterne. I de fleste tilfælde skal man have en ordning på betalingen, men i det tilfælde, hvor den der ønsker en patient indlagt, anses for vederhæftig kan indlæggelsen ekspederes hurtigt. I anstaltens nuværende situation er indlæggelse meget vanskelig, fordi anstalten er overbelagt, og der er ikke megen afgang. Derfor har man en ekspektantliste, hvor patienterne optages i den orden de optræder på listen. Dette kan vare længe. Man slås med det problem, dat der er vanskeligt at få reelle oplysninger, fordi alle ansøgere er opsatte på at få deres egne tilfælde indlagt. I øvrigt beder anstalten om at blive gjort bekendt med de enkelte tilfælde, der klages over, for at kunne besvare anklagerne

Mpr nr. A030022 - - Dato : 18800312
Forfatter:Selmer, etatsråd Bojesen, Johanne Selmer, Sophie Frk. Selmer, reservelæge Selmer, løjtnant
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Idet direktionen herved kvitterer for modtagelsen af den af etatsråd Selmer efterladte og af hans børn i følge den afdødes ønske til sindssygehospitalet skænkede psykiatriske bogsamling, skal den hertil føje sin varmeste tak for den værdifulde gave, idet den tillige udtaler, at det skal være en kær pligt at opfylde giverens ønske om at bevare bogsamlingen som en helhed til minde om den levende interesse, hvormed anstaltens afdøde overlæge altid omfattede det hospital. hvis grundlægger og mangeårige styrer han selv havde været. Til Fru Johanne Bojesen, Frk. Sophie Selmer, Hr. reservelæge Selmer, Hr. løjtnant Selmer

Mpr nr. A030018 - - Dato : 18800330
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Ifølge kgl. anordning af 1879 skal alle embedsboliger med vedligeholdelsespligt forsynes med beskrivelser og tegninger, skriver justitsministeriet. Anstalten svarer, at der ikke findes boliger med vedligeholdelsespligt idet alle boliger vedligeholdes af anstaltens egne håndværkere eller patienter. Større reparationer foretages sammen med de i øvrigt forefaldende reparationer.

Mpr nr. A030001 - - Dato : 18800424
Forfatter:Jensen, løjtnant, assistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Ansættelse. Hr. løjtnant Jensen meddeles, at han er ansat som assistent ved anstaltens kontor, og at han indtil videre skal rette sig efter bogholderens anvisninger, idet der senere vil blive forelagt en instruks.

Mpr nr. A030002 - - Dato : 18800424
Forfatter:Jørgensen, barber og badebetjent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Da barber og badebetjent Jørgensen på grund af giftermål udgår af bespisningen på anstalten den 30. ds. har direktionen indrømmet at der fra 1. maj udbetales ham det beløb, som en 3. kl. kostration ved anstaltens budgetoverslag ansættes til. Dette meddeles herved kontoret til efterretning

Mpr nr. A030017 - - Dato : 18800505
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig den 1. juni. Pladsen besættes for et halvt år og lønnen er 300 kr. for halvåret og fri station.

Mpr nr. A030016 - - Dato : 18800610
Forfatter:Sørensen, Rasmus, portner Johansen, Søren, tømrer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Portner. Rasmus Sørensen fratræder sin stilling som portner og har købt sig en lille landejendom, i stedet ansætter man tømrer Søren Johansen fra Århus. I 1894 har han svær gigt og anmoder om, at anstalten betaler en badekur for ham i Århus, men dette afslås. I 1906 får han sin afsked med pension, 573.00 kr. årlig, i 1916 tildeles hans enke en pension på 155.04 årlig

Mpr nr. A030015 - - Dato : 18800624
Forfatter:Jensen, Ane Christine, vask
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedr. personale. Fra Frederiksberg sogns fattigvæsen anmoder man om oplysninger om Ane Christine Jensen, der angives at have arbejdet på anstaltens vaskeri i 1853. Forespørgslen foretages p,g.a. snedker Niels Fritz Jensens ansøgning om bistand, han er søn af ovf. omtalte.

Mpr nr. A030012 - - Dato : 18800630
Forfatter:Hertz, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Inspektionen skal hermed tjenstlig meddele herr overlægen til behagelig efterretning, at cand. med et chir Hertz er udnævnt til at indtræde i den ved Nørrejyske sindssygeanstalt den 1. juli d.å. vacant blivende kandidatplads.

Mpr nr. A030010 - - Dato : 18800715
Forfatter:Petersen, Vilhelm, Arkitekt
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rådgivning af arkitekt. Justitsministeriet skriver, at der bliver flere og flere sindssyge, hvilket gør det nødvendigt at udvide de eksisterende anstalter samt at bygge nye. Ministeriet har anmodet arkitekt Vilhelm Petersen om at udarbejde projekter og overlægen anmodes om at bistå arkitekten med rådgivning.

Mpr nr. A030009 - - Dato : 18800731
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig fra den 1. september. Den besættes på et halvt år og lønnen med 300 kr. halvåret og fri station. Ansøgninger til pladsen indsendes i løbet af 3 uger til anstaltens direktion. Holm.

Mpr nr. A030008 - - Dato : 18800825
Forfatter:Corvinus, oldfrue
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Anvisninger fra ministeriet, ingen overslag vedlagt. Derimod to skrivelser, hvoraf det fremgår, at oldfrue Corvinus, der har været ansat siden 1852 går af 65 år gammel. Man ansøger om understøttelse, og der bevilliges 700 kr. årligt.

Mpr nr. A030007 - - Dato : 18800908
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Overlæge Holm ansøger justitsministeriet om tilladelse til at være fraværende fra anstalten i ca. 8 dage for at foretage en rejse til København. Hvortil han får ministeriets samtykke.

Mpr nr. A030005 - - Dato : 18801026
Forfatter:Dethlefsen, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Inspektionen fra Frederiks hospital meddeler at cand. med et chir. Dethlefsen er udnævnt til kandidat ved anstalten.

Mpr nr. A030006 - - Dato : 18801026
Forfatter:Nielsen, Elisabeth Kathrine Christensen, Kirstine Marie Bergenhagen, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Personlige pt. forhold. Der er blevet to pladser ledige for kvindelige pat. i Viborg, så man oversender Elisabeth Katrine Nielsen (nr. 2800) og Kirstine Marie Christensen af Kleistrup (nr. 2897) ledsaget af overopsynsdame frk. Bergenhagen.

Mpr nr. A030011 - - Dato : 18801101
Forfatter:Hallesen, oldfrue
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Oldfrueplads. Stillingen bliver besat med frk. Hallesen, der fratræder på grund af sygdom den 31. 10. 1894.

Mpr nr. A030004 - - Dato : 18801109
Forfatter:Andersdatter, Maren
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Viborganstalten forespørger om, der er en kvindelig pt der ønskes optaget. Man sender Maren Andersdatter af Grundfør. Patienter personligt.

Mpr nr. A030003 - - Dato : 18801210
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter alm. Direktionen for sindssygeanstalten i Viborg meddeler, at der er en plads ledig for en kvindelig pt.

Mpr nr. A030019 - - Dato : 18809999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning for 1879

Mpr nr. A030027A - - Dato : 18810401
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved den Nørrejyske Sindssygeanstalt i finansåret fra 1. april 1881 til 31. marts 1882 beregnet efter et patienttal på 400. Mappe 855.

Mpr nr. A030014 - - Dato : 18810404
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Revisionspapirer

Mpr nr. A030013 - - Dato : 18810802
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Revisionsparpirer og beretning for 1879-80