Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 21 poster med søgeordet: A033
Mpr nr. A033009 - - Dato : 18820802
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Bygningerne er rejst 1849-51 og udvidet 1859-61. nu foreligger der forslag til en yderligere udvidelse med 200 sengepladser, hvilket vil være nødvendigt selv om man bygger et nyt hospital i Middelfart.

Mpr nr. A033017 - - Dato : 18830106
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Den 1. feb. førstkommende en plads ledig som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Ansættelsen er på et halvt år, lønnen 300 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen i løbet af 3 uger til sindssygeanstaltens direktion. Til opslag: Frederiks hosp. Kommune hosp. Berl. Tid. Ugeskr. f. læger Hosp. Tid.

Mpr nr. A033016 - - Dato : 18830113
Forfatter:Schmidth, Tage C, overopsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsmand. En stilling som overopsynsmand besættes med Tage C Schmidt, Fredericia. Han er tidligere landmand, men gået fra gården på grund af en kautionssag

Mpr nr. A033014 - - Dato : 18830127
Forfatter:Bach, kandidater
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles at kandidat Bach, der er volontør ved Frederiks hospital er beordret til at være kandidat ved den jyske anstalt fra februar førstkommende.

Mpr nr. A033013 - - Dato : 18830224
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Til brug for landstingets udvalg vedr. lov om sindssyges og åndsvages behandling beder ministeriet sig oplyst, hvor mange ikke betalende og hvor mange der er indlagt på kommunens regning, der findes af 3. kl. på hospitalet. Man svarer 314 med et dagligt gennemsnit af 254.

Mpr nr. A033015 - - Dato : 18830225
Forfatter:Christensen Bechshøft, overopsyn
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Indstilling af Christensen Berchshøft til pension. Det anføres at han har haft stillingen i 18 år og nu er tunghør og har en kronisk brystlidelse. Endvidere har han i embeds medfør fået brok ved at en ustyrlig patient sparkede ham i skridtet. Overopsyn.

Mpr nr. A033012 - - Dato : 18830423
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Pladsen som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig den 1. juni førstkommende. Ansættelsen sker på 1. år og lønnen er 1000 kr. for året og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til sindssygeanstaltens direktion, indsendes i løbet af 3 uger fra dato til undertegnede overlæge. Ber. Tid. Hosp. Tid. Ugeskr. f. Læger, Frederiks hosp. og kommunehosp.

Mpr nr. A033002 - - Dato : 18830425
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ifølge det høje ministeriums skrivelse af 16. d.s. tillader direktionen sig hermed ærbødigst at fremsende en fortegnelse over de funktionærer ved anstalten, som formenes at kunne komme i betragtning ved tilståelse af dyrtidstillæg for indeværende finansår. Til justitsministeriet.

Mpr nr. A033011 - - Dato : 18830504
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra anstalten fra den 6. til den 11. ds for at gøre en rejse til Kbhvn. Hvilket bevilliges.

Mpr nr. A033010 - - Dato : 18830526
Forfatter:Holm Telefonselskab, AArhus
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje. Forretningsføreren for Århus Telefonselskab ansøger om tilladelse til at stille telefonpæle op langs med vejen, der forbinder hovedvejen til Grenå og anstalten Tilladelsen gives af Holm

Mpr nr. A033018 - - Dato : 18830623
Forfatter:Konigsfeldt, Johannes, cand med
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om den ledige blevne kandidatplads på Århus sindssygehospital jeg er kandidat fra sommeren 1881 og har absolveret det lovbefalede kursus på fødselsstiftelsen, har gjort en rejse som skibslæge på udvandrerskibet Thingwalla og er nu i disse dage kommet hjem efter 1 års ophold som læge Ivigtut kryolitbrud. Johannes Konigsfeldt, cand. med.

Mpr nr. A033019 - - Dato : 18830723
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Ulæselig

Mpr nr. A033005 - - Dato : 18830801
Forfatter:Rasmussen, Chr S, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist. En stilling som kontorassistent ved anstaltens kontor besættes med Chr. S. Rasmussen.

Mpr nr. A033007 - - Dato : 18830804
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. P. skifter bolig til Veilby præstegård og man skriver til ministeriet, om der fortsat skal ydes 300 kr. i befordringstilskud til præsten. Ministeriet ansætter omkostningerne uforandret.

Mpr nr. A033006 - - Dato : 18830821
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1884-85.

Mpr nr. A033004 - - Dato : 18830901
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Til 1. oktober førstkommende bliver to kandidatpladser ledige ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Denne lønnes med 1000 kr. om året og fri station og ansættelsen sker på er år* den anden lønnes med 50 kr. månedligt samt fri station og ansættelsen er på 4 måneder* den sidste kan også søges af ældre studerende, som endnu ikke har embedseksamen. Ansøgninger, stilet til sindssygeanstaltens direktion indsendes i løber af 3 uger til undertegnede overlæge Holm. Berl. tid. Ugeskr. f. læger, Hosp. Tid. samt opslag på Frederiks Hops. og kommunehosp.

Mpr nr. A033003 - - Dato : 18831011
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. For så vidt der i år, ligesom i de foregående år skulle være udgivet en medicinaltakst eller et tillæg til den ældre, skal direktionen tjenstlig udbede sig et eksemplar tilsendt. Til stiftsamtet, Skanderborg.

Mpr nr. A033003 - - Dato : 18831011
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. For så vidt der i år, ligesom i de foregående år skulle være udgivet en medicinaltakst eller et tillæg til den ældre, skal direktionen tjenstlig udbede sig et eksemplar tilsendt. Til stiftsamtet, Skanderborg

Mpr nr. A033001 - - Dato : 18831015
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretning. Sundhedskollegiet ønsker udgivet en fælles beretning for alle sindssygehospitaler for 1883, som det er meningen at forelægge den internationale lægekongres'psykiatriske sektion. Holm indsender kommentarer til den omsendte rundskrivelse.

Mpr nr. A033020 - - Dato : 18839999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Beregning over udgifter til bespisning. Bilag til Østifternes Sindssygeanstalt

Mpr nr. A033008 - - Dato : 18840606
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision af regnskab 1882-83