Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 43 poster med søgeordet: A054
Mpr nr. A054018 - - Dato : 19010716
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Lynafledere. Sag vedrørende besigtigelse af lynafledere. Det vil koste 250 kr. for 116 spidser

Mpr nr. A054043 - - Dato : 19030120
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Fortegnelse til forskellige offentlig biblioteker over tryksager, der er udgået fra anstaltens trykkeri i 1902. Dokumentet er et følgebrev, den egentlige fortegnelse mangler.

Mpr nr. A054042 - - Dato : 19030122
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Fortegnelse over beklædningsgenstande, der udleveres til patienter, der overflyttes til R samt disses pris.

Mpr nr. A054041 - - Dato : 19030123
Forfatter:Kellermann, Asger, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Asger Kellermann er ansat som kandidat ved anstalten fra 1. marts og 3 måneder frem.

Mpr nr. A054038 - - Dato : 19030221
Forfatter:Christensen, sløjdlærer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. På grundlag af sløjdlærer Christensens klage bliver der tilkendt ham, overkarlen, og kusken samt røgteren 3 favne brænde i stedet for hidtil 2.

Mpr nr. A054037 - - Dato : 19030225
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Papirer vedrørende medicinpriser, og muligheden for at anskaffe medicin gennem grossister i stedet for apotekerne i Århus.

Mpr nr. A054040 - - Dato : 19030312
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Det meddeles herved at de i henhold til Deres ansøgning af 20 f.m. er antaget som sygeplejerske her ved anstalten fra 1. April d.a. at regne med en årlig løn af 400 kr. stigende med 50 kr for hver tre års tjeneste indtil 500 kr samt fri station i anstalten 2den forplejningsklasse og med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 2 måneder. Sygeplejerske frk. Emmy Kjær, Brejning pr. Børkop.

Mpr nr. A054016 - - Dato : 19030401
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Pålægsskæremaskine. Bilag vedrørende en pålægsskæremaskine, med anbefalinger af den gode anvendelse fra sindssygeanstalterne sct. Hans og Middelfart.

Mpr nr. A054034 - - Dato : 19030421
Forfatter:Høst, Saunte, O kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. O. Høst Saunte er ansat som kandidat ved kgl. Frederiks hospital og dermed forpligtiget til at gøre tjeneste ved Jyske Asyl fra 1. juni 1903.

Mpr nr. A054032 - - Dato : 19030427
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartnerassistent. Det meddeles herved under henvisning til Deres ansøgning af 16. juni f.å., at der ved finansloven for indeværende finansår fra 1. april d å at regne er bevilliget Dem en årlig løn af 450 kr., der stiger med 50 kr. for hver 3. års tjeneste indtil 600 kr., og der fra 1. maj vil blive givet dem forplejning på 2den klasse. Fra direktionen

Mpr nr. A054033 - - Dato : 19030427
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Annoncering. Justitsministeriet beder sig oplyst, hvilke blade man har averteret i, og om denne avertering er fastlagt ved cirkulærer. Anstalten meddeler, at man kun har indrykket annoncer for betaling, og der er ingen steder skrevet hvor disse annoncer skal indrykkes

Mpr nr. A054031 - - Dato : 19030428
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Befordring. Vejlefjord sanatorium forespørger, hvorledes anstaltens funktionærer har ret til befordring. Anstalten svarer, at man normalt selv råder over vognen, men den bliver også så vidt muligt stillet til rådighed især for gifte funktionærer. Man transporterer altid personale til og fra banegården ved ansættelse og afsked

Mpr nr. A054030 - - Dato : 19030507
Forfatter:Knudsen, Nanna, kandidat Hallager, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 4 måneders kandidatplads bliver at besætte den 1. juli d.å. Ansøgninger om denne plads der lønnes med 66,66 kr. samt fri station, stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 23. d.m. Hallager. Ansat bliver Nanna Knudsen, Kommunehospitalets I afd, København K..

Mpr nr. A054008 - - Dato : 19030513
Forfatter:Ibsen, Kirstine
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Det meddeles at der udbetales frøken Kirstine Ibsen alderstillæg af 33 kr. og 33 øre.

Mpr nr. A054029 - - Dato : 19030528
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Sundhedskollegiet har fået oplysninger fra Vordingborg om, hvor mange der er blevet afvist, og hvilken grad af sygdommen disse led, nu ønsker man de samme oplysninger fra Århus, men man beklager, at der ikke kan fremskaffes oplysninger herom, idet alle lægeoplysninger sendes tilbage til den indlæggende læge. Dog mener man ikke at have afvist så mange, da patientantallet for 1901 er 473 og derefter 517. Der er meget lidt konkret i anstaltens svarbrev.

Mpr nr. A054028 - - Dato : 19030601
Forfatter:Møller, Ellen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Badehus. Underskrevne fru Ellen Møller tager sig herved den frihed at ansøge direktionen for sindssygeanstalten om tilladelse til at lægge badebro med tilhørende badehus på den søndre grænse af sindssygeanstaltens grund ved Århus Bugten og have adgang til samme for sig selv og sin husstand. Direktionen giver tilladelsen med at man forbeholder sig ret til, at til enhver tid at kræve anlægget fjernet. Endvidere kan fru Møller ikke vinde hævd på denne adgang

Mpr nr. A054027 - - Dato : 19030617
Forfatter:Koch, P F, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles fra Frederiks hospital at P. F. Koch er ansat som kandidat fra 1. september.

Mpr nr. A054022 - - Dato : 19030710
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. forskellige papirer vedrørende budgettet.

Mpr nr. A054025 - - Dato : 19030711
Forfatter:Hofjægermesteren Quistgård
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Jubilæum. Det ville være anstalten en særlig glæde at måtte fejre mindet om, at det den 18de dm er 25 år siden, at hr. hofjægermesteren udnævntes til medlem af direktionen. Direktionen udbeder sig derfor æren af hr. hofjægermesteren med damers behagelige nærværelse på anstalten til middag den nævntdags eftermiddag kl 6. Fra direktionen. Der foreligger svarbrev fra Quistgård, hvor det formentlig meddeles at har ikke kan komme, skriften er noget utydelig.

Mpr nr. A054026 - - Dato : 19030712
Forfatter:Andersen, E Olivia, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. I morges fødte opsynspige frk. E Olivia Andersen et levende pigebarn. A Knoph i frk. Kohls fraværelse. Anmeldt til præsten i Vejlby samme dag

Mpr nr. A054024 - - Dato : 19030713
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet anmoder anstalten om at få en liste over de faste ansatte der oppebærer midlertidigt lønningstillæg, idet man ønsker dette omdannet til et fast tillæg. Anstalten svarer at det for tiden er 4 daglønnede, der ikke er fastansatte som oppebærer det nævnte tillæg, man anser derfor ikke for nødvendigt, at foretage sig videre i sagen.

Mpr nr. A054014 - - Dato : 19030721
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsarbejder. Forslag til bygningsarbejder heriblandt forslag om en bolig for to gifte plejere.

Mpr nr. A054023 - - Dato : 19030727
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Pladsen som 2 reservelæge søges og tildeles S. Thalbitzer, hvis livsbane er skildret i ansøgningen. Bl. A. har han skrevet disputats om den manio - depressive psykose. I 1909 ansættes på ny i 3 år. Han er bl.a. nævnt i Svenningsens bog 4 måneder i celle på Jydk Asyl fra 1907.

Mpr nr. A054012 - - Dato : 19030801
Forfatter:Villadsen, Niels Peter, Tømrer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Tømrer Niels Peter Villadsen der er 76 år gammel har søgt sin afsked på grund af alder og svagelighed. Han har den 1. april 1904 været i anstaltens tjeneste i 25 år. Da han er uformuende og forsørge sin kone og tre børn. Der bevilliges 400 kr. årlig mod at ansøgeren skal fremvise leveattest i begyndelsen af marts hvert år til bilag til anstaltens regnskab..

Mpr nr. A054007 - - Dato : 19030801
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1904 til 31. marts 1905 beregnet efter et patienttal på 515.

Mpr nr. A054020 - - Dato : 19031024
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Herved fremsendes tjenstligt den af justitsministeriet i skrivelse af 19 fm. begærte liste over personer, hvis optagelse her i anstalten har været begært, uden at optagelse på grund af pladsmangel endnu har kunnet finde sted således som denne liste har foreligget ved udgangen af hvert af de tre sidste regnskabsår og for tiden foreligger. Til justitsministeriet fra direktionen. Vedlagt liste med navne på de pågældende patienter.

Mpr nr. A054006 - - Dato : 19031024
Forfatter:Jensen, Jensine Marie Holm, Reservelæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tyvende. En kvindelig plejer ved navn Jensine Marie Jensen er blevet smittet med syfilis og har fået påbud på af reservelæge Holm til at lade sig underkaste behandling på amtssygehuset, da hun ellers vil blive meldt til politiet.I stedet lader hun sig indlægge i Skive, hvortil hun uden anmeldelse flytte striden mellem Århus Amt og Viborg Amt består i, hvem der skal betale for hendes indlæggelse

Mpr nr. A054005 - - Dato : 19031031
Forfatter:Christensen, Erik, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Erik Christensen meddeles ansat ved kgl. Frederiks hospital med forpligtigelse til at gøre tjeneste som kandidat ved Jyske Asyl.

Mpr nr. A054013 - - Dato : 19031126
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Der er indledt brøndgravningsarbejder, men desværre må stadsingeniøren meddele, at man ikke kan føre arbejdet til ende på grund af vedvarende regnskyl. Man ansøger derfor fra anstalten til justitsministeriet om, at de allerede forfald udgifter til arbejdet henstår uindløst til arbejdet er færdigt i efteråret

Mpr nr. A054004 - - Dato : 19031204
Forfatter:reservelæge, sterris A Th 2den Thalbitzer, 2den reservelæge sterbol, H kandidat Kellermann, A Kandidat Saunte, O H, Kandidat Koch, S F Kandidat Christensen, Erik Kandidat Knudsen, Frk. Nana
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. I anledning af bureauets begæring af 30 f m meddeles, at i året 1903 har været følgende til- og afgang i lægepersonalet her ved anstalten 2den reservelæge A Th Østerris er fratrådt den 31te august dr med S Thalbitzer er ansat som 2den reservelæge fra 1 september. Kandidat H Østerbol fratrådte den 28 februar, A Kellermann tiltrådte 1 marts og fratrådte 31 maj. O H Saunte tiltrådte 1 juni, fratrådte 31 august, S F Koch tiltrådte 1 september fratrådte 30 november. Erik Christensen 1 december, frøken Nana Knudsen 1 juli til 31 oktober

Mpr nr. A054001 - - Dato : 19031207
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Ejendomsskyld. Skema til opgørelse af data vedr. ejendomsskyld, deriblandt liste over opkøbte grunde med matrikelnumre og årstal for indkøb. Desuden på en særskilt liste en opgørelse over jordens bonitet. Opdeling af de forskellige arealers størrelse, bla. af gårdspladsens størrelse, bassinernes størrelse og så videre

Mpr nr. A054003 - - Dato : 19031212
Forfatter:Nielsen, Mathilde, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Mathilde Nielsen er ansat som sygeplejerske fra januar 1903, men ønsker sin afsked allerede i december. Hendes levnedsløb findes i et brev til anstalten

Mpr nr. A054035 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstup. Sagen Dalstrup Fattiggård findes hos overlægen.

Mpr nr. A054017 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Lønningstillæg til opsyn 1904-05. Liste med navne over mandlige og kvindelige opsyn samt det kronebeløb der skal tillægges.

Mpr nr. A054039 - - Dato : 19039999
Forfatter:Overlægen Hain, Ingeniør Møller, Ingeniør Jørgensen, Stadsingeniør Holst, ingeniør
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Ukendt. Efter overlægens ordre fremsendes vedlagte fra ingeniørerne Hain og Møller- Holst indkomne skrivelse, hvorefter de ønsker at gøre tilbud på elektrisk anlæg. gr (grønvaldt ?) Til stadsingeniør Jørgensen.

Mpr nr. A054019 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Skema A og B vedrørende oplysninger til lægerne om indlæggelse af patienter. Desuden underretning for dem, der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten ved Århus. I regulativet er der forskel på behandlingen af pt på 3. klasse og 1. klasse. På 3. klasse må man hverken medbringe tøj eller penge, gangtøjet man bliver indlagt i bliver sendt tilbage og skal medbringes ved evt. udskrivelse, men ved 1. og 2. klasse skal man have sit sædvanlige tøj, samt sko og støvler med.

Mpr nr. A054036 - - Dato : 19039999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer se pakken i kasseregnskab 1903-04.

Mpr nr. A054002 - - Dato : 19040114
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Dokumenter vedr. obligationer købte for beløb der er indtjente af patienter ved arbejde for anstalten

Mpr nr. A054010 - - Dato : 19040420
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Liste over daglønnede arbejdsfolk der kan tilkomme midlertidig lønningstillæg.

Mpr nr. A054015 - - Dato : 19040428
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsarbejder. Det meddeles herved at justitsministeriet nu har givet approbation på anstaltens budget for indeværende finansår, således at de i hr. bygningsinspektørens overslag af 21. juli f a nævnte ekstraordinære bygningsrabejder nu kunne udføres. Direktionen udbeder sig, at De i denne anledning vil træffe nærmere aftale med anstaltens overlæge. se 054014 se også 054013.

Mpr nr. A054011 - - Dato : 19040826
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Alarm. Fra hospitalet til enkelte medarbejderes boliger er der lagt elektriske ledninger til en alarm. Disse ledninger er over 20 år gamle, så de skal udskiftes. Desuden skal ringeapparaterne samles i grupper, så ikke hele systemet falder ud ved fejl i anlægget. Til dette søges der om bevilling på tillægsbevillingsloven. Desuden mangler der en kedel til opvarmning af afd. D mandssiden. Der er allerede sket udskiftning af den tilsvarende kedel på kvindesiden. Se 054-009

Mpr nr. A054009 - - Dato : 19050425
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Alarm. Sluttelig undlader man ikke at oplyse, at der ved tillægsbevillingen for 1904-05 er givet financiel hjemmel til afholdelse af udgifterne ved en fornyelse af anstaltens elektirske alarmledninger, samt anskaffelse af en ny badekedel. Se 054-011

Mpr nr. A054021 - - Dato : 19051220
Forfatter:Villadsen, Niels Peter, enken
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Tømrere. Enken efter Niels Peter Villadsen, der har været tømrer på anstalten søger om understøttelse til sig selv og 3 umyndige børn, hvis navne oplyses til ministeriet, Hun får 96 kr. årligt og 42 kr. årligt til hvert af børnene. I 1913 og 1917 får hun afslag på en ansøgning om forhøjet pension. I bilagene er der desuden data vedrørende Villadsens ansættelse ved anstalten.