Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 81 poster med søgeordet: A049
Mpr nr. A049063 - - Dato : 18981227
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Revision. Stedfortræderes bemyndigelse til underskrift af regnskaber. Fra 1ste revisionsdepartement. Cirkulære

Mpr nr. A049067 - - Dato : 18990201
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Holm, Thorbjørn, dr med
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Pladsen som reservelæge ved den herværende anstalt bliver at besætte fra den 1ste april d. å. Den lønnes med 1400 kr. årlig, stigende hvert tredie år med 200 kr. indtil 2200 kr. samt familiebolig og fri station for en ugift eller pengegodtgørelse derfor. Ansættelsen sker på 3 år ad gangen. Ansøgninger stilede til direktionen modtages indtil den 21. d. m. af undertegnede overlæge Pontoppidan. Ansat bliver Thorbjørn Holm, dr med.

Mpr nr. A049066 - - Dato : 18990210
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Da det af Hjørring amt indførte skema for erklæringer om sindssyge på Statens Sindssygeanstalter, til hvis underhold der søges bidrag af amtsreparationsfonden, yder anstalten en lettelse ved de pågældende erklæringer udfærdigelse, som den kunne ønske tilvejebragt ved udfærdigelsen af erklæringer om patienter fra andre til dens distrikt hørende amter, er den betænkt på at henstille til disse, at trykte skemaer indføres for deres sindssyges vedkommende. Til brug i dette øjemed tillader jeg mig at anmode om, at 8 eksemplarer at amtets ovennævnte skemaer velvilligt måtte blive overladte den herværende anstalt. Pontoppidan. Vedlagt svar fra de andre amter. Brevet er til Hjørring amt.

Mpr nr. A049062 - - Dato : 18990210
Forfatter:Mølle, Marie Meyer, O
Emnegruppe: vejanlæg og jernbane

Tekst:
Overkørsel. Skr. fra O. Meyer - Marie Mølle om overkørsler beror hos direkt

Mpr nr. A049077 - - Dato : 18990223
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmaskine. Vedrørende dampmaskinen evt. underlæggelse af fabrikstilsynet eller ikke, resolution fra ministeriet.

Mpr nr. A049065 - - Dato : 18990227
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Kladde til årsberetning for 1898, samt brev til sundhedskollegiet: Herved fremsendes tjenstligt min beretning om den herværende anstalt i 1898. Pontoppidan

Mpr nr. A049064 - - Dato : 18990302
Forfatter:Holm, R A, fhv overlæge
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Overlevelsesrente. Ministeriet meddeler at præmien på fhv overlæge Holms overlevelsesrente endnu henstår ubetalt, man anmoder om, at den snarrest bliver betalt.

Mpr nr. A049075 - - Dato : 18990304
Forfatter:Pontoppidan Holm, th
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Resl. I henhold til Deres ansøgning af 20 f m udnævnes De herved til reservelæge ved anstalten i 3 år fra 1 april d å at regne med en årlig løn af 1400 kr. der under forudsætning af forlænget ansættelse stiger for hver 3 års tjeneste med 200 kr. indtil 200 kr., samt familiebolig med indtil 12 favne* brænde in natura årlig og fri station eller pengegodtgørelse derfor. Pontoppidan til Th Holm

Mpr nr. A049061 - - Dato : 18990308
Forfatter:Eriksen, overopsynsmand Johansen, overopsynsmand Knoph, overopsynsdame Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientløn. Det meddeles Dem herved, at efter direktionens bestemmelse vil der fra 1. april d.å. at regne være at beregne de patienter på 3die klasse, der beskæftiges ved husgerning, en betaling for dette arbejde af 6 ø daglig. Men da denne arbejdsfortjeneste på grund af omstændighederne indtil videre kun kan gives i et meget begrænset omfang og i alt fald kun til sådanne, som arbejde flittigt, vil der være at træffe i betragtning Fra overlægen til overopsynsmændene Eriksen og Johansen, Overopsynsdamerne Frk. Knoph og Kohl.

Mpr nr. A049059 - - Dato : 18990313
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Olivarius, V, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. maj d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 31. d. m. Pontoppidan. Ansat bliver V. Olivarius,

Mpr nr. A049056 - - Dato : 18990322
Forfatter:Holm, R A pens. ovl.
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Justitsministeriet tilskriver direktionen, at man ønsker et beløb indeholdt i pens. ovl. R A Holms pension til dækning af overlevelsesrente i statsanstalten for livsforsikring.

Mpr nr. A049058 - - Dato : 18990322
Forfatter:Pontoppidan Vestergård
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen efter der om forvalteren fremsatte forslag har vedtaget, at der til tillavning af søbekål og kørvelsuppe til 1ste og 2den forplejningsklasse i stedet for de i reglementet opførte havregryn bruges til hver portion 6 kv smør og 7 1/2 kv flormel. Pontoppidan og Vestergård til kontoret.

Mpr nr. A049076 - - Dato : 18990401
Forfatter:Holm, Th, 1ste reservelæge
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for 1ste reservelæge. Gældende fra Th. Holms ansættelse

Mpr nr. A049057 - - Dato : 18990401
Forfatter:Rosenkrantz, baronesse Pontoppidan Vestergård
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Det meddeles herved kontoret at den anstaltens maskinmester fra 1 april d.å. at regne tillagte kostportion, i anstaltens 2den forplejningsklasse vil være at godtgøre ham med penge efter den i pågældende budgetter beregnede sum. At der fra 1 maj at regne for familiens regning antages en privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge baronesse Rosenkrantz, hvis løn vil være at udrede forskudsvis af anstalten og for hvis forplejning i 3die klasse der vil være at refundere anstalten betaling a 240 kr. årlig i lighed med den betaling, der erlægges af pt af 1. og 2. klasse for deres sypiges forplejning, jfr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansårets 1855-56. Pontoppidan og Vestergård til kontoret.

Mpr nr. A049055 - - Dato : 18990401
Forfatter:Pontoppidan, ovl Mathiassen, Mathilde Schou født Nyland, Jensine
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Ved den herværende anstalt bliver to pladser som sygeplejersker at besætte resp. 1. maj og 1. juli. Pladserne lønnes med 300 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til underskrevne ovl. Pontoppidan antaget Mathilde Mathiassen, st. Kongensgade 5 København og Jensine Schou født Nyland, Nørre alle 52

Mpr nr. A049081 - - Dato : 18990401
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Bestemmelser for kandidattjenesten. Mappe 841

Mpr nr. A049053 - - Dato : 18990410
Forfatter:Larsen, L M, inspektør revisor Borch, kancelliråd revisor død
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Revisor. Jeg tillader mig ærbødigst at ansøge om den ved cancelliråd Borchs død ledigblevne post som revisor ved anstalten må blive mig overdraget, og vil jeg i den anledning oplyse, at jeg er 44 år gammel, inspektør ved fattigvæsnet i Århus på 13de år, før den tid fuldmægtig på forskellig restkontorer. L. M. Larsen. Antages. 1917. Det meddeles herved at hospitalet fra udgangen af indeværende finansår ophører med aflæggelse af månedligt bespisningsregnskab, og at det Den overdragne hverv at revidere disse regnskaber derfor fremtidig ophører. Fra direktionen, til Inspektør L. M. Larsen, Blegdamsvej 114, I, København . Vedlagt flere ansøgninger om posten som revisor.

Mpr nr. A049045 - - Dato : 18990501
Forfatter:Pontoppidan Ricard Holm, reservelæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af det af hr. overlægen indsendte andragende meddeler justitsministeriet Dem herved tilladelse til i tidsrummet fra den 9. juli til den 19. august d.å. at foretage en rejse til udlandet, imod at Deres embede midlertidig bestyres af reservelæge Holm. Ricard Til Pontoppidan

Mpr nr. A049051 - - Dato : 18990501
Forfatter:Helsing, premierløjnant
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sangaftner. Det bringes herved til funktionærernes kendskab, at der for at ophjælpe sansen for sang er engageret en lærer (Hr premierløjtnant Helsing) til at komme til stede og synge med patienterne på salen foreløbig hver lørdag aften fra kl 5 1/2 til 6 1/2 Der benyttes ved disse sammenkomster tekster til sangene af Danmarks Melodier, som vil være fremlagt i det fornødne antal eksemplarer. Jeg ville sætte pris på om funktionærerne (med familier) ville deltage i disse sangaftner så ofte de har lyst og lejlighed, dels for at hjælpe på præstationerne dels og væsentligt for at give patienterne indtrykket af interesse for sagen. P. til anstaltens funktionærer.

Mpr nr. A049022 - - Dato : 18990501
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsyn. Det meddeles herved kontoret, at der fra dags dato at regne er antaget et privat opsyn til tjeneste hos den herværende sindssyge fru van Deurs, hvis løn vil være et udrede forskudsvis af anstalten, og for hvis forplejning i tredie klasse der vil være at refundere anstalten betaling med 20 kr. månedlig eller 240 årlig i lighed med betaling, som erlægges af patienter af 1ste eller 2den klasse for deres spigers forplejning kr. bilag A ved anstaltens kasseregnskab for finansåret 1855-56. Ponttoppidan Quistgård Vestergård

Mpr nr. A049049 - - Dato : 18990516
Forfatter:Albech, O, kandidat
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Feriekandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1 juli d. å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest de 3ide juni d å Ansat bliver underlæge O Albech, vagtskibet Sjælland, København.

Mpr nr. A049048 - - Dato : 18990518
Forfatter:Trolle, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Sygeplejerske. Det meddeles herved, at De er antaget som sygeplejerske ved anstalten fra 1. juli d. å. at regne med en årlig løn af 300 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder. Ansættelsen først regnet fra tiltrædelsen 01.09.1899. Til frk. Dagmar Trolle, Viborg.

Mpr nr. A049052 - - Dato : 18990520
Forfatter:Nielsen, Brunnich, cand med et chir
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2den reservelæge. Det meddeles herved kontoret at cand. med et chir Brunnich Nielsen er antaget til at fungere som 2den reservelæge her ved anstalten fra 1. juni til den 30. september 1899 med den i budgettet beregnede løn og fri station. Fra direktionen til kontoret.

Mpr nr. A049054 - - Dato : 18990529
Forfatter:Holm, resl Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Dødsattester. I gensvar på Deres forespørgsel af 27 f.m. meddeles at der fra direktionens side intet er til hinder for at De - efter at der fra 1ste f.m. at regne ikke gives betaling for den til begravelse nødvendige dødsattest - kræver honorar for udstedelsen af duplikatdødsattester, mediolegale dødsattester samt af erklæring til benyttelse ved transport af lig angående smittefaren ved den sygdom, hvoraf pt er død,* eller om forsvarligheden af ligkistens tillodning i tilfælde hvor sygdommen kræver særlige foranstaltninger ved behandlingen af ligene - dog således at disse attester må fremtræde som værende udstedt af Dem i egenskab af privatpraktiserende læge og ikke udgående fra anstalten. Det tilføjes at opkrævningen af betalingen er anstalten uvedkommende. Pontoppidan til resl. Holm.

Mpr nr. A049050 - - Dato : 18990607
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. I skrivelse af 8. f.m. har direktionen for sindssygeanstalten ved Århus - under henvisning til, at der i sommer på kvindesiden (afdelingen for bypatienter) skal genåbnes en sygeafdeling efter fuldstændig hovedreparation, og at direktionen i den anledning måtte ønske at udvide det hidtil antal af 4 sygeplejersker med 1 - begæret justitsministeriets bemyndigelse til fra den 1. juli d.å. at ansætte en sygeplejerske ved anstalten med løn 300 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. I anledning heraf skal man til behagelig efterretning meddele, at justitsministeriet herved meddeler direktionen den således ansøgte bemyndigelse. Ricard

Mpr nr. A049047 - - Dato : 18990610
Forfatter:Pontoppidan Nielsen, M Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Sygeplejerske. Ved den herværende anstalt bliver en plads som sygeplejerske at besætte den 1. september d. å. Pladsen lønnes med 300 kr. årlig og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til underskrevne overlæge i løbet af 14 dage fra dato. Pontoppidan. Der ansættes Karen M. Nielsen, der får sin afsked den 1. september 1907. Der er gensidig opsigelsesfrist på 2 måneder.

Mpr nr. A049030 - - Dato : 18990621
Forfatter:Pontoppidan Hagen-Jakobsen, forvalter
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. I anledning hr. forvalterens andragende af 17de ds skal direktionen meddele, at der intet er til hinder for, at De på tidspunkter, hvor Deres husstand er hævet, får kost fra anstaltens køkken, dog at De må indgive begæring til direktionen for hver enkelt gang, De ønsker et arrangement derom* det omhandlede. med angivelse af, for hvilken tid, og at prisen bliver at beregne ikke for enkelte måltider, men pr dag a 1 kr. Pontoppidan. Til hr. forvalter Hagen-Jakobsen.

Mpr nr. A049046 - - Dato : 18990623
Forfatter:efterf., Frichs
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Vognvægt. apparatur. Foranlediget ved Deres ærede forespørgsel, kunne vi herved fremkomme med overslag over en vognvægt indtil 5000 kilogram .... prisen 3500 kr. Fra Frichs efterf.

Mpr nr. A049044 - - Dato : 18990624
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Papirer vedrørende budgettet 1900-1901.

Mpr nr. A049039 - - Dato : 18990624
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Budget for fødevareindkøb for finansåret 1990 til 1901

Mpr nr. A049041 - - Dato : 18990624
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Indretning af bade på sindssygeanstalten ved Århus.

Mpr nr. A049040 - - Dato : 18990626
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til bygningsarbejder i finansåret 1900-01.

Mpr nr. A049031 - - Dato : 18990704
Forfatter:Holm, Christian cand med et chir Holm, Th fung Pontoppidan, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. september d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 19 ds. Pontoppidan. Idet jeg indsender de indkomne 3 ansøgninger om den til den 1. september d. å. ledigblivende kandidatplads skal jeg tillade mig ærbødigst at indstille cand. med. et chir. Christian Holm til denne, da han er den ældste af de tre ansøgere. TH. Holm fung.

Mpr nr. A049043 - - Dato : 18990706
Forfatter:Grønvaldt
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til bestyrelsen underskrevet af Grønvaldt.

Mpr nr. A049032 - - Dato : 18990709
Forfatter:Quistgård, hofjægermester Pontoppidan
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Udbetalinger. Det meddeles herved, at direktionens anvisninger på bankkontoret i resten af indeværende måned ville blive underskrevet alene af medundertegnede hofjæger Quistgård. Pontoppidan Quistgård. Til bankkontoret.

Mpr nr. A049028B - - Dato : 18990821
Forfatter:Pontoppidan Albech, O K
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Pladsen som 2den reservelæge ved den herværende anstalt bliver ledig den 1. oktober d.å. ansøgninger om denne plads, der lønnes med 1200 kr. årlig samt fri station og bolig for en ugift, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 15. september førstkommende Pontoppidan., Ansat pr. 1. januar bliver O. K. Albech

Mpr nr. A049028A - - Dato : 18990822
Forfatter:
Emnegruppe: Epidemier

Tekst:
Skarlagens-epidemi. Brev til Århus Stiftsamt vedrørende en skarlagensfeberepidemi, der har ramt tyendet på hospitalet. Til isolationsstation ønsker man lånt et telt på kommunehospitalet under forudsætning af at dettes overlæge samtykker.

Mpr nr. A049020 - - Dato : 18990830
Forfatter:Damgård, P, Murer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Murer. Murer P. Damgård ansættes ved hospitalet, desuden enkepensionspapir fra 1919 ved hans død. Skrivelser fra andre ansøgere

Mpr nr. A049027 - - Dato : 18990901
Forfatter:Holm, Rasmus A.
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Enkepension. Det meddeles at Rasmus A. Holm er død og hans enke skal have udbetalt 780,03 om året i enkepension. Desuden skal der ydes et bidrag til hans umyndige datter indtil hun er 18 år.

Mpr nr. A049026 - - Dato : 18990902
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pladsforhold. Anstalten har erfaret at man på Sjælland har truffet en overenskomst mellem Vordingborg anstalten og de amtskommunale sindssygeanstalter i Saxkøbing, Sorø, Stege og Holbæk, hvorefter man yder statstilskud til disse anstalter mod, at Vordingborgsanstalten kan indlægge uhelbredelige pt fra disse amter her. En tilsvarende ordning ønsker asylet gennemført på plejeanstalten i Mariager. Det meddeles, at der ikke kan ændres på belægningen i sindssygeafdelingen, men at man muligvis kan nedlægge tvangsarbejdsafdelingen i Mariager.

Mpr nr. A049024 - - Dato : 18990909
Forfatter:Kjeldsen, Georg, lysbilledforeviser
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Optræden. Korrespondance med tryllekunstneren og lysbilledforeviseren Georg Kjeldsen om den forestilling på anstalten den 30. 10. 1899 kl 19,00. Lysbillederne forestiller Dreyfuss-affæren.

Mpr nr. A049025 - - Dato : 18990911
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Asfaltbelægning. I anledning af en avisannonce indgivet af hospitalet meddeler bladet ingeniøren, at man i dette blad kan se, hvem der giver sig af med slige arbejder. Vedlagt et nummer af "Ingeniøren".

Mpr nr. A049223 - - Dato : 18990915
Forfatter:Mikkelsen, M Pontoppidan
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sygegynmastik. M. Mikkelsen, Søndergade 16, Århus meddeler at han har ordnet sin tid således at han vil være i stand til at give bademesteren et kursus i sygegynmastik for et beløb af 50 kr. Pontoppidan vedføjer, at dette er bevilliget.

Mpr nr. A049021 - - Dato : 18990919
Forfatter:Dalgas, Caroline, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Økonomaelev. Da arbejdet i den tid jeg har været her har tiltaget ikke så lidt, ser jeg mig nødsaget til at bede om mere hjælp til gerningen i køkkenet. Da min kollega ved Middelfart Sindssygeanstalt har fået tilladelse til som hjælp i stedet for en pige at have en elev i 2den forplejning og selv oppebære det af denne elev givne honorar, så tillader jeg mig herved at andrage om, at direktionen vil yde mig samme hjælp som overnævnte kollega får. Caroline Dalgas. Direktionen meddeler husholdersken sin tilladelse

Mpr nr. A049001 - - Dato : 18990922
Forfatter:Holm, Th, reservelæge
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser til statshåndbogen, man indsender reservelæge Th. Holm navn og fødeår (08.07.1866)

Mpr nr. A049019 - - Dato : 18990930
Forfatter:Pontoppidan Quistgaard Vestergaard
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har bestemt at der fra 1ste oktober d.å. at regne bliver forsøgsvis at anvende margarine i stedet for smør til tillavning af de retter af middagsmad i anstaltens forskellige forplejningsklasser, hvor det lader sig gøre af hensyn til madens tillavning og velsmag. At der af margarine må bruges samme kvantiteter som bespisningsreglement et foreskriver af smør, samt at forvalteren er bemyndiget til under hånden at anskaffe den margarine, der viser sig tjenlig til den anførte brug. Pontoppidan Quistgaard Vestergaard.

Mpr nr. A049018 - - Dato : 18990930
Forfatter:Pontoppidan Quistgård Vestergård
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret til videre efterretning for vedkommende at direktionen har bestemt, at der i stedet for pålæg af ost til eftermiddags mellemmaden til anstaltens samtlige tyende personale i 3die forplejningsklasse skal gives 8 kv. kød til hver fra 1. okt. d.å,. at regne Pontoppidan Quistgård Vestergård

Mpr nr. A049079 - - Dato : 18991014
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Reglement for patienters påklædning og sengeleje med videre. Mappe 842

Mpr nr. A049074 - - Dato : 18991016
Forfatter:Holm, Th Pontoppidan
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Jeg ansøger herved den høje direktion om fra 1ste nov. d å at regne at måtte få den sædvanlige pengegodtgørelse i stedet for forplejning fra anstalten idet jeg med mit forestående ægteskab for øje fra nævnte dato med direktionens billigelse agter at føre egen husholdning. Th Holm Anbefales. Pontoppidan.

Mpr nr. A049017 - - Dato : 18991017
Forfatter:Holm, Åge cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver ledig den 1ste december 1899. Pladsen bliver besat med cand. med. et chir. Åge Holm, Skrænten Ålborg

Mpr nr. A049004 - - Dato : 18991024
Forfatter:og Hartmanns, Grunewig
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Isolering. Tilbud på isolering af damprør med Grunwig og Hartmanns korkskåle

Mpr nr. A049013 - - Dato : 18991024
Forfatter:Apoterkerforening, Danmarks
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Skrivelse fra Danmarks Apotekerforening. Vedrørende rabatter på medicin.

Mpr nr. A049016 - - Dato : 18991108
Forfatter:Pontoppidan, overlæge Ibsen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Ved den herværende anstalt bliver 3 pladser som sygeplejersker at besætte den 1. februar 1900. Pladserne lønnes med 300 kr. årlig og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Man henvender sig til undertegnede overlæge i løbet af indeværende måned. Pontoppidan. Ansættelse og afskedigelsespapirer for sygeplejerske Kirstine Ibsen, der tidligere har været ansat på kommunehospitalets i København bl.a. 6. afdeling

Mpr nr. A049035 - - Dato : 18991113
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. På foranledning af folketingets finansudvalg skal man med hensyn til den i finanslovforslaget under s 20-IV-C-l-g foreslåede istandsættelser af 2 patientgårde i sindssygeanstalten ved Århus anmode direktionen om at ville meddele hvor mange patientafdelinger og patientgårde der i alt påtænkes restaurerede og hvor meget den samlede udgift dertil vil beløbe sig til. Fra justitsministeriet. Richard. Indlagt overslag.

Mpr nr. A049015 - - Dato : 18991115
Forfatter:Albech, O K, cand med et chir
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres mundtlige begæring er antaget som 2den reservelæge her ved anstalten i 1 år fra den 1. januar 1900 at regne med en løn af 1200 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Instruks følger. Hr. cand. med. et chir. O. K. Albech.

Mpr nr. A049012 - - Dato : 18991122
Forfatter:Dankert, Alma
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Sygeplejerske Alma Dankert ansættes som sygeplejerske på Kv. L. fra den 1. januar 1900. Pensionssag fra 1910, hvor hun bevilliges invalidepension, 656,16 fra 1.juni.

Mpr nr. A049011 - - Dato : 18991123
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Elektrisk lys. Overslag og tilbud på indlægning af elektrisk lys 1899-1904. Så vidt jeg kan se ender sagen med afslag fra ministeriet

Mpr nr. A049014 - - Dato : 18991128
Forfatter:alm danske lægeforening, Den
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. skrivelse til den alm danske lægeforenings bureau vedr. af- og tilgang af læger ved hospitalet i året 1899.

Mpr nr. A049010 - - Dato : 18991128
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Rigmor Gregersen, der er uddannet på kommunehospitalets 6. afd. ansættes fra den 1. februar 1900. Hun tager sin afsked i 1911 den 31. december

Mpr nr. A049009 - - Dato : 18991130
Forfatter:Nielsen, Else, Sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Else Nielsen ansættes som sygeplejerske fra 1. februar 1900

Mpr nr. A049008 - - Dato : 18991208
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Overlægen meddeler alle ansatte og familierne, at anstaltens telefon ikke må anvendes til privat brug indenfor kontortiden. Desuden bringer han i erindring, at den fortrinsvis må anvendes i nødsituationer.

Mpr nr. A049007 - - Dato : 18991209
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Det bringes herved til funktionærernes og familiernes kundskab, at ekspeditionen på medicinstuen fremtidig finder sted klokken 1 til 1 1/2. Pontoppidan. med alle funktionærers underskrift.

Mpr nr. A049002 - - Dato : 18991219
Forfatter:Postkontor, Århus
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Post. På grund af den betydelige forøgelse af antallet mellem sindssygeanstalten og Århus Postkontor udvekslede postsager og det for kontorets personale derved opståede forøgede arbejde henstilles til den ærede direktions overvejelse, om ikke det i den anledning til fordeling blandt personalet hidtil ydede gebyr af 75 kr. årlig kunne forhøjes til 100 kr. årlig. Svaret foreligger på samme stykke papir, idet man meddeler at det desværre ikke er muligt indenfor det nuværende budget.

Mpr nr. A049005 - - Dato : 18991219
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Ubekendt. Direktionen billiger efter det foreliggende ikke at kunne imødekomme Deres andragende af 11. ds. fremsatte ønske.

Mpr nr. A049080 - - Dato : 18991222
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Bestemmelser for tilsyn med og ombytning af inventarium m.m. Mappe 831

Mpr nr. A049042 - - Dato : 18999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Oversigt over løntillæg for tjeneste ud over 1 år for tyendepersonalet ved asylet 1900-01.

Mpr nr. A049060 - - Dato : 18999999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer mv. vedlagt kasseregnskabet 1899-1900.

Mpr nr. A049006 - - Dato : 19000108
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinarbejder. I skrivelse af 11. f.m. har direktionen anholdt om, at der fra den 1. d.m. til yderligere medhjælp for anstaltens maskinmester med en årlig løn af 720 kr. og fri station i 3. forplejningklasse, idet direktionen til begrundelse heraf har henvist til uoverkommenligheden af arbejdet for den nuværende maskinmester og fyrbøder, særlig efter gennemførelsen af en række ny arbejder og foranstaltninger ved anstalten, der stiller yderligere krav til de pågældende. Foranlediget heraf skal man efter over sagen at have brevvekslet med finansministeriet til behagelig efterretning melde, at justitsministeriet herved bemyndiger direktionen til på overnævnte vilkår fra det nævnte tidspunkt at regne at antage en udlært maskinarbejder til medhjælp for anstaltens maskinmester, idet tilføjes at den så henseende fornødne efterbevilling vil blive søgt ved ændringsforslag under behandling af tillægs bevilling

Mpr nr. A049033 - - Dato : 19000401
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret 1. april 1900 til 31. marts 1901 beregnet efter patienttal af 540.

Mpr nr. A049038 - - Dato : 19000421
Forfatter:Andersen, Johanne Kirstine opsynskone fhv.
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Det meddeles Dem herved, at der ved tillægsbevillingsloven afvigte år er tilstået Dem en understøttelse af 95 kr. 83 øre for tidsrummet fra 1. november 1899 til 31. marts 1900, og at der ved finansloven for indeværende år er bevilliget Dem en understøttelse af 230 kr. for tiden fra den 1. april 1900 til 31. marts 1901. Fra direktionen til forhenv. opsynskone Johanne Kirstine Andersen.

Mpr nr. A049037 - - Dato : 19000421
Forfatter:Andersen, Kirstine Loycke, N. C. Loycke
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. I henhold til justitsministeriets approbation på anstaltens budget for finansårets 1900-01 gives der herved kasseren stående udgiftsordre på udbetaling for nævnte finansår til understøttelse af afgået opsynskone Johanne Kirstine Andersen for hele finansåret stor 230 kr. og til den 1. maj d. a. afgående snedker N. C. Loycke fra afgangsdagen at regne stor 320,83, hvilke understøttelser kunne udbetales den 1ste pågældende er i live på forfaldsdagen. Til kontoret fra direktionen.

Mpr nr. A049034 - - Dato : 19001030
Forfatter:Ricard
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I anledning af, at det påtænkes for indeværende finansår at søge de af staten lønnede embeds- og bestillingsmænd, hvis samlede lønningsindtægt ikke overstiger 2500 kr. årlig, tillagt et ekstraordinært tillæg af 10 % af de første 1200 kr. fast lønning, skal man herved anmode direktionen om for sindssygeanstalten ved Århus at ville affatte og hertil indsende en opgørelse over de embeds- og bestillingsmænd, der kunne komme i betragtning i så henseende.... vedlagt liste til ministeriet. Fra justitsministeriet underskrevet af Ricard.

Mpr nr. A049036 - - Dato : 19009999
Forfatter:Loycke, N C
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Det meddeles herved, at der ved finansloven for indeværende finansår er bevilliget Dem understøttelse fra l. maj d.å. at regne indtil 31 marts 1901, beregnet efter 350 kr. for 1 år med 323,83 der ville blive dem udbetalt den 1ste i hver måned med 1/11 mod Deres kvittering. Leveattest må på nærmere forlangende afleveres samtidig med kvitteringen. Fra direktionen til snedker N. C. Loycke.

Mpr nr. A049073 - - Dato : 19020306
Forfatter:Th, Holm
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. resl. jeg ansøger herved direktionen om forlængelse af min funktonstid, som er udløbet den 31 marts d.å. Th Holm

Mpr nr. A049072 - - Dato : 19050315
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Læger

Tekst:
l. resl. Jeg ansøger direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om fornyelse af min ansættelse for de kommende 3 år, fra 1ste april 05 at regne. Th Holm

Mpr nr. A049071 - - Dato : 19050405
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Jeg ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus, om det må blive mig indrømmet fremtidig at oppebære pengegodtgørelse svarende til mit brændsels depotet in natura, dog således at ligesom hidtil fra anstalten kan få brændsel in natura imod et tilsvarende afdrag i beløbet. Skulle dette imidlertid ikke kunne indrømmes, vil jeg dernæst ansøge om, at det af mig benyttede kogegas må blive betalt af anstalten, forudsat at det til mit brændselsdepotat svarende beløb ikke bliver overskredet ved mit samlede forbrug af brændsel og kogegas. Th Holm

Mpr nr. A049069 - - Dato : 19070621
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Kontor. 1 resl Th Holm ansøger om et kontor, der rengøres af hospitalet, han henviser selv til egnet sted, nemlig venteværelset under hans bolig, som han foreslår flyttet til et pigeværelse i tilknytning til afd kvinde H.

Mpr nr. A049070 - - Dato : 19080320
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Jeg ansøger herved direktionen for sindssygeanstalten ved Århus om at måtte fortsætte i min stilling som 1ste reservelæge ved sindssygeanstalten. Indlagt meddelelser om enkeforsørgelse.

Mpr nr. A049068 - - Dato : 19140403
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Jeg ansøger herved den høje direktion om afsked fra min stilling som 1ste reservelæge her ved hospitalet fra den 29de ds at regne, for jeg til den tid kan tiltræde mit embede som overlæge ved sindssygehospitalet i Middelfart, hvortil jeg er beskikket under 2den marts d.å. Th. Holm. Vedlagt papirer om beskikkelsen i kopi.

Mpr nr. A049003 - - Dato : 99999999
Forfatter:Pontoppidan
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Den nye folkestue tages i brug nytårsaften og vil for fremtiden stå åben for personalet fra klokken 8 1/2 til klokken 10 1/2. Med hensyn til ordenens opretholdelse og rengøring af lokalerne træffer forvalteren de fornødne bestemmelser. Pontoppidan

Mpr nr. A049078 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Lægebiblioteket 22/3 1978 ikke returneret herfra igen