Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 12 poster med søgeordet: A034
Mpr nr. A034009 - - Dato : 18440222
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1883. Hoslagt har jeg den ære at oversende det høje kollegium min årsberetning for den Nørrejyske sindssygeanstalt i 1883 Holm

Mpr nr. A034011 - - Dato : 18840102
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt er ledig den 1. februar førstkommende. Den besættes på 1 år og lønnes med 1000 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til anstaltens direktion, indsendes i løbet af tre uger til undertegnede overlæge. Holm. Til hosp. Tid., Ugeskr. f. læger., Berl. Tid., Frederiks Hosp., Kommune Hosp.

Mpr nr. A034010 - - Dato : 18840112
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks til husholderen og oldfruen. Idet jeg finder mig foranlediget til at forbyde mandligt besøg på de for pigerne i køkkenet og vaskeriet bestemte sovekamre og anviser dem borgerstuen og den ved siden af køkkenudgangen beliggende spisestue til at modtage besøg i, anmoder jeg Dem om at gøre dette bekendt for pigerne samt påse, at forbudet bliver overholdt Holm

Mpr nr. A034008 - - Dato : 18840607
Forfatter:Helweg, Kr, resl
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Undertegnede, hvis ansættelse som resl. ved anstalten udløber den 1. juli i år, ansøger herved den høje direktion om at få denne forlænget. Kr. Helweg.

Mpr nr. A034007 - - Dato : 18840704
Forfatter:sterbye, P I
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede tillader sig herved at ansøge om pladsen som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus for 1 år fra 1. august 1844. Jeg tog medicinsk embedseksamen sommer 1883 med laudabilis. Mit nuværende opholdssted er kysthospitalet på Refsnæs, hvor jeg har været ansat siden efteråret 1883 .... P I Østerbye.

Mpr nr. A034005 - - Dato : 18840715
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1885-86. Vedlagt tegninger til ailesprøjte og tilbud til opstilling af telefonapparater.

Mpr nr. A034004 - - Dato : 18840823
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Holm ansøger ministeriet om tilladelse til at være borte fra anstalten fra den 26. til den 30. d.m. for at foretage en rejse i Jylland.

Mpr nr. A034003 - - Dato : 18841103
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Ministeriet har indhentet den vedlagte kommentar fra Sundhedskollegiet og beordrer anstalten til at udarbejde et forslag til, hvordan der kan skaffes 15% flere patienter ind. Man henviser til den reckske plan om bedre ventilation og centralvarme og indsender et budgettillæg. Udvidelsen skal ske fra den 1. april 1885.

Mpr nr. A034001 - - Dato : 18841120
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Iflg. lov af 7. maj 1884 skal københavnske og udenlandske patienter kunne indlægges på alle anstalter mod fuld betaling. Østifternes anstalt sender en beregning der bygger på plakat af 13. oktober 1847, hvorefter betalingen er 1200 kr. på 1. kl. og 900 kr. på 2. kl. En patient fra udlandet skal betale 1400 kr. på 1. kl. og 1100 kr. på 2. kl. Jyske anstalt mener, at det er forkert at medregne byggeomkostningerne i prisen, og direktionen mener ikke at man skal bruge højere betalingssatser en de nu gældende.

Mpr nr. A034012 - - Dato : 18841127
Forfatter:Byråd, Århus
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Jagt. Idet jeg har bragt i erfaring, at Århus Byråd i morgen agter at holde klapjagt i Ris Skov, tillader jeg mig på de manges vegne, hvis vej mellem Århus og sindssygeanstalten naturligt falder igennem skoven og idet mindste for en del ikke kunne være bekendt med, at skoven denne dag er usikker at færdes i, ærbødigst at henstille til hr. politimesteren, at der måtte blive truffet særlige foranstaltninger for at sikre vejfarende publikum for direkte skade eller ængstelser, enten ved at der ved udstillede poster anvises publikum en sikker vej gennem skoven eller ved at denne helt afspærres så længe skydningen varer. Mappe 824

Mpr nr. A034002 - - Dato : 18841212
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Til brug under en verserende sag anmoder* ministeriet om, at få oplysninger om, hvor meget anstaltens inventar og løsøre er forsikret for, og om forsikringen svarer til genstandens virkelige værdi.

Mpr nr. A034006 - - Dato : 18850723
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revisionspapirer