Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 33 poster med søgeordet: A072

001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008 - 009 - 010 -   011 -  012 -  013 -   014 - 015 - 016-020 -  021 -  022-023 - 024025 - 026-027  - 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033

 

Mpr nr. A072027 - - Dato : 19140110
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Skatterådet ønsker oplyst, hvem der er ansat under sindssygehospitalet og oplyst deres løn mm. Beskatningen er noget uretfærdig, for emolumenter medregnes kun, når denne betales som pengeløn

Mpr nr. A072031 - - Dato : 19140115
Forfatter:Effersø, K, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Stud. med.. K. Effersø antages fra 1. februar med en løn af 100 kr. og fri station på II klasse.

Mpr nr. A072026 - - Dato : 19140120
Forfatter:Hallager Andersen, Viggo
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Viggo Andersen ønsker stillingen som overopsynsmand. Så vidt jeg forstår foreslår Hallager en prøveperiode, fordi manden ikke har erfaringen fra overordnet stilling af denne art. Ellers er der intet at indvende.

Mpr nr. A072024 - - Dato : 19140122
Forfatter:Dedichen, overlæge, Norge Hallager, Frederik Kristoffer, ovelæge Holm, Thorbjørn, 1. res.l. osenstand, Knud, 2. res. l. Nissen, Jens Winther, læge Elmquist, Alfred Georg Johannes, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læger. Overlæge Dedichen i Norge beder sig oplyst, hvilke læger der f.t. er ansat ved hospitalet til offentliggørelse i hans tidsskrift, til gensidig orientering af ansatte ved sindssygestaten i Norden. Overlæge Frederik Kristoffer Hallager ansat 11 sep. 1902 1. res.l. Thorbjørn Holm, ansat 1. april 1899 2. res.l. Knud Rosenstand, ansat den 1. oktober 1913 Læge Jens Winther Nissen 10. oktober 1902 Læge Alfred Georg Johannes Elmquist, ansat maj 1903

Mpr nr. A072030 - - Dato : 19140201
Forfatter:Madsen, Sigrid Bering, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent i linnedstuen. Sigrid Bering Madsen bliver ansat med en årlig løn af 200 kr. stigende efter hvert tredje år med 50 kr. til 300 kr. samt fri station i II klasse. Gensidig opsigelse til enhver tid af 3 måneder. Afsked fra 1. marts 1915

Mpr nr. A072022 - - Dato : 19140205
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Brev vedr. tryksager, der er sendt til bibliotekerne.

Mpr nr. A072025 - - Dato : 19140214
Forfatter:Jacobsen, Lucie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Lucie Jacobsen bliver ansat, men fratræder igen den 1. september 1914 efter samtale med overlægen

Mpr nr. A072019 - - Dato : 19140221
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Motorskat. Man forespørger om der skal svares skat af overlægens bil. Overlægen svarer at vognen anvendes til hjemmebesøg hos patienter i familiepleje, og at den anvendes i statens tjeneste. Ministeriet har bevilliget 1200 kr. årligt til dens vedligeholdelse

Mpr nr. A072028 - - Dato : 19140221
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Overenskomst mellem statens og plejerne. Hovedbestyrelsen for landets 4 plejerforeninger har indsendt et andragende om 8 timers arbejdsdag 14 dages ferie en ugentlig fridag samt ret til at gifte sig uden samtykke. Overlægerne stiller sig mod dette

Mpr nr. A072018 - - Dato : 19140228
Forfatter:Christensen, A, studerende
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En ældre kvindelig studerende A. Christensen forespørger om der er plads som kandidat i forårs eller sommermånederne. Man svarer at det er der ikke.

Mpr nr. A072017 - - Dato : 19140301
Forfatter:Pedersen, Marinus Pedersen, Niels
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri. Brev fra Marinus Pedersen og Niels Pedersen, der begge kræver erstatning af hospitalet for genstande som menes stjålet af en bortgået patient er fundet i Ålestrup, hvortil de bestjålne kan henvende sig hos politiet, hvis de vil have det stjålne tilbage. Der ydes ingen erstatning fra hospitalets side

Mpr nr. A072020 - - Dato : 19140304
Forfatter:Morgenblad, Jysk
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Avertissement. Jysk Morgenblad gør opmærksom på annoncer skal fordeles mellem forskellige blade, uden hensyn til deres politiske tilhørsforhold, alene skal man tage hensyn til, hvilke befolkningsgrupper, man henvender sig til

Mpr nr. A072016 - - Dato : 19140304
Forfatter:Hallager, Frederik
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Frederik Hallager får af ministeriet tilladelse til at tage på udenlandsrejse i tiden 7. til 31. marts 1914

Mpr nr. A072013 - - Dato : 19140322
Forfatter:Nissen, Jens, læge dr
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ferie, Læge Dr. Jens Nissen, Trustrup anmoder om ferie iflg. sin instruks, idet der er barnedåb i hans familie i København. Råmosegård passes i mellemtiden af en anden læge.

Mpr nr. A072015 - - Dato : 19140331
Forfatter:Vedel, Louise, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenassistent. Louise Vedel, Dronning Luoises Børnehospital ansættes som assistent fra 1. april 1914 med en årlig løn på 400 kr. stigende efter hvert tredje års tjeneste med 50 kr. til 550 kr. og fri station i II forplejningsklasse. Gensidig opsigelsesfrist til enhver tid på 3 måneder. Der udleveres instruks ved tiltrædelsen

Mpr nr. A072014 - - Dato : 19140331
Forfatter:Nielsen, Jens Kaalby, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fyrbøder. Jens Kaalby Nielsen ansættes som fyrbøder fra 1. april 1914 med en årlig løn på 900 kr. stigende efter hvert tredje års tjeneste med 100 kr. til 1100 kr. samt godtgørelse for bolig 200 kr. og brændsel 100 kr. Gensidig opsigelse på 3 måneder

Mpr nr. A072007 - - Dato : 19140401
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Patientarbejde, løn. Liste over gældende priser for det arbejde patt. yder. Forslag til nye priser.

Mpr nr. A072006 - - Dato : 19140402
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vævede varer. I anledning af, at der skal indrettes et væveri ved Horsens Straffeanstalt, holdes der et møde om, hvilke kvaliteter, der skal fremstilles, idet væveriet skal forsyne sindssygehospitalerne

Mpr nr. A072012 - - Dato : 19140415
Forfatter:Fehr, dr med, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. reservelæge. Dr. med. Fehr ansættes som 1. reservelæge med en årlig løn på 3600 kr., stigende for hvert tredje års tjeneste med 200 kr. til 4400 kr. samt familiebolig og brændsel. Begynder den 1. maj. Pensionssag fra 1918. Sag om pensionsberegning fra de tidspunkter, hvor han har været i statens tjeneste.

Mpr nr. A072005 - - Dato : 19140430
Forfatter:Olsen, M, kirkesanger
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkesanger. Det meddeles herved kontoret, at lærer M. Olsen i Vejlby er ansat som kirkesanger ved hospitalets kirke fra den 1. maj d.å. at regne med en løn af 200 kr. årlig.

Mpr nr. A072008 - - Dato : 19140501
Forfatter:Gulstad, O, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
3. reservelæge. O. Gulstad bliver ansat som 3. reservelæge fra den 1. juni 1914 med løn på 2400 kr. årlig stigende for hvert tredje års tjeneste med 200 kr. til 3000 kr. samt bolig og brændsel.

Mpr nr. A072002 - - Dato : 19140505
Forfatter:Varming, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Direktionen anmoder om, at der bliver foretaget syn på staldbygningernes tagværk, hvorfor ministeriet beskikker arkitekt Varming.

Mpr nr. A072029 - - Dato : 19140515
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerelever. Antagne og ikke antagne til elever 1914. Kontrakter til de antagne

Mpr nr. A072001 - - Dato : 19140606
Forfatter:Winther Nielsen, Anne, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Anne Winther Nielsen er ansat fra 1914-17. "Arbejdstiden fra 1. april til 30. september er fra 600 til 8,30 med 2 timers frihed og fra 1. oktober til 31. marts fra 6.oo morgen til 8 1/2 aften med 2 timers frihed 1 måneds ferie, hver uge 1 dag fri."

Mpr nr. A072033 - - Dato : 19140703
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. I skrivelse af 21. februar 1914 har direktionen i anledning af, at det påtænkes at åbne 2 færdselsveje gennem Risskov til sindssygehospitalet ved Århus, indstillet, at der til den ene, den vestlige vejs udvidelse afgives et areal af ca. 120 kvardratalen af den del af hospitalets jord, som ydes et bidrag en gang for alle 400 kr. ... Justitsministeriet til direktionen

Mpr nr. A072009 - - Dato : 19140810
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Liste med navne over modtagere af årsberetningen

Mpr nr. A072021 - - Dato : 19140814
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Hospitalsapotek. Man er ikke tilfreds med, at der skal farmaceuter til at blande medicinen, idet det vil fordyre processen. Endvidere vil man ikke gerne forpligte sig til at bruge danske leverandører, da disse for visse varers vedkommende er dyrere en udenlandske. Iflg. lov er det kun tilladt læger at blande ufarlig medicin.

Mpr nr. A072023 - - Dato : 19141001
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforeningen, forhandlingsret. Hovedbestyrelsen for de 4 hospitalers plejerforening ønsker at få forhandlingsret overfor ministeriet. Så vidt jeg kan se er direktionen ikke overbevist om, at dette vil have andet en opsættende effekt på sagsbehandlingen

Mpr nr. A072011 - - Dato : 19141201
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Kassebeholdning. Ministeriet påpeger, at der ikke må være mere end 6000 kr. i kassen efter fællesregulativet.

Mpr nr. A072003 - - Dato : 19150106
Forfatter:Lund, forvalter Andersen, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kommunale tillidshverv. Direktionen har intet imod at forvalter Lund og plejer Andersen har kommunale tillidshverv. Der har ingen problemer været med plejer Andersens fravær fra tjenesten. Fra Direktionen til ministeriet

Mpr nr. A072004 - - Dato : 19160310
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Vedrørende indsendelse af regnskabsekstrakter

Mpr nr. A072010 - - Dato : 19170801
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Begravelse, Raamosegaard. Vedr. priserne for begravelser.

Mpr nr. A072032 - - Dato : 99999999
Forfatter:Jensen, Kristine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejeassistent, sygeplejerske. Kristine Jensen ansættes i 1914 som plejeassistent, men bliver i 1916 ansat som sygeplejerske. Løn 500 kr. stigende med 100 kr. hvert tredje års tjeneste til 800 kr. og fri station og tjenestedragt