Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten

001 - 002 - 003 - 004 - 005 - 006 - 007 - 008  - 009 - 010 - 011 - 012 - 013 - 014 - 015 - 016 - 017 - 018 - 019 - 020 - 021 - 022 - 023 - 024 - 025 - 026 - 027 - 028 - 029 - 030 - 031 - 032 - 033 - 034 - 035 - 036 - 037 - 038 - 039 - 040 - 041 - 042 - 043 - 044 - 045 - 046 - 047 - 048 - 049 - 050 - 051 - 052 -


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 54 poster med søgeordet: A073
Mpr nr. A073010 - - Dato : 19140412
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Mange patienter strikker guldklude af blågarn, som man køber i England. På grund af krigen har England udførselsforbud, hvorfor en bestilt levering ikke kan komme frem. Man anmoder udenrigsministeriet om hjælp den anledning. Disse ptt kan nemlig vanskeligt udføre andet arbejde

Mpr nr. A073051 - - Dato : 19140424
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Indenrigsministeriet vil gerne have underretning, hvor effektiv udryddelsen af rotter har været. Mindst 500 rotter er fundet døde.

Mpr nr. A073053 - - Dato : 19140506
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ministeriet anmoder direktionen om at udbetale 84 kr. 25 øre som honorar for tilsyn med bygnings og brandvæsnet.

Mpr nr. A073052 - - Dato : 19140507
Forfatter:Zahle
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Avertering. På foranledning af konseilpræsidite skal man tilkendegive direktionen, at der ved averteringer i bladene for statskassens regning så vidt muligt bør iagttages følgende regler: 1)Avertissementerne bør afgives til de blade, der fortrinsvis har udbredelse blandt det publikum, til hvilket man i vedkommende avertissement henvender sig (f.eks. landmænd, grundejere, håndværkere, arbejdere o.s.v.) 2)Avertissementerne bør søges ligeligt fordelt mellem blade af de forskellige politiske partier 3)Der bør ikke påføres staten større udgifter end fornødent, hvor fordeling mellem de forskellige blade nødvendiggør avertering i flere blade end hidtil brugt, henstilles det derfor, at indrykningernes antal formindskes i et sådant omfang, som dette skønnes hensigtsmæssigt. Zahle

Mpr nr. A073050 - - Dato : 19140511
Forfatter:Schad, Georg, dr, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Det meddeles Dem herved, at de er ansat som lægekandidat ved sindssygehospitalet fra den 1. juni d.å. at regne med en månedlig løn af 100 kr. og fri station. Hr. Dr. Georg Schad., adr. Cand Thol kommunelører Louis Schad, Verterbrogade 178, København.

Mpr nr. A073044 - - Dato : 19140514
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinist. Man ansøger om at kunne ansætte yderligere en maskinist, da arbejdet er blevet større. Der er kommet flere maskiner og de er spredt over hospitalet, så det kniber med at nå rundt og passe dem. Der er det nye elektricitetsværk, dampmaskiner, maskiner i køkken, varmeanlæg, kloakker, opfyring. Arbejdet overskrider ofte den arbejdstid, der er fastsat i overenskomsten. Som løn foreslås 1200 kr. årlig stigende hvert tredie år med 100 kr. til 1500 kr. samt tjenestebolig eller godtgørelse herfor 200 kr. og brændsel 100 kr.

Mpr nr. A073045 - - Dato : 19140602
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1915-16. Øvrige papirer.

Mpr nr. A073043 - - Dato : 19140604
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ansøgninger om større løn for personale, der er ansat i økonomi og administration.

Mpr nr. A073034 - - Dato : 19140604
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1915 til 31. marts 1916, beregnet efter et patienttal på 820 nemlig i hospitalet ........530 i familiepleje..............127 i Raamosegaard...............65 i Dalstrup...................98

Mpr nr. A073048B - - Dato : 19140612
Forfatter:Nielsen, Sara, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos oldfruen. I henhold til derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent hos oldfruen fra den 1. juli 1914 at regne med en årlig løn af 400 kr., stigende efter hvert tredie års tjeneste med 50 kr. til 550 kr. og fri station i II klasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet. Frøken Sara Nielsen, Hovedbanegården Århus. Skadedag fra 1916, hvor ministeriet bevilliger 100 kr. til kirurgisk behandling som følge af en arbejdsulykke

Mpr nr. A073033 - - Dato : 19140616
Forfatter:A S, Slagtermester Lund, forvalter Slagtehus, Århus Offentlige Borgmesteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Ifølge de af direktionen udfærdigede for første halvdel af indeværende finansår gældende konditioner skal det til hospitalet leverede oksekød og flæsk være forsynet med kvalitetsstempel A S Slagtermester Hasle, som for tiden har leverancen til hospitalet af suppekød, har i hosfølgende skrivelse af 12. ds. meddelt forvalter Lund, at man ikke ser sig i stand til at levere kød forsynet med det nævnte stempel, da Århus Offentlige Slagtehus har nægtet at forsyne de varer, som bruges til hospitalet, med kvalitetsstempel. Direktionen tillader sig i den anledning at forespørge hr. Borgmesteren, om Århus Offentlige Slagtehus er berettiget til at nægte kød og flæsk forsynet med kvalitetsstempel, Når vedkommende slagter ønsker det, og varerne opfylder betingelserne for at opnå et sådant stempel, samt om der er andre institutioner, hvem kvalitetsstempel er blevet nægtet.

Mpr nr. A073032 - - Dato : 19140617
Forfatter:Kjærting, Chr Ovesen, afdød murer
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Kloak. Chr. Kjærting har købt afdøde murer Ovesens grund ved hospitalet og ønsker at opføre en villa. I den forbindelse søger han om tilladelse til at lade sin kloak støde til hospitalets. Denne tilladelse gives for spildevands vedkommende, men ikke for afløb fra WC.

Mpr nr. A073003 - - Dato : 19140618
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kødleverance. Man har hidtil krævet kød leveret med kvalitetsstempel, nu mener slagtehusinspektøren, at man ikke længere har tillid til hans bedømmelse af kødet, hvorfor han nægter at stemple kødet, derfor kan slagteren ikke levere det kød, der er aftalt i konditionerne

Mpr nr. A073047 - - Dato : 19140620
Forfatter:Bach, Thomasine, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos husholdersken. I henhold til derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent hos hospitalets husholderske fra 1. juli d.å. at regne med en årlig løn af 400 kr. stigende med 50 kr. for hvert tredie års tjeneste til 550 kr. og fri station på II klasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder til enhver tid og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Thomasine Bach, Ejerslev, Nykøbing Mors

Mpr nr. A073031 - - Dato : 19140620
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Bestemmelserne i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 3. november 1880 paragraf 23 om uformuende patt. forplejes for nedsat betaling er i Sindssygehospitalet i Århus bragt i anvendelse på: 1. Ptt. der er medlemmer af statsanerkendte sygekasser. 2. Ptt. som af direktionen ifølge deres økonomiske forhold tilvejebragte af øvrigheden bekræftede oplysninger betragtes som uformuende og 3. Ptt. for hvis behandling og forplejning det offentlige, en kommune, en politiøvrighed et amt, en militærafdeling, et ganisionssygehus eller en straffeanstalt. Nogen almindelig regels for hvor meget en patt. skal eje for at være uformuende kan selvfølgelig ikke gives. Dette afgøres af de foreliggende omstændigheder....

Mpr nr. A073029 - - Dato : 19140704
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Ministeriet forespørger, om det er muligt at indsende budgettet før den nuværende frist. Hospitalet svarer at det vil være vanskeligt, da man allerede nu har svært ved at tilpasse regnskabsafslutningen fra forrige år med budgetlægningen, således at man er klar over de forskellige kontis størrelse ved udgangen af året og ud fra dem kan beregne det kommende års beløb.

Mpr nr. A073046 - - Dato : 19140704
Forfatter:Sørensen, Andrea Margrethe, plejeassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Til Andrea Margrethe Sørensen, plejeassistent ved hospitalet. Ved at meddele Dem at De er ansat som sygeplejerske ved sindssygehospitalet fra den 1. september d.å. at regne med løn 500 kr. årlig stigende efter hver 3 års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. samt fri station i II forplejningsklasse, skal jeg idet jeg fremsender 2 kontrakter til Deres underskrift, anmode Dem om at tilstille mig det ene eksemplar. fratræder den 5. marts 1915

Mpr nr. A073027 - - Dato : 19140704
Forfatter:Herløv, inspektør
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fabrikstilsyn. Man bemærker, at hospitalets maskineri er stillet udenfor fabrikstilsynet, dog således, at der hvert år af inspektør Herløv foretages prøver, men nu skal også vaskeriet og pumpeanlæggene under tilsyn

Mpr nr. A073026 - - Dato : 19140719
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Elever. De tidligere udfærdigede bestemmelser for antagelse af elever ved sindssygeplejen i hospitalet ændres således, at antagelsen fremtidig sker med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder, regnet fra den sidste dag i måneden. Hallager

Mpr nr. A073023 - - Dato : 19140720
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere, militærtjeneste. ansatte funktionærer udgår af tjenesten, vår de indkaldes til rekruttjeneste. Under kortere indkaldelser udbetales der vedkommende pengeløn, medens der ikke gives godtgørelse for kost eller emolumenter. Hospitalet drager omsorg for afløsningen, ligesom evt. udgifter derved bliver betalt af hospitalet

Mpr nr. A073025 - - Dato : 19140727
Forfatter:Boysen, Anna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Anna Boysen bliver ansat som sygeplejerske fra den 1. september 1914, med en årsløn på 500 kr. stigende med 100 kr. hvert tredje år til 800 kr. og med fri station på II klasse. Gensidig opsigelsesfrist på 3 måneder. Hun har anbefaling fra Skotland

Mpr nr. A073028 - - Dato : 19140731
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Vand, Råmosegård. Der er til tider ingen vand og pumpen er fuldstændig opslidt, hvorfor der straks må iværksættes en ny boring.

Mpr nr. A073019 - - Dato : 19140804
Forfatter:Rasmussen, Margrethe, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent hos husholdersken. Margrethe Rasmussen bliver ansat. 400 kr. årligt stigende hvert tredje år med 50 kr. til 550 kr. fri station i II klasse

Mpr nr. A073022 - - Dato : 19140805
Forfatter:Schad, dr, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Man ansøger om en kandidat, der lønnes med 100 kr. mdl. og fri station. Dr. Schad ansættes.

Mpr nr. A073021 - - Dato : 19140812
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, overplejer. Vedrørende overplejerens fridage der ofte bliver forstyrrede.

Mpr nr. A073018 - - Dato : 19140825
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Fra indeværende finansår er sindssygehospitalets kasseekstrakter udformet på ny blanketter, der ikke indeholde de for statsregnskabet nødvendige sammentællinger, hvorfor finansministeriet anmoder om, at disse må blive foretaget ved næste indsendelse

Mpr nr. A073004 - - Dato : 19140831
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kulleverancer. I forbindelse med krigsbegivenhederne i Europa, har det været svært at skaffe kul, nu er situationen bedret og den særlige kommission opfordrer kulaftagere til at tage lagre hjem, hvis der igen skulle blive vanskeligheder med kulleverancerne.

Mpr nr. A073015 - - Dato : 19141107
Forfatter:Brandforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Brandforsikringsfonden meddeles at værdien af hospitalets løsøre den 1. april 1914 er 402.437 kr. 36 øre.

Mpr nr. A073020 - - Dato : 19141110
Forfatter:Larsen, Rasmus, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. I anledning af det med direktionens skrivelse af 24de august tilbagesendte andragende skal man efter at have indhentet erklæring fra sundhedsstyrelsen og brevvekslet med finansministeriet til efterretning og idere bekendtgørelse meddele, at plejer ved sindssygehospitalet ved Århus Rasmus Larsen, uanset det efter hans ansættelse i den nævnte bestilling rejste indfødsretspørgsnmål, ved sin afsked med pension at statens tjeneste, vil blive behandlet i overensstemmende med de i pensionslov af 19 april 1907 givne regler

Mpr nr. A073013 - - Dato : 19141112
Forfatter:Petersen, Cornelia V, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Cornelia V. Petersen ansættes som sygeplejerske med en løn af 500 kr. stigende hvert tredje år med 100 kr. til 800 kr. og fri station i II klasse

Mpr nr. A073014 - - Dato : 19141114
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Militærtjeneste. Ministeriet forespørger, hvor mange tjenestemænd ved hospitalet, der for tiden gør tjeneste som officerer eller underofficerer, og hvor meget de bliver trukket i løn

Mpr nr. A073008 - - Dato : 19141208
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Man foreslår fra ministeriet, at der skal indkøbes medicin med rabat på apotekerne, hvis ikke der opnås tilstrækkelig rabat, skal man forsøge at købe ind samlet. Dette forslag ønsker man dog ikke at gå ind på, da alle hospitaler mener, at de ikke har tilstrækkeligt med faciliteter til at opbevare medicinalvarerne.

Mpr nr. A073007 - - Dato : 19141216
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Papirforbrug. Ministeriet ønsker oplyst hvor meget man giver for papir og om der er udgifter vedrørende aftagning af danske produkter. Man ønsker også oplyst omkostningerne ved trykning

Mpr nr. A073049 - - Dato : 19141216
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Fællesregulativ. Justitsministeriet ønsker udarbejdet et nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler, hvorfor man anmoder om, at overlægerne finder sammen i et udvalg, der skal komme med et forslag til et sådant fællesregulativ

Mpr nr. A073016 - - Dato : 19141216
Forfatter:Willumsen, Carl J H , natplejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejer, giftermål. Carl J. H. Willumsen er blevet gift og søger betaling som gift plejer og erstatning for emolumenter da han bor i Risskov

Mpr nr. A073011 - - Dato : 19141219
Forfatter:Steenbuch, cand med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Man ansætter cand. med Steenbuch som kandidat fra 1. januar 1915.

Mpr nr. A073017 - - Dato : 19149999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Indlæggelse. Hospitalet er ifølge fællesregulativ af 3. november 1888, ændret ved justitsministeriets bekendtgørelse af 9. januar 1914, nærmest bestemt til behandling og forplejning af sindssyge (270 af hvert køn), der er hjemmehørende i Hjørring amt ( med undtagelse af Hornum, Slet og Gislev herreder, Randers amt, Århus amt og gl. Skanderborg amt, dog vil, for så vidt plads tillader det, også sindssyge fra andre dele af riget såvel som fra udlandet kunne indlægges. Den 1. januar 1914 var patientbelægningen 761 (396 mænd og 365 kvinder) deraf i hospitalet 501 (273 mænd og 228 kvinder) i Råmosegård 50 kvinder i Dalstrup 93 mænd og i familiepleje 117 (30 mænd og 87 kvinder).

Mpr nr. A073030 - - Dato : 19149999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Nye retter til III klasse

Mpr nr. A073012 - - Dato : 19150315
Forfatter:Elmquist, A G I, læge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Læge. A. G. I. Elmquist, læge ved Dalstrup plejehjem, forespørger, hvordan han skal forholde sig, hvis han bliver indkaldt ved mobilisering. Ministeriet meddelelser, at han må arrangere sig med en læge i Grenå, som skal føre tilsyn med anstalten, og som vil blive udbetalt kørselsgodtgørelse.

Mpr nr. A073002 - - Dato : 19150318
Forfatter:Apotek, Sct Pauls
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Sct. Pauls Apotek har forpligtet sig til at levere 50 kg kloralhydrat til 4 kr. kg. Nu er den indkøbte medicin sluppet op, og man foreslår fra apoteket, at der lægges 33 % på en gros prisen ved fremtidige leverancer. Hospitalet tiltræder den ordning, såfremt man får samtykke fra sundhedsstyrelsen og ministeriet.

Mpr nr. A073036 - - Dato : 19150407
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Værkfører, bolig. Værkføreren på Raamosegaard har fået 300 kr. i årlig ydelse for bolig og brændsel, men nu har man bygget en bolig for ham, hvorfor ydelserne bortfalder

Mpr nr. A073040 - - Dato : 19150419
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Cementbeholder. Man ønsker anlagt en cementbeholder til vand, da der ikke er tilstrækkeligt vand i boringerne hvis der skulle opstå brand. Beløbet er 13.900 kr., indhold 3000 m3

Mpr nr. A073035 - - Dato : 19150421
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Bolig til værkfører, Råmosegård. Kontor til maskinmester. Tag på avlsbygning. Depotbygning. Udvidelse af køkken, Råmosegårs. Materialskur, Råmosegård.

Mpr nr. A073005 - - Dato : 19150607
Forfatter:Erhardi Meyer, Møller
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Møller Meyer og Erhsrdi, Århus, forbeholder sig ret til at justere priserne i forhold til gældende fragtrater, der opstår på grund af krigssituationen. Fra hospitalets side fastholder man at den aftalte merpris på 3 kr. pr. ton ikke må overskrides, når det gælder leverancer af kul og koks.

Mpr nr. A073038 - - Dato : 19151001
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Varmeanlæg. Man ønsker dampvarmeanlæg i mds. D. hvilke planer, der forelægges ministeriet og sundhedsstyrelsen

Mpr nr. A073037 - - Dato : 19151016
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Efter udvidelsen er der ikke tilstrækkeligt varmt badevand, hvorfor man ønsker at anskaffe en badeovn, hvilken ministeriet ønsker fremsendt en plan over.

Mpr nr. A073041 - - Dato : 19151019
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der bevilliges 2120 kr. til indretning af nyt køkken på Raamosegaard. Sagen er vedlagt arkitekttegning.

Mpr nr. A073048A - - Dato : 19151112
Forfatter:Erhardi, H M, grosserer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Idet direktions skrivelse af 25 f.m. hertil indsendte andragende har grosserer H. M. Erhardi anholdt om, at der må blive ydet ham godtgørelse af statskassen for et rentetab, han mener at have lidt ved at forskellige ham tilkommende regningsbeløb for levering af nøddekul og koks til sindssygehospitalet ved Århus og plejeanstalten Råmosegård først er krævede betalt efter forfaldstid som følge af, at han havde søgt om et tillæg til den kontraktmæssig fastsatte betaling. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at andragendet ikke kan imødekommes. Justitsministeriet.

Mpr nr. A073009 - - Dato : 19160115
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Spisereglement. Der udarbejdes et nyt spisereglement for III klasse, hvilket godkendes af ministeriet

Mpr nr. A073039 - - Dato : 19160212
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dybvandspumpe. der bevilliges 6480 kr. til anskaffelse af en dybvandspumpe til hospitalet

Mpr nr. A073042 - - Dato : 19160520
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Badehus. I anledning af at badehuset under en storm i eftersommeren 1914 havde lidt stor skade og en del deraf blev bortført med strømmen, har man anvendt 1511,55 kr. til reparation. "Da imidlertid den pågældende udgift først er afholdt i finansåret 1915-16, medens skaden er sket i 1914, må justitsministeriet formene, at der havde været rigelig tid for direktionen til at søge bevilling til afholdelsen af udgiften eller til at søge justitsministeriets bemyndigelse til dens afholdelse, og man må derfor udtale sin beklagelse af dette ikke er sket.

Mpr nr. A073006 - - Dato : 19160614
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sikringsstyrke. Under krigen er der indkaldt en sikringsstyrke af værnepligtige. Der indkaldes også værnepligtige i hospitalets tjeneste, men man anmoder om, at de vil blive fritaget for at møde, fordi der allerede er mangel på plejepersonale på grund af opsigelser, man kan derfor ikke undvære det resterende personale

Mpr nr. A073024 - - Dato : 19240821
Forfatter:Andersen, Brødrene
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. tilbud fra Brødrene Andersen af dampkul.

Mpr nr. A073001 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Da apotekerne ikke har taget hospitalet med på råd vedrørende den fremtidige levering fra de nye apoteker i Århus, vil hospitalet forbeholde sig ret til selv at bestemme hvorfra leverancerne skal komme næste år.