Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 18 poster med søgeordet: A035
Mpr nr. A035016 - - Dato : 18850103
Forfatter:Kjærgaard, N C, stud med kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. N. C. Kjærgaard søger pladsen som anden kandidat med løn på 50 kr. mdl og fri station. Han er stud med og har tidligere gjort 21/2 måneds kandidattjeneste.

Mpr nr. A035018 - - Dato : 18850316
Forfatter:holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1884. Hoslagt har jeg den ære at oversende det høje kollegium årsberetning for den Nørrejyske sindssygeanstalt for 1884. Holm. Mappe 833

Mpr nr. A035015 - - Dato : 18850401
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Den 1. maj førstkommende bliver en plads ledig som lægekandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Den besættes for et tidsrum af fire måneder, og lønnen er 50 kr. månedlig og fri station.- Ansøgninger om pladsen indsendes i løbet af 3 uger til undertegnede overlæge. Holm. Hosp. Tid. Ugeskrift for læger. Frederiks Hosp. Kommunehosp.

Mpr nr. A035002 - - Dato : 18850513
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Det statistiske bureau beder om oplysning vedr. bygningers og løsøres forsikring, hvilke oplysninger af de vedlagte skemaer.

Mpr nr. A035014 - - Dato : 18850520
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Anbringelse af dobbelte jerndøre i brandmurene. Forhøjelse af facademuren. .. hvor en lavere bygnings tag slutter sig til facaden. Tilvejebringelse af brandmure i hver af de to store vestlige bygninger. Merudgift i forhold til budgettet: smedearbejde 4710 kr., murerarbejde 3222 kr., tømrerarbejde 1700 kr. malerarbejde 279 kr. i alt 9911 kr.

Mpr nr. A035003 - - Dato : 18850620
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Til 1. august førstkommende bliver en plads ledig som fast kandidat ved sindssygeanstalten ved Århus. Ansættelsen er på et år og lønnes med 1000 kr. og fri station. Ansøgninger om pladsen, stilede til sindssygeanstaltens direktion indsendes til undertegnede indtil den 15. juli. Holm. Berl. Tid., Hosp. Tid., Ugerskr. f. læger., Opslag på Frederiks Hosp., og Kommune Hosp..

Mpr nr. A035004 - - Dato : 18850703
Forfatter:Eibe, Thorvald
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede, der i sommeren 1885 har taget den medicinske embedseksamen, og som fra den 1. november 1844 til 1. februar 1855 har været ansat som kandidat ved Århus sindssygeanstalt og endvidere i 1882 og 1883 har i 21 måneder gjort tjeneste som lægekandidat på Kommunehospitalet og Blegdamshospitalet i København tillader sig herved at ansøge den ærede direktion for Århus sindssygeanstalt om* den 1. august ledigblivende plads som fast kandidat dersteds. Thorvald Eibe.

Mpr nr. A035007 - - Dato : 18850721
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Til 1. september førstkommende bliver ved den Nørrejyske sindssygeanstalt en plads ledig for en lægekandidat. Ansættelsen er på 4 måneder og lønnen er 50 kr. mdl. og fri station. Ansøgninger om pladsen, som også kan søges af ældre medicinske studerende, indsendes inden 15. august til undertegnede overlæge. Holm. Hosp. tid. Ugeskr. f. læger. Fred. Hosp. Kommunehosp.

Mpr nr. A035008 - - Dato : 18850808
Forfatter:Howitz, D, prof
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Elektrisk lys. Idet jeg tillader mig at bruge min broder prof. Howitz's navn som introduktion vover jeg at anmoder Dem om velvilligt at besvare mig følgende spørgsmål.- Hvorledes stiller De dem med hensyn til indlæggelsen af elektrisk lys på den Dem underliggende anstalt? Tror De at det vil være hensigtsmæssigt og tror De at det vil være muligt at komme til at anlægge det når betingelserne...højst moderate? Såfremt De skulle ønske det vil jeg komme over til Århus for at se på anstalten og danne mig en ide om omkostningerne såfremt De skulle være af den formening at et tilbud ville blive antaget. I håb om at De tilgiver mig den ulejlighed jeg herved forvolder Dem og imødeseende Deres velvillige svar forbliver jeg med Særdeles højagtelse Deres ærbødige D. Horwitz

Mpr nr. A035006 - - Dato : 18850810
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1886-87. Med overslag over reparationsarbejder og forslag til dyrtidstillæg for funktionærer.

Mpr nr. A035010 - - Dato : 18851026
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Sammen med ministeriet fastsætter anstalten, at der ikke kan deltage udlændinge eller udenlandske firmaer i licitationen

Mpr nr. A035009 - - Dato : 18851102
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved ærbødigst at ansøge det høje ministerium om tilladelse til være fraværende fra sindssygeanstalten i en uge fra den 3. nov. at regne for at gøre en rejse til København. Holm. Ministeriet giver tilladelse.

Mpr nr. A035005 - - Dato : 18851208
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revisionspapirer

Mpr nr. A035012 - - Dato : 18851211
Forfatter:Nielsen, R, klosterlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Såfremt den i ugeskrift for læger for nylig averterede kandidatplads på Århus Sindssygeanstalt endnu står ledig, tillader jeg mig herved at melde mig som ansøger til samme. Jeg blev medicinsk kandidat i januar 1879, var derefter...kandidat på kommunehospitalets 6. afdeling i 3 måneder, kandidat på Københavns amtssygehus i 8 måneder og har senere dels været vikar, dels amanuensis, sidst hos klosterlæge R. Nielsen i Vemmetofte. For tiden er jeg ikke i lægevirksomhed, men kan på grund af forholdene ikke tiltræde nogen plads før den 20. ds. I håb om snart at modtage hr. professorens ærede svar på mit andragende forbliver jeg...

Mpr nr. A035011 - - Dato : 18851218
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Hospitalet faste kandidat har besørget anden kandidatens arbejde sideløbende med sit eget, nu anmoder man ministeriet om, at udbetale andenkandidatens løn* ministeriet mener at han har været konstitueret som afløser og vil kun udbetale 100 kr.

Mpr nr. A035001 - - Dato : 18860428
Forfatter:Barfoed, C, overopsynsdame Knoph, Alma
Emnegruppe: pensioner

Tekst:
Overopsynsdame. Frk. C. Barfoed går af og får en understøttelse af 450 kr. årlig, som hun kan hæve på anstaltens kontor hvert kvartal mod forevisning af leveattest. I stedet for hende ansættes frk. Alma Knoph, hvis moder døde tidligt således at hun måtte opdrage sine søskende.

Mpr nr. A035013 - - Dato : 18870425
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Brandinstruks. Vedlagt arkivalier vedr. brandsprøjte og de ansattes pladser ved brandberedskabet

Mpr nr. A035017 - - Dato : 18890518
Forfatter:Springborg
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Tilbud på anlægget af en centralstation med 5 stationer. Herved tilbyder jeg at levere et centralapparat til 6 numre, 5 telefonapparater af bedste konstruktion, Eriksons, alt tilbehør af tråd, jernarbejde, lynafledere, isolationsmateriale, samt at opstille og installere hele anlægget og holde det ved lige i det første år efter anlæggets overlevering for den sum kr. 780. Springborg.