Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 31 poster med søgeordet: A070
Mpr nr. A070027 - - Dato : 19130104
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Der er uoverensstemmelse mellem den på kontoret førte liste over forplejningsdage på Dalstrup og Raamosegaard og den herfra indkomne liste. Uoverensstemmelsen søges opklaret til brug ved affattelse af statistik til årsberetning.

Mpr nr. A070031 - - Dato : 19130109
Forfatter:Køll, Paula
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Udtalelse vedrørende personale. En Paula Køll søger antagelse som sygeplejerske ved børneasylet i Ribe, hun påstår at have været ansat på S v Å, men her kender man intet til hende.

Mpr nr. A070028 - - Dato : 19130131
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Livsforsikring. Om udbetaling af bonus ved bestillingsmænds livsforsikring.

Mpr nr. A070026 - - Dato : 19130199
Forfatter:Bagger, kaptajn Wimmer, Aug
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Foredrag. Kaptajn Bagger tilbyder et foredrag om balkankrigen og balkanlandene, han bliver bl.a. anbefalet af Aug. Wimmer, St. Hans hospital.

Mpr nr. A070021 - - Dato : 19130206
Forfatter:Lindkvist, Nanny, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Nanny Lindkvist dr er sygeplejerske søger en stilling, hvis der er en ledig. Man svarer at der vil blive averteret, hvis der bliver en ledig

Mpr nr. A070024 - - Dato : 19130210
Forfatter:Hallager Nissen Elmquist
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Studierejse, Hallager, Nissen, Elmquist. Overlægen foreslår at de to tilsynsførende læger tager på en studierejse til Norge og Sverige, særlig for at studere, hvorledes, familieplejen er ordnet der. Til dette søger han 500 kr. af ministeriet

Mpr nr. A070025 - - Dato : 19130218
Forfatter:Johansen, Jens Johannes, plejeassistent
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Jens Johannes Johansen bliver ansat som plejeassistent ved mads. I fra 1. marts 1913. Løn 700 kr. stigende for hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 1000 kr. samt fri station i II forplejningsklasse

Mpr nr. A070020 - - Dato : 19130220
Forfatter:Tscherning, Henny, dansk sygeplejerråd
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Da jeg tilfældig har hørt at der bliver en stilling som oversygeplejerske ledig på anstalten, vil jeg tillade mig at anmode overlægen om pladsen må blive opslået i vort tidsskrift. De fleste af statens og kommunens hospitaler kan imødekomme vort ønske i så henseende. Henny Tscherning Dansk sygeplejerråd

Mpr nr. A070019 - - Dato : 19130221
Forfatter:Hallager, Frederik Kristoffer Hallager, overlæge Holm, Th, dr med, 1. reservelæge Lind, H S, dr med, læge, 2. res
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Til brug for den nye fortegnelse over autoriserede læger, anmoder sundhedsstyrelsen om de på hospitalet værende lægers navne. Det er Frederik Kristoffer Hallager, overlæge, dr. med., Th. Holm, 1. reservelæge, dr. med.m H. S. Lind, læge, 2. res.

Mpr nr. A070017 - - Dato : 19130226
Forfatter:Riber, Cathrine, køkkenassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenassistent. Cathrine Riber bliver ansat som assistent i køkkenet. I 1914 bliver hun tilbudt pladsen som økonoma og oldfrue på hospitalet i Holbæk, hvorfor hun søger sin afsked bevilliget

Mpr nr. A070016 - - Dato : 19130228
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Meddelelse til bibliotekerne om fremsendelse af tryksager fra anstaltens trykkeri i andet halvår af 1912.

Mpr nr. A070011 - - Dato : 19130312
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sct. Hans. De tidligere opsyn skal erstattes med plejere og plejersker. "Man er nu beskæftiget med at udarbejde en instruks for disse plejere og plejersker og til brug ved dette arbejde tillader magistraten sig herved at anmode om oplysning om, hvorledes forholdene for Deres hospitals vedkommende måtte være ordnede, idet man samtidig turde udbede sig tilstillet 1 eksemplar af de instrukser, reglementer kontraktsblankketer eller lign, der anvendes overfor de af hospitalets funktionærer, der nærmest måtte stilles i klasse med de nævnte plejere og plejersker. Man ville sætte pris på hvert år at modtage 1 eksemplar af hospitalet sædvanlige årsberetning, idet man samtidig beder sig tilstillet den for året 1911/12 udkomne beretning

Mpr nr. A070013 - - Dato : 19130315
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Vægter. På forespørgsel fra ministeriet skriver man at vægteren arbejder fra 8 1/2 aften til 6 morgen. Han må gerne have bibeskæftigelse enten ved staten eller private hans løn er 900 kr. årligt stigende med 100 kr. for hvert tredje års tjeneste til 1100 kr. Han har fri bolig, brændsel uniform og lægehjælp samt medicin. Vægteren er tidligere tillagt understøttelse af statskassen efter deres afsked i statens tjeneste. De er nu pensionsberettigede efter lov nr 82 af 19 april 1907.

Mpr nr. A070018 - - Dato : 19130321
Forfatter:Larsen, Emilie, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Emilie Larsen får stillingen som kandidat fra 1. april 1913.

Mpr nr. A070005 - - Dato : 19130414
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægevikar. To forespørgsler om der er ledige pladser om lægevikar. I begge tilfælde svares der nej.

Mpr nr. A070006 - - Dato : 19130422
Forfatter:Gregersen, Rigmor, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natoverplejerske. Ved at meddele Dem, at de er ansat som overplejerske her ved hospitalet fra den 1. juli d.å. at regne med løn 1000 kr. årlig stigende efter 3 års tjeneste med 100 kr. til 1400 kr., samt fri station i II forplejningsklasse, skal jeg, idet jeg fremsender hoslagte 2 kontrakter til Deres underskrift, anmode Dem om at tilstille mig det ene eksemplar. Sygeplejerske frk. Rigmor Gregersen, Sindssygehospitalet, Middelfart

Mpr nr. A070015 - - Dato : 19130422
Forfatter:Nielsen, Kathrine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kathrine Nielsen bliver ansat som sgpl. på mands K med en løn af 500 kr. årligt stigende efter hvert tredie års tjeneste med 100 kr. til 800 kr., samt fri station i II forplejningsklasse. Der fremsendes 2 kontrakter til underskrift

Mpr nr. A070004 - - Dato : 19130422
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring, kloakering og elektricitet

Tekst:
Vejlby Sogneråd. Der har været forhandlinger vedrørende et målerhus mellem hospitalet og Vejlby Sogneråds Udvalg for Gas og Ele3ktricitet, men udvalget meddeler, at man har købt grund andetsteds, selv om man ville have foretrukket en ordning med hospitalet.

Mpr nr. A070003 - - Dato : 19130423
Forfatter:Pedersen, A, vikarsygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Vikarsygeplejerske. A. Pedersen, Ry st. forespørger om der er en vikarplads ledig i sommermånederne som sygeplejerske. Overlægen svarer, at det er der ikke

Mpr nr. A070001 - - Dato : 19130426
Forfatter:Gjessing, E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. E. Gjessing, Horsens bliver ansat som kandidat med 100 kr. mdl. og fri station på 2den klasse.

Mpr nr. A070029 - - Dato : 19130525
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægebetegnelser, Kandidatpladser. Skrivelse vedrørende benævnelser af læger. Kandidatpladserne kan ikke besættes, hvorfor man søger en 3. reservelæge.

Mpr nr. A070023 - - Dato : 19130530
Forfatter:Madsen, Mads Nielsen, plejerelev
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejerelev, overfald. En plejerelev Mads Nielsen Madsen er blevet overfaldet af en pt. han anmoder ministeriet om erstatning, men får afslag. Han får penge af anstalten til en ny tand og nyt tøj. Han tager selv sin afsked. Andre overfaldne vil ikke kræve erstatning.

Mpr nr. A070022 - - Dato : 19130609
Forfatter:Jacobsen, A Thune
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. reservelæge. Alle reservelæger ved sindssygehospitalerne har søgt om, at der må blive indrømmet 1. reservelæger ret til at kalde sig overlæger, samt at de får større kompetence. Bl.a. underskrevet af A. Thune Jacobsen, Ministeriet vil ikke give lønforhøjelse, men benævnelsen kan tages op på budgettet 1914-15.

Mpr nr. A070014 - - Dato : 19130707
Forfatter:Varming, arkitekt, København Kock, Svend, ingeniør, København
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Tilsyn i 1913 overgår tilsynet med bygninger til arkitekt Varming, København samt ingeniør tilsyn til ing. Svend Kock, København, hvorfor bevillingerne til tilsyn på budgettet fragår.

Mpr nr. A070002 - - Dato : 19130723
Forfatter:Mikkelsen, J, natplejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Natplejer. Natplejer J. Mikkelsens hustru har været indlagt på kommunehospitalet til operation, hvortil der har været udgifter på 164,20 kr. Plejeren søger om at få disse udgifter betalt af hospitalet, men ministeriet afslår.

Mpr nr. A070009 - - Dato : 19130818
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Der meddeles tilladelse fra kirkeministeriet til indretning af en kirkegård på Dalstrups jord. Denne skal respekteres af hospitalet såvel som af senere ejere af gården. Endvidere skal den vedligeholdes sømmelige og hegnes forsvarligt.

Mpr nr. A070030 - - Dato : 19131010
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever. Ansøgning om optagelse som plejerelev desuden 2 lister med navne over personale, der går op til plejereksamen i 1913. En er mærket ikke bestået

Mpr nr. A070007 - - Dato : 19131110
Forfatter:Rantzau, kontorchef overformynderiet
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Bogholderi. Forslag til omordning af bogholderiet udfærdiget af kontorchef i overformynderiet Rantzau udarbejdet på foranledning af justitsministeriet.

Mpr nr. A070008 - - Dato : 19139999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1912. Kladde

Mpr nr. A070012 - - Dato : 19139999
Forfatter:Petersen, Kirstine, sypige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Rekreation, sypige. Sypige Kirstine Petersen på hospitalets Systue anmoder om et rekreationsophold på Arresødal, der bestyres af det classenske fideikommis. Man indsender ansøgningen, men får ikke svar på den, hvilket fremgår af et svar til vedkommende fra 1914

Mpr nr. A070010 - - Dato : 19161206
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Det henstilles fra fængselsvæsenet, at man så vidt muligt køber metervarer og fodtøj fra fængslernes værksteder, og at man når man ikke er vidende om, hvorvidt en vare fremstilles af fængslerne skal rette forespørgsel til fængslernes arbejdsdrift inden varerne købes i licitation andetsteds