Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 32 poster med søgeordet: A066
Mpr nr. A066032 - - Dato : 19110627
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Der skal reformeres i tildelingen af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygeanstalter, hvorfor sundhedsstyrelsen anmoder overlægen om enten hver for sig eller samlet at indsende forslag herom.

Mpr nr. A066031 - - Dato : 19110627
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeelever. Breve fra ansøgere til posten som plejerelever. Begyndelseslønnen for en kvindelig elev er 115 kr. årlig i det første år. På anden år får man 125 kr.

Mpr nr. A066030 - - Dato : 19110714
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienters antal. an er gentagne gange blevet anmodet om at modtage en urolig og voldsom pt. fra Grenå, men har været nødt til at nægte indlæggelse. Den pågældende har gjort sig umulig på sygehuset og i arresten. Begrundelsen for afslaget er at hospitalet er fyldt med urolige ptt. rolige ptt. er anbragt på Råmosegård, Dalstrup eller i familiepleje.

Mpr nr. A066026 - - Dato : 19110804
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Besparelser. En undersøgelse er foretaget, hvor de fastslås at der kan spares på bespisning på sindssygehospitalerne derfor holdes der et møde med justitsministeren, hvor man søger at lokalisere steder, hvor der kan spares.

Mpr nr. A066024 - - Dato : 19110808
Forfatter:Jørgensen, H
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Ansøgning. H. Jørgensen, Banegårdsgade 42, Århus søger en assistentplads på kontoret, som han har hørt bliver ledig. Overlægen svarer, at der ikke ham bekendt bliver nogen stilling ledig.

Mpr nr. A066028 - - Dato : 19110812
Forfatter:Nielsen, Axel Valdemar, læge, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Læge Axel Valdemar Nielsen søger kandidatplads og ansættes. Han får kost for sig selv sin hustru og en tjenestepige mod betaling af 1 kr. pr. portion daglig. Han betinger sig at hustru og barn kan bo på hospitalet.

Mpr nr. A066023 - - Dato : 19110826
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Indlæggelse, udenlandske ptt. Der er sluttet overenskomst med Tyskland om lægeoplysninger ved indlæggelse af tyske statsborgere på danske sindssygehospitaler, hvorfor man modtager et cirkulære med skema til indsendelse af oplysninger. se 059-006, udenlandske patienter.

Mpr nr. A066025 - - Dato : 19110902
Forfatter:Kyster, Ellen, sygeplererske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Ellen Kyster bliver ansat med 500 kr. i årlig løn stigende hvert tredje år 100 kr. til 800 kr. fri station på 2den klasse. Hun søger afsked i 1913

Mpr nr. A066020 - - Dato : 19110913
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Opgørelse over værdier. Bygninger 1.610.875 kr. maskiner 142.887 kr., løsøre dyr etc. 360.934,19 kr. i alt 1.753.762 kr. Bygningernes høje værdi skyldes stigende byggepriser.

Mpr nr. A066019 - - Dato : 19110916
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever. Nogle pladser som plejeelever er ledige. Liste over mandlige og kvindelige plejeelever. Der er flest kvindelige. se 065047 om forholdet mellem mandlige og kvindelige plejere

Mpr nr. A066029 - - Dato : 19110925
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Navneændring. I loven er indført betegnelsen hospital. Derfor ønsker direktionerne at ændre hospitalernes navne til Oringe Hospital, Risskov Hospital, St. Kelds Hospital, Viborg Hospital og Fænøsund Hospital (Middelfart). Man ansøger Sundhedsstyrelsen om tilladelse til at anvende disse navne, men får afslag.

Mpr nr. A066027 - - Dato : 19110928
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientantal. Sundhedsstyrelsen forespørger, om der kan overføres ptt. fra Maribo Sindssygeanstalt til Statens Sindssygehospitaler. Oringe har erklæret sig villig til at modtage rolige ptt., men Århus ser sig ikke i stand til at modtage de urolige.

Mpr nr. A066011 - - Dato : 19110930
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Bank. Ved en fejl er anstaltens indestående i Århus Privatbank kun blevet forrentet med 2% mod de aftalte 2 1/2% som herefter vil rette sig efter.

Mpr nr. A066016 - - Dato : 19111002
Forfatter:Møller, Kristian Fr, Boghandler Thrue, boghandler
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Tryksager. Justitsministeriet forespørger, hvor trykning af hospitalets tryksager foregår, Man svarer at det meste af blanketterne m.v. udfærdiges på eget trykkeri, men en del at boghandler Kristian Fr Møller, mens boghandler Thrue laver en mindre del

Mpr nr. A066013 - - Dato : 19111004
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ansættelse, plejere. Ifølge s 5 næstsidste stykke i lov om ordning af plejeforholdene på Statens sindssygehospitaler ansættes plejepersonalet af hospitalets overlæger ved kontrakt som stemples hvis lønnen i kontrakttiden overstiger 1200 kr. uanset begyndelseslønnen. Allerede ansatte ved lovens gennemførelse skal ikke oprette kontrakt

Mpr nr. A066022 - - Dato : 19111009
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Alle direktioner for statens sindssygehospitaler har ansøgt om frihed for at afkræve lægekandidater lægeattest på at de er tuberkulosefri, men dette afvises af justitsministeriet, indtil ny lov om tuberkulosens bekæmpelse er vedtaget i indeværende folketingssamling.

Mpr nr. A066012 - - Dato : 19111009
Forfatter:Statstidende
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Statstidende. Ministeriet meddeler at de hidtil gratis leverede eksemplarer af statstidende for fremtiden skal betales med 1 kr. pr kvartal samt postpenge 48 øre udenfor København

Mpr nr. A066014 - - Dato : 19111016
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Dansk Kvindesamfund ønsker oplyst hvor mange gifte ptt. der er, subs. hvor mange der har børn. der skal vedtages en lov om hjælp til enker og enkemænds børn, hvortil samfundet vil stille ændringsforslag. Der fremsendes en liste over antallet af de forskellige civilstandsgrupper.

Mpr nr. A066010 - - Dato : 19111031
Forfatter:Kjeldsen. Georg, artist
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Artist. Georg Kjeldsen tilbyder en forestilling på hospitalet og man siger tak. Hvad forestillingen går ud på fremgår ikke af brevet.

Mpr nr. A066007 - - Dato : 19111114
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Ministeriet forespørger om der kan spares ved at standse udgivelsen af anstalternes årsberetninger, hvortil direktionen svarer, at det kan den ikke tage stilling til

Mpr nr. A066008 - - Dato : 19111117
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Direktionen giver tilladelse til, at der anvendes melis i stedet for puddersukker i en forsøgsperiode.

Mpr nr. A066006 - - Dato : 19111121
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Anciennitet. Plejerforeningen forespørger, om opnået a. overføres, hvis man holder op med at arbejde på et sindssygehospital. f.eks. et halvt år. bejde Direktionen svarer, at man efter den nye pensionslov bevarer sin a. når man overflyttes fra et hospital til andet, men hvis man selv siger op bortfalder a.

Mpr nr. A066015 - - Dato : 19111130
Forfatter:Haar, cand med et chir, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Cand. med. et chir. Haar ansættes som lægekandidat fra 1. december 1911, 100 kr. mdl. og fri station på 2den forplejningsklasse.

Mpr nr. A066002 - - Dato : 19111216
Forfatter:Rasmussen, Inger Maarie, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Inger Marie Rasmussen. Ansat i Viborg, men rejste derfra p. g. a. utilfredshed med uddannelsen. Fuldførte denne i Århus. Flyttede herfra i 1917. Søger pension 1930 pg. a. sygdom fra Middelfart

Mpr nr. A066003 - - Dato : 19111220
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Jordemoderen i Veggerslev ønsker ptt i pleje, men læge Elmquist er tilbøjelig til at nægte det p.g.a. hjemmets karakter. Han ønsker at overlægen skriver afslaget, da han mener, at det kan skade hans praksis, hvis han selv gør det.

Mpr nr. A066021 - - Dato : 19119817
Forfatter:Larsen, Ane Kirstine Brgendahl, Jan Vilhelm Sørensen Nielsen, Johanne T.
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter personligt. Præsten ved døvstummes menighed ønsker oplyst om der er døvstumme på hospitalet, hvor længe de har været det om de har fået undervisning eller talemetoden eller fingersprogsmetoden. Der er tre ptt Ane Kirstine Larsen, indl 23.nov 1896, i familiepleje aug. 1911. Hun forstår fingersprog. Jan Vilhelm Sørensen Brgendahl, født 25. juli 1875 indl. 2den gang 8.dec 1908(ikke fuldstændig døvstum) undervist efter talemåden. Johanne T, Nielsen født d. 8, dec. 1871, indl 21 april 1909, kan aflæse mund og fingersprog. 5711, 7775, 7817 (inlæggelsesnumre

Mpr nr. A066017 - - Dato : 19120106
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Man ønsker alt personales indbo og tøj forsikret for 200 kr. pr. person, hvilket bevilliges af ministeriet dog ikke privat ansatte opsyn samt tyende.

Mpr nr. A066004 - - Dato : 19120129
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Sag vedr. indtægter fra land- og havebrug

Mpr nr. A066001 - - Dato : 19120203
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Veje: Sognerådet for Vejlby ønsker træerne langs Stationsvej fældet, hvilket man i 1914 indvilliger i at gøre

Mpr nr. A066005 - - Dato : 19120210
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Sag vedrørende førelse af regnskab, indtægter for land- og havebrug, samt medikamenter

Mpr nr. A066009 - - Dato : 19120907
Forfatter:Olsen, Chalotte, sygeplejerske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, sygeplejerske. Frk. Chalotte Olsen er ansat i 1907 og forfremmet til natoverplejerske i 1911. Nu er hun på grund af fysisk sygdom blevet træt og nervøs, og kan ikke arbejde længere. derfor søger man pension, men denne afslås, da hun ikke har tjent under staten i 10 år.

Mpr nr. A066018 - - Dato : 99999999
Forfatter:Rasmussen, Maren, sygeplejerske Meyer, Magda, plejeassistent Christoffersen, plejeass
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske, Plejeassistenter. Maren Rasmussen ansættes som sygeplejerske, hun bliver i 1919 afskediget med pension efter at være læderet af en patient, der slog hende i panden så der kom blodudtrædning. Plejeass. Christoffersen, der i 1929 søger stilling som overplejer på Rødbygård (åndsvageanstalt). Magda Meyer ansættes som plejeassistent