Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 23 poster med søgeordet: A037
Mpr nr. A037019 - - Dato : 18790908
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Pt.s optjente penge. Bilag vedr. obligationer købte for pt optjente penge samt mulkter pådømt de ansatte for tjenesteforseelser

Mpr nr. A037018 - - Dato : 18880102
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Retsobservanter. Hoslagt skal man tjenesteligt fremsende nogle eksemplarer af det af justitsministret udfærdiget cirkulære til retsbetjente angående dilinkventers indlæggelse til observation på sindssygehospitalet. På given anledning skal man herved henlede de herrers opmærksomhed på, at dilinkventer ikke ville blive admitterede i sindssygeanstalterne til observation, før der foreligger en udtalelse fra det kongelige sundhedskollegium om, at indlæggelsen i en sindssygeanstalt er fornøden, og sagen bør derfor i de tilfælde, hvor afgørelse af den pågældendes sindstilstand ikke formenes at kunne ske ved undersøgelse i arresten, indsendes til bemeldte kollegium, som derefter med sin erklæring over samme fremsender den til ministeriet til videre foranstaltning.

Mpr nr. A037016 - - Dato : 18880120
Forfatter:Clemensen, Amalia, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsdame. Blandt 20 ansøgere ansættes den 42 årige Amalia Clemensen

Mpr nr. A037013 - - Dato : 18880123
Forfatter:Jacobsen, Haggen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. Hagen Jacobsen udbeder sig tilladelse til at udbetale bogholderen 100 kr. til stempelmærke samt 1. kontorassistenten 170 kr. til frimærker

Mpr nr. A037017 - - Dato : 18880126
Forfatter:Hornemann, Louis
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Undertegnede tillader sig hermed at ansøge om den ledige plads som fast kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt. Jeg er født i 1856, tog medicinsk embedseksamen i sommeren 1882, har gjort tjeneste som kandidat på det kgl. Frederiks Hospital fra 1. maj 83 - 1. maj 85, har i foråret 1886 i 3 måneder været ansat som kandidat og konstitueret reservelæge på Almindelig Hospital og har for øvrigt siden den tid været reservelæge i marinen, hvorfra jeg nu efter ansøgning hjemsendes ved udgangen af indeværende måned. Louis Hornemann

Mpr nr. A037021B - - Dato : 18880128
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Rasmussen, ass
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Returkommission. Sag vedrørende bestikkelse af forvalter Hagen - Jacobsen, anlagt af en ass. Rasmussen. Uddrag af forhandlingsprotokol og vidneudsagn fra leverandører Mappe 826

Mpr nr. A037021A - - Dato : 18880208
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Brandinstruks. Reglement for tjenesten i tilfælde af ildebrand i den Nørrejydske sindssygeanstalt med Holms skrift Mappe 842

Mpr nr. A037022 - - Dato : 18880216
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til forandring af gældende regler for indlæggelse af patienter. Fra overlægen for sindssygeanstalten i Viborg

Mpr nr. A037020 - - Dato : 18880504
Forfatter:Holm, overlæge
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Brev til overlæge Holm om at der er leveret dårlig kaffe til anstalten. Overlæge svarer, at det er forvalterens opgave at modtage og anerkende varer. Mappe 825.

Mpr nr. A037002 - - Dato : 18880526
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Fødevarer. Dette for at anmode den højtærede direktion om godhedsfuldt at meddele mig om mit tilbud på ost ved licitationen i dette forår var tilstede den dag tilbundne blev åbnet eller rettere sagt er kommet den højtærede direktion i hænde... da jeg næsten frygter ... det skulle være gået tabt undervejs.

Mpr nr. A037004 - - Dato : 18880718
Forfatter:Herrstrøm, Gustav, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. Blandt 89 ansøgere bliver Gustav Herrstrøm ansat som anden kontorassistent. Hans instruks er vedlagt sagen, heri hedder det, at han skal stå til rådighed for forvalteren og bogholderen samt renskrive overlægens post. Arbejdstiden er fra 1. april til 1. okt. 8-1 fra 1. okt. til 1. april 9-1 samt hele året fra 3-7 eftermiddag.

Mpr nr. A037010 - - Dato : 18880723
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Pt. almindeligt. 2 obligationer købt for pts arbejdsfortjeneste bliver udtrukket og indløst af justitsministeriet.

Mpr nr. A037011 - - Dato : 18880723
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg ansøger herved ærbødigst det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten fremdeles i et tidsrum af 4 uger for genoprette mit helbred. Holm.

Mpr nr. A037009 - - Dato : 18880818
Forfatter:Plum, prof Thorleifsson, Bertel, e o Reisz, prof With, prof Liisberg K, dr med Rasmussen, A F, dr med
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Bertel e. o. Thorleifsson søger om den pr 1. september ledige kandidatplads. Han har gjort volontørtjeneste under prof. Plum samt kortere tid under prof. Reisz og With. Har gjort tjeneste på konsultationsstuen på Frederiks hospital, gennemgået propedeutisk klinik under dr. med. K. Liisberg, kursus i mikroskopi under dr. med. A. F. Rasmussen. Han er stud med.

Mpr nr. A037015 - - Dato : 18880915
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Selvmord: som oplyst blandt bilagene - hermed sendes tilbage - værende skrivelse af 18 f.m. fra Hasle m.fl. herredes kontor, har der i en årrække ved indtrufne selvmord på sindssygeanstalten været fulgt den fremgangsmåde, at der til herredskontoret indsendte dødsattest har været ledsaget af en udførlig skrivelse fra overlægen, i hvilken der er givet en fremstilling af den afdødes sygdom og dødsmåde idet denne med alle særlige omstændigheder, særligt også med hensyn til opsynspersonalets forhold til den afdøde og dennes død, straks er blevet omhyggeligt undersøgt af overlægen, og der er henstillet til herredskontoret, hvorvidt øvrigt noget var at foretage. Man har ansat det for at være af væsentlig betydning, at det udførte selvmord blev så lidt bekendt som muligt blandt de sindssyge, idet et sådant ikke kan andet virke skadeligt på disse, idet det er en vel konstateret erfaring* at et selvmord let trækker andre med sig, så at man altså har al anledning til at befrygte nye ulykker som følge af den allerede indtrufne mellem en befolkning, blandt hvilken selvmordstanker spiller en så fremtrædende rolle og overfor hvilken end ikke den omhyggelige påpasselighed er i stand til helt at forebygge udførelsen af enkelte selvmord. Når herredskontoret hidtil ikke har fundet anledning til at optage forhør her på stedet, tør dette betragtes som en anerkendelse fra kontorets side af, at undersøgelsen af overlægen er udført så samvittighedsfuldt som sagens alvor kræver, og fra øvrigheden er optrådt på den måde. I de sindssyges interesse må det håbes at den hidtil brugte fremgangsmåde også for fremtiden må bruges, selv om muligvis lovens bogstav ikke bliver fulgt

Mpr nr. A037007 - - Dato : 18880919
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetoverskridelse. Anstalten har brugt 1131,79 kr. for meget på konto VII a2, til hvilken udgift man søger tillægsbevilling.

Mpr nr. A037006 - - Dato : 18881101
Forfatter:F. Sørensens eftrerf, kandestøber
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Kandestøber F. Sørensens efterf. Odense tilbyder tintallerkner, men anstalten ønsker ikke sådanne

Mpr nr. A037012 - - Dato : 18881114
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Møde. Direktionen for statens sindssygeanstalter skal mødes i København, hospitalet sender Holm. Desuden er der skrivelser, der meddeler fremsendelsen af et fællesregulativ for alle anstalterne

Mpr nr. A037014 - - Dato : 18889999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Udkast til årsberetning for 1887

Mpr nr. A037005 - - Dato : 18890510
Forfatter:Nielsen, Johanne, opsynsbetjent
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget, Udbetalingskvitteringer m.v. I brev af ovennævnte dato meddeles opsynsbetjent Johanne Nielsen en understøttelse på kr. 200 årligt.

Mpr nr. A037008 - - Dato : 18890615
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision, Revisionsbilag, incl. statsrevisorernes spørgsmål

Mpr nr. A037003 - - Dato : 18910519
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg ansøger herved ærbødigst det høje ministerium om tilladelse til at være fraværende fra sindssygeanstalten fra torsdagen den 21. til mandagen den 25. ds for at gøre en rejse til Haderslev. Holm.

Mpr nr. A037001 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Udlånt lægebiblioteket 4/8 82.