Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 74 poster med søgeordet: A065
Mpr nr. A065072 - - Dato : 19100103
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Ministeriet forespørger hvor mange ptt. der er blevet afvist i 1909. Der foreligger en liste med navne og evt. optagelse ved en anden anstalt.

Mpr nr. A065068 - - Dato : 19100119
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Brev til Stats- Universitets- og Det Kongelige bibliotek om tryksager for 2det halvår 1909.

Mpr nr. A065069 - - Dato : 19100119
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Grundplan. Medicinalkommissionen anmoder om en grundplan af hospitalet, man beklager kun at have den der er bag i festskriftet (1902).

Mpr nr. A065067 - - Dato : 19100123
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Komedie. afbud til komedien.

Mpr nr. A065066 - - Dato : 19100125
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Man spørger fra Dalstrup, hvor lang arbejdstiden er for arbejdsholdene og hvilke instrukser, der gælder for plejere. Sommer 7 1/2 - 11 1/2 form, 1 1/2 - 3 1/2 efterm vinter 8 1/2 - 11 1/2 form, 1 1/2 - 3 1/2 efterm 1/2 time hvil om form og efterm.

Mpr nr. A065065 - - Dato : 19100129
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhold for ansatte. Justitsministeriet adspørger om, der er nogen fast procedure, når ansatte får bierhverv eller offentlige hverv. Man svarer, at de først indhenter direktionens samtykke

Mpr nr. A065064 - - Dato : 19100130
Forfatter:
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Landsudstilling. 1909. Anmeldelse af bibliotek - både videnskabeligt - og morskabsbibliotek.

Mpr nr. A065073 - - Dato : 19100199
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Bestemmelser for den til Sindssygeanstalten ved Århus tilknyttede familieplejeordning.

Mpr nr. A065063 - - Dato : 19100201
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Fængselshjælpen spørger, om man er villig til at tage en af deres klienter i arbejde, men man svarer, at der ikke er plads

Mpr nr. A065062 - - Dato : 19100209
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejere. To tyske plejere forespørger om der er pladser ledige, men får det svar, at de ikke kan antages fordi de kun taler tysk

Mpr nr. A065070 - - Dato : 19100214
Forfatter:Lund, A
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning.ændringsforslag til spisereglementet foreslået af A. Lund

Mpr nr. A065060 - - Dato : 19100221
Forfatter:Jørgensne, Geert, pastor Martensen Larsen, H, lic theol
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Pastor Geert Jørgensen har ladet lic. theol. H. Martensen Larsen (så vidt jeg ved blev denne Københavnsk biskop) prædike i kirken og haft nogle højskoleelever med sig til gudstjeneste uden ovl. samtykke, hvorfor man klager til justits- og kirkeministerium og henholder til regulativet, at præsten skal rette sig efter ovl. anvisninger.

Mpr nr. A065059 - - Dato : 19100304
Forfatter:Andersen, sygeplejerske Hallager
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Sygeplejerske. Dalstrup. Frk. Andersen kan måske være en meget fortræffelig sygeplejerske, men hun har efter sin elevtid gjort tjeneste 6 forskellige steder og har ikke anbefaling fra nogen af disse steder. Hoslagt tilbageføjede kopi af en anbefaling har ikke nogen påtegning af overensstemmelse med originalen, og den er undertegnet af en mig ubekendt L. Holm Overlæge ved Alm Hospital hedder som bekendt N. Holm. Denne anbefaling er skrevet efter at hun har været elev i 4 måneder. Derimod foreligger der ingen anbefaling fra hendes 14 måneder tjeneste som reservesygeplejerske. Jeg ville ikke antage frk. Andersen uden at indhente nærmere oplysninger. Hallager.

Mpr nr. A065058 - - Dato : 19100305
Forfatter:Andersen, Jenny, oldfrue
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Århus Stats Sindssygeanstalts Organisation. ... fagforening under navnet Århus Stats Sindssygeanstalts Organisation og denne sammenslutning havde mødt megen modstand hos anstaltens ledelse. Oldfrue Jenny Andersen havde afskediget en pige, fordi hun var medlem af denne organisation ... I denne anledning skal man have direktionen anmodet om overfor oldfrue frøken Andersen, at udtale ministeriets misbilligelse af denne adfærd. Zahle

Mpr nr. A065061 - - Dato : 19100305
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Det har ikke været mulig af skaffe en kandidat. Derfor varetager 2den reservelæge og den anden kandidat vedkommendes arbejde. Man ønsker derfor at dele det overskydende honorar mellem disse to, indtil der findes en kandidat.

Mpr nr. A065048 - - Dato : 19100307
Forfatter:Engholm, Anna, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent på linnedstuen. Anna Engholm ansættes. Hun fratræder igen i 1911, da hun får en stilling i Viborg

Mpr nr. A065055 - - Dato : 19100308
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Fælleslicitation. Finanslovskommissionen forespørger, om der ikke kan spares ved fælleslicitationer for alle anstalter. Hvortil direktionen svarer, at det næppe er tilfældet. Det er afprøvet for brændsels vedkommende. Endvidere forespørger man, hvorfor der er ansat et postbud ved Århus anstalten og hvornår denne post er oprettet. Man svarer, at der er 1 1/2 mil til Århus og at han første gang optræder i regnskabet 1852.

Mpr nr. A065054 - - Dato : 19100312
Forfatter:Rentzmann
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. På dertil af finansministeriet given foranledning skal man anmode direktionen om at indsende det årlige regnskab for sindssygeanstalten så hurtigt som muligt efter hvert års 31. marts. Rentzmann

Mpr nr. A065053 - - Dato : 19100321
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Spisereglement. I anledning af sundhedsstyrelsens skrivelse af 16 ds. fremsendes tjenstligt afskriften af de af justitsministeriet approberede spisereglementer for I, II og III forplejningsklasse samt for sygeplejen. Foruden de i reglementerne nævnte retter har direktionen givet tilladelse til at andre nærmere angivne retter, om hvilke det ikke antages at de vil medføre forøgelse af den budgetterede gennemsnitsudgift, må anvendes i husholdningen

Mpr nr. A065071 - - Dato : 19100326
Forfatter:Friedenreich, Sven, medicinstuderende, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Medicinstuderende Sven Friedenreich ansøger om kandidatpost fra 01.05 1910 til 10.09.1910 og ansættes med en løn af 100 kr. pr. måned og ophold på 2den klasse.

Mpr nr. A065052 - - Dato : 19100331
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Liste over modtagere af beretningen samt to udkast til skrivelser vedrørende beretningen

Mpr nr. A065051 - - Dato : 19100408
Forfatter:Henningsen, E
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. E. Henningsen forespørger om der er brug for en medicinstuderende som kandidatvikar om sommeren. Overlægen svarer at pladserne er besat.

Mpr nr. A065049 - - Dato : 19100503
Forfatter:Petersen, Marie, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos husholdersken. Frk. Marie Petersen, Alsted Mølle pr. Tørring ansættes som ass hos husholdersken med en løn af 400 kr årlig stigende for hver 3die års tjeneste med 50 kr indtil 550 kr og fri station i anstaltens 2den forplejningsklasse

Mpr nr. A065050 - - Dato : 19100503
Forfatter:FRiis, Chalotte, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Chalotte Friis, Ververalle 6,1 Århus, bliver ansat med 500 kr i løn stigende med 100 kr. hvert tredie år til 800 kr og fri station på 2den klasse

Mpr nr. A065056 - - Dato : 19100506
Forfatter:Rentzmann
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Annoncer, ... skal man til efterretning meddele, at justitsministeriets nævnte skrivelse af 13 f.m. kun sigter på at give almindelig vejledning med hensyn til at socialdemokratiske blade ikke i princippet bør stilles anderledes ved annoncering end andre lade, men at ministeriet ikke finder tilstrækkelig anledning til at give direktionen nogen i det enkelte gående instruks for, i hvilke blade de forskellige arter at annoncer vil være indrykket. Rentzmann

Mpr nr. A065046 - - Dato : 19100514
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Statstilskud. Der spørges fra ministeriet om beløb som modtages i statstilskud, men ikke umiddelbart anvendes, indsættes til forretning. Man svarer, at det gør de. og indtægterne tilfalder anstaltens kasse.

Mpr nr. A065047 - - Dato : 19100517
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Mobilisering. En skrivelse, der er underskrevet af alle. Anstalten anmoder om, at mandlige opsyn fritages for at møde ved mobilisering. Dette afslås af krigsministeriet. Det nævnes i skrivelsen, at man tilstræber at lade kvindelige opsyn overtage mandspladserne, hvorfor behovet for en sådan fritagelse er faldende

Mpr nr. A065045 - - Dato : 19100517
Forfatter:d. 7des, Kong Edward
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. I anledning af Kong Edward d. 7des bisættelse den 20 ds. skal man anmode direktionen om at foranledige, at der på Århus sindssygeanstalts bygninger flages på halv stang den nævnte dag fra kl 8 morgen til 4 eftermiddag. og derefter på hel stang indtil solen går ned. fra Justitsministeriet til anstalten.

Mpr nr. A065044 - - Dato : 19100531
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansøgning. En fhv. kræmmer søger plads. Han skriver, at han er nervøs og derfor ikke kan bestride sit hidtidige arbejde Hallager svarer, at han må se i avisen, om der er opslået pladser.

Mpr nr. A065040 - - Dato : 19100608
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Plejeforbedring. Forslag til omorganisering af plejen. Interessant, men vanskelig af skildre i korthed. Forslaget er en fællesindstilling fra alle anstalterne, sundhedsstyrelsen fraråder at indsende det til ministeriet, da man mener at den nuværende minister ikke vil godkende forslaget.

Mpr nr. A065043 - - Dato : 19100624
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Plejerorganisation. Dette er den første sag jeg er stødt på, som nævner organisationskrav fra plejerforeningen. Det drejer sig om boligforhold, fritid og ferie. Et ikke afsendt brev fortæller noget om ledelsen forhold til den nye organisation. Bl.a. nævnes, at den ledes af ungdommelige kræfter, der endnu ikke kender begrænsningen af dens magt. De breve, der er afsendt nævner ikke noget om holdningen til plejerforeningen

Mpr nr. A065026 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus, for finansåret 1911-12 beregnet efter et patienttal på 580, heraf 50 familiepleje.

Mpr nr. A065038 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Arbejdsfortjenesten er faldet i værdi, idet udgifter til tobak, der forlods trækkes fra summen, der bliver til uddeling er stegen på grund af større toldafgifter. Beløbet ønskes sat op med 200 kr. Man ønsker også at gøre beløbet mere i overensstemmelse med s 26 af regulativ for statens sindssygeanstalter af 1888, hvorefter ptt. arbejde skal beregning efter omkostninger ved at få det samme lavet af håndværkere udenfor anstalten.

Mpr nr. A065025 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje, tandbehandling. Der er gjort forsøg med at anbringe ptt. i familiepleje, og dette er en delvis succes, som man vil fortsætte. Mange ptt. har dårlige tænder. Lægerne ser sig ikke i stand til at yde forebyggende tandbehandling, hvorfor man ansøger om tandlægehjælp, 300 kr årligt.

Mpr nr. A065036 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeruddannelse. Et direktionsforslag, der arbejder med en plejeruddannelse. Ansættelse af overnatplejerske, der får en assistent. Plejere skal arbejde sammen med ptt. dvs håndarbejde, værkstedsarbejde, havearbejde, husgerning mv. Der skal skaffes boliger til nattevagter m.v. så de får adgang til at gifte sig. Om plejernes boligforhold. Løn og pensionsforhold for læger og kandidater. vedr. nye avlsgård som man gerne vil have bygget

Mpr nr. A065039 - - Dato : 19100630
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienters fornøjelse. Beløbet ønskes sat op med 100 kr da man tager af renterne fra arbejdfortjensten. Beløbet vil da i alt være på 500 kr

Mpr nr. A065024 - - Dato : 19100708
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Befordringsgodtgørelse. Fra konseilspræsidiet forespørger man, om der er tjenestemænd, der har gratis rejse med offentlige transportmidler, der samtidig hæver befordirnigsgodtgørelse anstalten svarer, at ingen herfra har fri transport. Overlægen får sine tilsyn til Råmosegård og Dalstrup betalt efter gældende priser på jernbanens 2. klasse og vognmandstakst.

Mpr nr. A065042 - - Dato : 19100720
Forfatter:Beyer, ass Jørgensen, Geert, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præsteværelse. Ass. Beyer har meddelt pastoren at præsteværelset midlertidig skal flyttes, hvorfor pastor Geert Jørgensen anmoder om en skriftlig meddelelse fra direktionen. Denne meddeler, at præsten p.g.a. byggearbejde foreløbig kan anvende det såkaldte dameværelse ved siden af festsalen.

Mpr nr. A065074 - - Dato : 19100799
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Underretning for dem der ønsker patienter optagne i sindssygeanstalten ved Middelfart. Mappe 844.

Mpr nr. A065017 - - Dato : 19100805
Forfatter:Post, Fred L, Skanderborg
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Fred L. Post, Skanderborg forespørger om det er muligt at få en rolig, kvinde pt. i pleje. Man meddeler, at pt. kun sættes i pleje i private hjem på landet.

Mpr nr. A065057 - - Dato : 19100810
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Århus Stats Sindssygeanstalts Organisation. Klage over maden.ændring i pensionsloven. Mere frihed. Nattevagter ønsker 2 frinætter om måneden

Mpr nr. A065022 - - Dato : 19100816
Forfatter:Lind, Henry, lægekandidat Gulsted, O, lægekandidat Tieu, S, lægekandidat Friedenreich, S, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
2 kandidater. Fra 1. september 1910 ansættes Henry Lind og O. Gulsted som lægekandidater med en løn af 100 kr mdl. og fri station i 2den klasse. Det meddeles til lægebureauet at S. Tieu og S. Friendenreich 1. september fratræder som lægekandidater og ovenstående indtager deres pladser.

Mpr nr. A065020 - - Dato : 19100820
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Tilsendt blad, der bekendtgør licitationer, 1 annonce, der bekendtgør mælkelicitation fra anstalten.

Mpr nr. A065019 - - Dato : 19100823
Forfatter:Brandforsikringsfonden, Stats
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Stats-Brandforsikringsfonden, opgørelse af værdien af løsøre, der udgør 358 624,62 kr.

Mpr nr. A065018 - - Dato : 19100827
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet forespørger om byggepriser og grundpriser, der gennem årene er betalt for hospitalet, samt udgiften pr. patientplads. Vedlagt liste med opgørelse samt kladde til denne.

Mpr nr. A065021 - - Dato : 19100901
Forfatter:Morgenblad, Jysk
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Jysk Morgenblad adspørger om licitationsannoncer ikke skal offentliggøres i dette blad, der har 3000 abonnementer i Århus.

Mpr nr. A065016 - - Dato : 19100914
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Hallager tillades en udenlandsrejse mellem den 16. september og 27. oktober 1910. En reservelæge varetager hans forretninger i mellemtiden

Mpr nr. A065014 - - Dato : 19100918
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, opsyn. Sindssygeanstalten i Stege forespørger, hvor meget opsyn får i løn.

Mpr nr. A065012 - - Dato : 19100919
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vand, gas, el. Sundhedsstyrelsen ønsker oplyst, hvor mange man bruger af de forskellige drivmidler og vand, samt om man er i stand til at fremstille inventar til et nyt hospital. Man svarer at dette ikke er muligt da man end ikke er selvforsynende med inventar

Mpr nr. A065011 - - Dato : 19100928
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Justitsministeriet udbeder sig en forklaring på, hvorfor lavestbydende ikke har fået leveringen af kartofler, man vedlægger en artikel fra dagbladet Demokraten. Anstalten svarer, at man har givet leverancen til en mangeårig leverandør, der altid har leveret gode kartofler, hvilket har været nødvendigt i et år med mange kartoffelsygdomme.

Mpr nr. A065037 - - Dato : 19101001
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Tunnelanlæg. Vedr. bygning af tunnel til damp- og varmt- vandsledninger, og bekostning ved reparation af den nuværende tunnel

Mpr nr. A065010 - - Dato : 19101006
Forfatter:Holm, Th
Emnegruppe: patientforhold

Tekst:
Alkohol. Sundhedsstyrelsen forespørger efter opfordring fra justitsministeriet, hvor mange der er indlagt på grund af alkoholmisbrug. Man svarer 82 af 532. hvis man medtager ptt. hvor misbruget indirekte har medvirket til indlæggelsen er antallet 106. Th. Holm.

Mpr nr. A065015 - - Dato : 19101021
Forfatter:Rohde, Rigmor, assistent hos oldfruen
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Assistent hos oldfruen. Ansat bliver frk. Rigmor Rohde, med en løn af 400 kr årlig stigende for hvert tredie års tjeneste med 50 kr til 550 kr og fri station i anstaltens 2den klasse. Gensidig opsigelse på 3 måneder.

Mpr nr. A065008 - - Dato : 19101028
Forfatter:Schrøder, G E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Lønnet med 100 kr mdl. og fri station. Ansat bliver G. E. Schøder, der tidligere har været ansat ved hospitalet. 1. november 1910.

Mpr nr. A065009 - - Dato : 19101028
Forfatter:Lind, Henry, 2den reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2den reservelælge. Pladsen besættes for 3 år ad gangen med mulighed for forlængelse efter ansøgning. Lønnen er 2400 kr, stigende for hvert tredie års tjeneste med 200 kr til 3200 kr samt bolig og brændsel. Forplejning på anstalten koster 50 kr mdl. Ansat bliver Henry Lind.

Mpr nr. A065007 - - Dato : 19101101
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Meddelelse om afløsning af plovhavre-afgift til Århus Hospital

Mpr nr. A065013 - - Dato : 19101101
Forfatter:Lind, Henry Sofus Thalbitzer, 2den reservelæge dr med
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Det meddeles at 2den reservelæge dr. med. Thalbizer er aftrådt og i hans sted er ansat Henry Sofus Lind, født 1878

Mpr nr. A065006 - - Dato : 19101107
Forfatter:Klein, Anna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ledig plads den 1. januar 1911. Lønnes med 500 kr årligt stigende med 100 kr efter tre års tjeneste til 800 kr, fri station på 2den klasse. Ansat bliver frk. Anna Klein, epidemiafdelingen, sygehuset Nykøbing-Mors

Mpr nr. A065005 - - Dato : 19101126
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. I anledning af en forespørgsel fra finansudvalget indsender anstalten en liste til justitsministeriet over afviste patienter i perioden 1. december 1909- til 31. december 1910.

Mpr nr. A065004 - - Dato : 19101209
Forfatter:Postkontoret
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Postforsendelse. Klagebrev til postkontoret om en pakke, der er sendt fra København, og som menes at være blevet forsinket. Postkontoret svarer, at den har været fremme til tiden. Dens indhold fremgår ikke af skrivelsen, kun siges tjenestelige forretning, der skulle besørges omgående.

Mpr nr. A065023 - - Dato : 19101216
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Der anvises anstalten et beløb af 100 kr til rottebekæmpelse, endvidere meddeler man, at der på budgettet er afsat kr 200 til samme formål.

Mpr nr. A065003 - - Dato : 19101217
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Tryksager. Til brug for finanslovkommissionen anmoder justitsministeriet om oplysning om, hvor mange trykkeudgifter der falder på staten ved anstalten. Udgifterne er 259 kr 85 øre.

Mpr nr. A065002 - - Dato : 19101220
Forfatter:Bækgaard, 3. lærer Jørgensen, Geert
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. 3. lærer Bækgaard fra Vejlby Skole søger stillingen som kirkesanger ved anstaltens kirke. Han anbefales af Geert Jørgensen og får stillingen med en løn af 200 kr årlig. Han siger op i 1914.

Mpr nr. A065001 - - Dato : 19101231
Forfatter:Petersen, J P, tidl opsyn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Besøg. En tidligere opsyn J P Petersen forespørger hos ovl. om han kan få tilladelse til at besøge sin forlovede på anstalten og en af hans bekendte. Grunden til at han forespørger er, at et andet tidligere opsyn blev udvist af forvalteren, da han besøgte anstalten. Petersen mener, at han rejste i mindelighed. Ovl. svarer, at han naturligvis må besøge anstalten

Mpr nr. A065033 - - Dato : 19110103
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Tandpleje. Man søger et beløb på 300 kr til tandlægehjælp idet mange ptt. tænder er i en dårlig forfatning. Bl.a. som følge af indtagelsen af medikamenter. Man ønsker at arrangere sig med en tandlæge i Århus. Liste over løn til funktionærer, der ikke har tjenestebolig.

Mpr nr. A065031 - - Dato : 19110224
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Man tillader fra justitsministeriet side, at der antages 2 plejere og 4 plejersker mere end der budgetteret. I brevet til ministeriet har Hallager streget ordet anstalten over og tilføjet hospitalet

Mpr nr. A065035 - - Dato : 19110304
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejere. Breve om lønspørgsmål med en total opgørelse over hvad de forskellige kategorier har i løn og tillæg. Desuden en skrivelse, der forespørger, hvorledes det økonomisk vil stille sig for anstalten, hvis plejere får en ugentlig fridag samt 1 hel fridag om måneden i stedet for 3 halve, samt 14 dages ferie. Arbejdstiden må ikke overstige 12 timer og der skal være mindst 2 timers spise- og hvile tid.

Mpr nr. A065041 - - Dato : 19110413
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Forskellige papirer anvisninger etc. 1911-12.

Mpr nr. A065034 - - Dato : 19110514
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere. Udkast til skrivelse til justitsministeriet vedr. plejeboliger. bla. står der noget om værelser mellem pt. lokalerne og midlertidige boliger, men håndskriften er meget sløset (Hallager)

Mpr nr. A065027 - - Dato : 19111019
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn, reservelæger. Der er bevilliget 333,34 kr til lønforhøjelse for 1. og 2. reservelæge. Fremtidig vil der årlig være et tillæg på 400 kr til hver. Justitsministeriet til anstaltens direktion.

Mpr nr. A065029 - - Dato : 19120110
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje: Det er...gået over forventning med familieplejen, hvorfor man søger 6500 kr bevilliget ved tillægsbevilling.

Mpr nr. A065030 - - Dato : 19120117
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerbolig. Der bevilliges 2065,55 kr til indretning af værelser til natoverplejerske og 4 plejeassistenter, desuden 5000 kr til indretning af 2 nye boliger for plejepersonalet. Justitsministeriet lægger vægt på at der anvendes praktiske og pæne moderne møbler og at der males med lyse farver

Mpr nr. A065032 - - Dato : 19120227
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Køkkenbygning. Der sker forandringer i smørrebrødskøkkenet og i fryserummet. Se vedlagte tegning.

Mpr nr. A065028 - - Dato : 19120618
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Komfur. Et komfur i køkkenet er nedslidt og ønskes udskiftet hvortil der bevilliges 1550 kr på tillægsbevilling