Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 55 poster med søgeordet: A083
Mpr nr. A083007 - - Dato : 19170401
Forfatter:Nielsen, Jens, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Jens Nielsen er ansat som plejerelev, men bortgår fra tjenesten. hvorfor man sagsøger ham

Mpr nr. A083030 - - Dato : 19190110
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. hoslagt fremsendes tjenstligt eksemplarer in duplo af de i året 1918 i hospitalets trykkeri udfærdigede tryksager.

Mpr nr. A083028 - - Dato : 19190119
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Skatterådet i Vejlby beder sig oplyst lønindtægterne for hospitalets medarbejdere i 1918

Mpr nr. A083027 - - Dato : 19190121
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads har stået ledig i september, hvorfor hans vagttjeneste har været udført af de tre reservelæger. Nu ansøger man om, at disse læger må dele kandidatens tilkommende løn, 100 kr.

Mpr nr. A083029 - - Dato : 19190203
Forfatter:Hoff, johs, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Johs. Hoff der har gjort tjeneste på forskellige hospitaler og har været praktiserende læge i Fredericia søger om kandidatplads og ansættes. Han har været syg og har måttet opgive sin praksis. Han benytter tiden til at supplere sin uddannelse på Århus Kommunehospital.

Mpr nr. A083023 - - Dato : 19190210
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sko. På grund af prisstigninger sætter kontoret for fængselsvæsnets arbejdsdrift prisen på sko til: mandssnøresko 15,00 mandsmorgensko 14,25 kvindesnøresko 13,50 kvindemorgensko 11,75

Mpr nr. A083016 - - Dato : 19190211
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Direktion. Foreningen af ansatte under økonomien har ansøgt om, at blive repræsenteret i direktionen, når der behandles sager af betydning for foreningen. Ministeriet afslår, men tilføjer, at når direktionen skønner det nødvendigt kan man give repræsentanter for foreningen underretning om beslutninger eller lov til at deltage i mødet.

Mpr nr. A083035 - - Dato : 19190301
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Trykkeri. Tilbud på typer og slutstreger til trykkeriet

Mpr nr. A083018 - - Dato : 19190303
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Justitsministeriet meddeler efter henvendelse fra indenrigsministeriets arbejdsudvalg af 1917, at man skal så vidt muligt anvende dansk arbejdskraft ved byggearbejder. I loven står der fortrinsvis, hvilket foranlediger mange entreprenører til at ansætte billigere udenlandsk arbejdskraft, hvis byggeriet er forsinket eller trækker ud over den fastsatte plan. Man anmoder om, at der udtrykkeligt anføres i entrepriserne at der skal benyttes dansk arbejdskraft, dog således, at den enkelte tjenestegren må afgøre, om arbejdernes eller økonomiens krav skal foretrækkes.

Mpr nr. A083011 - - Dato : 19190303
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Den alm. Danske Massageforening. Man sender en forespørgsel om der er sygegynmastik- og massører ansat ved hospitalet eller om man har planer om at ansætte sådanne. Begge spørgsmål besvares benægtende.

Mpr nr. A083017 - - Dato : 19190308
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Venteliste. Sundhedsstyrelsen beder sig oplyst, hvor mange ptt. der er afvist og hvor mange, der er sat på venteliste. Man svarer, at der ingen er opskrevet på venteliste i 1918, alle er enten optagne eller afviste. For nuværende er der især ledig plads på plejeafdelingerne.

Mpr nr. A083052 - - Dato : 19190309
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Klager vedrørende forholdende på Dalstrup plejehjem, man anfører at tøjet er lappet, gulvet udbedret med zinkplader. Endvidere klages over de ansattes lønninger. mappe 860

Mpr nr. A083022 - - Dato : 19190310
Forfatter:Textilfabrikantforeningen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. andre varer. Direktøren for fængselsvæsnets arbejdsdrift meddeler, at der kun er bomuld i landet importeret af Textilfabrikantforeningen. Man mener derfor at skulle sætte priserne efter dennes pris og halverer den daglige arbejdsløn i forhold til fri arbejders præstationen (indsatte er mindre effektive). Der er imidlertid et mindre billigere parti, der går at man kan sælge til noget mindre priser eller dele fortjenesten med aftagerne.

Mpr nr. A083025 - - Dato : 19190311
Forfatter:Eriksen, Peter, arbejdsmand, enken
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Efterindtægt ved død. Ved bestemmelse i lov af 2. december 1916 skal der udbetales et fjerdingsårs efterindtægt til efterladte efter tjenestemænd, hvorfor man anmoder ministeriet om at tildele 641,18 kr. til enken efter arbejdsmand Peter Eriksen.

Mpr nr. A083015 - - Dato : 19190311
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeelever. Man forespørger gennem justitsministeriet fra krigsministeriet, om det er muligt, at sygeplejeelever fra Garnisons Sygehus kan komme på supplerende uddannelse på statens sindssygehospitaler 3. måned på mandssiden og 3 måneder på kvindesiden. Hospitalet svarer, at dette vil være muligt, hvis de får løn fra Garnisons Sygehus, man kan yde bolig, men det er ikke muligt at indsætte flere pladser, så disse elever må erstatte plejersker. Så vidt jeg kan se på grund af mangelsel på tyendeboliger

Mpr nr. A083019 - - Dato : 19190317
Forfatter:Larsen, Erik J, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Erik J. Larsen bliver ansat som kandidat fra den 1. april med 100 kr. mdl. i løn samt fri station.

Mpr nr. A083012 - - Dato : 19190326
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Man søger om fortsat bevilling af 120 kr. til rottebekæmpelse.

Mpr nr. A083010 - - Dato : 19190414
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Sundhedsstyrelsen forespørger, hvor mange ledige pladser der er. Man svarer, at der siden 1880 har været 15% overbelægning, der var beregnet til at vare til Middelfart hospital blev bygget, men denne tilstand er blevet permanent. Siden har der været vanskeligheder med optagelsen, fordi der har været influenzaepidemi. For tiden er der 32 ledige pladser for mænd og 13 for kvinder. Årsagen til dette problem er, at man ikke kan få patienterne overført fra modtagelsesafdelingerne til permanente afdelinger. Der foreligger til taget fra årsberetningerne fra 1916-18, disse viser, at der har været flere ledige pladser for kvinder end for mænd, efter min mening skulle disse procentuelle forskelle ikke findes, idet der teoretisk må være lige mange af hvert køn som bliver indlagt.

Mpr nr. A083009 - - Dato : 19190414
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1918

Mpr nr. A083026 - - Dato : 19190429
Forfatter:Eriksen, Andrea, Peter Eriksens enke
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Enkepension. Andrea Eriksen tilkendes enkepension efter sin mand, Peter Eriksen, stor 460,07 kr. se 083-025

Mpr nr. A083034 - - Dato : 19190508
Forfatter:og Sørensen, Bruun
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Centralvarme. Bruun og Sørensen tilbyder at indlægge centralvarme i cellebygningen på mandesiden. De i kælderkorridorerne existerende varmekamre for cellerne fjernes, det samme gælder de deri liggende ribberør, der overgår til vor ejendom. I stedet indrettes små varmekamre for her to celler med glatte radiatorer og chikaneplader.

Mpr nr. A083021 - - Dato : 19190522
Forfatter:Mortensen, S, Sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. S. Mortensen, Hesseløgade 29 st. København bliver ansat som sygeplejerske

Mpr nr. A083036 - - Dato : 19190528
Forfatter:Koch, Svend
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Som svar på direktionens skrivelse af 13. ds angående ordningen af badeforholdene på plejeanstalten Raamosegaard, skal jeg tillade mig at udtale, at det i juli 1917 beregnede overslag ikke vil være tilstrækkeligt stort. Den tidligere opgivne sum, stor 7750 kr. må forøges med 25% eller ca. 1950 kr. på grund af stigende priser på materialer og arbejdsløn. Den samlede overslagssum bliver da 9700 kr. I øvrigt skal jeg tillade mig at henvise til min skrivelse af 22.09. 1917, Svend Koch

Mpr nr. A083037 - - Dato : 19190528
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1920-21. Over papirer med bemærkninger til budgetforslaget.

Mpr nr. A083008 - - Dato : 19190601
Forfatter:Christensen, Jens Magnus, plejer
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Jens Magnus Christensen bliver ansat som plejer, men bortgår fra pladsen, hvorfor man sagsøger ham

Mpr nr. A083031 - - Dato : 19190603
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1920-21. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus beregnet efter et patienttal på 830. I hospitalet................530 i familiepleje .............132 I Dalstrup.................. 98 I Raamosegaard............... 70

Mpr nr. A083046 - - Dato : 19190606
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1920-21. Ministeriet meddeler at der ved udarbejdelse af finanslov skal anvendes gældende priser, således at man kan få et klart billede af de særlige krav der er skabt ved krigen.

Mpr nr. A083053 - - Dato : 19190627
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejere. Resolution vedtaget på plejerforeningens generalforsamling med klage over maden. Flere af personalet og patienterne der spiste af maden den 22. juni 1919 blev dårlige deraf. mappe 821

Mpr nr. A083045 - - Dato : 19190627
Forfatter:Andersen. Johanne K, opsynspige
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. I anledning af at direktionen på det den 31. ds. til justitsministeriet indsendte budgetforslag for finansåret 1920-21 under konto c.2. har opført understøttelse til afgået opsynspige Johanne K. Andersen 287,50 kr., tillader man sig at indberette, at den pågældende den 23. ds. er afgået ved døden og at den samlede udgift til understøttelser er opgjort til 5513,82 kr., og vil således være at nedsætte med 287,50 kr.

Mpr nr. A083043 - - Dato : 19190719
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Forsikringssummen forhøjes på budgettet, hvorfor ministeriet kræver en forklaring.

Mpr nr. A083040 - - Dato : 19190802
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ministeriet fremsender et forslag til lov om statens tjenestemænd, og udbeder sig en lønberegning ud fra de omhandlende punkter.

Mpr nr. A083041 - - Dato : 19190825
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Man har under R. sat ingeniøranlæg til 1150 kr. på budgettet. Ministeriet påpeger, at denne post ikke er begrundet overfor ministeriet, og at man skal aftale sådanne opgaver med ingeniør Koch, når denne kommer på besøg om foråret.

Mpr nr. A083024 - - Dato : 19190828
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Ministeriet tillader Hallager en rejse i indlandet fra den 2. september til den 13. oktober.

Mpr nr. A083042 - - Dato : 19190828
Forfatter:Christensen, M, kontorassistent Christensen, Chr, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Besvarende justitsministeriets telegrafiske forespørgsel skal direktionen oplyse, at sundhedsstyrelsen i skrivelse af 11. juli 1912 har underrettet direktionen om, at justitsministeriet den 6. s.m. har meddelt tilladelse til, at kontorassistenterne på statens daværende 4 sindssygehospitaler efter at have gjort uafbrudt tjeneste på et af disse i 5 år, og for så vidt den pågældende er fyldt 30 år, benævnes kontorfuldmægtige. For tiden er der her ved hospitalet kun ansat 1 kontorfuldmægtig, idet frk. M. Christensen, som blev ansat 1. juli 1909 som kontorassistent, den 1. juli 1914 opfylder betingelserne for ansættelse som kontorfuldmægtig. Den ved hospitalet tidligere ansatte kontorfuldmægtig Chr. Christensen blev den 1. juni 1918 ansat som bogholder ved sindssygehospitalet i Viborg.

Mpr nr. A083054 - - Dato : 19190909
Forfatter:antropologiske kommite, Den
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Dementia præcox. Den antropologiske komite søger at afklare arveforholdene ved denne sygdom, hvorfor de beder om optegnelser vedrørende disse patienter og familieforhold. Mappe 851.

Mpr nr. A083013 - - Dato : 19191206
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Familieplejeptt. vil blive sendt tilbage til plejehjemmene eller hospitalet, såfremt man ikke får forhøjet betalingerne til 2 kr. (fra 1,50) på Djursland, dette er en trussel fra plejefamilierne, der som begrundelse anfører at de har tab på ptt. Der er vedlagt månedsregnskab fra plejefamilie, der viser at udgifterne pr. md. er 57 kr. for hvert familiemedlem, mens der kun udbetales 46 kr. i plejepenge.

Mpr nr. A083020 - - Dato : 19191206
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Ligeløn. Ministeriet har henstillet at der indføres ligeløn for lige arbejde. I den anledning forespørger man om ikke plejeelever skal have ligeløn, hvortil ministeriet svarer, at elevlønnen sættes til 60 kr. mdl.

Mpr nr. A083055 - - Dato : 19191210
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Ministeriet bemyndiger hospitalet til at anskaffe et par lettere dog kraftige heste til 5200 kr. Mappe 853.

Mpr nr. A083047 - - Dato : 19199999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Midlertidigt løntillæg opgørelse.

Mpr nr. A083006 - - Dato : 19200101
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejerelever. Kontrakter for plejeelever, de der har modtaget ansættelse er mærket med dette plus dato.

Mpr nr. A083014 - - Dato : 19200320
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Begravelse. Snedkeren forlanger større betaling for levering af ligkister. For nuværende får han 45 kr., men han ønsker 50 kr., hvilket man indstiller til ministeriet og får approbation på. Udgifterne ved en begravelse er specificeret. Total er det 118 kr. Raamosegaard.

Mpr nr. A083032 - - Dato : 19200612
Forfatter:Vølund
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fiskekoger. Vølund leverer en damp-kartoffel-og fiskekoger til i alt 4295 kr. frit leveret i Århus Havn

Mpr nr. A083038 - - Dato : 19200618
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. På finansloven er der bevilliget midler til indretning af en badstue, hvorfor der bliver et lokale ledigt som man foreslår bliver indrettet til opholdsstue for arbejdende rolige patienter.

Mpr nr. A083039 - - Dato : 19200729
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Cellebygningen for kvinder skal have centralvarme, hvorfor man ansøger om tillægsbevilling ud over 12500 kr. at anvende 5000 kr. til færdiggørelse af anlægget inden vinteren.

Mpr nr. A083044 - - Dato : 19201108
Forfatter:Vølund, A/S
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Projekt til varmtvandsforsyningsanlæg, der er kommet tilbud fra A/S Vølund på 6300 kr.

Mpr nr. A083048 - - Dato : 19210228
Forfatter:Privatbank, A/S Aarhus
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Under henvisning til vedlagte begæring af 26 ds. fra hospitalsforvalteren tillader direktionen at anmode om, at der til bestridelse af udgifterne ved hospitalets drift i indeværende finansår, derunder dækning af udgifterne ved anbringelse af et kedelfyr men underblæst og installation af elektricitet på anstalten Raamosegaard, af statskasse midler må blive indsat et beløb af 100 000 kr. på hospitalets folio i A/S Aarhus Privatbank.

Mpr nr. A083050 - - Dato : 19210310
Forfatter:Hallager, overlæge, dr med, enke Privatbank, Århus
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Efterindtægt. I anledning af, at der overensstemmende med justitsministeriets skrivelse af 15. februar d.å. til overlæge dr. med. Hallagers enke er udbetalt som efteringtægt for månederne februar marts d.å. i alt 2369 kr. tillader direktionen sig at anmode om, at beløbet må blive indsat på sindssygehospitalets folio i A/S Århus Privatbank.

Mpr nr. A083049 - - Dato : 19210310
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen tillader sig herved at udbede sig justitsministeriets tilladelse til, at der for januar kvartal d.aa. til tjenestemænd på sindssygeanstalten ved Århus er udbetalt stedtillæg og konjunkturtillæg overensstemmende med de i lov nr. 489 af 12. september 1919 indeholdte regler, uanset at bestemmelserne om disse tillæg ifølge ss 88 og 101 i den nævnte lov kun gælder indtil udgangen af 1920.

Mpr nr. A083051 - - Dato : 19210329
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1920-21. Øvrige papirer.

Mpr nr. A083033 - - Dato : 19210429
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorarer. Ministeriet ønsker sig tilstillet en fuldstændig oversigt over de udbetalte honorarer.

Mpr nr. A083003 - - Dato : 19230616
Forfatter:Jensen, Berta, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske, afsked. Berta Jensen bevilliges afsked

Mpr nr. A083004 - - Dato : 19240224
Forfatter:Thygesen, Valborg, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske, afsked. Valborg Thygesen bevilliges afsked fra den 1. april 1924

Mpr nr. A083005 - - Dato : 19240422
Forfatter:Pedersen, Alice Kirstine, plejerske
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejerske. Alice Kirstine Pedersen fratræder sin stilling på grund af overgang til Middelfart, men hun er tillige syg og får ferie, man forespørger om denne ferie skal medregnes i hendes anciennitet. Hun har modtaget løn for hele april, men har tilbagebetalt halvdelen.

Mpr nr. A083002 - - Dato : 19241123
Forfatter:Arnholm, f. Thygesen, sygeplejerske Jacobsen, A Thune
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anbefaling sygeplejerske Fru Arnholm f. Thygesen, der søger stilling under Sundhedskommissionen som tilsynsførende for småbørn, har været ansat her ved hospitalet som plejerske fra den 1. maj l918 til den 1. april 1924, da hun blev gift. I de år hun har været og er et pligtopfyldende og et særdeles samvittighedsfuldt menneske, korrekt i sin optræden og med stor ordenssans* hun er tillige i besiddelse af gode almindelige kundskaber og skriver god håndskrift. Endelig har hun vist god evne til at omgås alle syge og sunde på grund af sit elskværdige og hjælpsomme væsen været afholdt af alle. Hun må snarest siges at stå over gennemsnittet af plejersker. Jeg tror således, at hun hvor det kommer an på at vise hjælpsomhed, forståelse og ordenssans. Med den uddannelse hun sidder inde med i almindendelig sygepleje, tror jeg, at hun forholdsvis let vil kunne tilegne sig det, der muligvis i øjeblikket mangler hende i den specielle virksomhed - børnepleje - som hun søger stilling ved. A Thune Jacobsen

Mpr nr. A083001 - - Dato : 19261016
Forfatter:Johansen, Carla Henriette Jørgine, plejerske Kjær
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejerske. Frk. Carla Henriette Jørgine Johansen bliver tilstillet meddelelse om, at hun vil få anvist et andet værelse af overplejer Kjær.