Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 36 poster med søgeordet: A055
Mpr nr. A055033 - - Dato : 19040107
Forfatter:Larsen, Niels Sørensen, I C, gynmastiklærer Salmonsen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Volteringshest. En volteringshest med sadelpude kan købes hos "Hr Niels Larsen Rømersgade 9, København K. " Det er rigtigst at forlange prisliste. Hesten skal ikke bruges de første gange. Kan asylet selv hente madsatserne/modsatserne? der skal blive telefoneret når de er færdige. ærbødigst I. C. Sørensen, gymnastiklærereren. voltiger-spring over hest (Salmonsen).

Mpr nr. A055034 - - Dato : 19040109
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Retsobservanter. Ministeriet beder oplyst hvor længe der går mellem bevilling af observation og optagelse på anstalten, desuden hvorledes man behandler retsobservanter i forhold til andre ekspektanter. Dertil en liste med navne på observander fra 1901 til 1904.

Mpr nr. A055032 - - Dato : 19040112
Forfatter:Hallager Quistgaard Knudsen
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Det meddeles herved kontoret, at betalingen for patienter, som herefter indlægges på anstalten, vil være at sikre denne ved gældsbevis, der udfærdiges på dens trykte blanketter og stemples på foreskreven måde. Herfra vil kun være at undtage betalingen for de patienter, der indlægges af statsinstitutioner, amter og politiøvrigheder, idet almindelig erklæring om, at vedkommende myndighed betaler eller at indlæggelsen sker for dennes regning, vil være tilstrækkelig. Hallager Quistgaard Knudsen

Mpr nr. A055031 - - Dato : 19040120
Forfatter:Jacobsen, L, Tømrer Lund, A
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Snedker og tømrer. I henhold til Deres ansøgning meddeles Dem herved udnævnelse som snedker og tømrer herved anstalten fra 1. april d å at regne mod en årlig løn af 1000 kr., der stiger med 100 kr. hvert tredie år indtil 1300 kr. Ved tiltrædelsen af pladsen vil der blive dem udleveret en instruks for , som De har at følge. Hr Tømrer L Jacobsen, Vejlby fra A Lund

Mpr nr. A055030 - - Dato : 19040121
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Opfordring fra ministeriet til at indsende regnskabet.

Mpr nr. A055028 - - Dato : 19040128
Forfatter:Ebbesen, Ebbe, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartnerassistent. Indstillet til pladsen bliver Ebbe Ebbesen, Brgentved Have pr Haslev. Denne indstilling anbefales af Lund. Han antages fra 1. marts med en løn af 450 kr. årligt stigende med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste, fri station og kost på anden klasse. Opsigelsfrist 3 måneder

Mpr nr. A055029 - - Dato : 19040128
Forfatter:Wanscher, E V, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. E. V. Wanscher ansættes som kandidat i 3 måneder fra den 1. marts at regne.

Mpr nr. A055026 - - Dato : 19040301
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Beklædning, Dalstrup. Der fastsættes herved følgende betaling for de klædningsstykker, der udleveres fra anstaltens beholdninger til de mandlige patienter, der herfra overføres til den nyindrettede plejeanstalt i Dalstrup... liste med priser. Direktionen.

Mpr nr. A055036 - - Dato : 19040307
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Kgl. bibliotek. Man anmodes om at indsende tryksager, men der svares at der kun er trykt blanketter og formularer i 1903, og disse ønskes formentlig ikke indsendt.

Mpr nr. A055025 - - Dato : 19040312
Forfatter:Thalbitzer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ferie. Undertegnede tillader sig herved at ansøge direktionen om ferie fra begyndelsen af april d a i 6 uger. Tilstås under forudsætning af, at Thalbitzer stiller med en vikar.

Mpr nr. A055024 - - Dato : 19040408
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Beretninger. Beretning 1903 er udleveret til overlægen. Ved sagen ligger en liste over modtagere af årsberetningen.

Mpr nr. A055022 - - Dato : 19040418
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Skat. 3 patienter er pålignet skat i Vejlby kommune, men de er stadig tilknyttet hjemmekommunen, derfor ønsker anstalten dem ikke beskattiget i Vejlby - de anses ikke for at være fastboende i Vejlby. Fra Anstalten til Vejlby sogneråd

Mpr nr. A055023 - - Dato : 19040419
Forfatter:Sørensen, Søren Reinhold, opynsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Opsynsmand Søren Reinhold Sørensen meddeles, at han fra udgangen af måneden kan tage ophold med sin familie i det hus, der er opført i hospitalets krat. og at han vil medtage 3 favne brænde årlig. Desuden går han ud af anstaltens forplejning og han vil få en årlig løn af 700 kr. med et tillæg på 30 kr. for tjeneste over 1 år.

Mpr nr. A055020 - - Dato : 19040427
Forfatter:Møller, Ellen fru
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. I anledning af at direktionen for sindssygeanstalten ved Århus har tilladt undertegnede fru Ellen Møller at føre en kloakledning fra min villaejendom mtr nr. 7a og 7b af Vejlby over til en kloakbrønd, der findes på den sindssygeanstalten tilhørende funktionærboligs grund (mrt 7r af Vejlby) erkender jeg herved at denne tilladelse kun er givet således, at den til enhver tid kan tages tilbage af direktionen, og at der ingensinde af mig eller senere ejere af min ejendom kan vindes hævd over denne kloakledning.

Mpr nr. A055027 - - Dato : 19040430
Forfatter:Jørgensen, stadsing
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Entrepriser. Der fastsættes regler for entrepriser. Stadsing. Jørgensen meddeler at han er indforstået med de forelagte betingelser, og han anfører at disse regler er lagt til grund for udarbejdelsen af forslaget om elektrisk lysanlæg.

Mpr nr. A055035 - - Dato : 19040499
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Optagelse. Underretning for den der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten ved Århus. No der er ændringer vedføjet fra 1911. Da ændres hospitalets navn til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A055021 - - Dato : 19040513
Forfatter:Tychsen, O L C Olsen, Oluf, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kandidat O. L. C. Tychsen var indstillet til posten som kandidat er fritaget i hans sted indtræder Oluf Olsen.

Mpr nr. A055019 - - Dato : 19040514
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. På given foranledning skal man herved meddele den ærede direktion, at særskilt indberetning ved finansåret udgang om, hvad der er udbetalt som midlertidig lønningstillæg, herefter ikke er nødvendig, for så vidt lønningstillægget på månedekstrakterne er opført som særskilt post, hvilken fremgangsmåde man fremtidig må ønske iagttaget. såfremt den ikke allerede nu benyttes. Justitsministeriet til anstalten.

Mpr nr. A055001 - - Dato : 19040602
Forfatter:Martensen-Lansen, Pastor Jørgensen, Geert, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Kirkesanger. Pastor Martensen-Larsen aftræder, i stedet ansættes Geert Jørgensen. Man forespørger i justitsministeriet om man fortsat skal betale højtidsoffer til præst og kirkesanger. Ministeriet svarer at menigheden har den samme pligt, som andre menigheder.

Mpr nr. A055018 - - Dato : 19040610
Forfatter:Nielsen, E, plejemoder Kjær, overopsynsmand Knoph, overopsynsdame Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udskrivning. Ved udskrivning af patienter af 3die klasse vil fremtidig være følgende at iagttage. Straks ved afhenternes ankomst vil der være at gøre anmeldelse til kontoret om den forestående udskrivning og samtidig at gøre kontoret meddelelse om, hvorvidt patienten har arbejdet i den forløbne del af indeværende kvartal. Budet vil fra kontoret bringe besked med tilbage, om patienten har arbejdsfortjeneste til gode. Er dette tilfældet, vil patienten og hans/hendes afhenter være at henvise til kontoret om arbejdsfortjenestes udbetaling, når de er færdige til at rejse og forlade afdelingen. Til plejemoder frk. E. Nielsen Overopsynsmand Kjær Overopsynsdamerne frk. Knoph og kohl.

Mpr nr. A055017 - - Dato : 19040617
Forfatter:Thun, H V, student kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En 3 måneders kandidatplads bliver at besætte den 1. august d.å. Ansøgninger om denne plads, der lønnes med 66,66 kr. om måneden og fri station stiles til direktionen og sendes til undertegnede overlæge senest den 1. juli d.å. Ingen ansøgere. Student H. V. Thun antaget under hånden og fungerer fra 1.08 - 31.10. Det er så vidt jeg kan skønne den første gang man har været tvunget til at ansætte en student.

Mpr nr. A055016 - - Dato : 19040622
Forfatter:Heide, H, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. H. Heide ansættes til kandidat i 3 måneder fra den 1. september 1904.

Mpr nr. A055015 - - Dato : 19040703
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Badehus. Overslag over Bygningsarbejder til fornyelse af en del af anstaltens badehus.

Mpr nr. A055008 - - Dato : 19040730
Forfatter:Ipsen, Kirstine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Den 1. august tiltræder frk. Kirstine Ipsen der tidligere har været ansat her men flyttede til sindssygeanstalten i Vordingborg. Man anmoder om, at hun må få udbetalt sit alderstillæg, der ikke vil føre til overskridelser af budgettet

Mpr nr. A055006 - - Dato : 19040730
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1905-06. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus beregnet efter et patienttal på 515.

Mpr nr. A055005 - - Dato : 19040825
Forfatter:Sand senere gift Andersen, Jenny, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Jenny Sand, senere gift Andersen søger om pladsen som sygeplejerske og bliver ansat med en løn af 400 kr. området stigende med 50 kr. hvert tredie år til 500 kr. samt fri station i 2den klasse. Hun ansøger senere om pension, men får afslag, da hun ikke opfylder betingelserne

Mpr nr. A055007 - - Dato : 19040910
Forfatter:Helm-Hansen
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandboring. Skrivelse fra Helm-Hansen om, at det ham overdragne arbejde er blevet dyrere end beregnet, da han afgav tilbud, hvorfor han anmoder at få en del at tabet dækket, men dette afslås af direktionen

Mpr nr. A055004 - - Dato : 19041027
Forfatter:Dyssel, W L, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles fra kgl. Frederiks hospital, at L. W. Dyssel er ansat som kandidat med pligt til at gøre tjeneste her fra 1. december.

Mpr nr. A055003 - - Dato : 19041114
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Liste med lægernes til og afgang i 1904 til Lægeforeningens bureau.

Mpr nr. A055013 - - Dato : 19049999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Liste over ansatte, der skal have tillæg for tjeneste over 1 år på mands og kvinde siden. Samt nattevagter og gifte opsyn.

Mpr nr. A055002 - - Dato : 19049999
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Finanslov. Forslag 1905-06.

Mpr nr. A055012 - - Dato : 19049999
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. I forbindelse med at plejehjemmene Dalstrup og Råmosegård er taget i brug ansøger man om endnu en fast ansat kandidat. Koncept til ansøgning skrevet med Hallagers hånd. Den foreslåede årsløn er 1200 kr. og fri station.

Mpr nr. A055011 - - Dato : 19049999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til bygningsarbejder i finansåret 1905-06. Bl. a. indretning af en kældergang til madtransport til afdelingerne M og N, hvortil der foreligger tegninger tillige med opførelse af en smedie i forbindelse med maskinhuset, hvortil der ligeledes foreligger tegning.

Mpr nr. A055014 - - Dato : 19050426
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Assistenter hos oldfruen og hos husholdersken samt maskinmesteren. Assistenterne er tildelt et løntillæg på 50 kr. for hver tredie års tjeneste stigende til 400 kr. (grundløn er 300 kr.). Maskinmesteren er bevilliget fri station på 2den klasse.

Mpr nr. A055009 - - Dato : 19050531
Forfatter:Pedersen, Johannes, havemand Jensen, C, skrædder Normand, Rasmus Peter Lausten, Jens Peteer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, Havemand Johannes Pedersen, skrædder C. Jensen, Rasmus Peter Normand og Jens Peter Lausten får udbetalt midlertidigt lønningstillæg efter vedlagte lov.

Mpr nr. A055010 - - Dato : 19060410
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1905-06. Forskellige papirer vedrørende budgettet udbetalinger bespisningsoversigt.