Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 30 poster med søgeordet: A077
Mpr nr. A077020 - - Dato : 19150103
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler. Sundhedsstyrelsen skriver til direktionen i anledning af at landstingets udvalg angående forslag til lov om plejeforholdende på statens sindssygehospitaler har udbedt sig en hel del oplysninger fra sundhedsstyrelsen, nemlig: lønsatser for elever, fridage og feriedage for personalet samt om det er muligt at frasælge jord. Udover ekstraudskriften fra landstingets udvalg findes et forslag til den pågældende lov. Mht. spørgsmål om at frasælge en del af arealet, gør man opmærksom på at man vil få en hel del gamle villaer og grunde helt ind på livet

Mpr nr. A077018 - - Dato : 19160000
Forfatter:Elever
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Elevkontrakter. Elevkontrakter og korrespondance i forbindelse med disses indgåelse: ansøgninger, opgørelser over manglende stillinger (se sidste del) anbefalinger m.v..

Mpr nr. A077019 - - Dato : 19160106
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Sindssyg straffefange. Justitsministeriet har skrevet til direktionen for Sindssygehospitalet i Middelfart. Det meddeles, at sindssyge forbedringsfanger skal anbringes på det hospital, hvorunder de oprindeligt er hjemmehørende og ikke på det hospital, hvorunder Horsens Tugthus hører, nemlig Århus.

Mpr nr. A077012 - - Dato : 19160106
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Lungetuberkulose. Sundhedsstyrelsen forespørger hvor mange patienter, der er på hospitalet som lider af lungetuberkulose. Desuden bedes oplyst på hvilket stadium patienterne befinder sig. Der er 2 patienter med brysttilfælde.

Mpr nr. A077010 - - Dato : 19160125
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketællingen - patienterne. Der findes et cirkulære til amtslige amtmænd gældende for landkommunerne samt folketællingslister over patienterne.

Mpr nr. A077001 - - Dato : 19160130
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård - elektricitetsforsyning. Århus-Randers-Kaløvigegnens elektricitetsforsyning skriver til direktionen angående at få lagt elektricitet ind på Råmosegård. Elektricitet kan lægges ind med øjeblikkelig virkning, men betingelserne kan først fastslås når hele egnen omkring Råmosegård er tegnet til selskabet.

Mpr nr. A077015 - - Dato : 19160199
Forfatter:Henrichsen, Hans, rådgivende ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Rådgivende ingeniør. Hans Henrichsen tilbyder sin assistance som rådførende ingeniør indenfor varme- og ventilationsanlæg, varmtvandsforsyning sanitære og andre rørledningsanlæg, tørrestuer, dampkøkkener, samt anlæg for luftrensning og luftbefugtning. Der findes ikke noget svar

Mpr nr. A077008 - - Dato : 19160205
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidatpladser. 2 kandidatpladser er opslået ledige på 01. marts 1916. Forskellige ansøgninger ligger under dette journalnummer.

Mpr nr. A077004 - - Dato : 19160303
Forfatter:Overlægen
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Tryksag. Breve fra overlægen til Det kongelige bibliotek, Universitetsbiblioteket, København og Statsbiblioteket Århus angående en tryksag der er lavet første halvår 1916. Desuden sender man et særtryk lavet i 1914 om sindssygehospitaler. Brev er sendt til Statsbiblioteket for af få særtrykket fra 1914.

Mpr nr. A077003 - - Dato : 19160306
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdomstilfælde hos hospitalets funktionærer. Sundhedsstyrelsen skriver til direktionen, som svarer, angående sygdomstilfælde hos hospitalets funktionærer på hospitalet. Sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland har taget sagen op. Fri lægehjælp og medicin har været ydet til alle ansatte med husstand når det kunne ydes af hospitalets læger jfr. reglerne fra 1. april 1916 udfærdiget af Justitsministeriet den 1. oktober 1915. Før ansættelse forlanges lægeattest. Viser det sig at han/hun kommer til at lide af tuberkulose kommer vedkommende ind under Loven om Foranstaltninger til Tuberkulosens Bekæmpelse af 1. april 1912. Mht. specialistbehandling og behandling på andre sygehuse har hospitalet betalt i enkelte tilfælde, idet der i hvert enkelt tilfælde er taget hensyn til om sygdommen er opstået i hospitalets tjeneste og til helbredsmulighederne for den pågældende

Mpr nr. A077006 - - Dato : 19160311
Forfatter:Basballe, Thomas, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Inlæggelspapirer. Indlæggelsparirerne for Thomas Basballe, jn. nr. 8929, indlagt på 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A077007 - - Dato : 19160318
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Hospitalsforvalterens ansvar. Justitsministeriet skriver til direktionen angående en kontorassistent, når denne i hospitalsforvalterens fraværelse eller forfald udfører dennes forretninger derunder indbefattet kasserervirksomhed ved udførelsen af disse forretninger fungerer på eget eller på hospitalsforvalterens ansvar. Han fungerer på hospitalsforvalterens ansvar.

Mpr nr. A077013 - - Dato : 19160320
Forfatter:Nielsen, Anton C, konsul
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Salg af krat tilhørende hospitalet. Justitsministeriet skriver til direktionen at konsul Anton C Nielsen af Århus ikke kan købe krattet da der for tiden ikke bør sælges.

Mpr nr. A077002 - - Dato : 19160322
Forfatter:Hansen, Harry S E, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der findes flere forskellige ansøgninger til en kandidatplads. Harry S. E. Hansen får pladsen på II forplejningsklasse til en løn af 100 kr. og fri station.

Mpr nr. A077011 - - Dato : 19160425
Forfatter:Mønsted, Otto Company, Vcuum Oli
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Garantierklæring vedrørende margarine (olier). Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at underskrive garantierklæring til Vuum Oli Company. Erklæringen er en direkte følge af krigen. Olierne (margarinen) leveres af Otto Mønsted.

Mpr nr. A077021 - - Dato : 19160805
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Værnepligtige, fritaget for tjeneste. Direktionen skriver til krigsministeriet om værnepligtige der pga. deres tjeneste er fritaget. Hospitalet skal give oplysning om sådanne personer har fratrådt deres tjeneste. Hospitalet meddeler at det ikke er tilfældet

Mpr nr. A077022 - - Dato : 19161108
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Brandforsikring. Det statistiske Departement, Stats-brandforsikringsfonden skriver til hospitalet og henleder opmærksomheden på det den 3. oktober udstedte tillæg til vedtægt for Stats-Brandforsikringsfonden. 1 eksemplar af denne er indeholdt under dette journalnummer. I brevet har man trukket flere punkter fra dette tillæg frem. Desuden findes et brev fra Stats-Brandforsikringsfonden til Sindssygehospitalet i Middelfart, hvor man gør opmærksom på at fonden selv vil tage foranstaltninger til at foretage omvurderinger for de i fonden indtegnede risikoer og at nærmere besked og vejledning vil tilgå de pågældende institutioner.

Mpr nr. A077029 - - Dato : 19161208
Forfatter:Jespersen, O P , og sønner
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Måtter, lavet på hospitalet. O. P. Jespersen og sønner, København forhører sig om de eventuelt kunne blive forhandlere af de måtter der bliver lavet på hospitalet. Hospitalet ser sig ikke stand til at entrere med det pågældende firma, da patienternes arbejde er baseret på nyttegørelsen for hospitalet.

Mpr nr. A077025 - - Dato : 19161219
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Forbud mod rug og hvede som fodring - køkkenaffald. Indenrigsministeriet har givet justitsministeriet besked om at tidligere forbud mod at anvende rug og hvede til fodring ikke gælder for hospitalernes madaffald. Dette må anvendes til svinefoder eller afhændes til omegnens beboere. Der skal dog anvendes størst mulig omhu således at det kun er brødrester fra måltiderne der anvendes som svinefoder.

Mpr nr. A077027 - - Dato : 19161229
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg Lov/breve. Direktionen meddeler justitsministeriet at der ikke er personer, der er berettigede til dyrtidstillæg i tiden 1. nov. f.å. 31. okt. d.å. justitsministeriet ønsker i brev af 20. dec. 1916 at vide om der er nogle personer der har ret til dyrtidstillæg iht. lovens afsnit IV. Der er vedlagt lov : lov om dyrtidstillæg af 2. dec. 1916.

Mpr nr. A077014 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Stedlig løn til arbejdere. En del arbejdere ved hospitalet har lavet en forespørgsel om de ikke burde have den stedlige løn udenfor hospitalet uden fradrag af dyrtidstillæg. Justitsministeriet giver dem ret og fremover skal den stedlige løn udenfor hospitalet være gældende.

Mpr nr. A077009 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketælling. Journalnummeret indeholder et hæfte med oplysninger om folketællingen 1916, Embeds- og Bestillingsmænd samt tyende.

Mpr nr. A077005 - - Dato : 19169999
Forfatter:Kohl, Agnes Winther, Anna, syerske
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Indlæggelse pga. skarlagensfeber. Syerske Anna Winther er indlagt på hospitalet på grund af skarlagensfeber. Underskrevet Agnes Kohl.

Mpr nr. A077026 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotekers ret til et frieksemplarer. Bekendtgørelse angående gennemførelsen af lov nr 66 af 2den maj 1902 om offentlige bibliotekers ret til frieksemplarer af tryksager m.m. og lov nr 181 af 17de maj 1916 0m Statens Avissamling i Århus. Der er et eksemplar af bekendtgørelsen.

Mpr nr. A077024 - - Dato : 19170212
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Alderstillæg til gartnere. Justitsministeriet skriver til direktionen om at man på gartnernes vegne ved hospitalerne i Århus, Vordingborg, Viborg og Middelfart har udbedt sig 4 alderstillæg a 200 kr. i stedet for nuværende 4 alderstillæg a 100 kr. Justitsministeriet afslår at tage sagen op.

Mpr nr. A077023 - - Dato : 19170416
Forfatter:Lauridsen, C P, landbrugskonsulent Nielsen, Peder, Lisbjerg Terp af 1 marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Havers og landbrugs drift i regnskabsmæssig henseende. Direktionen skriver til Justitsministeriet og meddeler dem at man fremover vil opføre landbrugets drift efter "Det kongelige danske Landhusholdningsselskabs" udgivne modelregnskab og at man har taget kontakt med landbrugskonsulent C. P. Lauridsen, Vejlby. Årsagen er at man ikke tidligere har kunnet adskille hospitalets drift fra landbrugets (det var iht. en budgetordning). Justitsministeriet giver i brev af 23. juni direktionen lov til at gøre som den ønsker. C. P. Lauridsen har lavet en status og en fortegnelse over materiel pr. 1/4 1917 til bogholderen.ændringen fremkommer efter ønske fra kommissionen af 1 marts 1915 vedrørende driften af Sindssygehospitalerne. Der findes et brev fra overlægen til formanden for Kommissionen af 1 marts 1915 vedrørende priser på køkkenaffald sammenlignet med priserne i Viborg. Herudover findes en afskrift af et brev fra C. P. Lauridsen med hans ændringsforslag til hospitalets landbrug. Der er også et brev fra Kommissionen af l marts 1915 til Justitsministeriet dateret 22. maj 1916. Der er en afskrift af et brev fra Peder Nielsen Lisbjerg Terp dateret 13/5 1916 som er blevet anmodet af Kommissionens formand om at give en udtalelse om landbrugets drift på hospitalet i Århus.

Mpr nr. A077028 - - Dato : 19170924
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Direktionen skriver til justitsministeriet om personer, der oppebærer en fast årlig ydelse fra hospitalet og anses for at være berettigede til at oppebære dyrtidstillæg af 2. dec. 1916 afsnit II. Justitsministeriet anmoder i brev af 3. okt. 1917 finansministeriet om at anvise til betaling på Århus Amtstue 520 kr. til personer der oppebærer en fast årlig ydelse fra hospitalet. Et lignende brev af 12. januar 1917 indeholder en liste over personerne, i alt 13 stk. som hver får udbetalt 40 kr. Der findes en fortegnelse lavet af hospitalet over disse personer. Der findes et eksemplar af Lov om Dyrtidstillæg af 2. dec. 1916.

Mpr nr. A077017 - - Dato : 19180607
Forfatter:Pedersen, Erna Eleonora
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fortrolige oplysninger. Aansvageanstalternes funktionærforeningers Pladsanvisningsbureau udbeder sig fortrolige oplysninger om frk. Erna Eleonora Pedersens forhold. Hospitalet afslår

Mpr nr. A077030 - - Dato : 19200323
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring mod ulykkestilfælde. Man sender fra justitsministeriet en bekendtgørelse vedrørende ordningen af statens pligt til at yde sine tjenestemænd og arbejdere erstatning efter lov af 6. juli 1916 om forsikring mod følger af ulykkestilfælde Samtidig gør man opmærksom på, at det ikke fremover er nødvendigt at indsende indberetning om ethvert ulykkestilfælde. Et eksemplar af bekendtgørelsen. Brev af 26. jan. 1921 fra justitsministeriet til direktionen: fremover er forsikringen villig til ved ekspedition af ulykkesforsikringsattester og honorarer at anvende tilsvarende regler som er indgået mellem lægeforeningens attestudvalg og dansk ulykkesforsikrings-forbund. Brev fra justitsministeriet af 30. juli 1919. Brev fra justitsministeriet af 30. juli 1917: samtlige indgåede kontrakter om forsikring af tjenestemænd og arbejdere mod følger af ulykkestilfælde må betragtes som bortfaldet efter at den pågældende risiko er overtaget af staten, iht. bekendtgørelse af 29. marts d.å. 23 april 1917 anmoder justitsministeriet direktionen om at indsende besked om ethvert ulykkestilfælde.

Mpr nr. A077016 - - Dato : 19291212
Forfatter:Svendsen, Dagmar Kristine Emilie, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Natsygeplejerske. - anbefalinger. Sindssygeanstalten ved Stege forespørger hospitalet i Århus om frk. Dagmar Kristine Emilie Svendsen er velegnet som plejerske henholdsvis dag og nat. Desuden skal hun være beskæftiget på mands og kvindeafdelingerne. Man spørger, om hun er god og venlig mod patienterne og om hun er af god konstitution. Hospitalet giver hende en god anbefaling: Hun kan klart anbefales