Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 24 poster med søgeordet: A064
Mpr nr. A064023 - - Dato : 19090714
Forfatter:eftf, Frich Avgelo, ingeniør Frich, eftf og co, A Philipsen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Elektricitet. ..Med hensyn til indlægning af elektrikrisk lys og kraft på herværende anstalt, skal man tjenstligt oplyse, at man efter at have modtaget tilbud fra tvende firmaer om at foretage samtlige nødvendige arbejder på vilkår, at betalingen afdrages og forrentes i et nærmere åremål, erholdt justitsministeriets tilladelse til at afslutte kontrakt med et af firmaerne - dog at det var en betingelse at anstaltens nuværende udgift til belysning ikke oversteges. Efter dernæst at have modtaget detailleret plan og tilbud fra begge firmaer anbefales anstaltens tekniske konsulent - ingeniør Angelo, København - A. Philipsen og co's tilbud uden væsentlige forandringer, hvorefter der med dette firma afsluttedes kontrakt, der hermed følger i afskrift. Fra anstalten i Viborg til direktionen. Indlægning i Århus sker så vidt ses i 1912 af Frichs eftf.

Mpr nr. A064022 - - Dato : 19090722
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Følgebrev til bibliotekerne (Kgl. Stats- og Universitets-) til tryksager fra første halvår 1909.

Mpr nr. A064021 - - Dato : 19090730
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Tetzen - Lund klager over at der en læk kloak, der har forurenet hans karpedam, så fiskene er døde. Endvidere beklager han sig over stanken, der undertiden har tvunget ham til at sove i Århus. Desuden mangler der vand til karpedammen. Anstalten beklager ikke at kunne gøre noget ved sidstnævnte og afviser i øvrigt Lunds insinuationer. Man anbefaler ham ligefrem at klage til autoriteterne, så man kan blive fri for hans vrøvl...

Mpr nr. A064020 - - Dato : 19090730
Forfatter:Salomonsen, K E, cand med et chir Ekdal, rum, stud med et chri, lægekandidat Kragh-Møller, stud med et chir, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. En 1 årig kandidatplads bliver ledig den 1. september. Det meddeles herved lægebureauet at cand med. et chir. K. E. Salomonsen den næste måned fratræder og at stud. med. et chir. Ørum Ekdal samme dag tiltræder stillingen som lægekandidat ved sindssygeanstalten. Stud. med. et chir. Kragh-Møller der blev ansat som lægekandidat ved anstalten den 1. december 1908, har fået forlænget sin tjenestetid. Vedlagt Berlinger med stillingsopslag.

Mpr nr. A064019 - - Dato : 19090805
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Opgørelse sendt til sundhedsstyrelse, som skal anvendes ved sundhedskommissionens arbejde, med en fortegnelse over i hvilke amter ptt. er hjemmehørende.

Mpr nr. A064017 - - Dato : 19090810
Forfatter:Jørgensen, Geert, pastor Beyer, ass organist
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Organist. Pastor Geert Jørgensen klager over, at organisten ass. Beyer har forladt sin plads ved gudstjenestens begyndelse den 8. august 1909 uden nogen lovlig grund. Præsten frabeder sig dette og fastholder, at han er den øverste myndighed i kirkelige sager på anstalten kun underlagt kirkelige myndigheder. Dette indskærper han overfor overlægen, der forklarer, at Beyer havde en privat aftale, som han skulle overholde, hvorfor han forlod orglet. I øvrigt må præsten fremlægge flere enkeltheder, hvis man skal diskutere præstens og overlægens kompetence i forhold til hinanden.

Mpr nr. A064016 - - Dato : 19090824
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Statusopgørelse. Specificeret liste over værdien af løsøre og varer meddelt til statens statistiske bureau

Mpr nr. A064013 - - Dato : 19090908
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Liste over anstaltens samlede personale. Stillinger ikke navne

Mpr nr. A064015 - - Dato : 19090910
Forfatter:Nielsen, E, plejemoder Kjær, overopsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsmand, plejemoder. Plejemoder frk. E. Nielsen er død efter lang tids sygdom den 1. juni. Under hendes sygdom og indtil anden plejemoder er ansat har overopsyn Kjær varetaget hendes gerning, hvorfor man indstiller, at han får udbetalt halvdelen af en begyndelsesløn for en plejemoder. Hvilke 165 kr justitsministeriet tillader at udbetale

Mpr nr. A064012 - - Dato : 19090913
Forfatter:Hallager, dr med
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus Dr. med Hallager fritagelse for hans embedsforretninger i tiden fra 16. ds. til den 8. n. m. til at foretage rejse i indlandet.

Mpr nr. A064014 - - Dato : 19090913
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Justitsministeriet har en sag til afgørelse om to udenlandske arbejderskers optagelse på 3die klasse for sygekassens regning. Anstalten anbefaler at medlemmer af en statsanerkendt sygekasse skal kunne optages på 3die klasse, hvorfor man anbefaler ændring af regulativet af 1888 paragrafferne 5 og 24.

Mpr nr. A064011 - - Dato : 19090915
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for personale. I tilslutning til de for opsynspersonale gældende bestemmelser meddeles herved, at opsynene fremtidig må være ude om aftenen til kl. 12 nat uden nattegn. Ønsker opsynene at være ude efter denne tid, må de ligesom tidligere have overopsynets tilladelse hertil. Hallager

Mpr nr. A064010 - - Dato : 19090999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Der indkaldes rettelser til statshåndbogen

Mpr nr. A064009 - - Dato : 19091030
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sikringsafdeling. Sundhedsstyrelse anmoder om oplysninger vedr. ptt. der er indlagt af domstolene eller henviste til at tage i forvaring på grund af deres farlighed for den offentlige sikkerhed. Oplysningerne skal bruges ved planlægning af et kriminalasyl eller lign. institution. Sagen er vedlagt en liste over de personer, der findes i Århus med vedføjelse om, hvor ofte de er flygtet.

Mpr nr. A064006 - - Dato : 19091030
Forfatter:Lund, A
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
1909 Bespisning. I anstaltens månedlige bespisningsregnskaber har der i mange år været opført 11 officianter med det i h.t. bespisningsreglementet af 1870 for reservelæger, lægekandidater og overopsyn normerede bespisningstillæg. Da alle de officianter i alt 18 - der f. t. spiser på anstaltens spisestue i mange år har erholdt et sådant tillæg in natura (eftermiddagskaffe o. l. a) vil jeg foreslå at de nævnte 18 officianter for fremtiden opføres i de månedlige bespisningsregnskaber med nævnte tillæg A. Lund til direktionen.

Mpr nr. A064008 - - Dato : 19091103
Forfatter:Sturup, Jørgen, cand med et chir
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Cand. med. et chir. Jørgen Sturup forespørger om der er en kandidatplads ledig i månederne november- december. Overlægen svarer benægtende.

Mpr nr. A064005 - - Dato : 19091106
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Justitsministeriet søger oplyst 1) hvor meget anstalten står staten i 2) hvor mange sygedage, der har været i hver kostklasse 3) hvor mange kostdage der i året har været for funktionærer i 2den og 3die klasse 4) samlet regnskab over anstaltens årsudgifter 5) anstaltens udgifter pr sygedag hver klasse for sig 6) en udtalelse om, hvad en nedlæggelse af første klasse ville betyde økonomisk

Mpr nr. A064018 - - Dato : 19091106
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Koncepter til aftaler med læger og plejefamilier, korrepondence med sundhedsstyrelsen og godkendelse af boligforhold. Regler fra Middelfart, der er startet på en lignende ordning i 1907.

Mpr nr. A064007 - - Dato : 19091127
Forfatter:Dreyer, grosserer Lund, A
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje. Grosserer Dreyer har ladet anbringe et pigtrådshegn på vejen, der fører forbi anstaltens svinesti. Dette hegn ligger helt ud til vejen uden at være adskilt fra denne ved en grøft. A. Lund forlanger på anstaltens vegne hegnet flyttet ind på Dreyers grund, idet det er farligt både for kørende og gående. Hegnsynets kendelse følger anstaltens indstilling

Mpr nr. A064004 - - Dato : 19091201
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet forespørger om der ved nybygninger eller reparationer udbetales provision til ansatte eller funktionærer. Man svarer at det gør der ikke.

Mpr nr. A064003 - - Dato : 19091209
Forfatter:Thun, H von, cand med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater.

Tekst:
Kandidater. Der opslås to kandidatpladser til den 1. febr. 1910. Den ene bliver besat med cand. med. H. von Thun, der får 100 kr mdl. og fri station på 2den klasse. Den anden stilling bliver så vidt ses ikke besat.

Mpr nr. A064024 - - Dato : 19099999
Forfatter:Strand
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Retsobservander. Fortegnelse over retsobservander, der er henvist enten af domstole eller myndigheder på grund af farlighed for den offentlige orden. mappe 849. NB maleren Strand, hvis billeder hænger på museet er nævnt i denne liste.

Mpr nr. A064001 - - Dato : 19100110
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. En sygekasse besværer sig over, at skulle betale for portoudgifter til korrespondance med pårørende, hvorfor sundhedsstyrelsen meddeler, at porto skal udredes af den for hvis regning pt. er indlagt.

Mpr nr. A064002 - - Dato : 19100216
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Lisitationer. Fra justitsministeriet forespørges hvorledes man udbyder brændsel i licitaion, hvorpå anstalten svarer, at man ikke skelner mellem dansk eller udenlandsk producerede koks, men at man mener, at dansk koks er af dårligere kvalitet men dog kan bruges.