Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 28 poster med søgeordet: A058
Mpr nr. A058015 - - Dato : 19051231
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Liste over hvor mange dage patienter har været beskæftige, samt dage hvor de har været ubeskæftigede på grund af legemlig eller sindssygdom.

Mpr nr. A058019 - - Dato : 19060125
Forfatter:Balle, E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles at E. Balle er ansat som kandidat fra den 1. marts 1906.

Mpr nr. A058023 - - Dato : 19060128
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketælling. Liste med samtlige beboere og patienter.

Mpr nr. A058022 - - Dato : 19060131
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Meddelelse til telefonvæsnet om, at telefonen er i uorden. Fra Hallager.

Mpr nr. A058021 - - Dato : 19060205
Forfatter:bibliotek, Kgl. Statsbioblioteket Universitetsbiblioteket
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Trykkeri. Herved fremsendes eksemplar in duplo af den i anstaltens trykkeri i forrige halvår trykte høst gildesang. Til Kgl. bibliotek, universitetsbiblioteket Statsbiblioteket

Mpr nr. A058018 - - Dato : 19060212
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Embedsed. I følge hans Majestæts allerhøjeste resolution vil enhver embeds- eller bestillingsmand, som har aflagt den almindelige embedsed, have at aflægge den ved tronskifte brugelige embedsed til den nye konge. Ved at meddele foranstående skal man, idet man vedlægger et eksemplar af sådanne edsformularer, anmode hr. overlægen om at forsyne dette med Deres egenhændige underskrift og derefter inden udløbet af 14 dage tilbagesende det til ministeriet

Mpr nr. A058027 - - Dato : 19060213
Forfatter:Lindhadrt, Henriette, husholderske
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som husholderske ved sindssygeanstalten fra 1ste maj d å at regne med en årlig løn af 600 kr., stigende efter 3 års tjeneste med 100 kr. til 900 kr., samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. De er ansat med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder og er pligtig til at følge den instruks for Deres virksomhed, der til sin tid vil blive givet Dem. Frøken Henriette Lindhadrt, Den kellerske Åndssvageanstalt, Brenning, Børkop. Afskediget p g a svagelighed og med pension 1860,00 kr. årlig i 1921

Mpr nr. A058026B - - Dato : 19060215
Forfatter:Sveinsson, Thordur
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Ekstraordinær kandidat. Thordur Sveinsson, der er uddannet på lægeskolen i Reykjavik anmoder om, at få en 5 måneder kandidatplads på anstalten, da han skal ansættes på sindssygeanstalten på Island. Han er villig til at skaffe en anbefaling fra den islandske regering. Ministeriet meddeler, at intet har imod, at han arbejder på hospitalet og blive bespist, men man ser sig ikke i stand til at udbetale løn.

Mpr nr. A058025 - - Dato : 19060220
Forfatter:Svendstrup, Petrea, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent for husholdersken. I henhold til Deres indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent hos anstaltens husholderske fra den 1. maj 1906 at regne med en årlig løn af 300 kr., stigende efter hvert 3. års tjeneste med 50 kr. indtil 400 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. De er antaget med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid på 3 måneder og er pligtig til at følge den instruks for Deres virksomhed, der til sin tid vil blive givet Dem. Frøken Petrea Svendstrup, Sindssygeanstalten

Mpr nr. A058017 - - Dato : 19060317
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Brev fra sygekasseinspektoratet om betaling Nødager kommunes sygekasse. Der har ingen patienter været indlagt til fri behandling fra denne kommune.

Mpr nr. A058013 - - Dato : 19060318
Forfatter:Hallager, Fr
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Uterlighed. En fodermester, der to gange tidligere har været i forbedringshuset for pervers omgang med dyr og forledelse af drenge til uterlighed står atter anklaget for denne forbrydelse. Man spørger om der kan foretages andet end fængsling, da dette ikke har en synderlig effekt. Hallager svarer, at hvis ikke der er en ledsagende sindssygdom kan man kun erklære manden ad juridisk vej. Spørgsmålet er desuden om manden er tilgængelig for forbedring

Mpr nr. A058012 - - Dato : 19060403
Forfatter:Jensen, J S, ing.
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Teknisk konsulent. Som teknisk konsulent på ingeniørvæsnets område ansættes ing. J S Jensen, Lille Torv 6, Aarhus med en løn af 100 kr. pr år. Hans uddannelsesforløb der er beskrevet i ansøgningen

Mpr nr. A058024 - - Dato : 19060405
Forfatter:9, Christian 8, Frederik
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Besigtigelse. Landesbaurat Zimmermann fra Westfalen ønsker sammen med 2 ingeniører at besigtige landets sindssygehospitaler vedr. deres økonomiske organisation og bygningsmæssige indretning, hvilket ministeriet anmoder overlægen at forberede og i øvrigt imødekomme gæsternes fordringer.

Mpr nr. A058011 - - Dato : 19060419
Forfatter:Hallager, F C
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Udenlandsrejse. F. C. Hallager tillades af justitsministeriet at foretage en udenlandsrejse fra den 22. april til den 23. maj 1906

Mpr nr. A058020 - - Dato : 19060419
Forfatter:Helweg
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst og degn. Forhandlinger vedrørende afløsning af højtidsofferet over skatten. Dette er allerede tilfældet ved anstalten i Middelfart. jfr. brev fra Helweg.

Mpr nr. A058010 - - Dato : 19060421
Forfatter:La Cour, Janus, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads skal besættes. Den lønnes med 100 kr. månedlig og fri station. Den besættes med Janus La Cour p.t. søbatteriet Korsør.

Mpr nr. A058009 - - Dato : 19060427
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionens opmærksomhed henledes på, at alderstillæg regnes i hele måneder, dvs. er en person ansat den 12 september 1900 regnes alderstillæg fra 1. oktober 1905.

Mpr nr. A058008 - - Dato : 19060430
Forfatter:Blegved, V, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. V. Blegved skal være kandidat, men beder sig fritaget og stiller med en vikar, men det anføres fra anstalten at fritagelse skal ske fra Frederiks hospital, der er ansvarlig for turnusordningen.

Mpr nr. A058016 - - Dato : 19060526
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Brandforsikringsfonden anmoder om oplysninger bla meddeles i 1907, at der bygges en 2den etage på køkkenbygningen samt en forlængelse af denne.

Mpr nr. A058007 - - Dato : 19060606
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsyn. Foreningen "Fængselshjælpen" spørger om der er en ledig opsynsstilling for en mand, der har siddet i fængsel. Man beklager, at der ikke er nogen stilling fri

Mpr nr. A058005 - - Dato : 19060623
Forfatter:Pontoppidan, K, professor dr med
Emnegruppe: Psykiatet

Tekst:
Inspektion. At Herr professor , dr med K. Pontoppidan medlem af sundhedskollegiet, på dettes vegne i løbet af indeværende og næste år vil foretage et eftersyn af samtlige offentlige sindssygeanstalter i landet, undlader man ikke* herved at meddele

Mpr nr. A058002 - - Dato : 19060719
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Trykkeri. Der er ikke trykt andet en blanketter m.v. i trykkeriet. Meddelelse til bibliotekerne

Mpr nr. A058004 - - Dato : 19060731
Forfatter:Hallager igaard Sonne, læge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidat Øigaard er indstillet til kandidattjeneste, men beder sig fritaget, da han kan få tjeneste på Kommunehospitalets 6. afdeling, i stedet vikarierer en kvindelig læge Sonne, der får urigtige oplysninger om lønforholdene. Derfor en brevveksling med Hallager.

Mpr nr. A058001 - - Dato : 19060808
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Det meddeles, at der ikke skal betales for den dag da patienter overføres til plejehjemmene eller til Viborg.

Mpr nr. A058014 - - Dato : 19069999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Liste over personer og institutioner, som har fået tilsendt Årsberetningeren 1905

Mpr nr. A058026A - - Dato : 19070403
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Der er søgt bevilling på 140,25 kr. til forsikring af personalets og patienter på 1. klasses tøj i tilfælde af ildsvåde. Godkendes for personales vedkommende fra direktionen til ministeriet.

Mpr nr. A058006 - - Dato : 19070430
Forfatter:Andersen, Søren Christian, kælderkarl
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Kælderkarl. Søren Christian Andersen har været ansat siden 1900 som kælderkarl han søger om tilladelse til giftermål og får tildelt familiebolig i det øst for banen beliggende hus. Endvidere ansøges om kost på 3die klasse mod betaling. Meddelelse om navneændring til Alsten i 1916.

Mpr nr. A058003 - - Dato : 19071008
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Læger. Lønregulativ og collegiale vedtægter for medlemmer af foreningen af yngre læger. Spørgsmål vedrørende forståelse af overenskomsten.