Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 27 poster med søgeordet: A046
Mpr nr. A046025 - - Dato : 18960119
Forfatter:Anchersen, Maria, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Maria Anchersen bliver ansat som 4 måneders kandidat ved anstalten. Det er så vidt jeg kan se den første kvindelige kandidat ved hospitalet.

Mpr nr. A046024 - - Dato : 18960129
Forfatter:Sørensen, Niels, opsynskarl
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bortkommen opsynskarl. Niels Sørensen Farre er forsvundet fra sin plads, nu meddeler anstalten hans far, at hans efterladenskaber kan hentes.

Mpr nr. A046022 - - Dato : 18960226
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. Man spørger fra sundhedskollegiet om anstalten er indstillet på, at omstøde et cirkulære fra 1887 om, at delinkventer ikke kan indlægges til observation uden at sagen først har været forelagt sundhedskollegiet. Det er justitsministeriet, der ønsker sagen taget op, idet man anser pladsforholdene på statens sindssygehospitaler forbedrede men Holm svarer, at han ikke ser nogen grund til ændring endnu, selv om pladsforholdene er bedrede. Han har selv foreslået det omtalte cirkulære indført.

Mpr nr. A046021 - - Dato : 18960227
Forfatter:Sørensen, N P
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. En N. P. Sørensen, der tidligere har været ansat på en åndssvageanstalt, søger om plads, den der er ikke nogen ledig.

Mpr nr. A046020 - - Dato : 18960303
Forfatter:
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. En vis lemmer, der har været ansat før, men som ikke har haft et godt forhold til andre medarbejdere ansøger om plads igen, men det meddeles at der ingen pladser er ledige for tiden.

Mpr nr. A046019 - - Dato : 18960311
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Fødsler. Cirkulære, der omhandler for tidligt fødte eller andre børn, der dør kort efter fødslen. Disse skal behandles som levendefødte og der skal derfor udstedes den sædvanlige dødsattest ved dødsfald. Til alle læger og jordemødre fra sundhedskollegiet

Mpr nr. A046018 - - Dato : 18960324
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Jeg har herved den ære at sende det høje kollegium årsberetningen for 1895 for sindssygeanstalten ved Århus. Til det kgl. sundhedskollegium fra Holm. Vedlagt to trykte årsberetninger for 1894

Mpr nr. A046012 - - Dato : 18960409
Forfatter:Sørensen, S M, fhv. opsynskone Jonassen, fhv. vægter Holm, overlæge Geill, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. Ved tillægsbevilling og bevilling i finansloven er der meddelt følgende større understøttelse eller øget honorar: Fhv. vægter Jonassen 175 kr. Fhv. opsynskone S. M. Sørensen yde 175 kr. I anledning af fhv. overlæge Holms sygdomsforfald og den efter ham endeledigelse følgende vakance i overlægeembedet er der tillagt konstitueret overlæge Geill et honorar af 500 kr. og en ekstra læge kandidat for fem måneder af 65 kr.

Mpr nr. A046017 - - Dato : 18960410
Forfatter:Jensen C, opsynskarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning. C. Jensen søger om stilling som opsynskarl. Han har været ansat på Viborg-anstalten og på flere andre sygehuse, men der er ingen stilling ledig

Mpr nr. A046026 - - Dato : 18960514
Forfatter:Johansen, Morten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse. Morten Johansen indsender ansøgning om ansættelse som opsynskarl, men får at vide at der ingen pladser er ledige

Mpr nr. A046013 - - Dato : 18960622
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1897-98.

Mpr nr. A046016 - - Dato : 18960701
Forfatter:Holm Johansen, Fritz Ludvig. kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I anledning af Holms rekonvalsens ansøger med ministeriet om en ekstraordinær kandidat, Fritz Ludvig Johansen. Påtegnet meddelelse om, at Johansen er fratrådt.

Mpr nr. A046009 - - Dato : 18960727
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Der har været brand på hospitalet og forskellige effekter er enten brændt, bortkommet eller beskadiget.

Mpr nr. A046011 - - Dato : 18960727
Forfatter:Danielsen, Birgitte Knudsen, Magdalene
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelser: 2 kvinder, Birgitte Danielsen og Magdalene Knudsen, ansøger om ledige pladser, da de ikke er tilfredse med lønningerne i Viborg, hvor de for tiden er ansat på sindssygeanstalten. Det meddeles dem, at der ingen ledige pladser er.

Mpr nr. A046015 - - Dato : 18960801
Forfatter:Geill
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienters arbejdsfortjeneste. Vedlagte kreditforenings-obligation... stor 1000 kr. udbedes noteret i foreningers bøger som tilhørende den af renter af anstaltens patienters arbejdsfortjeneste opsparrede fond og derefter remitteret. Geill

Mpr nr. A046010 - - Dato : 18960804
Forfatter:Frederiksen, Konrad
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Konrad Frederiksen, der for tiden er bosat i Berlin, men ønsker at vende hjem, ansøger om en ledig stilling. Han fortæller, at han har været ansat på en anstalt i Cassel og kender til kurbademassage med koldt vand. Videre henviser han til sine gode anbefalinger. der er dog ingen stilling ledig i den nærmere fremtid.

Mpr nr. A046008 - - Dato : 18960815
Forfatter:Geill, dr med, reservelæge Quistgård
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Der meddeles Dem herved fornyet ansættelse som reservelæge ved anstalten på 3 år fra den 1 d.m. at regne. Quistgård til reservelæge Dr. med. Geill

Mpr nr. A046005 - - Dato : 18960905
Forfatter:Ovesen, Niels
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Da jeg undertegnede murer Niels Ovesen, der er 62 år gammel og i 30 år har været ansat som murer i sindssygeanstalten ved Århus, på grund af tiltagende svageligheder... ikke ser mig i stand til længere på tilfredsstillende måde at røgte min gerning, nødsages jeg til at bede direktionen til 1. april n.å. at indstille mig til fra den nævnte dag at blive meddelt årlig understøttelse af anstaltens kasse. Niels Ovesen Vedlagt brev der angiver pensionernes størrelse samt et brev om enkeunderstøttelse efter Ovesens død.

Mpr nr. A046007 - - Dato : 18960907
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Holm
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Det meddeles herved bankkontoret, at under en anstaltens kasserer, forvalter Hagen Jacobsen, fra i morgen at regne given permission er assistent ved anstalten A. Bernth, bemyndiget til under den sædvanlige form at udfærdige anvisninger på bankkontoret til leverandørens ordre. Holm

Mpr nr. A046006 - - Dato : 18960912
Forfatter:
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Epileptikere. Sundhedskollegiet. Idet sundhedskollegiet her anmoder hr. Overlægen om at udfylde vedlagte skema vedr. epileptikere, for så vidt angår sindssygeanstalten ved Århus og derefter tilbagesende kollegiet skemaet inden udgangen af indeværende måned, beder man sig samtidig dermed tilstilling oplysning om hvor stort et antal patienter, der i hvert af årene 1891-95 i alt er anmeldt til optagelse i anstalten, og om, hvor mange af disse patienter , der på grund af pladsmangel ikke er bleven optagne inden 2 måneder efter anmeldelsen. Den ommeldte oplysning imødeses her hos ledsaget af en udtalelse om, hvorvidt det kan anses for tilrådeligt og heldigt at søge allerede forkommen eller forventet pladsmangel afhjulpen ved en udvidelse af anstalten. Vedlagte er de omtalte skemaer til opgørelse af antallet af epileptiske tilfælde

Mpr nr. A046004 - - Dato : 18961022
Forfatter:Thorsen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Vedlaget tillader jeg mig at overrække Dem 10,50 kr. i kontanter, hvilket beløb udligner ligeledes medfølgende brandskade-kvitterings pålydende. Jeg ville meget takke Dem for at få ovennævnte brandskade-kvittering tilbagesendt forsynet med ærede underskrift. En kopi af brandskade opgørelsen medfølger idet jeg formoder, at De har brug for denne som indtægtsbilag. Thorsen.

Mpr nr. A046003 - - Dato : 18961029
Forfatter:Johnsen, overopsynsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Man meddeler ministeriet, at alle gifte funktionærer erholder de den tilkommende naturalier som pengegodtgørelse, dette ønske ældste overopsynsmand Johnsen også, da han efter givet samtykke agter af gifte sig. Man beder derfor ministeriet om, at måtte udbetale kr. 50 for perioden 1. november til 31. marts, idet man anfører, at dette ikke vil overskride den budgetterede lønsum. Ministeriet giver sit samtykke.

Mpr nr. A046027 - - Dato : 18961112
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Fødselsdagsbrev til Albert Lund. Hentyder til talen for kvinden (se den trykte udgave af Albert Lunds dagbog, hvor denne episode udførligt omtales).

Mpr nr. A046002 - - Dato : 18961112
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. I henhold til derom truffen aftale tillader jeg mig herved at overrække Dem police no. 126348, hvorved Deres brandforsikring forhøjes til den 15. november 1897. Jeg beder Dem godhedsfuldt lade præmien - de kr. 368,05øre - indbetale på mit contor og lade vedkommende medbringe den særskilte kvittering for af jeg kan forsyne den med min underskrift.

Mpr nr. A046001 - - Dato : 18961125
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. I anledning af, at Folketingets finansudvalg har udbedt sig oplysning om størrelsen af de beløb, der af statskassen årlig udredes i assurancepræmie for de af statens bygninger, der er forsikrede mod brandfare, skal man anmode direktionen om, at ville meddele ministeriet de til besvarelse af det stillede spørgsmål fornødne oplysninger vedrørende sindssygeanstalten ved Århus.

Mpr nr. A046014 - - Dato : 18969999
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Lægebibl. 4/8 1982.

Mpr nr. A046023 - - Dato : 18969999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer m.v. er vedlagt kasseregnskabet 1896-97.