Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 58 poster med søgeordet: A060
Mpr nr. A060039 - - Dato : 19070105
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Justitsministeriet tillader Hallager en udenlandsrejse fra den 3. til 12. maj 1907

Mpr nr. A060050 - - Dato : 19070117
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Man fremsender en høstgildesang og 2 koncert programmer fremstillet i anstaltens trykkeri til Universitets Biblioteket, Statsbiblioteket og det Kgl. Bibliotek

Mpr nr. A060044 - - Dato : 19070124
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Hallager har foreslået, at Årsberetningererne fra de forskellige anstalter skal gøres ensartede, hvorfor man søger at afstemme sprogbrugen i diagnoser m.v.

Mpr nr. A060057 - - Dato : 19070201
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Vedtægt og instruks for plejeanstalten i Dalstrup. mappe 843

Mpr nr. A060052 - - Dato : 19070204
Forfatter:Pedersen, Abelone Marie Jacobsen, Ane Marie Andersen, f. Møller, Johanne Martine Jensen
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoverflytning. 3 kvindepladser for rolige ikke udbrydende pt. kan belægges. 2631 176/75 Abelone Marie Pedersen 7133 135/05 Ane Marie Andersen, f.Jacobsen 7382 195/06 Johanne Matine Jensen Møller

Mpr nr. A060047 - - Dato : 19070219
Forfatter:Schmidt, H N, kandidat Pedersen, Regine, kandidat vikar Hallager, overlæge
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. H. N. Schmidt er ansat som kandidat fra 1 marts men har allerede gjort tjeneste i Middelfart, hvorfor han gerne vil fritages for turnustjeneste i Jyske Asyl, i stedet stiller han med Regine Pedersen som vikar, hvilket godkendes af ovl Hallager.

Mpr nr. A060046 - - Dato : 19070313
Forfatter:Nielsen, Henriette, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske, Henriette Nielsen vikarierer for frk. Gregersen på afd. L, men da der bliver en plads ledig på M søger hun stillingen og bliver antaget med en løn af 400 kr. stigende med 50 kr. for hvert 3. års tjeneste til 500 kr. og fri station i 2den klasse

Mpr nr. A060045 - - Dato : 19070316
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Stempelafgift. Bemyndigelse til indkøb af stempelmærker. Meddelelse om ophør med anvendelse af stempelafgifter ved kautionspapirers oprettelse

Mpr nr. A060058 - - Dato : 19070321
Forfatter:Hallager Friedenreich, S, lægekandidat
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Observation. Kære Hallager. Ville De i anledning af en difference jeg har med kriminalretten, vise mig den tjeneste* at sige mig - helst på dette stykke papir -, om De i de erklæringer De afgiver om observationspatienter til retterne, kun støtter Dem på, hvad der er oplyst ved forhør, eller om De også støtter Dem på oplysninger, De selv har indhentet hos slægtninge af observanden. Friedenreich. Kære Friedenreich. Når jeg til brug ved min erklæring om en observationspatient ønsker yderligere oplysninger foruden dem, der findes i akterne (hvad meget hyppigt er tilfældet ) plejer jeg at skrive til den ret, der har foranlediget indlæggelsen til observation og bede den forskaffe mig oplysningerne. Når jeg ad anden vej, f.eks. gennem observandens slægtninge, får oplysninger, der forekommer mig at have betydning for bedømmelsen af tilfældet, anfører jeg i min erklæring hvorfra jeg har mine oplysninger, samt hvorvidt og hvorfor jeg anser dem for pålidelige. Så kan retten jo selv bedømme hvor megen vægt den vil lægge på disse oplysninger og de på dem hvilende slutninger. Hallager Mappe 849

Mpr nr. A060049 - - Dato : 19070321
Forfatter:Hermansen, Jacob Liisberg, enkefru
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Jacob Hermansen, der er nabo til anstalten klager over, at den åbne kloakledning, der leder vand fra enkefru Liisbergs ejendom forbi anstalten og Hermansens hus i en åben grøft lugter. Der bliver klaget til sundhedskommissionen, der giver Hermansen medhold. De tre lodsejere enes om hver at betale en trediedel af omkostningerne ved nedlægning af rør i grøften.

Mpr nr. A060043 - - Dato : 19070409
Forfatter:Elmquist, læge Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Andragende til justitsministeren fra læge Elmquist om tilskud til en udenlandsrejse, hvor han kan studere plejeanstalter som Salstrup samt anbefaling fra Hallager der roser den praktiserende læges indsats

Mpr nr. A060042 - - Dato : 19070410
Forfatter:Hallager Knudsen
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Da anst. har afstået en strimmel jord langs vejen, er fører fra Rolighed til villabyen, fordi sognerådet.. at ville anvende denne jordstrimmel til gangsti, mener direktionen at være berettiget til at fordre, at denne gangsti skal anlægges. Man skal altså tillade sig at anmode det ærede sogneråd om snarest mulig at lade den nævnte gangsti anlægge og lade de små pæle fjerne, som gør det farligt at færdes på vejen i mørke. Hallager Knudsen

Mpr nr. A060048 - - Dato : 19070415
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsulykker. På foranledning af en ulykke sket under opførelsen af et vandtårn i Oringe, indskærpes at der i entrepriserne skal være sikkerhed for, at arbejdere er ulykkesforsikret i forbindelse med byggerier ved sindssygevæsnet

Mpr nr. A060041 - - Dato : 19070424
Forfatter:Mortensen, Jens Christian, pt Grønfeldt, Maren Jensen, opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Faderskabssag. Jens Christian Mortensen har udsagt, at han kun kender barnemoderen Maren Jensen Grønfeldt, fra sindssygeanstalten. Overlægen svarer, at begge har været på anstalten i avlingstiden. Han var indlagt som pt hun var opsyn

Mpr nr. A060040 - - Dato : 19070424
Forfatter:Jensen, Agnus, madl opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Opsyn død. Agnus Jensen, madl opsyn er død. Hans klædeskab og kuffert med tøj, såvel som den resterende løn afleveres til hans far, Johannes Fisker, Salten pr Brædstrup. Hasle herreds kontor underrettes om dødsfaldet

Mpr nr. A060037 - - Dato : 19070430
Forfatter:Røder, A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. A. Røder ansættes som kandidat fra den 1. juni.

Mpr nr. A060038 - - Dato : 19070430
Forfatter:Posten, Jyllands
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Avis. Ved at returnere medfølgende fra postkontoret modtagne skrivelse af 25. ds skal jeg meddele, at Jyllands Posten i den sidste tid stadig afleveres til plejemoderen på anstalten

Mpr nr. A060035 - - Dato : 19070522
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Daglønnede arbejdere får lønforhøjelse til 3 kr. daglig. Samtidig bortfalder tidligere løntillæg. Skrædderen får lønforhøjelse til 2,50 kr. daglig, senere en forhøjelse til 3 kr. Ligeledes bortfalder tidligere løntillæg

Mpr nr. A060033 - - Dato : 19070524
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Der ydes bevilling til rottebekæmpelse, men man er ikke interesseret i tilskud til anstalten, da man ikke har problemer af den slags.

Mpr nr. A060032 - - Dato : 19070524
Forfatter:Larsen, revisor
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret og hr. revisor Larsen at der fra den 1. ds. fremtidig vil være beregne til havregrød, der gives til syge- og ekstraplejen: 10 kv havregryn 1/2 pot mælk og til kaffe på 3die forplejningsklasse 1/30 pot fløde 3,1 kv sukker 2 kv kaffe 1 løvetand

Mpr nr. A060029 - - Dato : 19070619
Forfatter:Rasmussen, Hans, tidl opsyn Hauerbech, grosserer Christensen, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anklaget tidl opsyn. Den her for uterlighed sigtede Hans Rasmussen født den 27. august 1873 i København har forklaret, at han har været ansat som opsynsmand på Århus Sindssygehospital fra 1. maj 1901 til 1. november 1903 eller 04. Jeg skal tjenestilig bede mig meddelt af hvilken grund den pågældende fik sin afsked fra ærede anstalt, samt om man har mærket noget til at sigtede har udvist uterlighed eller usædelig adfærd. Hans Rasmussen har været ansat ved herværende anstalt fra 1. september 1899 til 1. april 1901 og har i den tid efter, hvad der oplyst ikke begået noget ulovligt. Han var fæstet til 1. maj 1901, men fik lov til at rejse en måned før, for at tiltræde en plads som lagerkarl hos en grosserer Hauerbech i København. Året efter besøgte han en opsynsmand ved navn Christensen, som endnu tjener her og fortalte ham at han havde købt Nej Mølle ved Århus og havde haft store udbetalinger, om ikke Christensen kunne låne ham 500 kr., hvilke han nogle dage efter fik, men siden betalt tilbage

Mpr nr. A060031 - - Dato : 19070621
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Der forfattes en ny direktionsattest til regnskabet. Denne medfølger og bevidner bogholderens oplysninger, der altså bliver afgivet på direktionens ansvar

Mpr nr. A060027 - - Dato : 19070622
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Optagelsesbetingelser. Til brug for Medicinsk Årbog udbeder man sig oplysninger om regler for indlæggelse af ptt. der har interesse for den praktiserende læge. "De ønskede oplysninger findes i vedlagte underretning. Dog kan det måske være rigtigt at gøre lægerne opmærksom på, at anstalten ikke afhenter ptt ved jernbanestationen eller på anden måde assisterer ved en indlæggelse. Overlægen eller i hans forfald reservelægen ved SVÅ kan ringes op i telefonen (Århus 702) søgnedage 1-2, oplysninger om pt gives kun når overlægen i forvejen har modtaget en skriftlig tilladelse fra rette vedkommende. Oplysninger om pt gives kun den nærmeste pårørende eller værge.

Mpr nr. A060030 - - Dato : 19070702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Opsyn, løn. Der er forslået lønforhøjelse til det mandlige og kvindelige opsynspersonale. Mænd 300 på tre år stigende til 350 kr. (15-15-20). Kvinder 225 på 3 år til 260 kr. (10-10-15). Bevilliges indtil videre og sættes på finansloven.

Mpr nr. A060028 - - Dato : 19070703
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt fremsendes tjenstligt 1 eksemplar af det i anstaltens trykkeri i forrige halvår trykte teaterprogram. Hallager. Universitets bibliotek, Statsbiblioteket, Det Kgl. Bibliotek.

Mpr nr. A060055 - - Dato : 19070705
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Liste over hvem årsberetningen 1906 er, sendt til Mappe 833

Mpr nr. A060034 - - Dato : 19070710
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bilag vedrørende lønforhøjelser og forslag til pensionslov for embeds- og bestillingsmænd ved statens sindssygehospitaler og straffeanstalter.

Mpr nr. A060025 - - Dato : 19070713
Forfatter:Jørgensen, Gustav, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kandidat Gustav Jørgensen ansættes fra 1. september.

Mpr nr. A060026 - - Dato : 19070725
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Anstalten på Kleppen, Island. Brevveksling vedr. betaling af nogle varer som man har modtaget fra Munchen

Mpr nr. A060024 - - Dato : 19070730
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Ved at tilbagesende vedlagte 8 aktstykker i anledning af hvilke J M udbeder sig direktionens ytringer skal man meddele at anstalten ikke råder over ledige pladser på kvindesiden og altså ikke kan modtage nogle af de i Sakskøbing anstalten forplejede chronisk sindssyge kvinder fra Jylland. På mandesiden er der ganske vist plads på den for rolige arbejdende pt bestemte afdeling. et mindre antal pt, der passer på disse afd. vil derfor kunne modtages. Man spørger om hvorvidt pt på mandssiden er skikkede til overførsel på Plejehjemmet Dalstrup, hvor der kan indrettes 10 pladser.

Mpr nr. A060023 - - Dato : 19070802
Forfatter:Rentzmann Nielsen, Peder, gårdejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Direktionsmedlem. At justitsministeriet efter modtagelsen af direktionens skrivelse af 9. marts d.å. under dags dato i medfør af 6 I fællesregulativet for statens sindssygeanstalter af 3. november 1888 har beskikket landstingsmand, gårdejer Peder Nielsen af Lisbjerg Terp til at indtræde som medlem af direktionen for sindssygeanstalten ved Århus, det skal man meddele til efterretning. Rentzmann.

Mpr nr. A060017 - - Dato : 19070806
Forfatter:Gregersen, sygeplejerske Olsen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Det meddeles herved, at De i henhold til Deres ansøgning er antaget som sygeplejerske her ved anstalten fra 1. september d.aa. at regne mod en årlig løn af 400 kr. der stiger med 50 kr. for hver tredie års tjeneste, indtil 500 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse og med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid 2 måneder. De anmodes om fra 1. september d.a. at stille en vikar for deres midlertidige tjeneste her ved anstalten for sygeplejerske Gregersen. Sygeplejerske frøken Olsen, sindssygeanstalten

Mpr nr. A060016 - - Dato : 19070810
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Undvigelse. Da der ikke her til kontoret men kun til politistationen i Ørum er sket anmeldelse om at der for nylig er undvegen en sindssyg person fra Dalstrup Plejehjem, skal man tjenstligt bede overlægen foranledige, at der i lignende tilfælde for fremtiden sker anmeldelse direkte her til kontoret. By-og herredskontoret i Grenaa.

Mpr nr. A060014 - - Dato : 19070823
Forfatter:Hallager Knudsen Larsen, revisor
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Til klipfisk på 3die forplejningsklasse måder til .. portion i stedet for 45,7 kv smør fremtidig anvendes 1,6 kv hvedemel og 1,6 kv margarine. Hallager Knudsen. Til revisor Larsen og kontoret

Mpr nr. A060013 - - Dato : 19070823
Forfatter:Hallager Knudzen Nationalbanken
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Banksager. Såvel ved kvittering af check fra Nationalbanken på statstilskud som ved udstedelse af check til sindssyge anstaltens forvalter og kasserer på de i bankkontoret i Århus indestående, anstalten tilhørende beløb, er det tilstrækkeligt at checken underskrives på direktionens vegne enten af overlægen eller i hans forfald af den af anstaltens andre direktører. For bogføringens skyld skal checken bære påtegning om at være noteret i anstaltens bogholderi. Til Nationalbankens kontor fra Hallager og Knudzen

Mpr nr. A060012 - - Dato : 19070829
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Overlæge Hallager får tilladelse til en udenlandsrejse i perioden 1. til 30. september 1907

Mpr nr. A060018 - - Dato : 19070831
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1908 ti 31. marts 1909 beregnet efter et patienttal på 530.

Mpr nr. A060011 - - Dato : 19070905
Forfatter:Hammer, Niels Munk Jensen, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver ledig den 1. oktober den lønnes med 100 kr. mdl. og fri station. Ansat bliver Niels Munk Jensen Hammer. Avis med annonce.

Mpr nr. A060010 - - Dato : 19070999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Trykt anmodning om rettelser til statshåndbogen for 1907

Mpr nr. A060009 - - Dato : 19071005
Forfatter:Nielsen, Lars Hallager Knudsen, sagfører Westesen, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Værge. I anledning af deres bemærkninger af 18. september d.å. til papirerne for de indlagte patienter nr. 7548-7600 skal jeg gøre opmærksom på, at det ved begæring om patienters optagelse ikke tidligere har været forlangt, at vedkommende værge skulle godtgøre sit værgemål, vide papirne for de indlagte patienter 7546, fru Westesen af Århus nr. 7463, Lars Nielsen af Overhornbæk, m.fl. tilfælde. For så vidt De formener, at vi fremtidig bør sikre os i slige tilfælde udbeder jeg mig Deres meddelelse herom. Til sagfører Knudsen fra Hallager.

Mpr nr. A060008 - - Dato : 19071015
Forfatter:Horn, O, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. O. Horn er indstillet til kandidat fra 1. december.

Mpr nr. A060056 - - Dato : 19071024
Forfatter:DSB
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Gangbro. DSB indvilliger i at opsætte en gangbro over jernbanen. Bilag vedrørende opsætning af et elektrisk kabel over gangbroen Mappe 836

Mpr nr. A060020 - - Dato : 19071028
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Oversigt over lønningsforslag og tillæg for alle medarbejdere og pensionister

Mpr nr. A060015 - - Dato : 19071121
Forfatter:Hallager Knudsen Brandforsikringsfonden, Stats
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. I henhold til vedtægt for Stats Brandforsikringsfonden af 20. april 1906 s 7 fremsendes hoslagt en vurderingsforretning med tilhørende situationsplan over de indeværende finansår opførte nybygninger ved sindssygeanstalten i Århus. Hallager Knudsen Tilhørende liste med værdioverslag.

Mpr nr. A060006 - - Dato : 19071126
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Folketingets finansudvalg ønsker oplyst hvor mange pt, der er afvist i 1906. 9 md og 65 kv Bemærk der er mange kvinder blandt de afviste.

Mpr nr. A060053 - - Dato : 19071128
Forfatter:Nielsen, Ane
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri. En pige Ane Nielsen er arresteret i Ribe for tyveri af penge fra medansatte på åndssvageanstalten der. Hun er fundet i besiddelse af nogle skruer, der anvendes til lukning af spændetrøjer, som hun angiver tilhører anstalten i Århus, og som hun ikke har fundet det rimeligt at tilbagesende. Man bekræfter at hun har arbejdet på anstalten, men hun var så svagt begavet, at hun ikke kunne bruges som opsyn, hvor for hun blev afskediget. Hun var ansat på Md. I 1. maj - 1. nov. 1903 Mappe 827

Mpr nr. A060005 - - Dato : 19071202
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sygekassebetaling. Centralforeningen af sygekasser i Odense fremkommer med besværing over, at sygekasserne i Middelfart afkræves betaling for samtlige udgifter i forbindelse med deres medlemmer indlæggelse på sindssygeanstalten i Middelfart.

Mpr nr. A060054 - - Dato : 19071204
Forfatter:Jørgensen, Geert, præst Christensen, førstelærer kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. Klage fra præsten Geert Jørgensen, over at kirkesangeren førstelærer Christensen, har opført sig usømmeligt under altergangen. Direktionen giver ham en næse. Mappe 827.

Mpr nr. A060003 - - Dato : 19071211
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Ukendt. Følgebrev uden indhold.

Mpr nr. A060002 - - Dato : 19071217
Forfatter:Friis den Anden af Sverige Majestæt, Kong Oskar
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Bisættelse. I anledning af Hans Majestæt Kong Oskar den Anden af Sverige bisættelse den 19. ds. skal man i overensstemmelse med derom afgiven allerhøjeste resolution anmode direktionen om at foranledige, at flaget hejses på Århus Sindssygeanstalt den nævnte dag og sættes på halv stang under selve bisættelsen fra kl. 11 formiddag til kl. 1 eftermiddag. Friis

Mpr nr. A060004 - - Dato : 19071219
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Prisstigninger. Brev vedrørende prisstigninger og forbedringer af forholdene på Råmosegård og Dalstrup.

Mpr nr. A060022 - - Dato : 19079999
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Der er siden 1898 bygget: 1 svinesti 6000 kr. 1 desinfetonshus 4500 kr. 1 filttelt 6000 kr. 1 røgterbolig med udhus 4000 kr. 1 kuskebolig 7000 kr. 4 opsynshuse a 8500 kr. 34000 kr. 1 gymnastikhus 7000 kr. drivhus og vinhus 2500 kr. 1 smedie 2200 kr. 1 etage på vaskeriet 22000 kr. Der ønskes opført et hus til to familier.

Mpr nr. A060051 - - Dato : 19079999
Forfatter:Hastrup, O, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartnerassistent. O Hastrup ansættes som gartnerass. Han får 450 kr. årlig, fra 1. april 1907. Lønnen stiger med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste til 600 kr. samt fri station på 2den klasse. Gensidig opsigelse på 3 måneder. Giftermålsandragende 1914, familiebolig 1918 opsigelse 1908

Mpr nr. A060021 - - Dato : 19080102
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Skematisk oversigt over overlægernes og samtlige funktionærers indtægter således som de for tiden er, og således som de foreslås fra 1. april 1908 i sindssygeanstalten i Århus. Udarbejdet på opfordring af ministeriet som bilag til budgettet.

Mpr nr. A060007 - - Dato : 19080609
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Altergang. Hospitaler m.v. hvor der foreligger smittefare ved brug af fælles alterkalk har fået tilladelse til at anvende særkalke ved uddelingen af altervinen. Dette ønskes også på sindssygeanstalten.

Mpr nr. A060036 - - Dato : 19080610
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Ved ombygning er der skaffet plads til yderligere 10 mandlige pt. Da anstalten for tiden ikke kan udnytte denne udvidelse foreslås 10 rolige og renlige pt fra Saxkøbing sindssygeanstalt overført hertil selv om de ikke er hjemmehørende i Jylland eller på Fyn, der er anstaltens egentlige optagelsesområde. Læge Elmquist attesterer ombygningen og ministeriet billiger overflytningen.

Mpr nr. A060019 - - Dato : 19080812
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Frederiks hospital sørger ikke længere for turnuskandidater, hvorfor man ikke længere kan regne med kandidater til en løn af 66,66 kr., man søger derfor bevilling til for fremtiden at udbetale 100 kr. månedlig til kandidaterne. Endvidere søges løn 225,00 kr. til en opsynspige og tillæg til avls og kælderkarl 300 kr. Man søger tillægsbevilling til udbedring af svampeskader på kloset bygningerne. I stedet for træbjælker skal der opsættes jernbjælker.

Mpr nr. A060001 - - Dato : 19130524
Forfatter:Jørgensen, Søren, badebetjent og baber
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Badebetjent og barber. Søren Jørgensen er afskediget med pension fra 1. juli d. å.