Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 71 poster med søgeordet: A075
Mpr nr. A075006 - - Dato : 19140411
Forfatter:Ingstrup, Jens, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse, Papirer vedrørende Jens Ingstrup patient nr 8710 indlagt den 16.11.1914. Vedlagt kautionserklæringer fra kommune og sygekasse, samt lægeerklæring

Mpr nr. A075071 - - Dato : 19150226
Forfatter:Schad, dr, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kandidatpladsen bliver ikke besat. Dr. Schad afrejser.

Mpr nr. A075073 - - Dato : 19150301
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Postbesørgelse. Kommission af 1. marts 1915 vedrørende postbesørgelse af postvæsen eller som hidtil ved vognmands og postkørsel fra hospitalet

Mpr nr. A075069 - - Dato : 19150304
Forfatter:Christensen, Rigmor, organist Christensen, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Organist. Rigmor Christensen, der er gift med kontorfuldmægtig Christensen ansøger og erholder pladsen som organist.

Mpr nr. A075066 - - Dato : 19150305
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Ildebrand. Til statens statiske bureau, statsbrandforsikringsfonden, København. Det indberettes herved tjenstligt, at der den 1. ds. i hospitalets sydlige plejerbolig opstod en lille ild løs som følge af, at den kakkelovnsrist ikke var tilstrækkeligt sikkert anbragt og faldt på gulvet. Derved faldt tillige det i kakkelovnen værende brændselsmateriale, hvori der var ild, ned på gulvet og antændte den tæt op ad kakkelovnen stående divan. Ved branden, der hurtig slukkedes blev ødelagt . 1 divan med madras, 3 uldne sengetæpper, 2 lagner. i alt 79 kr.

Mpr nr. A075067 - - Dato : 19150305
Forfatter:Madsen, Carl, amtsfuldmægtig
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Postadressebog. Medens man ikke kan anerkende Deres berettigelse til at påoktrokyere hospitalet den tilsendte håndbog over kommuner, distrikter og kredse i Danmark, lige så lidt som man kan anse sig forpligtet til at tilbagesende en bog, hvis tilsendelse man ikke har ønsket, skal man dog- af hensyn til den nytte, den kan være for hospitalet kontorpersonale - anmode Dem om at tage betalingen, 2 kr., som postforskud på hospitalet. Til amtsfuldmægtig Carl Madsen Holbæk.

Mpr nr. A075065 - - Dato : 19150310
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Valgret. I en hertil indkommen klage fra opsynskarlen på den herværende forsørgelsesanstalt over, at han ikke er optaget på rigsdagsvalglisten for året 1915-16, anfører han, at indenrigsministeriets skrivelse no. 340 af 1. november 1911 med hensyn til opsynsmændene ved sindssygehospitalet ved Århus har resoneret, at disse efter ministeriets mening er berettigede til optagelse på de pågældende valglister, da de ikke kan anses for at stå i privat tjenesteforhold. Til brug ved afgørelsen af, hvorvidt klageren kan sidestilles med de fornævnte opsynsmand, tillader jeg mig på udvalgets vegne at bede den ærede direktion velvilligt oplyse mig om, hvorvidt hospitalets opsynsmænd i 1911 erholdt fuldt ophold på hospitalet (fri station med husly). Da udvalget skal træffe sin afgørelse på ganske kort tid, ville man være den ærede direktion forbunden, om de ønskede oplysninger måtte blive fremsendt i løbet af et par dage. Man svarer at opsynsmænd fik frit ophold på hospitalet (husly og fri station)

Mpr nr. A075064 - - Dato : 19150312
Forfatter:Hallager, overlæge Petersen, cornelia, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Hr. Overlæge Hallager. Ifølge Deres udtalelser forleden, da jeg søgte Dem, hr. overlæge, tillader jeg mig at sende min datters ansøgning. Grunden til, at det har varet så længe, er den at lægeattesten for hende først er kommen hertil. Det vil glæde mig meget, hvis De vil antage min datter som sygeplejerske. Vedlagt kontrakt for frk., Cornelia Petersen

Mpr nr. A075062 - - Dato : 19150403
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Kladde til årsberetning 1914

Mpr nr. A075058 - - Dato : 19150409
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktionen har længe haft under overvejelse at søge boligforholdende forbedret for de på Raamosegaard ansatte plejersker. Værelserne, de bebor, ligger på loftet, de er meget små og meget brandfarlige, og medens de om vinteren er meget kolde er de om sommeren meget varme.

Mpr nr. A075063 - - Dato : 19150414
Forfatter:Kock, Svend, ingeniør
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Herved skal man anmode direktionen om af den ved finansloven for finansåret 1914-15 til tilsyn med bygningsvæsnet ved sindssygehospitalet ved Århus af udbetale ingeniør Svend Kock her af staden 534,30 kr. som honorar for forskellige konsultationer vedr. hospitalet.

Mpr nr. A075061 - - Dato : 19150417
Forfatter:Frode, Helmar, stud med, kandidat Guldager, Erik, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Der ansættes to kandidater. Vistnok tiltræder kun den ene. Stud. med. Frode Helmar, Solvej 4,5 København Stud. med. Erik Guldager, Rosenborggade 7 København N.

Mpr nr. A075056 - - Dato : 19150419
Forfatter:Olesen, R P , maskinfabrik
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Badeanlæg. R. P. Olesens Maskinfabrik, Allingåbro tilbyder et anlæg som det, der er blevet installeret i Dalstrup. Hospitalet kender ikke dette anlæg og spørger, hvad der er for et anlæg

Mpr nr. A075059 - - Dato : 19150506
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kandidat. I anledning af direktionens indstilling i skrivelse af 9. f.m. bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til, så længe der ved sindssygehospitalet ved Århus er en plads som lægekandidat udsat, at dele den for stillingen normerede pengeløn 100 kr. månedlig ligelig mellem hospitalets 2. og 3. reservelæge.

Mpr nr. A075048 - - Dato : 19150521
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Man ønsker bevilling til et nyt gulv i obduktionsstuen, hvilket tillades.

Mpr nr. A075039 - - Dato : 19150531
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1 april 1916 til 31. marts 1917 beregnet efter et patienttal på 830. i hospitalet 530 Familiepleje 130 Raamosegaard 72 Dalstrup 98

Mpr nr. A075052 - - Dato : 19150610
Forfatter:Taul, Alfred Hansen, maskinist
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinist. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som maskinist ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. d.s. at regne en årlig løn af 1200 kr. stigende efter hver 3. års tjeneste med 100 kr. til 1500 kr. samt godtgørelse for bolig og brændsel 300 kr. og med gensidig opsigelsfrist til enhver tid af 3 måneder. Hr. maskinist Alfred Hansen Taul, Absalonsgade 45, I Århus

Mpr nr. A075057 - - Dato : 19150616
Forfatter:Varming, arkitekt
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Efter modtagelsen af den med direktionens skrivelse af 28, f.m. fulgte tegning med overslag over de ved en projekteret forøgelse af patienttallet på Råmosegård nødvendiggjorte byggeforanstaltninger skal sundhedsstyrelsen udbede sig oplysning om kubikrum, loftshøjde, trapper, tagbeklædning med mere. Arkitekt Varming bedes svare direkte.

Mpr nr. A075051 - - Dato : 19150626
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natplejerske. J. Jacobsen afgået til amtssygehuset, hjemkommen den 18061915

Mpr nr. A075031 - - Dato : 19150702
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget: Ministeriet forespørger til hvilken hospitalet foretrækker at få overført sine driftsmidler. Man svarer Århus Privatbank.

Mpr nr. A075036 - - Dato : 19150709
Forfatter:Nielsen, Martha, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent for husholdersken. Den med Deres ansøgning indsendte afskrift af Deres anbefalinger er ikke i overensstemmelse med de modtagne orgainal-anbefalinger, idet De i afskriften både har forandret ordsamstillingen og flere steder udeladt forskellige bemærkninger. Men da uoverstemmelserne ikke er af så væsentlig art, at den vedrører de personlige vidnesbyrd, ansætter direktionen Dem herved som assistent hos hospitalets husholderske fra den 1. august d.å. at regne en løn 400 kr. årlig, stigende med 50 kr. årlig efter hver 3. års tjeneste til 550 kr. og fri station i II forplejningsklasse. De er antaget med en gensidig opsigelsfrist på 3 måneder og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste som vil blive givet Dem. Frk. Martha Nielsen, Øståboulevarden 14, Århus

Mpr nr. A075054 - - Dato : 19150716
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Der er ikke bevilget penge til rottebekæmpelse fordi loven er udløbet, i stedet bemyndiges man til at tage penge af det ordinære budget til dette formål.

Mpr nr. A075037 - - Dato : 19150721
Forfatter:Hallager, F K, dr med Fehr, J H M Chr, dr med
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. I anledning af et derom hertil indsendt andragende meddeler justitsministeriet herved overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus dr. med. F. K. Hallager tilladelse til i tiden fra den 15 d.m. til den 14. oktober d.å. begge dage medregnede, at foretage en rejse i indlandet, imod at hans embede midlertidigt bestyres på hans an- og tilsvar af 1ste reservelæge ved hospitalet dr. med. J. H. M. Chr. Fehr, således at denne tillige fungerer som medlem af direktionen.

Mpr nr. A075032 - - Dato : 19150722
Forfatter:Thomsen, Holger, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Der opslås to stillinger, men så vidt jeg kan se bliver kun den ene besat med Holger Thomsen, der får 100 kr. i månedlig løn og fri station i II klasse.

Mpr nr. A075035 - - Dato : 19150723
Forfatter:Petersen, Jensine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ved at meddele Dem at De er ansat som sygeplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. sept. d.å. at regne med løn 500 kr. årlig, stigende efter hver tre års tjeneste med 100 kr. til 800 kr., samt fri station i II klasse. Sygeplejerske Jensine Petersen, Århus

Mpr nr. A075053 - - Dato : 19150729
Forfatter:Vindum, Niels, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fyrbøder. I anledning af at Niels Vindum er ansat som fyrbøder her ved hospitalet tillader direktionen sig hoslagt at fremsende et af nævnte bestillingsmand underskrevet enkeforsørgelsskema

Mpr nr. A075027 - - Dato : 19150803
Forfatter:Lund, Tetzen, grosserer
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Andragende. Efter Deres ønske tilbagesendes Deres andragende Grosser Tetzen Lund Århus.

Mpr nr. A075025 - - Dato : 19150810
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Anciennitet. Sundhedsstyrelsen forespørger, hvorledes man behandler tilfælde, hvor ansatte skal have overført anciennitet fra andre statsstillinger. Man svarer, at ansatte fra andre sindssygehospitaler altid får anciennitet overført ved direktionens afgørelse, mens læger der har gjort tjeneste ved andre hospitaler forelægges justitsministeriet.

Mpr nr. A075055 - - Dato : 19150818
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Højtidsoffer. Der er indgået aftale om afløsning af højtidsoffer mellem offerberettigede og Vejlby sogn, hvorefter offeret udbetales med 240 kr. til sognepræsten og 210 kr. til førstelæreren

Mpr nr. A075049 - - Dato : 19150821
Forfatter:Natplejer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Natplejer, forrentning. I anledning af direktionens skrivelse af 2. d.m. skal man, med bemærkning om at der senere vil fremkomme meddelelse med hensyn til beregningen med hensyn til beregning af ancienniteten for den på hospitalets budgetforslag for finansåret 1916-17 under konto 1 af 1 nr. 40 opførte udgifter natplejen med hensyn til den på hospitalets budgetter og regnskaber under konto 11 opførte renteindtægt anmode direktionen om at søge at opnå en højere rentefod en den hidtidige på 2 1/2 % renten i Århus Privatbank eller i en andet pengeinstitut.

Mpr nr. A075022 - - Dato : 19150828
Forfatter:Jensen, Annina Christine, arastantinde Nielsen, oversygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Oplysninger om ansatte. Til brug under en her ved kamret verserende sag mod arrestantinden Annina Christine Jensen, f. i Ommestrup den 14/8 1880, der forklarede at hun har været opsyn eller gangpige på Århus Sindssygeanstalt, dedes det meddelt kamret om man under arrestantindens tjeneste på anstalten har bemærket noget psykisk abnormt ved hende. Man svarer fra hospitalet, at den pågældende har været ansat fra 1. maj 1904 til 31.oktober 1907, oversygeplejerske frk. Nielsen der kunne fortælle nærmere om hende er død.

Mpr nr. A075021 - - Dato : 19150904
Forfatter:Gjessing, K Hansen, Allida, natplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejerske. Allida Hansen fra mds. I er d.d. indlagt på amtssygehuset. K. Gjessing

Mpr nr. A075024 - - Dato : 19150911
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natoversygeplejerske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som overplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. januar 1916 at regne med en årlig løn af 1000 kr. stigende efter hver 3 årstjeneste med 100 kr. til 1400 kr. og fri station i II forplejningsklasse, dog således, at Deres anciennitet som oversygeplejerske fra 1. oktober 1912

Mpr nr. A075017 - - Dato : 19150925
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Oplysninger vedrørende hospitalet. Lægeforeningen ønsker forskellige data oplyst, hvorfor man skriver en folder med alle oplysninger om hospitalet, sengetal, hvem det er bestemt for, indlæggelsesprocedure, betalingen, lægepersonale, plejecentraler, direktion.

Mpr nr. A075016 - - Dato : 19150930
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. I besvarelse af direktionens forespørgsel i skrivelse af 28. ds. skal man tjenstlig melde, at hospitalets foliomidler er anbragte i aktieselskabet "Århus Privatbank", og der hidindtil er ydet en foliorente på 2 1/2% p.a. Direktionen skal tilføje, at justitsministeriet - i anledning af at sindssygehospitalet i Viborg opnår en rentefod på 4% p.a. foruden 1/2% af det mindste beløb - i skrivelse af 21. august d.å. har anmodet direktionen om at søge at opnå en højere rentefod, og at forhandlingerne derom endnu ikke er afsluttede.

Mpr nr. A075002 - - Dato : 19150999
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen. Til revision af statshåndbogen bedes oplysninger indsendte

Mpr nr. A075026 - - Dato : 19151001
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Sundhedsstyrelsen forespørger om man systematisk overfører tuberkuløse ptt. til Raamosegaard, og hvilke forholdsregler man træffer for at hindre smitte. Man svarer, at der på Raamosegaard er en lille tuberkulosestation med direkte adgang til en lille have, hvorfor man overflytter så mange ptt. hertil som muligt.

Mpr nr. A075019 - - Dato : 19151004
Forfatter:Boysen, Anna, plejeassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natoverolejerske. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning, ansættes De herved som natoverplejerske ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. januar 1916 at regne med en årlig løn af 1000 kr., stigende efter tre års tjeneste med 100 kr. til 1400 kr. samt fri station i II forplejningsklasse. Vedlagt pensionssag fra 1925, hvor hun søger pension på grund af søvnløshed og dårlige ben. Hun får bevilliget pension fordi man ikke kan tilbyde hende nogen stilling, hvor hun ikke skal stå op

Mpr nr. A075033 - - Dato : 19151005
Forfatter:Nielsen, Eline Christine, plejerske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension, plejerske. Eline Christensen Nielsen bliver tillagt en pension på 418,56 kr. årligt.

Mpr nr. A075034 - - Dato : 19151011
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg, løn. I det med direktionen skrivelse af 10. juli d.å. hertil indsendte andragende, har de ved sindssygehospitalet ved Århus beskæftigede daglejere anholdt om, at deres dagløn må blive forhøjet på grund af dyrtiden. Foranlediget heraf skal til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at man efter udfærdigelsen af lov om dyrtidshjælp

Mpr nr. A075010 - - Dato : 19151021
Forfatter:Kragh, J.P Chr., hotelkarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefaling. J.P Chr. Kragh, hotelkarl i Roskilde, anmoder om, at få tilsendt en ny anbefaling, da den originale er bortkommet ved søgning af anden stilling. Der foreligger ingen svarskrivelse

Mpr nr. A075009 - - Dato : 19151021
Forfatter:Willumsen, C, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. C. Willumsen forespørger om det er muligt for ham at en stilling som gift plejer ved hospitalet. Han er uddannet plejer, men har forladt tjenesten* man svarer ham, at det ikke er muligt at få stilling som dagplejer, da man ikke ansætter gifte plejere

Mpr nr. A075008 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse. En meddelelse om fra direktionen til lægerne ved Dalstrup og Raamosegaard om, at tyende i køkken og vaskeri for fremtiden skal undersøges for smitsom tuberkulose

Mpr nr. A075014 - - Dato : 19151102
Forfatter:Simonsen, Vilhelmine, plejeassistent
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejeassistent. Vilhelmine Simonsen, Ålborg, ansættes som plejeassistent fra 1. januar 1916 med en årlig løn på 500 kr. stigende efter hvert tredie år tjeneste med 100 kr. til 800 kr., fri station i II klasse

Mpr nr. A075004 - - Dato : 19151104
Forfatter:Frederik, konprins Knud, prins Zahle, C Th
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Flagning. På dertil af konseilpræsidenten given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der søndagen den 7. d.m. flages fra sindssygeanstalten i Århus i anledning af deres kongelige højheder kronprins Frederik og prins Knuds konfirmation.

Mpr nr. A075013 - - Dato : 19151105
Forfatter:Feveile, Axel, kredslæge, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kredslæge Axel Feveile gør tjeneste som kandidat fra december 1915.

Mpr nr. A075028 - - Dato : 19151110
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Slagsmål, plejere. Der har været slagsmål i pavillonen i Risskov, hvor der har været involveret 4 plejere. En bliver afskediget med 3 måneders varsel, de andre ophører selv med tjenesten, den fjerde har kun forsøgt at hindre slagsmålet, så ham sker der intet med

Mpr nr. A075003 - - Dato : 19151112
Forfatter:Kohl, Agnes Larsen, Petrea, natplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Natplejerske Petrea Larsen er indlagt og tilbagemeldt fra amtssygehuset. Sign Agnes Kohl.

Mpr nr. A075011 - - Dato : 19151215
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kommissionen af 1. marts 1915. Kommissionen forespørger om varepriserne og herkomsten samt har spørgsmål vedr. landbruget, hvor der foreligger et svar, der giver oplysninger om, hvorledes landbruget blev drevet.

Mpr nr. A075005 - - Dato : 19160127
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Beklædning. Der antages en yderlige sypige, idet man ifølge det nye fællesregulativ har pligt til at reparere undertøj for ptt af I og II klasse. Hertil opkræves 1kr mdl. udover den hidtidig fastsatte betaling

Mpr nr. A075007 - - Dato : 19160226
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientoverførsel. Hospitalet i Nykøbing Sj. modtager patienter, der er optagne her med fra de områder, der nu hører under dette hospital: Liste over patienter, der er optagne samt deres numre

Mpr nr. A075023 - - Dato : 19160323
Forfatter:Sørense, Anna Elise, fhv plejerske
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejerske. I det med direktionens skrivelse af 15. september f.å. hertil indsendte andragende har fhv. plejerske på plejeanstalten Raamosegaard, Anna Elise Sørensen, der efter at det var konstateret, at hun led af en begyndende ikke smittefarlig tuberkulose i højre lungespids, den 23. juni f.å. efter eget ønske fratrådte sin stilling på plejeanstalten anholdt om, at der må blive tilstået hende en understøttelse af statskassen. Foranlediget heraf skal man til efterretning og videre bekendtgørelse meddele, at justitsministeriet ikke finder tilstrækkelig grund til at søge ansøgerinden tillagt nogen sådan understøttelse.

Mpr nr. A075030 - - Dato : 19160417
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Der tillægges ansatte dyrtidstillæg. Liste vedlagt samt beløb.

Mpr nr. A075060 - - Dato : 19160428
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartner. Hoslagt skal man i forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 9. april f.å. fremsende genpart af et af Foreningen af danske Havebrugskandidater modtaget andragende om, at der ved fremtidige besættelser af gartner og haveassistentstillinger ved staten sindssygehospitaler ansættes havebrugskandidater, for så vidt sådanne de nævnte stillinger

Mpr nr. A075050 - - Dato : 19160505
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1916-17. Øvrige papirer vedrørende budgettet.

Mpr nr. A075020 - - Dato : 19160602
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeelever. I henhold til s 2 i lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler af 17.f.m. godkender justitsministeriet herved den prøve i sindssygepleje, der efter mindst 1 års forudgående praktisk og teoretisk uddannelse på sct. Hans hospital aflægges der af hospitalets elever således at personer, der har bestået denne prøve, efter mindst 1/2 års forudgående prøvetid på et af statens sindssygehospitaler kan ansættes som plejere og plejersker sammesteds uden at aflægge den almindelige i justitsministeriets skrivelse af 11. november 1911 fastsatte prøve... det bør tilkendegives de pågældende, at hospitalet ikke er bundet

Mpr nr. A075047 - - Dato : 19160603
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der søges bevilling til opførelse af en ny bolig for plejersker indeholdende 6 værelser samt en dertil knyttet materialbygning.

Mpr nr. A075038 - - Dato : 19160704
Forfatter:Koch, Svend, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Man har tidligere ansøgt om en badeovn til Raamosegaard, men der har først skullet sendes planer ind til ministeriet, disse opfordrer man ingeniør Koch til at indsende.

Mpr nr. A075068 - - Dato : 19160913
Forfatter:Gregersen, Rigmor, oversygeplejerske Simonsen, Vilhelmine Frederikke, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Sygeplejersker, mobilisering. I anledning af generalkommandolægens behagelige skrivelse af 31. f.m. skal man tjenesteligt meddele, at krigsministeriet i skrivelse af 16 februar 1915 til justitsministeriet har udtalt, at det "kan tiltræde, at de sygeplejersker, der er ansat på statens sindssygehospitaler, og som står til rådighed ved mobilisering for Det røde Kors, men forbliver ved hospitalerne, og at direktionen derefter under 24. marts 1915 har tilskevet hærens lægekorps, at bl.a. den her ved hospitalet ansatte overplejerske frk. Rigmor Gregersen ikke kan påregnes at stå til rådighed ved mobilisering for Det røde Kors. Direktionen tilføjer, at man i tilfælde af mobilisering ikke kan undvære nogen af de ved sindssygehospitalet ansatte sygeplejersker (eller overplejersker eller assistenter) og at sygeplejerske frk. Vilhelmine Frederikke Simonsen, som længe forinden sin ansættelse her ved hospitalet havde tilmeldt sig til tjeneste ved mobilisering for Det røde Kors, derfor ej heller kan påregnes at stå til generalkommandoens rådighed i tilfælde af mobilisering eller krig.

Mpr nr. A075046 - - Dato : 19160915
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Inventar. Man anmoder justitsministeriet om tilladelse til at omsætte 12 porcelænsovne, men får afslag for så vidt reparationer ikke kan udføres på vedligeholdelseskontoen.

Mpr nr. A075029 - - Dato : 19160920
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Alle pkelepenge bliver sat op til 1 kr 25 øre pr. dag. Liste ovr familier på Djursland, der har patienter i pleje.

Mpr nr. A075040 - - Dato : 19161118
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Tørreloftet skal beklædes med træ, hvorfor man søger tillægsbevilling.

Mpr nr. A075041 - - Dato : 19161229
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktionen anmoder om tillægsbevilling til flytning af en motor fra hospitalet til Råmosegård.

Mpr nr. A075012 - - Dato : 19170117
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Til brug ved pensionssager har man lavet en oversigt over, hvor meget beklædning, der skal uddeles til de forskellige personalegrupper og omkostningerne derved. Desuden er der breve om prisen for lægehjælp og medicin. Også til brug ved pensioneringen.

Mpr nr. A075015 - - Dato : 19170130
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Man vil i Dalstrup indrette en infirmeriafdeling til svagelige ptt. og søger om tilladelse til at forhøje betalingen med 25 øre, men får afslag af justitsministeriet.

Mpr nr. A075044 - - Dato : 19170602
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 10 f.m., hvori man meddelte bemyndigelse til den 1. f.m. at regne at udbetale de funktionærer, der har fri forplejning på sindssygehospitalet ved Århus, for den tid i hvilken de har ferie og følge heraf ikke nyder forplejning på hospitalet, godtgørelse for kost- beregnet efter ferietidens længe og de i emolumentreglementet for kost anførte værdier, meddeler justitsministeriet herved i henhold til lov om tillægsbevilling for finansåret 1916-17 direktionen en tilsvarende bemyndigelse for det nævnte finansår.

Mpr nr. A075043 - - Dato : 19170602
Forfatter:Rosenau, Adolf
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Ved tillægsbevilling er det tilladt at forpleje den polsk fødte Adolf Rosenau i III forplejningsklasse uagtet at han ikke har statsborgerskab.

Mpr nr. A075045 - - Dato : 19170627
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. I forbindelse med justitsministeriets skrivelse af 21. d.m. hvorved man meddelte direktionen bemyndigelse til for finansåret 1916-17 at udbetale funktionærer ved plejeanstalten Raamosegaard godtgørelse for kost under ferier, skal man til efterretning meddele, at de beløb, som medgår hertil, vil være at afholde af det til lønninger ved anstalten for finansåret 1917-18 bevilligede beløb.

Mpr nr. A075018 - - Dato : 19210202
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Sag vedr. renter af indestående i banken og mulighederne for at få en bedre forrentning.

Mpr nr. A075072 - - Dato : 19230609
Forfatter:Nielsen, Oskar Magnus, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorassistent. I anledning af min forflyttelse som kontorfuldmægtig fra sindssygehospitalet ved Århus til herværende hospital (hospitalet i Vedsted ), tillader jeg herved at anmode direktionen om, at den af mig overfor direktionen stillede kaution, stor 1000 kr., må blive frigivet, således at jeg kan overføre den til direktionen for sindssygehospitalet i Viborg. Vedlagt kautionsbevis og ansøgning om assistentpladsen hos forvalteren. Oskar Magnus Nielsen.

Mpr nr. A075042 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bevillinger

Tekst:
Direktionen. Der bevilliges 800 kr. ved tillægsbevilling til honorar for direktionen med undtagelse af overlægen.