Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 51 poster med søgeordet: A062
Mpr nr. A062042 - - Dato : 19080114
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Oversigt over bygningsarbejder 1901-1905.

Mpr nr. A062038 - - Dato : 19080115
Forfatter:Topsøe, Torben, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Torben Topsøe er ansat som kandidat fra 1. marts. Han ansøger om tilladelse til at stille en vikar den første måned, men får afslag.

Mpr nr. A062039 - - Dato : 19080122
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Til Det kongelige Bibliotek og universitets biblioteket fremsendes eksemplarer af tryksager fremstillet på anstaltens trykkeri.

Mpr nr. A062048 - - Dato : 19080128
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelser. Undertegnede anmoder herved herr forvalter om at få vort begravelseshonorar forhøjet fra 1 til 2 kr. for hver ligbærer. bevilliges af direktionen. mappe 830

Mpr nr. A062036 - - Dato : 19080206
Forfatter:Frk Kohl, overopsynsdame
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Overførsel til Viborg. Man har modtaget lægeoplysninger for tre kvinder, der kan oversendes under ledsagelse af overopsynsdame frk. Kohl den 8 februar 1908. Tøj fortegnelse og kvittering herfor modtages af overopsynsdamen

Mpr nr. A062037 - - Dato : 19080211
Forfatter:Christensen, Chr Herrstrøm
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Bogholder, kontorassistent. Chr. Christensen søger om tilladelse til at søge stillingen som kæmner i Vejlby sogn. Dette bliver ham nægtet, da hans arbejdstid vil falde sammen med anstaltens kontortid, og man vil ikke bevillige Herrstrøm en ekstra medhjælp.

Mpr nr. A062034 - - Dato : 19080219
Forfatter:Kampmann, bygningsinspektør arkitekt Jørgensen, stadsingeniør Quistgaard, hofjægermester Nielsen, P. landstingsmand Jensen, ingeniør Knudsen, sagfører
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Dilletantkommedie. Til dilletantkommedie på salen søndagen den 23 ds. kl. 7 og til påfølgende spisning og bal har jeg på anstaltens vegne den fornøjelse at indbyde: Herr bygningsinspektør arkitekt Kampmann med frue, herr stadsingeniør Jørgensen med datter, herr hofjægermester Quistgaard med frue og datter, herr landstingsmand P. Nielsen med frue, herr ingeniør Jensen, herr sagfører Knudsen med frue.

Mpr nr. A062031 - - Dato : 19080310
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, opsyn. Direktionen indfører efter ansøgning, at man udbetaler løn hver måned den 12', eller hvis denne dag er helligdag, den næstfølgende søgnedag efter hvert hele års tjeneste

Mpr nr. A062035 - - Dato : 19080311
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pladsforhold. En udtalelse fra fire anstalter vedr. pladsforholdene. Man har måttet lave ventelister for patienter der har ret til hurtig optagelse. NB Hallager understreger, at det ikke alene er sygdommens varighed, der er afgørende for om der er helbredelseschancer, der skal være plads til optagelse af alle patienter, hvor udsigten til helbredelse er god. De urolige afdelinger i Århus er overbelagte, fordi anstalten i Viborg ikke ønsker at modtage voldsomme ptt, mens de rolige afdelinger har plads, fordi sådanne ptt dels kan overføres til Viborg, dels kan overføres til Dalstrup.

Mpr nr. A062030 - - Dato : 19080312
Forfatter:Friedenreich, professor Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Kongres. Der skal holdes en kongres i Wien vedr. sindssygeanstalters forhold og professor Friednreich og Hallager er de danske medlemmer af en international komite, der skal aflægge beretning her. I den anledning søger Hallager om bevilling fra justitsministeriet på 400 kr. til opholdet, da han ikke for tiden har råd til selv at betale omkostningerne. Der foreligger intet om at det er bevilget

Mpr nr. A062032 - - Dato : 19080319
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ed. I forbindelse med et lovforslag om at edsaflæggelse ved tiltrædelse af offentlige stillinger skal afløses af højtidelige forsikringer, udbeder justitsministeriet sig meddelt, hvem der aflægger en sådan ed på anstalten. Anstalten svarer, at det kun er overlægen, de andre direktører eller ansatte aflægger intet løfte

Mpr nr. A062028 - - Dato : 19080323
Forfatter:Andersen, Sophie, kaldet Holmstrøm, enke Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedr. personale. Enke Sophie Andersen (kaldet Holmstrøm) har bedt om en udtalelse gennem en sagfører, så vidt jeg kan læse drejer det sig om indfødsret. Hallager underskriver en erklæring om, hvor længe hun har tjent og at hun ikke har gjort noget uhæderligt.

Mpr nr. A062029 - - Dato : 19080324
Forfatter:Mauritzen, Mouritz Jensen og dennes hustru
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Udvalget for fattigvæsnet i Århus skriver til anstalten og anmoder om, at Mourizt Jensen Mauritzens hustru kan blive optaget på anstalten. Udvalget vil betale, da pågældende er syg og intet ejer. Man svarer far hospitalet, at der for tiden er ugunstigt at optage flere, men henviser i øvrigt til Vordingborg eller ventelisten. På sagen er noteret at læge oplysninger er tilbageleveret i lukket kuvert. Vedligger en fuldmagt til indlæggelse af kvinden

Mpr nr. A062023 - - Dato : 19080326
Forfatter:Zimmermann
Emnegruppe: Administration

Tekst:


Mpr nr. A062027 - - Dato : 19080331
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Priser vedrørende begravelser af uformuende patienter i perioden 1908-17. Håndværkerne ved hospitalet er ligbærere og lønnes herfor.

Mpr nr. A062033 - - Dato : 19080409
Forfatter:Nielsen, Bertel, opsynsmand Kjær, overopsyn Rasmussen, opsynsmand
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri og underslæb. Opsynsmand Bertel Nielsen bortgår fra sin plads efterladende sine nøgler på bordet i sit værelse. Det påstås, at han har et par underbukser og sokker på som tilhører anstalten og ligeledes, at han har lånt penge af sine kammerater, som ikke er tilbagebetalt. Politiet finder det er rigtigt at han har lånt penge af sine kammerater, men han har ikke ville rejse fra sin gæld. Han påstår at tøjet er bragt tilbage til anstalten, hvortil han har haft adgang gennem en sideindgang. Overopsyn Kjær og opsynsmand Rasmusssen betvivler rigtigheden af hans udtalelser

Mpr nr. A062024 - - Dato : 19080412
Forfatter:Olivarius, C de Fine, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. C. de Fine Olivarius er ansat som kandidat fra 1. juni 1908.

Mpr nr. A062022 - - Dato : 19080429
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Overlæge Hallager tillades at foretage en udenlandsrejse i tiden 3. til 23. april 1908 begge dage inclusive mod reservelægen varetager hans embede

Mpr nr. A062025 - - Dato : 19080504
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. I henhold til fællesregulativet s8 er reservelægen ansat for en periode af 3 år, dette ønsker anstalten modificeret således, at han kan opsiges med et halvt års varsel ligesom andre funktionærer. Brevet er underskrevet af overlægerne i Viborg, Vordingborg og Middelfart samt Århus.

Mpr nr. A062026 - - Dato : 19080509
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Anstalten meddeler justitsministeriet, at man ikke længere kan få turnuskandidater fra Frederiks Hospital, og at det vil være vanskeligt at skaffe en fast kandidat for 66,66 kr. mdl, derfor ønsker man lønnen til en ekstra kandidat sat op fra 800 kr. til 1200 kr. om året. Hvilket bliver bevilget.

Mpr nr. A062021 - - Dato : 19080530
Forfatter:Vogel, Ove, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. I henhold til Deres ansøgning af 13 ds ansættes De herved som lægekandidat ved sindssygeanstalten fra 1ste juli d å at regne med en månedlig løn af 100 kr. og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. Hr. stud. med. Ove Vogel, Carolinesvej 22, Hellerup.

Mpr nr. A062020 - - Dato : 19080611
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Lægeforeningens bureau meddeler, at man har en kandidat, der er villig til at gøre tjeneste på et sindssygehospital fra juli til september. Hallager meddeler at alle pladser er besat i det pågældende tidsrum.

Mpr nr. A062018 - - Dato : 19080622
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Man tillader sig herved at anmode Dem om godhedsfuldt at ville meddele, hvor lang tids ferie årlig, der er fastslået for overlægen ved sindssygeanstalten, og hvor lang ferie de ved anstalten ansatte funktionærer har krav på. Hvis der eksisterer et regulativ for anstalten, hvori gældende bestemmelser måtte forefindes, vil man være Dem særdeles forbunden for tilsendelsen af et eksemplar heraf. Statsanstaltens overlæge får årlig 600 kr... forpligtelse til at være borte 4 af 6 uger fra .. embede. De fast ansatte læger, overopsyn og sygeplejersker kan, når de ønsker det (hvad de næsten altid gør) få 4 ugers ferie om året. Denne ferie er ikke fastsat ved noget regulativ. For de øvrige funktionærers vedkommende er ferielængden fastsat ved regulativ eller sædvane. Hallager

Mpr nr. A062017 - - Dato : 19080627
Forfatter:Rosekranz, Baronesse Marie Nielsen, Fru Louise Hallager
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Arv. Disse liner fremkommer for at udbede mig et sølvuhr som Baronesse Marie Rosenkranz havde betænkt mig efter sin død. Beder jeg mig omgående tilsendt. Med agtelse. Fru Louise Nielsen, Helgesvej 4, 4.sal, København F. I en i går modtaget udateret skrivelse udbeder de dem omgående til sendt et sølvuhr...Baronesse Marie Rosenkranz havde tiltænkt mig efter sin død. Jeg .. i den anledning meddele Dem, at det et sølvur som Baronesse R efterlod sig, blev solgt ved offentlig auktion...på anstalten vides noget om, at hun havde betænkt nogen dette ur. Hallager

Mpr nr. A062007 - - Dato : 19080704
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Tilbud om indlæggelse af centralanlæg med 12 ledninger. 1421 kr.

Mpr nr. A062005 - - Dato : 19080706
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Primært forslag til ny avlsgård. Indretning af bibliotek og laboratorium i den gamle kontorBygnings ene halvdel. Der skal desuden bygges boliger for gifte opsyn. Forslag til arbejder for 80.000 kr., der kan fordeles over 2 finansår.

Mpr nr. A062006 - - Dato : 19080707
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Fornyelse af materielhuset til gartnere. Bygninger.

Mpr nr. A062003 - - Dato : 19080708
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Bespisningsbudget for 1909-10

Mpr nr. A062016 - - Dato : 19080714
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Meddelelse til Statsbiblioteket, Universitetsbiblioteket og Det Kgl. Bibliotek om, at man fremsender teater og koncertprogrammer for 1. halvår 1908.

Mpr nr. A062004 - - Dato : 19080718
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til ekstraordinære bygningsarbejder 1909-10.

Mpr nr. A062051 - - Dato : 19080723
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Landsudstilling. Liste over udstillede genstande m.v. samt program for udstillingen. Mappe 852.

Mpr nr. A062014 - - Dato : 19080723
Forfatter:Hallager, F, overlæge Hansen, F
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forespørgsel. Hr., F. Hansen. Der findes ikke her på anstalten nogen ung pige ved navn, Frederikke, der søger en mand ved navn Roesdahl. Idet jeg sender Dem vedlagte kort tilbage skal jeg tillade mig at gøre Dem opmærksom på, at det ikke alene er mindre heldigt, men vist nok ikke engang tilladeligt at skrive sådanne ting, som De omtaler, på et åbent brevkort. F. Hallager. Hvad brevet handler om vides ikke, men det er sjældent Hallager løfter den moralske pegefinger så højt som her

Mpr nr. A062008 - - Dato : 19080728
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tegninger omfattende den gamle kontorbygning, værkstedsbygning og det nuværende lager (forsamlingssalen). Planerne er formentlig ikke alle gennemførte, da der ingen dør er i gavlen på det nuværende cytogenetisk laboratorium. Denne dør stammer formentlig fra 1862, da udbygningen af hospitalet stod færdigt, jfr. håndsmedede søm i dørkarmen.

Mpr nr. A062013 - - Dato : 19080729
Forfatter:Qwist, Svend
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. En Svend Qwist ansøger om en plads, men der er ingen ledig.

Mpr nr. A062015 - - Dato : 19080804
Forfatter:Saggau, Carl, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads besættes med Carl Saggau, der senere nedsætter sig som praktiserende læge (1911). Han tiltræder 1. september. Løn 100 kr./md og fri station.

Mpr nr. A062002 - - Dato : 19080811
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1ste april 1909 til 31te marts 1910 beregnet efter et patienttal på 530.

Mpr nr. A062010 - - Dato : 19080907
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Tilbud til varmeborde dampledning etc.

Mpr nr. A062019 - - Dato : 19080921
Forfatter:Hallager Robertson, Ford McRae
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Dementica paralytica subs. dementia paretica. Brevveksling mellem Hallager og Seruminstituttet vedrørende fremstilling af serum og vaccine til behandling af syfilis og dementica paretica. Han nævner, at han har været i Edinburgh hos Ford Robertson og McRae og studere deres behandling. Behandlingen er allerede startet på anstalten, men man ønsker instituttets medhjælp til fremstilling af serum og vaccine. På grund af mandskabsmangel er instituttet først i stand til at hjælpe om to måneder. Se vedlagte kopi af Hallagers artikel i Ugeskrift for Læger, 1908. Bemærk at den generelle følgevirkning af stoffet er temperaturstigning.

Mpr nr. A062012 - - Dato : 19080922
Forfatter:Hallager Nielsen, P
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Oldfrue. I Henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som oldfrue ved sindssygeanstalten fra 1ste december då., at regne med en årlig løn af 900 kr., stigende efter hver treidie års tjeneste med 100 kr. til 1200 kr. samt fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse. For så vidt oldfruepladsen skulle blive ledig til 1ste november då. ansættes De som oldfrue fra denne dato med de nævnte vilkår. De antages med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 6 måneder, og De er pligtig til at følge den instruks for Deres gerning, som vil blive overleveret Dem. Hallager P. Nielsen.

Mpr nr. A062041 - - Dato : 19081019
Forfatter:Vinten, Ejnar, kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. Ejnar Vinten ansættes som kirkesanger ved anstaltens kirke.

Mpr nr. A062050 - - Dato : 19081028
Forfatter:Lund, A
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Forslag til retter for I og II klasse fra A. Lund

Mpr nr. A062044 - - Dato : 19081119
Forfatter:Rasmussen, Johanne Kristine, opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tyendeforligsmægling. Johanne Kristine Rasmussen er bortgået fra sin plads som opsyn, man ønsker et eksempel, hvorfor hun ønskes straffet. Mappe 827

Mpr nr. A062045 - - Dato : 19081121
Forfatter:Rasmussen, Johanne Kirstine, opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forligsmægling. Johanne Kirstine Rasmussen er bortgået fra pladsen, man ønsker hende dømt til at tilbagebetale halvdelen af lønnen 112,50 kr. samt en bøde efter tyendeloven samt sagens omkostninger. Mappe 827

Mpr nr. A062043 - - Dato : 19081121
Forfatter:Rasmussen, Johanne Kirstine, opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tyendeforligsmægler. Johanne Kirstine Rasmussen er fæstet fra 1. nov. 1908 til 1. nov. 1909 som opsyn, men er gået fra pladsen. Hun og hendes værge indkaldes til forligsmøde. Mappe 827

Mpr nr. A062052 - - Dato : 19081124
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Budget til ny avlsgård, der ikke blev bevilget. mappe 855.

Mpr nr. A062046 - - Dato : 19081124
Forfatter:Rasmussen, Johanne Kirstine, tjenestepige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tyendeforligsmægling. Vedr. klage over tjeneste pige Johanne Kirstine Rasmussen. Mappe 827

Mpr nr. A062001 - - Dato : 19089999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Bygninger. Forslag til lønforandring for kategorier på anstalten. Forslag til bygning, vedlagt tegning af nyt depot til Mds. D.

Mpr nr. A062040 - - Dato : 19090108
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Indlagt liste over hvem den er sendt til samt koncept til årsberetningen

Mpr nr. A062009 - - Dato : 19090202
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Forvalter, løn. Ved at fremsende vedlagte andragende fra anstaltens forvalter skal direktionen udtale, at den ikke ville være fremkommet med eller have anbefalet noget andragende om lønningsforbedring under de nuværende forhold, hvis der ikke på budgetforslaget var optaget en forhøjelse af forvalterens løn på Middelfartanstalten. Da det ved sidst opnåede lønningsforbedring for anstaltens personale var en forudsætning, at der så vidt mulig skulle opnås ensartethed, og da direktionen ikke kan erkende at Århus anstaltens forvalter har mindre arbejde end Middelfartanstaltens eller udfører det mindre godt, skal man tillade sig at anbefale, at han også fremdeles lønnes ligesom forvalteren på Middelfart.

Mpr nr. A062047 - - Dato : 19090218
Forfatter:A, Lund Lund, Tetzen
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Skel. A. Lund har set at Tetzen Lund har skåret et hegn, der tilhører anstalten ned og kræver direktionens indgreb. Mappe 827

Mpr nr. A062011 - - Dato : 19090524
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forskellige papirer vedr. budget. Udbetalinges- kvitteringer etc..

Mpr nr. A062049 - - Dato : 19090810
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Kost til sygeplejen Mappe 832