Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 19 poster med søgeordet: A031
Mpr nr. A031019 - - Dato : 18810121
Forfatter:Sørensen, Johanne Marie af Understed patient Sørensen, Kirsten af Ejstrup patient Pedersen, Karen Kirstine af Solbjerg patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. personligt. Der er pladser ledige i Viborg til fordeling mellem Vordingborg og Århus. Anstalterne må selv forhandle indbyrdes om, hvor mange pladser for hvert køn, der kan disponeres over. Århus sender tre kvinder Johanne Marie Sørensen af Understed, Kirsten Sørensen af Ejstrup og Kirstine Pedersen af Solbjerg.

Mpr nr. A031017 - - Dato : 18810212
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Sundhedskollegiet. Optagelseskriterier. Kollegiet spørger hvordan man i den nuværende situation kan gøre noget for to patientkategorier 1) de helbredelige og 2) de farlige Holm svarer, at man kan anbringe rolige uhelbredelige på andre institutioner, på fattighuse eller hos familien. Det er den eneste måde at skaffe flere senge pladser på, hvis man ikke ville udvide eller nybygge anstalter

Mpr nr. A031014 - - Dato : 18810314
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Frihed for porto. Det meddeles at breve til kommuner eller stat samt til andre om patienters forhold kan afsendes portofrit

Mpr nr. A031013 - - Dato : 18810328
Forfatter:Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Reservelæge Helweg ansøger ærbødigst direktionen om orlov på 3 måneder fra den 7. april d.å. at regne for at kunne gøre en rejse til udlandet

Mpr nr. A031011 - - Dato : 18810425
Forfatter:Hendriksen, E, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Købmand E. Hendriksen klager over for små tilførsler af madfedt fra anstalten. Direktionen afviser, at der er sket ham nogen uret.

Mpr nr. A031012 - - Dato : 18810427
Forfatter:Ingwersen, Marius Elias, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsmand. Marius Elias Ingwersen bliver antaget som yngste opsynsmand. Han er 38 år født på Lerbæk i 1842, lærte efter konfirmationen landvæsen og var derefter ansat flere steder som forvalter. Tog til New Zealand og blev gendarm, derefter ansat på en sindssygeanstalt som forvalter, hvorefter han rejste hjem igen

Mpr nr. A031010 - - Dato : 18810429
Forfatter:Reck, A B
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Pladsudvidelse. Justitsministeriet skriver efter opfordring fra sundhedskollegiet, at der skal indrettes flere pladser på hospitalet. Man beordrer, at der skal optages forhandlinger med en ingeniør om forbedret ventilation af sovestuerne. Man får et forslag fra A. B. Reck, København, hvortil der dels er skriftlige planer de ls tegninger af et nyt varme og ventilationssystem. I brev af 29. dec. 1884 meddeles prisen pr seng for to fremsatte forslag til tilvejebringelse af flere sengepladser: A.B. Reck ............. 2050 kr. pr seng Direktionen ............1857 kr. pr seng Direktionens forslag er at bygge nye fløje med den traditionelle opvarminig og udluftning. Recks forslag giver 78 nye senge med mindre gulvareal, direktionens 140 med mere gulvareal

Mpr nr. A031009 - - Dato : 18810609
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Anstalten vil erhverve et stykke land med en grusgrav, der ligger mellem banen og havet, hvortil justits ministeriet bevilliger 500 kr., der skal føres til udgift i regnskabet for indeværende år.

Mpr nr. A031016 - - Dato : 18810625
Forfatter:Weihe, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at kandidat Weihe er udpeget til kandidat ved ned Nørrejyske anstalt indtil den 1. august.

Mpr nr. A031007 - - Dato : 18810704
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Herved tillader jeg mig at fremsende tvende overslag med kopier over vedligeholdelsesarbejder og hovedreparationer ved sindssygeanstalten i finansåret 1882-83.

Mpr nr. A031006 - - Dato : 18810812
Forfatter:Hjortshøj, P I, skolelærer og kirkesanger Petersen, G M, skolelærer
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. P. I. Hjortshøj, der er lærer ved Vejlby skole og kirkesanger på hospitalet ansøger om afsked på grund af alder. Denne bliver bevilliget og i stedet bliver tredielærer G. M. Petersen, Vejlby ansat med en årsløn af 200 kr.

Mpr nr. A031005 - - Dato : 18810826
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af det af hr. overlægen i behagelig skrivelse af 22. d.m. derom fremsatte andragende meddeler justitsministeriet Dem hermed tilladelse til i tiden fra den 25 til den 29. d.m. at foretage en rejse her i landet.

Mpr nr. A031003 - - Dato : 18811008
Forfatter:Eilertsen
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Skel. Gårdejer Eilertsen ønsker et tjørnehegn afkappet og klippet idet det skader hans afgrøder. Han henviser til loven af 6. marts 1869. Anstalten svarer, at både grøften og diget som hegnet står på tilhører anstalten, hvilket giver hegnet en afstand af 3 alen til nabomarken. Anstalten er derfor ikke forpligtiget efter omtalte lov.

Mpr nr. A031004 - - Dato : 18811010
Forfatter:Fausing, Marie enkefru patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter personligt. Der er blevet en plads ledig i Viborganstalten, som bliver belagt med enkefru Marie Fausing, der har været i familiepleje på Viborgegnen, men nu opgivet af plejefamilien .

Mpr nr. A031002 - - Dato : 18811026
Forfatter:Reiersen, cand med reservelæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Frederiks hospital meddeler, at cand. med,. Reiersen er udnævnt til reservelæge fra 1. november.

Mpr nr. A031001 - - Dato : 18811104
Forfatter:Colding, Maren Kathrine af Ålborg Velinder, Sofie Ludovika Barfod, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter personligt. To pladser for kvindelige patienter er bleven ledige i Viborg, de belægges med Maren Kathrine Colding af Ålborg og Sofie Lovika Velinder og overføres under ledsagelse af overopsynsdame frk. Barfod.

Mpr nr. A031015 - - Dato : 18819999
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Beretning om den Nørrejydske sindssygeanstalt i 1880.

Mpr nr. A031008 - - Dato : 18820321
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Kvitteringer og øvrige revisionspapirer

Mpr nr. A031018 - - Dato : 18821020
Forfatter:Meyer, Johan Sigvard skomagermester patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. personligt. Skomagermester Johan Sigvard Meyer er udskreven fra hospitalet og vil genoptage sit arbejde. Derfor bedes anstalten om at skrive en helbredsattest for ham: "At skomagermester...af Ålborg den 5. sept. d.å. er udskrevet af sindssygeanstalten som helbredet, bevidnes hermed.