Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 55 poster med søgeordet: A052
Mpr nr. A052001 - - Dato : 19010704
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Døckersk Filttelt. Beregning af omkostninger ved opstillingen (8240 kr.), beskrivelse af indretningen og pr. normeringen. Bilag vedrørende nedtagningen i 1913. i opstillingsperioden har det været opstillet sommer og vinter se 051-049

Mpr nr. A052018 - - Dato : 19011001
Forfatter:Bøggild, forvalter Jensen, M Jacobsen, forvalter
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Skel og hegn. Ifølge opfordring af forvalter Jacobsen ved sindssygeanstalten tillader jeg mig herved at meddele de oplysninger jeg er i besiddelse af angående hegn og skel om anstaltens ejendomme ved min tiltrædelse som gartner ved anstalten den 1. nov. 1851 til 1. nov. 1873. Da jeg kom til anstalten var marken og hele ejendommen indhegnet med volde eller jorddiger, beplantet med tjørn og en grøft c. 1 1/2 alen på begge sider af diget. Da norddiget ofte i de første år trængte til udbedring især omkring den .... strandlod, blev digerne istandsat og jorden dertil blev taget i grøfterne ved begge sider eftersom det var bekvemmest, og det blev sagt til arbejderne, der også havde arbejdet med digernes opførelse, at grøfterne på den udvendige side også var anstaltens ejendom, hvilket jo var meget naturligt, da de små huslodsejere omkring anstalten næppe vilde og også næppe er blevet opfordret til at afstå jord uden betaling til anstalten. Arbejdet med beskæring og klipning af hegnet på digerne udførte jeg i mange år og jeg blev aldrig af naboerne forment adgang til at færdes omkring digerne, da de som jeg også mente jeg gik på anstaltens ejendom. Af skelsten omkring anstaltens ejendom har jeg ved min tilstedeværelse af pladsen, kun seet en eneste og den stod ganske rigtigt udenfor grøften ved det dige nord for den gamle køkkenhave eller den sydøstlige del af den lod, som blev købt til kirkegård ved vejen forbi køkkenhaven. Senere i tresserne da det viste sig at nogle af naboerne pløjede anstalten for nær så grøften blev utydelig lod forvalter Bøggild sætte et antal tilhuggedeskelsten, som formodentlig endnu findes. Jeg er fuldkommen overbevist om, at hvor anstalten har jorddiger og grøfter, at begge dele både grøft og dige tilhører anstalten. Sign. M. Jensen

Mpr nr. A052050 - - Dato : 19020104
Forfatter:Jørgensen, Oskar, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
W C. Reglement for brugen af W C i frostvejr, samt følgebrev fra stadsingeniør Oskar Jørgensen

Mpr nr. A052051 - - Dato : 19020117
Forfatter:Nielsen, Kirstine, overvaskeripige
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Pension. Overvaskeripige Kirstine Nielsen får sin i en dampglitte og bliver invalid. Man bevilliger hende en understøttelse af 150 kr. årligt på finansloven, da hun ikke er i stand til at ernære sig selv eller er i besiddelse af subsistensmidler.

Mpr nr. A052047 - - Dato : 19020310
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Arbejdsdragt. Gårdskarlen ansøger direktionen om arbejdsklædning, idet han anfører at folk i samme stilling ved andre hospitaler har dette gode. Endvidere er det nødvendigt fordi han er afløser for portneren. Direktionen afslår.

Mpr nr. A052046 - - Dato : 19020320
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vask. Indtil 1899 var der 16 vaskeripiger, derefter nedsat til 14, men patienttilgangen har været 30-40 flere patienter end i forløbne år, selv med de nye vaskemaskiner, der ellers har lettet arbejdet er der sket en stigning i arbejdspresset ud over, hvad man kan forlange pigerne skal yde, derfor ønsker man en yderligere vaskeripige bevilliget, hvilket man også får. Man mener at denne pige ikke vil belaste bevillingerne yderligere. Vedlagt en oversigt over produktiviteten i vaskeriet

Mpr nr. A052042 - - Dato : 19020320
Forfatter:Jaster, H C
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Brev fra H C Jaster, Meilgade 18, Århus vedr. tilbud på kaffe vedlagt prøvekuverter til forskellige kaffesorter og leveringsbetingelser.

Mpr nr. A052044 - - Dato : 19020326
Forfatter:Holm, dr med, reservelæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. 1. reservelæge. Det meddeles Dem herved, at direktionen har bestemt, at der i stedet for køkkenhave, der tidligere var tillagt reservelægen, men hvorpå der i 1898 opførtes den nuværende vaskeribygning, som have til Dem udlægges det kratskifte der er beliggende syd for anstaltens Østlige haveanlæg imellem dette og kørevejen, der fra anstaltens hovedlandevej løber mod øst til stranden. Til reservelæge , dr. med. Holm.

Mpr nr. A052043 - - Dato : 19020407
Forfatter:Koch, C F, kandidat Hallager, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 3 måneders kandidatplads bliver ledig den 1. juni 1902. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 50 kr. om måneden samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 20. d.m. Hallager. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning af 16. f.m. er ansat som kandidat ved den herværende anstalt i 3 måneder fra 1. juni d.å. at regne med en månedlig løn af 66 2/3 kr. og fri station. C. F. Koch, Garnisons sygehus, Ringensgade 9, København K..

Mpr nr. A052045 - - Dato : 19020409
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Matrikelkort. Man indsender en oversigt over samtlige til anstalten hørende parceller med matrikelnumre og ønsker et kort fra landbrugsministeriet over anstaltens ejendomme, men der er problemer med matrikel nr. 8. Sagen medfølger ingen kort.

Mpr nr. A052041 - - Dato : 19020420
Forfatter:Schader, overlæge Hallager, Fr, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Inlæggelspapirer. Brevveksling mellem overlæge Schrader, Ålborg Amts og Bys Sygehus og Fr. Hallager vedrørende skemaer A og B, der udfyldes af den inlæggende læge. Det fastslåes, at vurderingen af patienten er helt op til den inlæggende læge, han skal kun rette sig efter patientens pårørende, hvis han finder det rimeligt. Endvidere skal indlæggelsespapirerne med oplysninger tilbageholdes på hospitalet eller tilbagesendes til den indlæggende læge, ikke som under Pontoppidan undertiden tilbagesendes til sognerådet. Heri erklærer Hallager sig enig

Mpr nr. A052040 - - Dato : 19020430
Forfatter:Thuge, Louise, assistent Spittorff, overkokkepige Møller, Marie
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistenter for husholderske og oldfrue, avlskarl og kusk. Man ansætter Louise Thuge som assistent hos oldfruen. Hun har arbejdet som volontør kun med kost. Frk. Spittorff har været ansat og lønnet som overkokkepige. Ved finansloven er der bevilliget løn af 700 kr. til avlskarlen med bolig, men uden kost. Han skal bo i et nyopført hus på en paracel købt af Marie Møller (opført 1901). Her er lejligheder for en gift kusk og en gift avlskarl. Karlen søger om kosten indtil han bliver gift i efteråret og det meddeles at han skal betale 240 kr. årlig for kosten på 3. klasse. Det er den samme som sypiger og private ejere får fra betalende patienter

Mpr nr. A052039 - - Dato : 19020501
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Avlskarlen ved hospitalet søger om at måtte få kosten på hospitalet med at betale for den, hvilket bliver bevilliget med en betaling af 20 kr. pr måned. Ophører igen ved giftermål den 1. oktober 1902.

Mpr nr. A052024 - - Dato : 19020502
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. Efter lov af 1903, skal der udbetales løntillæg til forskellige arbejdsmænd på anstalten, hvorover der findes en fortegnelse.

Mpr nr. A052032 - - Dato : 19020517
Forfatter:Kjeldsen, B, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles fra kgl. Frederiks hospital at B. Kjeldsen er ansat som kandidat her fra 1. september 1902.

Mpr nr. A052036 - - Dato : 19020610
Forfatter:Jacobsen, W G C
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Ansøgning fra skibsintendant W. G. C. Jacobsen om stillingen som forvalter og kasserer.

Mpr nr. A052037 - - Dato : 19020613
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Første tillæg til Berlingske Tidende den 16. juni 1902 med opslag af forvalterstillingen.

Mpr nr. A052038 - - Dato : 19020616
Forfatter:Jensen, Gotthjælp
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Ansøgning til stillingen som forvalter fra Gotthjælp Jensen, Frederiksberg, Kong Gerorgsvej 6 A st. Desuden mange ansøgninger til samme stilling.

Mpr nr. A052029B - - Dato : 19020616
Forfatter:Petersen, N P, gartnerassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Gartnerassistent N. P. Petersen ansøger om lønforhøjelse samme stilling lønnes bedre ved anstalten i middelfart

Mpr nr. A052052 - - Dato : 19020624
Forfatter:Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Ansættelsesbrev for Albert Lund, desuden meddeles om dekorering R a D. Mappe 915.

Mpr nr. A052029A - - Dato : 19020703
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1903-04. Diverse papirer i forbindelse med budgettet.

Mpr nr. A052026 - - Dato : 19020718
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Beregning over forbruget af fødevarer i overensstemmelse med reglementet.

Mpr nr. A052030 - - Dato : 19020722
Forfatter:Knudsen, Niels Christian Marius, direktionen Schwenn, direktionen
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Direktionen. Efter at Schwenn er død indtræder Niels Christian Marius Knudsen, Århus i direktionen.

Mpr nr. A052035 - - Dato : 19020724
Forfatter:Lund, Albert, kontorassistent forvalter Hallager Quistgård
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. I henhold til Deres ansøgning af 22 fm. udnævner direktionen Dem herved til forvalter og kasserer her ved anstalten fra 1. nov. då. at regne med en årlig lønning af 2400 kr., der stiger med 200 kr. for hver 3 års tjeneste indtil 3200 kr., samt familiebolig og 16 favne bøgebrænde eller pengegodtgørelser derfor, og med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder, under betingelse af, at De stiler anordningsmæssig kaution af 6000 kr. efter nærmere forhandling med direktionen. De er pligtig til at underkaste Dem instruks, der senere vil blive givet Dem, og nærværende udnævnelse vil være at tinglæse ved Hasle m.fl. herreders ret 8. juli 1840 s 9. Til kontorassistent Albert Lund underskrevet af Hallager og Quistgård.

Mpr nr. A052027 - - Dato : 19020729
Forfatter:Jørgensen, Oscar, stadsingeniør
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Køleanlæg. Til nedkøling af kødvarer samt til produktion af kunstig is kr. 5500. Oscar Jørgensen, stadsingeniør. Vedlagt arbejdstegning af maskinen (fra Sabroe!)

Mpr nr. A052049 - - Dato : 19020730
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1902 sendt til ... liste over, hvem den er sendt til

Mpr nr. A052019 - - Dato : 19020804
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra april 1903 til 31. marts 1904, beregnet efter patienttal på 530.

Mpr nr. A052022 - - Dato : 19020811
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Brev vedr. bygningsarbejders pris i budgettet bl. a. nyt gymnastikhus.

Mpr nr. A052017 - - Dato : 19020812
Forfatter:Andersen, Jenny , assistent oldfruen Møller, oldfrue
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Assistent hos oldfruen. Pladsen som assistent hos oldfruen her på anstalten er ledig og ønskes besat senest den 1ste november da. med en praktisk, ugift dame, der er kendt med og har deltaget i ledelsen af arbejdet i et større dampvaskeri. Lønnen er 300 kr. årligt og fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger om denne plads stiles til direktionen og sendes til oldfrue frk. Møller her på anstalten i løbet af 14 dage fra dato. Direktionen for sindssygeanstalten ved Århus. Frk. Jenny Andersen, Svaneapotek, Vejle ansættes.

Mpr nr. A052021 - - Dato : 19020813
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Overslag over bygningsarbejder i 1903-04, bl. a. et gymnastikhus og et hus til 2 mandlige opsyn, der er gift.

Mpr nr. A052020 - - Dato : 19020814
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Brevet handler til dels om det nye gymnastikhus, som er på budgettet dette år.

Mpr nr. A052016 - - Dato : 19020814
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Der nedlægges forbud mod adgang til svin, der er angrebet af sygdommen knudrosen, hvilket dekret hæves den 9. september 1902.

Mpr nr. A052031 - - Dato : 19020822
Forfatter:Jensen, Hans, kontorassistent
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent for forvalteren. Hans Jensen ansættes med en løn af 750 kr. stigende med 100 kr. for hvert treidie års tjeneste indtil 1050 kr. Fri station på 2den forplejningsklasse samt en opsigelsesfrist på 6 måneder. Instruks vedlagt.

Mpr nr. A052054 - - Dato : 19020901
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Jubilæum. 50 års jubilæum i 1902 beskrivelse af festen samt lister over ansatte ved Jyske Asyl fra 1852 til 1902. Mappe 834.

Mpr nr. A052013 - - Dato : 19020901
Forfatter:9, Christian Quistgaard, Iver Peter Theodor
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktion. At det på justitsministeriets derom allerunderdanigst nedlagte forestilling har behaget Hans Majestæt Kongen under 30 f m at benåde Hofjægermester, Premierløjtnant Iver Peter Theodor Quistgård med dannebrogsmændenes hæderstegn, det skal man herved meddele direktionen til behagelig efterretning. Ricard til direktionen.

Mpr nr. A052015 - - Dato : 19020904
Forfatter:Dalgs, husbestyrerinde Sørensen, Caroline, assistent Thomsen, Bankdirektør
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos husbestyrerinden. Pladsen som assistent hos husbestyrerinden her på anstalten bliver ledig den 1. november og ønskes besat med en praktisk, ugift dame, der har lært såvel den finere madlavning som den grovere, og har medtaget i ledelsen af arbejdet i et større køkken. Lønnen er 300 kr. årlig og fri station i 2den forplejningsklasse. Ansøgninger om pladsen stiles til direktionen og sendes til husbestyrerinde frøken Dalgs her på anstalten i løber af 14 dage fra dato. Ansat bliver frøken Caroline Sørensen, adr. Hr Bankdirektør Thomsen Viborg. Hun pålægges at følge den instruktion som hendes nærmeste foresatte, husbestyrerinden giver

Mpr nr. A052014 - - Dato : 19020905
Forfatter:Hallager, F K
Emnegruppe: Permission

Tekst:
Permission. I anledning af derom hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygeanstalten ved Århus dr. med F K Hallager fritagelse for varetagelse af hans forretninger fra dd indtil den 12 n m at regne. Hvilket man herved skal meddele direktionen til behagelig efterretning og videre bekendtgørelse. Forevist på direktionsmøde 8/9 1902.

Mpr nr. A052053 - - Dato : 19020911
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Da det kgl bibliotek har erfaret at der er et trykkeri på hospitalet anmoder man om at få et eksemplar af alle tryksager som gave mappe. 838

Mpr nr. A052012 - - Dato : 19020917
Forfatter:Knudsen, N C M, underretssagfører serriis, Axel Theodor, 2den reservelæge Lund, Albert, forvalter Schween
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Rettelser til statshåndbogen udgår: professor, indføjes bestyrer alene anstalten i lægelig henseende. Hofjægermester tilføjes dannebrogsmand. I stedet for Schwen Underretssagfører N C M Knudsen, 2den reservelæge tilføjes Axel Theodor Østerriis, forvalter Albert Lund Rettelse til sindssygeanstalten ved Århus

Mpr nr. A052011 - - Dato : 19021001
Forfatter:Laursen, H, skomager
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Skomagerarbejde. Skomager H Laursen Sjællandsgade 24 søger asylet om skomagerarbejde, men får afslag, da man allerede har kontrakt om det skomagerarbejde, der hentes udenfor anstalten.

Mpr nr. A052010 - - Dato : 19021015
Forfatter:Smek mikkelsen, jens, plejer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Plejer. Pensionsafgørelse efter hjerneblødning for Jens Smek Mikkelsen, der har været ansat siden 1886, dateret 1917. Papirer fra 1902, der indrømmer samme tjenestebolig og betaling for egen kost. Senere pensionsafgørelse hvor der ansøges om forhøjet pension.

Mpr nr. A052023 - - Dato : 19021016
Forfatter:Jørgensen, Oskar, stadsingeniør
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Vandet er ikke så rigeligt som før, hvorfor stadsingeniør Oskar Jørgensen tilråder nye boringer. Vedlagt er tegninger om det omtalte projekt, der godkendes af justits- og finansministeriet, men arbejdet udsættes til foråret 1903 med en udgift på 4000 kr.

Mpr nr. A052009 - - Dato : 19021025
Forfatter:Chistensen, Kirstine, opsynspige Svendsen, urmager
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Børnepenge. En sagfører fra Ålborg anmoder om at der må blive indeholdt 40 kr. i lønnen for en opsynspige, Kirstine Chistensen, da en vis urmager Svendsen, kræver disse penge for pleje af hendes barn. Anstalten meddeler, at man ikke har beføjelse til at indeholde de ønskede beløb

Mpr nr. A052008 - - Dato : 19021101
Forfatter:sterbol, H, cand med et chir kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Herved tillader jeg mig at meddele direktionen at jeg efter indstilling af lægerådet for kgl. Frederiks hospital og den kgl. Fødsels- og plejestiftelse d.d. har ansat cand. med et chir H. Østerbol som kandidat ved kgl. Frederiks hospital for et tidsrum af 15 måneder og med forpligtelse for ham til at forrette 3 måneders tjeneste ved Århus sindssygeanstalt fra den 1. december d.å. at regne. Fra kgl. Frederiks hospital til direktionen.

Mpr nr. A052006 - - Dato : 19021110
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kvittering. Underskrevet af Albert Lund.

Mpr nr. A052007 - - Dato : 19021115
Forfatter:Nationalbanken
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Statstilskud. I henhold til vedlagte begæring af 12tw dm fra anstaltens forvalter og kasserer tillader direktionen sig herved tjenstligt, at anmode om, at der måtte bliver foranstaltet anvist et beløb af 20.000 kr. af det anstalten ved finansloven for indeværende finansår bevilligede tilskud af statskassen. Århus amtstue har under 5te dm tilmeldt direktionen, at finansministeriet ønsker, at fremtidige udbetalinger af statstilskud til anstalten sker pr check på nationalbanken i stedet for som hidtil kontant gennem amtstuen, og direktionen tillader sig derfor tjenstligt at anmode om, at de ovennævnte 20.000 kr. måtte blive den tilstillede pr. check på Nationalbanken. Fra direktionen til justitsministeriet.

Mpr nr. A052033 - - Dato : 19021118
Forfatter:Lund, Albert, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Forvalter. Ansættelsesmeddelelse til Albert Lund om at han er beskikket som hospitalsforvalter, Han stiller en kaution på 15.000 kr. Ansat fra 1. november 1902.

Mpr nr. A052034 - - Dato : 19021129
Forfatter:Lund, Albert, forvalter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Forvalter. Kaution: Papirer vedr. Albert Lunds kaution på 6000 kr. ved tiltrædelsen i 1902.

Mpr nr. A052005 - - Dato : 19021201
Forfatter:Hansen, Marie, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent for husholdersken. Meddelelse til frk. Marie Hansen om at hun er ansat som assistent for husholdersken. Årlig løn 300 kr., bespisning på 2den klasse, opsigelsesfrist 3 måneder gensidigt. Pigen passer ikke til pladsen, hvorfor hun atter afskediges, til den ledige plads indstilles Marie Hansen

Mpr nr. A052004 - - Dato : 19021201
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Den alm danske lægeforenings bureau ønsker oplyst om der har været forandringer i lægepersonalet i 1902, vedføjet liste med navnene på de pågældende læger.

Mpr nr. A052003 - - Dato : 19021206
Forfatter:Alberti Friis
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udskrivelse. ..Udskrivning af patienter, der ikke er helbredede, kan endvidere finde sted, når vedkommende forsørger nægter sit samtykke til patientens overførelse til en af de sindssygeanstalter, der af justitsministeriet ere godkendte til sådanne patienters overflytning ....cirkulære sign. Alberti/Friis.

Mpr nr. A052002 - - Dato : 19021227
Forfatter:Poulsen, Astrid, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent for husholdersken. Det meddeles herved at De i henhold til Deres ansøgning er ansat som assistent hos anstaltens husholderske fra 1ste januar 1903 at regne med en årlig løn af 300 kr. og fri station i 2den forplejningsklasse samt gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 3 måneder. De er forpligtet til i Deres tjenesteforhold at følge instruktion, der gives Dem af husholdersken som Deres nærmeste foresatte. Til frk. Asrid Poulsen. Januar 1906 opsiger hun tjeneste forholdet

Mpr nr. A052048 - - Dato : 19029999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer mv. vedlagt kasseregnskabet 1902-03.

Mpr nr. A052025 - - Dato : 19030427
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Man meddeler fyrbøderen at hans løn som ansøgt er sat op til 600 kr. årligt.

Mpr nr. A052028 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ansøgning fra fyrbøderen om 600 kr. i løn samt oversigt over indtjeningen på andre hospitaler for tilsvarende arbejde. Se 052025