Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 27 poster med søgeordet: A059
Mpr nr. A059003 - - Dato : 19060420
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Vedtægt for Brandforsikringsfonden.

Mpr nr. A059028 - - Dato : 19060712
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forskellige papirer vedrørende budgettet.

Mpr nr. A059024 - - Dato : 19060730
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1.april 1907 til 31. marts 1908 beregnet efter et patienttal af 530.

Mpr nr. A059021 - - Dato : 19060825
Forfatter:Lund, Albert Vægter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Vægter. Anstaltens vægter har kappe og hue gratis, medens vægteren på Middelfart, Viborg og Vordingborg anstalterne har en hel uniform gratis. Jeg vil foreslå direktionen, at der fra 1. november d.å. gives vægteren en uniform og en hue årligt samt en kappe hvert 4. år. Albert Lund.

Mpr nr. A059020 - - Dato : 19060910
Forfatter:Renzmann Hallager, F, overlæge
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus, F. Hallager, fritagelse fra hans embedsforretninger i tiden fra 16. ds. til 2. n.m. for at foretage en rejse i indlandet. Renzmann.

Mpr nr. A059018 - - Dato : 19060911
Forfatter:Pontoppidan, prof Levison, Ph, Dr Hallager
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Litteratur. I vedlagte jubilæumsskrift om de medfølgende papirer vil De vistnok kunne finde alle de oplysninger De ønsker. Jubilæumsskriftet indeholder tillige grundrids af anstalten og nogle billeder.- Skulle De ønske at fremlægge det i Milano, er det naturligvis til tjeneste. Jeg skal dog bemærke at grundridset ikke er up to date. Der er siden 1902 bl.a. opført et gymnastikhus og nye opsynsboliger, og vaskeribygn. er blevet udvidet ved en tilbygning.- At anstalten oprindelig var en blandet anstalt, men at den i prof. Pontoppidans tid blev gennemført mellem en afdeling for friske tilfælde og en for kroniske tilfælde, vil De også se i festskriftet. Jeg benytter lejligheden til at takke dem for særtrykket af den interessante afhandling. Til Dr. Ph. Levison Fra Hallager.

Mpr nr. A059023 - - Dato : 19060912
Forfatter:Andersen, Anders, vægter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Portner. Det meddeles herved kontoret, at direktionen d.d. har ansat vægter Anders Andersen som portner ved sindssygeanstalten fra den 1. november 1906 at regne mod at oppebære den derfor fastsatte løn af 800 kr. årlig, stigende efter tre års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. samt bolig, brændsel, lys og uniform

Mpr nr. A059019 - - Dato : 19060999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Trykt meddelelse fra redaktionen om at indsende rettelser

Mpr nr. A059016 - - Dato : 19061005
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Bortkommet brev. Besvarelse af spørgeskema fra postvæsenet, dertil meddelelse om at brevet er fundet blandt Hallagers private post. Lignende kan ikke ske, når breve sendes over Århus.

Mpr nr. A059014 - - Dato : 19061009
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Ildebrand. En ildebrand er opstået i en tørreovn i vaskeriet. Ilden blev bragt under kontrol af anstaltens eget brandvæsen inden Århus Brandvæsen nåede frem. Der indsendes skadeopgørelse, der viser skaden er begrænset.

Mpr nr. A059013 - - Dato : 19061027
Forfatter:Ficher, Johannes, patient Schou, sognefoged Thomsen, Kristian, murer Jørgensen, Anton, tømrer Hallager Quistgaard Knudsen
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Skadeserstatning. Patienten Johannes Fischer fjernede sig den 31. august fra anstalten og blev ført tilbage den 2. september fra Århus , hvortil sognefoged Schou i Rønde havde bragt ham. Det viser sig han har taget en båd .. ved Vejlby strand og med den er sejlet over til Mols, hvor han efter egen meddelelse har lagt den for anker et lille stykke fra land. Bådens ejere murere Kristian Thomsen og tømrer Anton Jørgensen ... anmoder om erstatning for det tab de har lidt, ved at båden og et slæbevåd, der lå i den, blevet ødelagt ...at bevillige en erstatning uden derved ar anerkende nogen almindelig forpligtelse for anstalten til at erstatte den skade, der måtte blive forårsaget af patienter, som har fjernet sig fra den. Hallager, Quistgaard. Knudsen. Der ydes en erstatning på 175 kr.

Mpr nr. A059004 - - Dato : 19061028
Forfatter:Westesen, Cand polyt Nielsen, Rasmus, tømrermester Nielsen, Magnus, murermester
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. År 1906 den 28. oktober afsluttedes en af os undertegnede murermester Magnus Nielsen, Tømrermester Rasmus Nielsen og ingeniør cand. polyt. Westesen foretagen opmåling og vurdering til brandforsikring af sindssyge anstalten ved Århus. Gennemgang af samtlige redskaber og maskiner på hospitalet.

Mpr nr. A059012 - - Dato : 19061030
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Alkohol. Ministeriet forespørger om der er gjort særlige bestræbelser for at fremme ædrueligheden fra hospitalet side. Man svarer at det er der ikke i et lakonisk brev.

Mpr nr. A059011 - - Dato : 19061031
Forfatter:Gad, Oluf, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Oluf Gad er ansat som kandidat fra 1. december og tre måneder frem.

Mpr nr. A059017 - - Dato : 19061105
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Videreuddannelse. Sygeplejerske frøken Rigmor Gregersen har på permission i 1 år så hun kan videreuddanne sig ved kommunehospitalet i Århus. Man ansøger ministeriet om at måtte ansætte en vikar mod en betaling af 33 kr. pr måned for anstaltens regning, hvilket godkendes af ministeriet

Mpr nr. A059001 - - Dato : 19061115
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Indberetning om brandsikring til ministeriet, hvor det bl.a. anføres, at der ikke er tilstrækkeligt med slukkevand til en større ildebrand. desuden papirer vedrørende problemets løsning. Herunder anlæggelse af et vandtårn med udsigtsterrasse.

Mpr nr. A059007 - - Dato : 19061119
Forfatter:Møller, Otto Meyer
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloakledning. Møller Otto Meyer Mariemølle i Risskov, anmoder om, at kloakledningen der ligger frit på hans grund må blive flyttet ned i grøften, som det er sket med de øvrige ledninger. Dette indvilliger man i . Vejen er blevet offentlig, meddeles det i brevet, hvorfor omlægningen ikke skulle koste anstalten penge.

Mpr nr. A059010 - - Dato : 19061128
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Folketingets finansudvalg har anmodet om oplysninger om, hvor mange, der er bleven afvist i 1904. En liste med navne er vedlagt sagen.

Mpr nr. A059015 - - Dato : 19061206
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ministeriet beder oplyst, hvilke honorarer, der er gået til arkitekter og konduktører ved nybygninger eller hovedistandsættelser i perioden 1091-06. Liste med oversigt vedlagt. Hvilke bygninger, det drejer sig om, fremgår ikke af bilagene.

Mpr nr. A059008 - - Dato : 19061212
Forfatter:Lund Kælderkarl
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Kælderkarl. Denne anmoder om uniform, hvilket anbefales af Lund, der henviser til at karlene på de andre hospitaler har denne begunstigelse.

Mpr nr. A059009 - - Dato : 19061212
Forfatter:Hallager arkitekt, Islandsk
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vindues- og dør konstruktion. Forespørgsel fra en islandsk arkitekt, der skal indrette sindssygehospitalet på Kleppen om hvorledes vinduerne og dørene skal konstrueres. Hallager svarer at skodderne skal glide i skinner langs væggen og være forsynet med huller foroven for at tillade lyset at slippe ind. Dørene skal gå udad for at patienterne ikke kan barrikadere dørene, desuden skal de forsynes med forsvarlige slåer, så de ikke kan skubbes ud ved pres indefra.

Mpr nr. A059005 - - Dato : 19070105
Forfatter:Holm, Th, 1. reservelæge Thalbither, Sofus, 2. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Oversigt over læger til Den almindelige danske Lægeforenings Bureau: Th. Holm, 1. reservelæge, Sofus Thalbither, 2. reservelæge, Janus la Cour, kandidat, Oluf Gad, kandidat.

Mpr nr. A059006 - - Dato : 19070404
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udenlandske patienter. Direktionen skal fremtidig meddele udenlandske patienters pårørende eller konsulater om indlæggelse på hospitalet. Dog skal den indlagte samtykke indhentes først.

Mpr nr. A059027 - - Dato : 19070525
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Arbejdsmænd, løn. Der er ingen arbejdere, der skal have midlertidigt løntillæg, da de er blevet lovet lønforhøjelse, de tilsammen skal være højere end den hidtidige dagløn på 3 kr. og løntillægget tilsammen.

Mpr nr. A059025 - - Dato : 19070808
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opsyn, løn. I skrivelse af 2. juli då. har justitsministeriet approberet af lønningerne til ugifte opsynspersonale fra 1. juli då. fastsættes således: mandlige opsyn 300 kr. stigende med 10-20 til 350 kr.* kvindelige opsyn225 stigende hvert år med 10-10-15 kr. til 260 kr. Merudgiften søges tillægsbevilliget.

Mpr nr. A059002 - - Dato : 19071107
Forfatter:Marius Knudsen, firma
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Brevveksling med firmaet Marius Knudsen i Odense vedrørende vandforsyning og ny boring

Mpr nr. A059022 - - Dato : 19081229
Forfatter:og Sardemann, Jensen
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Lynafleder. Vi tillader os herved at meddele, at vi i henhold til den ærede direktions ønske har ladet udføre de projekterede lynaflederanlæg efter netsystemet.. Jensen og Sardemann, Århus.