Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 48 poster med søgeordet: A067
Mpr nr. A067045 - - Dato : 19110110
Forfatter:Ravnkilde, politibejent Hinge Hallager
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Patientmishandling. Vedlagte rapport blev i går overbragt mig af politibetjent Ravnkilde, som anmodede mig om at gøre mig bekendt med den og derefter sende den til herredskontoret med mine eventuelle bemærkninger. Jeg har ikke andet væsentligt at bemærke end, at de 4 opsyn, der forlod anstalten kort efter at Hinge var blevet bortvist, ikke angav denne bortvisning som grund til, at de ønskede at forlade deres tjeneste. De udtalte netop overfor mig, at de fandt det rigtigt, at Hinge var bleven bortvist, da havde slået en patienterne. Hallager til herredskontoret. Mærket P J 112/1910 (politiets journal ?)

Mpr nr. A067043 - - Dato : 19110120
Forfatter:Muus, formand for sundhedsstyrelsen Hallager, overlæge
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Morfinisme. Formanden for sundhedsstyrelsen Muus, spørger overlægen om han har erfaringer for, at morfinafhængige læger udskriver overdrevne mængder af dette stof til ptt. og gør dem afhængige af stoffet. Hallager svarer, at han ikke er bekendt med sådanne tilfælde.

Mpr nr. A067044 - - Dato : 19110128
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Kvittering for indsendelse af tryksager til bibliotekerne for 2det halvår 1910.

Mpr nr. A067046 - - Dato : 19110203
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketælling. omfatter kun ansatte. mappe 859.

Mpr nr. A067040 - - Dato : 19110303
Forfatter:Neve, Georg, kandidat Boas, dr.
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Georg Neve ansættes fra 1. april. Han har senest været på sct. Hans og her sammen med en dr. Boas søgt efter spirochæt. pallida paralytikere.

Mpr nr. A067038 - - Dato : 19110315
Forfatter:Jarløv, Ejnar, medicinsk student, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Ejnar Jarløv, medicinsk student, ansættes som kandidat fra 1. juni.

Mpr nr. A067037 - - Dato : 19110315
Forfatter:Jakobsen, Rsamine Martine Ravnkilde, Betjent
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patienter, En patient far sognet 7946 Rasmine Matine Jakobsen far Vejlby er udskrevet og bliver tilsyneladende indleveret igen kort tid efter. Hun indlægges af politiet, betjent Ravnkilde, der beregner sig 4 kr. i dæter. hvilket man spøger herredsfogden om det kan være rimeligt. Han svarer kender vi ikke forhandlingerne er foregået mundtligt

Mpr nr. A067039 - - Dato : 19110319
Forfatter:Schrøder, Marie, assistent på linnedstuen
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Assistent på linnedstuen. Marie Schrøder bliver ansat, da hun har erfaring i skræddersyning. Løn 200 kr. årligt stigende efter 3 aars tjeneste med 50 kr. til 300 kr. og fri station i 2den forplejningsklasse. Hun tager sin afsked i 1914, da hun får plads på kommunehospitalet i Ålborg.

Mpr nr. A067035 - - Dato : 19110321
Forfatter:Haustedt, pt. Steen,pt.
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Betaling. Ved ændring i reglerne for betaling kommer to ptt frk. Haustedt og frk. Steen i klemme, de har været på anstalten fra 1869 og 1884. Man ønsker at beholde frk. Haustedt på 1. klasse* hvor hun har omgang med fine patienter og kan leve og bo som hun plejer. Bl. a. skal hun tit på w.c. at det vil være vanskeligt at have hende på fællesstue, derfor ønsker man hende undtaget fra takstforhøjelsen.

Mpr nr. A067032 - - Dato : 19110321
Forfatter:Hammer, Elisabeth
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ansøgning. Elisabeth Hammer ansøger om elevstilling

Mpr nr. A067036 - - Dato : 19110321
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Da de private lodsejere, der bruger vejen forbi anstaltens svinesti ikke deltager i fordelingen af vejens vedligeholdelsesudgifter

Mpr nr. A067041 - - Dato : 19110325
Forfatter:Kjær, overplejer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Honorarer. Ministeriet forespørger, hvem der får udbetalt de budgetterede 300 kr. til tilsyn af lynafledere, og hvem der får udbetalt honorar for gymnastikundervisningen, og endelig hvilken tandlæge, der får udbetalt de 300 kr. på den herfor opførte konto for ubemidlede ptt. pleje af tænder. Man svarer at det er kobbersmeden, gymnastiklæreren, der for en tid er erstattet af overplejer Kjær, og at man endnu ikke har truffet aftale med en tandlæge

Mpr nr. A067034 - - Dato : 19110327
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetning

Tekst:
Årsberetning 1910

Mpr nr. A067034 - - Dato : 19110327
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1910

Mpr nr. A067031 - - Dato : 19110411
Forfatter:Laursen, Marie
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Til brug under fattigkassesag anmodes man op opl. om Marie Laursen, der skulle have tjent på anstalten og født en søn. Man kan ikke identificere vedkommende

Mpr nr. A067029 - - Dato : 19110415
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. På 1ste sal i køkkenbygningen udbrød en lille brand den 14.ds. som følge af at et spritapparat eksploderede. Skaderne: 2 fag hvide gardiner, l rullegardin, 1 gardinstang, 1 bordtæppe i alt 36 kr. skader

Mpr nr. A067004 - - Dato : 19110426
Forfatter:Hjort, købmand
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Besparelser. Der skal foretages en undersøgelse af økonomien ved sindssygehospitalerne, hvorfor man giver købmand Hjort, Nyborg, fuld adgang til alle oplysninger desangående.

Mpr nr. A067011 - - Dato : 19110428
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje: har været på forsøgsstadiet. men man har fået anbragt 55 pt. i stedet for de 20, der var planlagt. "Århus anst. hidtidige erf. på fpl. området kan tilfulde bekræfte forventningerne om, at den ville vise sig gavnlig for patienterne. Ligesom det for staten er den billigste forplejningsform. Tilbage på anstalten er de vanskelige patienter, der kræver særlig agtpågivenhed, til disse vil man gerne oprette to nye vagtafdelinger, hvortil man gerne vil ansætte to nye sygeplejersker, endvidere vil det være nødvendigt med 4 nye gangpiger.

Mpr nr. A067014 - - Dato : 19110429
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Man ønsker anskaffet en pålægsmaskine van Berkels Patent til skæring af ost, der for tiden foretages med en almindelig ostehøvl.

Mpr nr. A067005 - - Dato : 19110516
Forfatter:Hammer, Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Elisabeth Hammer bliver ansat med en årlig løn af 500 kr. stigende for hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. og med fri station på 2den klasse. hun fratræder i 1913 den 1. oktober

Mpr nr. A067012 - - Dato : 19110607
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Beklædning. Begrundelse til budgettet, indeholder bl.a. en oversigt over, hvad der udleveres af tøj til ptt. på 3. klasse. ptt. på 1. og 2. klasse er selvbeklædere.

Mpr nr. A067047 - - Dato : 19110607
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Svar på forespørgsel fra ministeriet om forskellige ansættelser og salg af kasserede varer. m.v. Mappe 854.

Mpr nr. A067002 - - Dato : 19110614
Forfatter:Petersen, Karl, Grenå Hallager
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Fra Karl Petersen, Grenå forespørges der hvorledes man indretter polstrede celler, idet man gentagne gange har ptt. der læderer sig selv ved at løbe mod væggen. Hallager svarer, at man ikke længere har polstrede celler, idet man finder det nødvendigt med fast vagt ved sådanne patienter.

Mpr nr. A067013 - - Dato : 19110715
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Man foreslår afsat 400 kr. til plejerløn på de vanskeligste afdelinger.. "De afdelinger, hvor der er brug for de dygtigste, omhyggeligste og mest besindige plejere, er for en del også de afd., hvor tjenesten er mest byrdefuld og ubehagelig. Det kan ikke gå an, at lade plejerne begynde deres tjeneste her og avancere til de afdelinger, hvor der er mindst brug for erfaring, og det vil føles som en uretfærdighed,.. Pl. på grund af særlig god tjeneste skal flyttes til de pladser som de nødigt vil have.

Mpr nr. A067003 - - Dato : 19110918
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejser Hallager tillades en rejse i indlandet fra den 20. sept. til den 17. okt. begge dage incl.

Mpr nr. A067033 - - Dato : 19111011
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerudddannelse. Plejeruddannelse efter lov om plejeforholdene ved statens sindssygehospitaler af 13. maj 1911 består af en praktisk del, der absolveres på afdelingerne og en teoretisk, der foregår 2 timer om ugen for mandlige og kvindelige plejere, der også kan undervises sammen. Der undervises i sindssygdomsformer, almindelig sygepleje, almindelig anatomiske, fysiologiske og patologiske forhold. Der afholdes en prøve hvor der gives karakteren bestået eller ikke bestået. 1. reservelægen er lærer og eksaminator overlægen og en sagkyndig er censorer

Mpr nr. A067006 - - Dato : 19111405
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. 2 eksemplarer af overslag over indtægter og udgifter ved sindssygeanstalten ved Århus i finansåret fra 1. april 1912 til 31. marts 1913, beregnet efter et patienttal på 630.

Mpr nr. A067042 - - Dato : 19119999
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketælling. Liste over ptt. ved folketællingen 1911. Ingen ansatte på listen.

Mpr nr. A067010 - - Dato : 19120524
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Forslag til opførelse af en ny avlsgård samt bolig for 18 plejersker.

Mpr nr. A067008 - - Dato : 19120711
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Der er bevilliget 30.000 kr. til opførelse af to personalehuse og 5000 til deres montering, men boligerne er ikke færdige i finansåret 1911-12, hvorfor budgettet må forudses at blive overskredet.

Mpr nr. A067009 - - Dato : 19121002
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Liggehaller. Der er bevilliget 4000 kr. til to liggehaller, i forbindelse med s 12 i lov om foranstaltninger til Tuberkulosebekæmpelse af 1. april 1912.

Mpr nr. A067024 - - Dato : 19121010
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Liste over regninger i forbindelse med bygning af to plejerboliger, disse omkostninger markerer afslutningen på byggearbejdet.

Mpr nr. A067015 - - Dato : 19121012
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Røgters og husflidslærers bolig er forfalden, og man foreslår at den ene familie flytter derfra og får et tillæg på 200 kr. til at finde en anden bolig for, hvilket ministeren bifalder.

Mpr nr. A067016 - - Dato : 19121214
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. I henhold til Lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler bevilges 5780 kr. til byggearbejder endvidere må man anlægge et lynafleder anlæg af netsystemet på to nyopførte personaleboliger.

Mpr nr. A067017 - - Dato : 19130129
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Man ønsker ansat en mandlig plejer i stedet for en bevilliget kvindelig, hvilket man får ministeriets tilladelse til

Mpr nr. A067018 - - Dato : 19130210
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. 2 avlsheste er udslidte, hvorfor man ønsker dem solgt, hvilket ministeriet bifalder.

Mpr nr. A067019 - - Dato : 19130409
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der anvises 30000 til køb af plejeanstalt.

Mpr nr. A067025 - - Dato : 19130430
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Der er tillægsbevilliget 10.270 kr. til indlæggelse af centralvarme i kontorbygningen.

Mpr nr. A067021 - - Dato : 19130430
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Alarmapparat. Der skal installeres et apparat beregnet itl 10 afdelinger mds. Det er et alm. ringeanlæg, som vedblivende ringer på centralvagten indtil klokken bliver afbrudt.

Mpr nr. A067020 - - Dato : 19130506
Forfatter:Hansen, Mette Kirstine, vaskeripige
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Vaskeripige Mette Kirstine Hansen til deles en årlig understøttelse på 100 kr. fra begyndelse af 1912/13 at regne.

Mpr nr. A067026 - - Dato : 19130508
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Bevilling af statens andel ved købsomkostninger ved erhvervelsen af R, endvidere 25500 til ombygning af samme. 600 kr. til lønninger ved r. 5% indeholdes i lønnen til alderdomsforsørgelse 3% til enkepension. Tjeneste alder regnes fra nuværende tjenestealder. Regnskabsmæssig hører anstalten under Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A067028 - - Dato : 19130509
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget Forskellige papirer vedrørende budget 1912-13.

Mpr nr. A067027 - - Dato : 19130529
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Der er bevilliget 27.100 kr. til Bygning af bolig til 20 plejersker samt til forsamlingssal med indlagt centralvarme. bygninger

Mpr nr. A067022 - - Dato : 19130616
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Anvisning af 435,35 kr. til statens andel i købsomkostningerne for R.

Mpr nr. A067023 - - Dato : 19130619
Forfatter:Nissen, læge Elmquist, læge
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Studierejse. Man betaler 500 kr. til en studierejse i Sverige og Norge for lægerne Nissen og Elmquist samt overlægen, der skal studere især familiepleje i disse lande

Mpr nr. A067007 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Aftenskole. Vedrørende overskridelser af budgettet, er der udbetalt 150 kr. til ledelsen af en aftenskole for en del af personalet. Dennes indhold fremgår ikke af skrivelsen.

Mpr nr. A067001 - - Dato : 19140824
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Kommission til revision af emolumenter til funktionærer og tjenestemænd.

Mpr nr. A067030 - - Dato : 19151112
Forfatter:Friis, Auguste Louise Jonsson, Rasmus, kaldet Larsen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Indfødsret, plejere. ansatte plejere skal have dansk indfødsret, hvorfor foreligger to ansøgninger herom. En fra Auguste Louise Friis, født i Haderslev og Rasmus Jonsson født i Sverige. Kaldet "Larsen"