Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 69 poster med søgeordet: A079
Mpr nr. A079013 - - Dato : 19150215
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Sognerådet ønsker at etablerer en bedre vej ved stationsvejen, hvor man vil rette et sving ud og grave noget af bakken væk, hvilket berører hospitalets jord, idet der skal afgives 21900 kvardratalen, som direktionen meddeler, at den er bemyndiget til at sælge

Mpr nr. A079001 - - Dato : 19151022
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeres forhold. Plejerforeningen har ansøgt om 3 timers nedsættelse af arbejdstiden samt en ugentlig fridag. Disse goder gennemføres i 1920, men først efter, at der er ansat yderligere 7 plejere. Der er imidlertid problemer med at huse nye plejere

Mpr nr. A079018B - - Dato : 19170203
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Hospitalsudstyr. Ved tilbagesendelsen af den med justitsministeriets skrivelse af 3. ds fulgte afskrift af skrivelse af 26. f.m. fra konseilspræsidiet tillader direktionen sig at meddele at hospitalets beholdninger af lagener, håndklæder, uldtæpper, jernsenge og madrasser er af en sådan størrelse, at de kun er tilstrækkelige til hospitalets eget nødtørftige forbrug, og at man derfor ikke ser sig i stand til udlån af nogen art af de nævnte genstande

Mpr nr. A079024 - - Dato : 19170326
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Koppevaccination. Sundhedsstyrelsen skriver, at der i lande hvorfra der kommer folk her til landet er kopper, hvorfor det er ønskeligt, at man foretager revaccination af den del af befolkningen, som kommer i berøring med vedkommende. Marselisborg Hospital tilbyder derfor en vaccination, såfremt hospitalet her ikke kan gøre det selv.

Mpr nr. A079045 - - Dato : 19170331
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Det meddeles herved kontoret, at der af hospitalets kasse må refunderes de funktionærer, der er medlemmer af Vejlby Sogns Sygekasse, den resterende fjerdedel af de medicinudgifter, som de ifølge lægeordination har haft, og som er til rest, efter sygekassen har betalt de reglementerede tre fjerdedele af udgiften.

Mpr nr. A079011 - - Dato : 19170410
Forfatter:Petersson, Kristian, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forespørgsel om ansat. Tilbagesendes tjenesteligt Hasle m.fl. Herreds kontor med bemærkning, at Kristian Petersson, f. i Odder den 8. jan. 1880, har været opsynsmand her ved hospitalet fra den 1. juni 1901 til den 30 juni 1904. men at hans nuværende opholdssted er hospitalet ubekendt

Mpr nr. A079049 - - Dato : 19170418
Forfatter:Koch, ingeniør Varming, arkitekt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Man anmoder fra ministeriet direktionen om at udbetale ingeniør Koch og arkitekt Varming honorar for tilsyn med hospitalets bygninger.

Mpr nr. A079048 - - Dato : 19170501
Forfatter:Andersen, portner
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Portner, Andersen. Andersern, der er rekonvalescent efter Ischias, passer foruden porten hospitalets telefoncentral. Da han ikke er i stand til at varetage alle sine pligter, bliver han nødt til at have hjælp i huset. Om natten passer vægteren telefonen og ofte passer portnerens hustru centralen i dagtimerne. Man ansøger om forhøjelse af honoraret for pasning af telefon bliver hævet fra 120 til 360 kr. årligt.

Mpr nr. A079043 - - Dato : 19170503
Forfatter:Dalhoff, H. Hofgørtlermester, Søn
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Stempel, emblemer. Hr. hofgørtlermester H. Dalhoffs Søn, St. Kongensgade 22, København K. Direktionen skal herved forespørge, om firmaet er villigt til at levere emblemer til hospitalet overensstemmende med medfølgende tegning. (Den midterste). I bekræftende fald udbedes meddelelse om , hvor stor udgiften vil blive, dels til anskaffelse af en form, dels til selve emblemerne. Det tilføjes, at emblemerne i øvrigt ønskes ligesom de af firmaet til Sindssygehospitalet ved Middelfart leverede. Med den ærede formands svar bedes tegningerne tilbagesendt.

Mpr nr. A079040 - - Dato : 19170520
Forfatter:
Emnegruppe: epidemier

Tekst:
Epidemier. Man skriver fra Marselisborg hospital vedrørende lægers pligt til at indberette tilfælde af epidemiske sygdomme til sundhedsstyrelsen. Lægerne har kun pligt til personlig indberetning såfremt de driver selvstændig lægepraksis ved siden af deres hospital.

Mpr nr. A079044 - - Dato : 19170525
Forfatter:Værkstedsleder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Værkstedslederens arbejde. Justitsministeriet forespørger, hvori værkstedslederens arbejde består:"værkstedslederen forestår arbejderne i husflidsværkstederne, hvor han underviser patienterne, som i reglen ikke tidligere har været beskæftiget ved sådanne arbejder i snedker- drejer-,maler-,skomager-, sadelmager-,bogtrykker- og bogbinder arbejde. Endvidere underviser han dem i kurvefletning og forfærdigelse af hegnstråd.

Mpr nr. A079039 - - Dato : 19170531
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Sundhedsstyrelsen har fået overdraget at fordele de sidste dansk producerede havregryn, hvorfor man anmoder om oplysning om hospitalets forbrug af dette næringgsmidel. Man bestiller i alt 975 kg. (på grund af 1. verdenskrig).

Mpr nr. A079053 - - Dato : 19170606
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1918-19 beregnet efter et patienttal af 830: I hospitalet...............530 I familiepleje............137 I Dalstrup.................98 I Raamosegaard..............65

Mpr nr. A079033 - - Dato : 19170628
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. En plejer er afskediget på grund af tuberkulose hovedbestyrelsen for Dansk Plejerforening ansøger om han kan få pension tillagt, men man får afslag. I stedet tilbydes han løn for en periode. Han har været ansat ved Nykøbing Sj.

Mpr nr. A079034 - - Dato : 19170629
Forfatter:
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Jeg tillader mig herved at ansøge om permission fra mit embede i tiden fra den 7. juli til 11. august d.å. begge dage incl. for at foretaget en rejse i indlandet.

Mpr nr. A079035 - - Dato : 19170705
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Trævarer. Kontoret for arbejdsdrift ved fængselsvæsenet forespørger om der er snedkerarbejder som hospitalet ønsker udført, da der er indrettet et maskin- og håndsnedkeri i Nyborg straffeanstalt. Man kan aftage trækufferter, klædeskabe til familieplejepatienter, men det øvrige snedkerarbejde udføres af hospitalets eget snedkeri

Mpr nr. A079032 - - Dato : 19170705
Forfatter:Rosenstand, K Gulstad, O, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
2. reservelæge. K. Rosenstand er blevet ansat som afdelingslæge ved Middelfart, i hans sted er O. Gulstad ansat som 1. reservelæge, men det har ikke været muligt at få pladsen som 2. reservelæge besat, hvorfor man ansøger om at måtte dele hans månedsløn 200 kr. mellem kandidaterne og Gulstad, da de varetager 4 lægers arbejde. Hvilket tiltrædes af ministeriet.

Mpr nr. A079027 - - Dato : 19170706
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Cirkulære fra sundhedsstyrelsen til landets apoteker vedrørende blandinger af vand og vinånd.

Mpr nr. A079050 - - Dato : 19170714
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Kladde til årsberetning for 1916

Mpr nr. A079031 - - Dato : 19170716
Forfatter:Sørensen, S P, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
S P Sørensen har været ansat ved statsbanerne og skal på pension, man forespørger fra finansministeriet om han har haft fast arbejde ved hospitalet mellem 1890 og 1899, hvilket bekræftes, idet han har været opsynsmand, og har haft dette som hovederhverv. Forespørgsel vedr. ansatte

Mpr nr. A079030 - - Dato : 19170718
Forfatter:ved Ribe, Åndsvageanstalten
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Åndsvageanstalten ved Ribe ønsker at anlægge en gravplads, hvorfor man stiller forskellige spørgsmål til andre institutioner. Kirkegården er 6700 m2, hospitalet planter en rose på hver grav, gartneren besørger pasningen sammen med medhjælp og patienter. Gartneren får 2,50 kr. for gravkastning. Den årlige udgift er 1200 kr. som går i hospitalets kasse.

Mpr nr. A079029 - - Dato : 19170730
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Kolonihaver. Forespørgsel gennem sundhedsstyrelsen om der er arealer ledige til kolonihaver på hospitalets grund. Direktionen svarer, at man anvender al jorden, dels til dyrkning af korn og foderstoffer, dels til dyrkning af grønsager, hvorfor man ikke ser sig i stand til at stille jord til rådighed til sådanne formål.

Mpr nr. A079026 - - Dato : 19170804
Forfatter:Justitsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelser. Justitsministeriet beder sig oplyst om man fra direktionens side først og fremmest ønsker at besætte stillinger med folk, der er ved hospitalerne i forvejen, hvis der er tale om ansøgere, der er lige kvalificerede, hvilket direktionen bekræfter.

Mpr nr. A079038 - - Dato : 19170804
Forfatter:Mølvad, Lisette, stud med, lægekandidat Havnø, Ejnerm, stud med
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. I henhold til Deres ansøgning ansættes De herved som lægekandidat ved sindssygehospitalet ved Århus fra den 1. september d.å. at regne med løn 100 kr. månedlig og fri station i II klasse. For at forebygge misforståelse tilføjes det, at pladsen er for en ugift, og at hospitalet ikke er i stand til at yde lempelser i retning af plads eller mad til familie. Stud. med. Fru Lisette Mølvad, Uraniavej 6,I, København V. Stud. med. Ejner Havnø, Lægegangen, Frederiksberg Hospital.

Mpr nr. A079025 - - Dato : 19170814
Forfatter:Plejerforeningen
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Plejerforeningen anmoder om, at den må blive overdraget assistancen ved begravelser i stedet for håndværkerne, der har haft denne indtægt siden hospitalets oprettelse. Direktionen finder ingen afledning til at ændre den givne ordning.

Mpr nr. A079042 - - Dato : 19170829
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeruddannelse. I henhold til s 2 i lov om plejeforholdene på statens sindssygehospitaler af 17 maj f.å. tillader justitsministeriet herved, at personer, der har gennemgået den 3 årige uddannelse, som gives diakon-elever og søster-elever på kolonien "Philadelfia", aflægger den i ministeriets skrivelse af 11. oktober 1911 omhandlende, til ansættelse som plejer eller plejerske ved statens sindssygehospitaler fornødne prøve efter mindst 2 måneders praktisk og teoretisk uddannelse på et sindssygehospital. Hvilket man under henvisning til direktionens skrivelse af 18. maj d.å. herved skal meddele til efterretning, idet det tilføjes, at der i prøvetiden vil være at udbetale de pågældende løn som plejer - plejerskeelever i disses 2. prøvehalvår

Mpr nr. A079015 - - Dato : 19170908
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeelever. På dertil given foranledning skal man meddele, at der til fast ansættelse som sygeplejerske på sindssygehospitalerne vil være 3 års hospitalstjeneste, dog således, at 1 års tjeneste på sindssygehospital kan træde i stedet for 1 års almindelig hospitalstjeneste, og at sygeplejeeleverne i dette uddannelsesår på sindssygehospitalet foreløbig lønnes med 500 aarlig

Mpr nr. A079023 - - Dato : 19170911
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. I anledning af justitsministeriets skrivelse af 18. f.m. angående lov af 3. s.m. om lønninger for forskellige af de ved statens sindssygehospitaler ansatte tjenestemænd tillader direktionen sig at forespørge, hvorvidt lovens bestemmelser også er gældende for det ved plejeanstalten Råmosegård ansatte personale. Man må i den anledning bemærke at værkførerens stilling er analog med håndværkernes ved det egentlige hospital, at husjomfruens stilling er fuldt så selvstændig som assistenternes hos køkkenbestyrerinden og oldfruen, at forstanderinden forestår den daglige ledelse af plejeanstaltens økonomi samtidig med at hun varetager en overplejerskes stilling, at assistentens er forstanderinden hjælper såvel ved ledelsen og patienternes pleje. Ministeriet svarer, at dette ikke er tilfældet.

Mpr nr. A079019 - - Dato : 19170912
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk Jensen, Martha Valborg, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Martha Valborg Jensen ansættes som sygeplejerske. Hun er medlem af Dansk sygeplejeråd og får 600 kr. i løn årlig stigende med 100 kr. for hver tre års tjeneste til 1000 kr. og fri station i II klasse samt en opsigelsesfrist på 3 måneder

Mpr nr. A079016 - - Dato : 19170919
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. I anledning af justitsministeriets skrivelse af 13. ds. tillader direktionen sig at meddele, at der indtil næste høst er sikret hospitalet det fornødne kvantum kartofler.

Mpr nr. A079022 - - Dato : 19170920
Forfatter:Ahlmann, Ellen, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vaskeriassistent. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent i sindssygehospitalets vaskeri fra den 1. november d.å. at regne med en årlig løn af 500 kr. stigende efter hvert fjerde års tjeneste med 100 kr. til 800 og fri station i II klasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist af 3 måneder og med forpligtelse til at følge den instruks for Deres tjeneste som vil blive givet Dem. Frk. Ellen Ahlmann, vaskeriet, sindssygehospitalet, Nykøbing Sj. Papirer vedr. godtgørelse af emolumenter i sygdomsperiode, hvor hun ikke har været på hospitalet. Udkast til en anbefaling

Mpr nr. A079067 - - Dato : 19170922
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup. Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Badeanlæggene bør fornyes, men det stillede forslag er så kostbart at sundhedsstyrelsen indstiller til justitsministeriet, at man afventer med at foretage sig noget, idet man dog vil opstille en kobberbadeovn i stedet for de nuværende gryder til opvarmning af vand.

Mpr nr. A079020 - - Dato : 19171001
Forfatter:Nielsen Bjørn, Thyra, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Thyra Nielsen Bjørn ansættes fra 1. okt. 1917 med 600 kr. i årsløn stigende med 100 kr. hvert treide år til 1000 kr. samt fri station på II klasse. Hun er uddannet ved sygehuset ved den Kellerske åndsvageanstalt i Brejning elev på Århus Kommunehospital assistent på sindssygeafdelingen samme sted. Hun er 24 år

Mpr nr. A079012 - - Dato : 19171006
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønforbedring. Postbud, røgter, kælderkarl og køkkenkarl søger om løntillæg, idet kusken har fået løntillæg, men dette bliver afslået af ministeriet.

Mpr nr. A079005 - - Dato : 19171019
Forfatter:Andersen, Dorthea Elisabeth, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dorthea Elisabeth Andersen, der er uddannet ved København kommunale sygehusvæsen ansøger om en ledig stilling som sygeplejerske

Mpr nr. A079007 - - Dato : 19171024
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. I henhold til lov om dyrtidstillæg, anmoder justitsministeriet om at indsende navne og civilstand, på personer, der kan komme på tale hertil. Man svarer at der ingen er.

Mpr nr. A079006 - - Dato : 19171027
Forfatter:Kjeldsen, Georg, tryllekunstner
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Tryllekunstner. Jeg tillader mig at forespørge, om det mulig kunne passe overlægen at jeg i lighed med for nogle år siden gav en forestilling på sindssygehospitalet. eg kommer til Jylland i november måned, skal optræde den 1.2. 3. 4. novbr.i Hjørring 6te i Kolding, så jeg står selvfølgelig gerne til overlægens dispotion en anden dag. Jeg har i år jubilæums (25 år) og tillader mig at indlægge nogle presseudtalelser af de københavnske blade i anledning af jubilæet. Georg Kjeldsen.

Mpr nr. A079014 - - Dato : 19171099
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Lægeforeningen. Til brug ved Den almindelige danske lægeforenings årbog, ønsker man indsendt rettelser. Rettelser til statshåndbogen bedes indsendt.

Mpr nr. A079002 - - Dato : 19171102
Forfatter:Rasmussen, Gerda Leonie, datter og sygeplejerske Rasmussen Marius, smedemester Talbing, dr Nyerup, dr
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Undertegnede Gerda Leonie Rasmussen, datter af smedemester Marius Rasmussen, Nørrealle, tillader sig høfligst at ansøge overlægen om der er ledige plads som sygeplejerske på hospitalet. Jeg har to år været ansat sygeplejeelev på henholdsvis Doktor Nyerups Klinik samt Tablings privat klinik København Da Deres indsendte lægeattest ikke indeholder oplysninger om Deres helbredstilstand i det hele taget, skal man - idet man tilbagesender den - anmode Dem om at foranledige, at den vedkommende læge forsynes med udtalelser herom. De anmodes om at sende udtalelse fra dr. Talbings privat Klinik

Mpr nr. A079004 - - Dato : 19171105
Forfatter:Bekket Wood, Eli, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Eli Bekket Wood søger plads som sygeplejerske men lægeattesten er for gammel, og der er ingen anbefalinger

Mpr nr. A079003 - - Dato : 19171119
Forfatter:Rasmussen, Inger, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. For så vidt De endnu er ansøger til plads som sygeplejerske her ved hospitalet, anmodes De om at indsende lægeattest om Deres helbredstilstand, særlig med hensyn til nervelidelser og tuberkulose, ligesom man anmoder Dem om at tilbagesende Deres anbefalinger, efter at rigtigheden på Deres anbefalinger er blevet bekræftet. Sygeplejerske frk. Inger Rasmussen, Lærkevej 4,II t.h., København L

Mpr nr. A079028 - - Dato : 19171124
Forfatter:Petersen, Johannes, Død havemand
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Havemand. Johannes Petersen er død, man spørger efter hvordan der skal udbetales efterløn, man henviser til anden sag se 079018. Desuden ansøgning om pension fra enken.

Mpr nr. A079018A - - Dato : 19171124
Forfatter:Christensen, Carl, arbejdsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Arbejdsmand. Arbejdsmand Carl Christensen er død. Hans enke søger først at få udbetalt løn med dyrtidstillæg for den tid han var syg, dernæst søger hun pension, hvilke man anbefaler og indsender pensionsskema. Christensen har været i fast arbejde som portnerafløser siden 1907, og har forinden været opsynsmand, gårdkarl m.m. Om enken tillægges pension fremgår ikke af akterne.

Mpr nr. A079010 - - Dato : 19171126
Forfatter:Christensen, Helvig, assistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistent på linnedstuen. I henhold til Deres derom indgivne ansøgning ansættes De herved som assistent på hospitalets linnedstue fra den 1. januar 1918 at regne med en årlig løn af 500 kr., stigende efter hver 4 års tjeneste med 100 kr. til 800 kr. samt fri station i hospitalets II forplejningsklasse. De antages med en gensidig opsigelsesfrist til enhver tid af 3 måneder og med forpligtigelse til at følge den instruks for Deres tjeneste, som vil blive givet Dem. Frk. Helvig Christensen, Århus. Tager sin afsked den 1. oktober 1919

Mpr nr. A079037 - - Dato : 19171219
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeruddannelse. Man henstiller fra justitsministeriet, at plejere og plejersker, der har bestået sygeplejereksamen fra De kellerske Åndsvageanstalter skal have mulighed for ansættelse ved statens sindssygehospitaler uden forudgående ekstra eksamen, når de absolverer 1/2 års prøvetid

Mpr nr. A079017 - - Dato : 19180205
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. I skrivelse af 11. oktober f.å. har direktionen anholdt om, at der må blive tillagt portneren ved sindssygehospitalet ved Århus et honorar for pasning af den i portnerboligen ved hospitalet indrettede telefoncentral, hvorhos direktionen, såfremt dette ikke kan imødekommes, har indstillet at hospitalets telefonvæsen ændres på nærmere angiven måde og at portneren, indtil dette kan ske, oppebær honorar af 120 kr. årligt for pasning af telefonen. Foranlediget heraf skal man til efterretning meddele, at det må have sit forblivende ved den i justitsministeriets skrivelse af 18. august f.å. trufne afgørelse angående bortfald af de portneren tillagte honorarer samt at man ikke finder anledning til at søge finansiel hjemmel til en ændring af anbringelsen af hospitalets telefoner, idet hospitalets telefoncentral må kunne flyttes til kontoret, såfremt portneren ikke er i stand til at passe den på fyldestgørende måde.

Mpr nr. A079062 - - Dato : 19180207
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Gassen fra Århus belysningsvæsen, der leveres til hospitalet stiger fra 1. juli til 34 pr kubikmeter, hvorfor budgettet bliver overskredet med 5000 kr. Kogegassen fra Vejlby kommune vil sikkert kost det samme.

Mpr nr. A079058 - - Dato : 19180321
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ved finanslov 1918-19 paragraf 17 er bevilliget 529,34 til fornyelse af badehuset ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A079056 - - Dato : 19180321
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggearbejder. På finanslov for finansåret 1918-19 er der bevilliget følgende beløb til overordentlige byggearbejder på sindssygehospitalet ved Århus: 1. fornyelse af kulskuret ved maskinhuset.........2000 2. fornyelse af overlægens veranda................1900 3. fornyelse af forskellige kakkelovne............5000 4. indretning af 2 loftsværelser i boligen for en ugift kontorfuldmægtig og en gift maskinassistent ...............................................2873,68 5. ledninger for varmt vand og damp til hovedbygning- ens badstuer......................................1500

Mpr nr. A079059 - - Dato : 19180321
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der er bevilliget til overordentlige byggearbejder 1. gange ved sovestuerne er belagt med linoleum 320,00 2. anbringelse af fliser mellem sygeafdelingen og hovedbygningen 200,00.

Mpr nr. A079054 - - Dato : 19180408
Forfatter:
Emnegruppe: Bevillinger

Tekst:
Bevillinger. I henhold til finanslov for finansåret 1918-19 er der til indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus påregnet følgende beløb.

Mpr nr. A079047 - - Dato : 19180413
Forfatter:Offersen, Offer, murerarbejdsmand
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Murerarbejdsmand. Offer Oferrsen har været ude for en arbejdsulykke, og er blevet midlertidigt uarbejdsdygtig. Man ansøger derfor justitsministeriet om tilladelse til at udbetale ham dagpenge i sygdomsperioden, hvilket ministeriet tiltræder.

Mpr nr. A079068 - - Dato : 19180417
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1918-19. Øvrige papirer vedrørende budget 1918-19, tildel omfattende papirer, der hører til særskilt registrerede.

Mpr nr. A079063 - - Dato : 19180817
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktionen har indberettet, at der skal medgå et beløb til vedligeholdelse af en hestegang ved R. som pumper vand op. Endvidere vil der være udgifter til en lejet hest, der skal trække pumpen. Ministeriet bevilliger udgifterne.

Mpr nr. A079061 - - Dato : 19180831
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Direktionen har indstillet at man straks lægger gulvet på mds F om, idet det er så brøstfældigt, at det er forbundet med fare at gå på det. hvilket bevilliges.

Mpr nr. A079009 - - Dato : 19180920
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Lister med navne over modtagere af dyrtidstillæg, samt korrespondance med justitsministeriet vedrørende dette emne.

Mpr nr. A079008 - - Dato : 19180928
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Man anmodes om at indsende liste over, hvem der kan tilkomme dyrtidstillæg, hvilket sker.

Mpr nr. A079064 - - Dato : 19190219
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. I anledning af direktionens skrivelse af 7' september f.å. og 14. november s.å. bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til at afholde udgifterne ved udrensning af de artesiske boringer og reparation af dybvandspumpen ved plejeanstalten R. hvilke udgifter vi andrager et beløb af i alt 530,93 kr.

Mpr nr. A079060 - - Dato : 19190530
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted.

Tekst:
Raamosegaard. I anledning af direktionens til justitsministeriet indsendte andragende bemyndiges denne til at udbetale 10.815 kr. 14 øre til dækning af driftsunderskud, samt at forhøje den fra sindssygehospitalet til Raamosegaard pr patient betalte udgift for hver patient fra 1,40 til 1,75 kr. daglig.

Mpr nr. A079057 - - Dato : 19190531
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kandidater. Justitsministeriet bemyndiger herved direktionen til at udbetale hver af de ved sindssygehospitalet ved Århus ansatte lægekandidater et midlertidigt løntillæg beregnet i forhold til 300 kr. for hele det nævnte finansår, dog kun under forudsætning af at de pågældende er i hospitalets tjeneste den 1. juni d.å., idet det tilføjes at der ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1918-19 paragraf 17 er søgt bevilliget et beløb af 600 kr.

Mpr nr. A079065 - - Dato : 19190616
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Efter en ny lov skal der indsendes apotekerregninger til revision hos sundhedsstyrelsen, men der er nogle regninger fra R. der fejlagtigt kommer med, da de er udstedt før skæringsdato.

Mpr nr. A079055 - - Dato : 19190620
Forfatter:
Emnegruppe: Bevillinger

Tekst:
Tillægsbevilling. Ved lov om tillægsbevilling for finansåret 1918-19 er sindssygehospitalet ved Århus budget for det nævnte finansår ændret på følgende måde:

Mpr nr. A079041 - - Dato : 19191122
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Postbesørgelse, hestehold. "Angående postbesørgelsen til sindssygehospitalet ved Århus skal man, efter at sagen har været genstand for undersøgelse, herved meddele, at man har truffet foranstaltning til, at nævnte postbesørgelse fra 1. n.m. at regne vil finde sted over postekspeditionen i Risskov med direkte omdeling til anstaltens fastboende funktionærer ved landpostbudet fra Risskov postekspedition. Hvilket man herved skal meddele under henvisning til justitsministeriets skrivelse af 16. september d.å. Man skal derhos anmode direktionen om at gøre indstilling med hensyn til de foranstaltninger, der vil være at træffe, for at hospitalets hestebestand kan bringes i overensstemmelse med det i justitsministeriets skrivelse fastsatte, idet det tilføjes, at stillingen som postbud ved ledighed vil være at nedlægge

Mpr nr. A079036 - - Dato : 19191216
Forfatter:Lund, A, sognerådsformand
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Elektricitet. Man laver en aftale mellem Vejlby Sogneråd og direktionen om levering af strøm til Vejlby. bl.a. en skrivelse fra A. Lund sognerådsformand.

Mpr nr. A079066 - - Dato : 19200209
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance.

Tekst:
Madaffald. Justitsministeriet ønsker oplysning om hvor mange kg, der kasseres. Hospitalet har ikke en oversigt i kg men i hl, hvorfor man efterprøver vægten på 1 hl affald, den vejer 95 kg, hvorved det viser sig at affaldet 1918-19 udgjorde 54743 kg.

Mpr nr. A079052 - - Dato : 19200506
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Avlsvæsenet ved sindssygehospitalet i Århus i finansåret 1918-19

Mpr nr. A079051 - - Dato : 19200506
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab for haver og anlæg ved sindssygehospitalet i Århus. 1918-19

Mpr nr. A079021 - - Dato : 19211025
Forfatter:Eriksen, Morten, postbud
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Postbud. Vedr. postbud Morten Eriksen, der har været i tjeneste i mere end 50 år. Han bliver tillagt pension, dernæst en sag vedrørende nedlæggelse af stillingen som postbud, hvor man anfører at alternativet er, at posten hentes på Risskov Station, hvortil man må sende bud, da der som regel kommer flere pakker end et almindeligt landpostbud kan medbringe. Man fraråder at postforsøregsen overgår til patientarbejde, idet man henviser til, at man i sin tid var nødt til at anskaffe en gartnerhest, fordi trillebørene var for tunge for patt. Man skriver endvidere om hesteholdet og anbefaler, at dette ikke bliver nedlagt.

Mpr nr. A079046 - - Dato : 19220419
Forfatter:Madsen, Lars Peter, kælderkarl
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Kælderkarl. Enkeforsørgelsespapirer vedrørende kælderkarl Lars Peter Madsen. Endvidere skrivelse om at han træder af fra stillingen den 1. maj 1922. Han anmoder om pension men begæringen afslås.