Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 26 poster med søgeordet: A039  
           Indscannede dokumenter: 001- 005 - A 039/006-007 - 008 -  009 - 010-019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 til 025 - 026
Mpr nr. A039013 - - Dato : 18830203
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Prisliste over malerarbejder fra malermestrene i Århus.

Mpr nr. A039002 - - Dato : 18890205
Forfatter:Holm Bruniche, prof Jensen, A J
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Undertegnede ansøger herved den ærede direktion om ansættelse som fast kandidat fra 1. marts. Jeg har taget medicinsk embedseksamen i januar dette år (laud), og med hensyn til praktisk uddannelse har jeg sidste vinter i ca. 3 måneder gjort kandidattjeneste under prof. Bruniche på Kommunehospitalet. A. J. Jensen. Vedlagt annoncetekst signeret Holm og ansættelsesbrev.

Mpr nr. A039001 - - Dato : 18890312
Forfatter:Holm, Rasmus A, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Efter begæring fra finansministeriet anmodes man om at indeholde 31,39 kr. i overlæge Rasmus A. Holms løn til dækning af præmie for hustruens pensionsforsikring.

Mpr nr. A039026 - - Dato : 18890318
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hoslagt tillader jeg mig herved ærbødigst at oversende min årsberetning for sindssygeanstalten ved Århus 1888. Holm

Mpr nr. A039025 - - Dato : 18890625
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig ærbødigst at ansøge det høje ministerium om permission fra den 3 juli i 4 uger for gøre en rejse i indlandet. Holm. Bevilliges.

Mpr nr. A039024 - - Dato : 18890704
Forfatter:Lunn Holm, overlæge, dr med Hee, F, grosserer
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Til afbenyttelse under en sag, der ved Københavns kriminel og politiret er anlagt imod grosserer F. Hee af København for ulovlig medikamenthandel, har nævnte ret af herredskontoret begæret oplysning om, hvor stort et parti Sulfonat bemeldte grosserer Hee i forrige efterår solgte sindssygeanstalten, hvad der blev betalt for dette parti, samt om Hee oftere har solgt Sulfonat til anstalten, i hvilken anledning jeg lader en tidligere af overlæge dr med Holm i sagen afgivne forklaring følge, tjenstlig skulle have Den som fungerende overlæge, anmodet om at meddele med de forlagte oplysninger og dermed der indesluttede tilbage. Lunn.

Mpr nr. A039011 - - Dato : 18890705
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over fornyelse af gulve i 1890.

Mpr nr. A039016 - - Dato : 18890706
Forfatter:Nielsen, Magnus
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Undertegnede tilbyder herved at udføre de forskellige arbejder med tillæg af materialer ved anlægget af en ny hovedkloakledning med sideledninger på kvindesiden af sindssygeanstalten ved Århus efter vedlagte tegning og efterfølgende specifikation .... Magnus Nielsen.

Mpr nr. A039021 - - Dato : 18890706
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag på malerarbejder og bespisning, samt dubletter af tidligere registrerede overslag.

Mpr nr. A039015 - - Dato : 18890708
Forfatter:Grouleff, Jens
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Tilbud 275 al render (12") med rendejern til fornyelse af ureparable render forskellige steder på sindssygeanstalten med nedtagning og oplægning 1,50 kr. pr stk 412,50 kr. Jens Grouleff

Mpr nr. A039019 - - Dato : 18890708
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Herved tilbyder vi at levere til sindssygeanstalten ved Århus en vandbeholder, som rummer 45 td for en betaling af 650 kr.* dimensionerne for beholderen bliver: diam- 4 al 2", højden 2 al, pladetykkelsen 1/4" dampkedelplade. Beholderen samles på pladsen, hvor den skal stå.

Mpr nr. A039022 - - Dato : 18890731
Forfatter:Holm, overlæge Zahrtmann, M K, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Pladsen som kandidat ved den Nørrejyske sindssygeanstalt bliver ledig til den 1. september førstk. Ansættelsen sker på 4 måneder og lønnen er 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgninger om pladsen kunne indsendes til d. 17. august til undertegnede overlæge Holm. Det meddeles Dem herved at de er unævnt til den d. 1. september d.å. ledig blivende kandidatplads... til M. K. Zahrtmann, Rønne Bornholm.

Mpr nr. A039018 - - Dato : 18890801
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Fortegnelse over snedkerarbejde til ekstrabevilling på bygningerne på sindssygeanstalten ved Århus.

Mpr nr. A039012 - - Dato : 18890802
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Undertegnede tilbyder herved at levere til sindssygehospitalet ved Århus 150 stk hvide kakler 8+9 til reparation af dampkomfuret i hovedkøkkenet og påsætte samme i cement for 1 kr. 28 øre pr stk, 210 kr. 10 øre. Endvidere til afdækning ovenpå komfuret 300 stk pålagt i cement stk 16 øre 48 kr. i alt 258 kr.

Mpr nr. A039009 - - Dato : 18890812
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Direktionen tillader sig herved ærbødigst at fremsende forslag til sindssyge anstaltens budget for finansåret fra 1. april 1890 til 31. marts 1891.

Mpr nr. A039010 - - Dato : 18890812
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Anmærkning til budgettet for 1890-91.

Mpr nr. A039007 - - Dato : 18890925
Forfatter:Dansk industri og håndværk, fællesorganisation
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer. Vareindkøb i øvrigt. I anledning af et til konsejlspræsidenten stilet andragende fra fællesorganisationen for dansk industri og håndværk, der i genpart er tilstillet justitsministeriet for dette ministeriums forretningsområders vedkommende, skal man under henvisning til justitsministeriets skrivelse af 21. januar 1886, hvorefter bud, der ved licitationer gøres for udenlandske personer eller firmaers regning, ikke antages, tjenstligt anmode den ærede direktion om at ville foranledige, at der ved leverancer til sindssygeanstalten også tages det størst mulige hensyn til , hvorfra leverandøren får den pågældende vare, om fra udlandet eller indlandet, hvilket derfor bør forlanges opgivet, hvorfor man skal anmode om, at der ved udførelsen af arbejder og indkøb af varer i så vidt omfang som muligt bruges stedlige håndværkere.

Mpr nr. A039006 - - Dato : 18891130
Forfatter:Christensen, Carl With, P J Henck, Johan Frederik William
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En plads som lægekandidat bliver ledig ved sindssygehospitalet ved Århus 1. januar førstkommende. Den besættes på fire måneder og lønnes med 50 kr. om måneden og fri station. Ansøgere: Carl Christensen, J. P. With, Johan Friderik William Henck.

Mpr nr. A039004 - - Dato : 18891205
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. I anledning af direktionens indstilling i behagelig skrivelse af 5. december f.å. skal man, efter over sagen have brevvekslet med finansministeriet, til behagelig efterretning og videre foranstaltning tjenesteligt melde, at justitsministeriet herved bemyndiger direktionen til at anskaffe en dampkedel til anstaltens brug mod en bekostning af 3390 kr., hvilket beløb herfra vil blive søgt efterbevilliget på tillægsbevillingslov for indeværende finansår.

Mpr nr. A039003 - - Dato : 18891214
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Prohibitionspåtegningen for 9 kreditforeningsobligationer skal hæves, hvorfor de indsendes til ministeriet

Mpr nr. A039017 - - Dato : 18891801
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over malerarbejde at udføre på sindssygeanstalten sommeren 1890.

Mpr nr. A039020 - - Dato : 18899999
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Betingelser og prislister for det under statsbanerne vedligeholdelse forefaldende malearbejde.

Mpr nr. A039014 - - Dato : 18900602
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. calculatiorisk overslag over træk til vindmøllens pumpe.

Mpr nr. A039023 - - Dato : 18900630
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Kvitteringerne bemærkninger og decision

Mpr nr. A039008 - - Dato : 18920912
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Kvitteringer for regnskab, pengeanvisninger m.m.

Mpr nr. A039005 - - Dato : 19191008
Forfatter:Damgård
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Seddel med to meddelelser: a) Direktionen har intet at anføre mod, at det ansøgte bevilges. b) Ministeriet begærer direktionens udtalelse i anledning af at fru Damgård har søgt om at oppebære pension, uagtet hun tager ophold i udlandet.