Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 82 poster med søgeordet: A085
Mpr nr. A085081 - - Dato : 19200127
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Ejendomsskyld. Skema til opgørelse af ejendomsskyld. Håndskrevet kopi.

Mpr nr. A085079 - - Dato : 19200210
Forfatter:Christiansen, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Marie Christiansen søger plads som sygeplejerske men får som svar at der for tiden ingen plads er ledig

Mpr nr. A085068 - - Dato : 19200316
Forfatter:Helweg, H, Vordingborg sindssygehospital
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. H. Helweg fra Vordingborg sindssygehospital forespørger om man kan tage 10 rolige og renlige, men ikke meget arbejdende kvinder i familiepleje på Djursland. Man svarer at det kan man godt, men skal kunne gøre nogen nytte.

Mpr nr. A085080 - - Dato : 19200320
Forfatter:Jensen, Ingeborg, sygeplejerske Sørensen, Margrethe, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker. Ingeborg Jensen og Margrethe Sørensen søger plads, men svares, at der ingen ledig plads er for tiden

Mpr nr. A085069 - - Dato : 19200322
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Sikringsanstalt. Justitsministeriet fremsender et skema som hidtil har været anvendt ved overførsel af ptt. til sikringsanstalten i Nykøbing Sj. man forespørger om hospitalet har noget at erindre mod den pågældende formulering. Der foreligger Håndskrevne kommentarer af Thune Jacobsen. I pkt. 3 skal indføjes spørgsmål om kriminalitet i familien. Spørgsmål 8 ønskes formuleret på en anden måde. Pkt. 10 skal have mere plads, da lægeerklæringerne ofte fylder flere folioark, eller også skal der kun stå en konklusion og lægeerklæringen skal vedlægges.

Mpr nr. A085072 - - Dato : 19200322
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rotter. Man ansøger om tilladelse til at bruge indtil 300 kr. til ratin, idet priserne er steget, hvilket justitsministeriet godkender.

Mpr nr. A085067 - - Dato : 19200406
Forfatter:Elmquist Gerrils Kralund Klan
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. I finansåret 1920-21 skal der udbetales 1,75 kr. dagligt pr. patient til plejefamilierne. Meddelelse sendes til Elmquist, Trustrup Weilbye, Gerrild. Quortrup Rønde. Kralund Kolind og Klan Voldum pr. Randers alle tilsynsførende læger.

Mpr nr. A085073 - - Dato : 19200410
Forfatter:Sørensen, Thora Raahauge, E
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. E. Raahauge ansøger om Thora Sørensen bliver husjomfru på R. idet hun er bekendt med egnen og man kan vente, at hun vil blive på posten længe, hvilket man ikke kan forvente af en totalt fremmed, der nok vil føle sig hensat til det yderste øde.

Mpr nr. A085066 - - Dato : 19200421
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. I anledning af stigende priser ønsker man at sætte taksten for ophold på sindssygehospitaler op. 1. klasse 10,00 kr. 2. klasse 5,50 kr. 3. klasse 3,50 kr. medlemmer af statsanerkendte sygekasser 2 kr. patienter hjemmehørende i København 16,00 kr. når disse er i anden klasse 12,00 kr. alle priser er daglig betaling.

Mpr nr. A085065 - - Dato : 19200428
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
1. maj. Man meddeler fra statsministeriet, at de der er tjenestefri, eller i den udstrækning tjenesten tillader frihed, skal have frihed om eftermiddagen den 1. maj

Mpr nr. A085076 - - Dato : 19200429
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Papirer vedrørende ansættelse af en husjomfru ved R.

Mpr nr. A085062 - - Dato : 19200503
Forfatter:Nielsen, Edvard Søren Sejr, plejerelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ulykkestilfælde, plejerelev. Edvard Søren Sejr Nielsen kommer ud for et ulykkestilfælde og får finger læderet, som får kirurgisk behandling. Tilstanden er nærmere beskrevet på latin. Han bliver delvis arbejdsudygtig og går ud af tjenesten. Hospitalet kender ikke hans opholdssted efter hans tilbagetræden

Mpr nr. A085060 - - Dato : 19200503
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Justitsministeriet bemyndiger direktionen til at antage en supplerende sygeplejerske ekstra på kontoen for forskellig medhjælp

Mpr nr. A085075 - - Dato : 19200504
Forfatter:Sørensen, Thora, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Thora Sørensen får ansættelse som husjomfru på tjenestemandsvilkår.

Mpr nr. A085038B - - Dato : 19200505
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskabsaflæggelse. Finansministeriets bestemmelser om regnskabsaflæggelse NB nr. 038 udskrevet på 2 kort

Mpr nr. A085054 - - Dato : 19200508
Forfatter:Elmquist, dr
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der er opstået en sag efter at jorden er frasolgt idet nabogården også kalder sig Raamosegaard. Der sker forvekslinger med posten og telefonen, der er ubehagelige, da nabogården ikke agter at gøre noget ved sagen indstiller dr. Elmquist, at man indstiller til direktoratet om navneforandring. Om dette er gjort ses ikke af sagen.

Mpr nr. A085053 - - Dato : 19200526
Forfatter:Jensen, Ingeborg, sygeplejerkse
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ingeborg Jensen fast ansættes som sygeplejerske

Mpr nr. A085051 - - Dato : 19200528
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Borgerligt ombud. Ansatte under krigsministeriet har søgt om, at få udbetalt fuld løn med fradrag for de evt. honorarer der måtte indtjenes ved nævningesager m.v. Hvilket justitsministeriet udbeder sig hospitalets mening om. Man finder det er en god ide.

Mpr nr. A085050 - - Dato : 19200529
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kostpenge. Ministeriet bemyndiger direktionen til at udbetale ansatte tjenestemænd på 2. og 3. forplejningsklasse kostpenge under sygdom og ferie, hhv. 2 kr. og 1,75 kt. Dog ikke for tidsrum kortere end 2 dage.

Mpr nr. A085052 - - Dato : 19200531
Forfatter:
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Man ansøger ministeriet om tilladelse til at antage en kontorfuldmægtig til forvalteren, idet denne ofte er på rejse og den nuværende kontorassistent varetager da forvalterens funktioner. Der foreligger ikke noget svar, selv om der er skrevet 2 breve i sagen herfra.

Mpr nr. A085037 - - Dato : 19200601
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget for april 1921 til marts 1922 . Budget og meddelelser vedrørende tillægsbevillinger.

Mpr nr. A085059 - - Dato : 19200602
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Husassistenter. Der fremkommer fra Husassistenternes forbund i Danmark krav om forskellige forbedringer. Det eneste, der bevilges er kostpenge under sygdom og ferie, nemlig 1,75 kr. pr. dag dog ikke for tidsrum under 2 dage.

Mpr nr. A085077 - - Dato : 19200608
Forfatter:Kaalby, Kirstine Marie, køkkenpige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsulykke. Køkkenpige Kirstine Marie Kaalby har forløftet sig, men da skaden ikke er sket samtidig med at løftet foretoges og arbejdet først er afbrudt nogle timer efter uheldets indtræffende, godkendes den ikke som arbejdsulykke i lovens forstand

Mpr nr. A085055 - - Dato : 19200615
Forfatter:Stougaard, Johanna, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Johanna Stougaard bliver ansat som sygeplejerske. Hun tager sin afsked i 1923

Mpr nr. A085032 - - Dato : 19200615
Forfatter:Andersen, N C, læge, lægekandidat
Emnegruppe: kandidater

Tekst:
Stillingsbesættelse. En ledig plads som lægekandidat opslås pr. 1. september, og læge N. C. Andersen ansøger og får stillingen.

Mpr nr. A085034 - - Dato : 19200621
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ferieopholdstillæg. Overplejersken og sygeplejerskerne ved Fødselsanstalten i Jylland får afslag på en ansøgning om ferieopholdstillæg på 120 kr.

Mpr nr. A085078 - - Dato : 19200707
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Genforening. På dertil af statsministeriet given foranledning skal man anmode direktionen om at foranstalte, at der fredagen den 9. d.m. flages fra sindssygehospitalet ved Århus i anledning af de sønderjyske landsdeles genforening med Danmark

Mpr nr. A085033 - - Dato : 19200714
Forfatter:Brask, Ida, plejerske
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Sygdomsdækning. Plejerske frk. Ida Brask godtgøres 105 kr. for operation og sygdom, idet sygdommen muligvis er opstået ved slag, som frk. Brask har modtaget i arbejdet.

Mpr nr. A085029 - - Dato : 19200723
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personaleforhold. Direktionen forespørger justitsministeriet om, hvordan man skal forholde sig til ansatte plejere, der ønsker at gifte sig og dermed frasige sig kost og logi på hospitalet. Justitsministeriet svarer at personalet ikke kan frasige sig kost og logi på hospitalet. Overtrædes dette kan den pågældende afskediges

Mpr nr. A085023 - - Dato : 19200805
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Forbundet for gartnermedhjælpere ansøger justitsministeriet om en ugentlig fridag til en medhjælper

Mpr nr. A085031 - - Dato : 19200806
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Betaling. Forespørgsel til justitsministeriet om fra hvilken dato sønderjyske patienter skal betale for behandling.

Mpr nr. A085026 - - Dato : 19200813
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet har fastsat et honorar der ydes præster, kirkesangere, organister og direktionsmedlemmer der er ansat ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A085025 - - Dato : 19200813
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet anmoder om at foretage udbetaling af et tillæg på 30% af lønnen til lægen der er ansat på Raamosegaard. Det årlige honorar der ydes lægen er fastsat til kr. 3.600 årligt.

Mpr nr. A085017 - - Dato : 19200820
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Hospitalsinventar. Sønder jydsk ministerium bliver tilbudt hospitalsinventar fra Tyskland.

Mpr nr. A085047 - - Dato : 19200825
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Liste over hvilke fradrag der er for tjenestemænd for naturalydelser i 1921-22 på budgettet.

Mpr nr. A085070 - - Dato : 19200827
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Husassistenter. Man søge om bedre betaling. Der mundes ud i en skrivelse fra justitsministeriet hvor piger under 18 år får en løn af 45 kr. månedlig piger over 18 år 55kr månedligt stigende for hvert tjenesteår med 10 kr. til 75 kr. Desuden betales der et tillæg på 5 kr. til betroede stillinger og til særligt betroede stillinger 10 kr. månedligt som tillæg.

Mpr nr. A085071 - - Dato : 19200827
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Karleløn. Man konstaterer at pigelønnen er for stor i forhold til karlelønnen, hvorfor karlene søger om et dyrtidstillæg på 8 kr. Karle under 18 år får 6 kr. i tillæg.

Mpr nr. A085018 - - Dato : 19200901
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbog. Redaktionen af statshåndbogen fremsender korrekturark og beder os venligst rette og tilføje det fornødne

Mpr nr. A085019 - - Dato : 19200903
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Lukning af statens kontorer. I anledning af folkeafstemningen d. 6. sept. lukker alle statens kontorer kl. 12.00.

Mpr nr. A085027 - - Dato : 19200904
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Kedelfyr. Justitsministeriet bevilger hospitalet kedelfyr med underblæst til hospitalets 3 dampkedler, således at der anvendes et beløb af indtil kr. 16.140

Mpr nr. A085024 - - Dato : 19200907
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeelever. Justitsministeriet anmoder hospitalet om at modtage 4 elever fra Københavns Garnisonssygehus til supplerende uddannelse i 6 mdr. Dette bliver afslået, idet plejepersonalet fortiden er fuldtalligt

Mpr nr. A085035 - - Dato : 19200916
Forfatter:Jensen, lægekandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Stillingsbesættelser, ansøgninger. Specielt lægekandidat Jensen ansøger og får tilladelse til mod reglementeret betaling at have sin kone og to små piger på kost på hospitalet. Ansøgninger til ledig kandidatplads.

Mpr nr. A085057 - - Dato : 19200930
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning 1919. Håndskreven kladde til årsberetningen

Mpr nr. A085015 - - Dato : 19201005
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Besøg. Sindssygehospitalet Nykøbing Sjælland anmoder direktionen om, at Deres hospitalsforvalter Mørch må besøge hospitalet i Risskov og ved den lejlighed gøre sig bekendt med hospitalets drift.

Mpr nr. A085016 - - Dato : 19201006
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Ansættelse af personale. Direktionen indrykker annonce i Ugeskrift for læger. Man søger en lægekandidat.

Mpr nr. A085030 - - Dato : 19201020
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejernathonorar. Telefon. Plejepersonalet har ansøgt om højere nattillæg på 300 kr., men får afslag af direktoratet. Telefoncentralen i Risskov bliver lagt ind under Århus telefoncentral.

Mpr nr. A085049 - - Dato : 19201104
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget 1921-22. Øvrige papirer vedr. budgettet.

Mpr nr. A085001 - - Dato : 19201109
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mindesmærke for genforeningen. Direktionen anbefaler, at der gives tilladelse til oprettelse af et mindesmærke for genforeningen med Sønderjylland. Justitsministeriet går ind for det, såfremt det ikke koster statskassen noget. Mindesmærket skulle anbringes i et område med gran og zirbuske.

Mpr nr. A085014 - - Dato : 19201109
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Overplejerne ved hospitalet anmoder justitsministeriet om revision af lønningsbestemmelserne, hvilket bliver afslået.

Mpr nr. A085048 - - Dato : 19201109
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønfradrag. Kontorist. Man har beregnet fradraget i kontoristens løn for højt, hvilket ministeriet påtaler. Det rigtige fradrag for emolumenter er 1310,10 kr.

Mpr nr. A085028 - - Dato : 19201111
Forfatter:Justitsministeriet Plejere
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse af personale. Direktionen er af justitsministeriet blevet anmodet om, fremover når der skal ansættes plejere eller elever, at ansøgerne skal vedlægge dåbsattest samt straffeattest. Direktionen imødekommer dette ønske.

Mpr nr. A085013 - - Dato : 19201113
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirke. Direktionen får forespørgsel om afståelse af et areal til opførelse af en kirke i Risskov. Direktionen ønsker ikke dette.

Mpr nr. A085010 - - Dato : 19201119
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Pladsforholdende på hospitalet. Overlægen skriver til sundhedsstyrelsen at det er muligt at forøge pladsforholdende på kvindesiden ved at flytte de på afdeling c værende 9 kvinder. Dette betyder at man vil blive i stand til at optage 18 nye patienter. Dette betyder at 2 nye plejersker skal ansættes. Der er en tilgang af velanbefalede ansøgere i modsætning til tidligere. Justitsministeriet meddeler at der er givet bemyndigelse til at ansætte 2 plejersker og 1 afdelingspige på afdeling c.

Mpr nr. A085045 - - Dato : 19201119
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Patientbetalingen er sat op så indtægterne bliver følgende: 10 a'3650 kr. 00 øre 36.500 00 60 a 2006 kr. 50 øre 120.450 50 408 a 730 297.840 00 44 a 1277 00 56.210 00 8 fritliggende __________ 511.000 00

Mpr nr. A085022 - - Dato : 19201127
Forfatter:Hallager, F, overlæge
Emnegruppe: permission

Tekst:
Personale. I anledning af sygdom har overlæge F. Hallager i perioden 20.11.-20.12.1920 bevilget fri for tjeneste mod at hans embede midlertidigt bestyres af hospitalet afdelingslæge.

Mpr nr. A085003 - - Dato : 19201202
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Frasalg af jordstykke. Vejlby kommune har fået lov af justitsministeriet til at overtage noget af hospitalets jord til en pris af kr. 3000,- pr tdr land.

Mpr nr. A085039 - - Dato : 19201203
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Kedel. Der er fundet en revne i dampkellen, der øjeblikkelig skal repareres, hvilket man indstiller til justitsministeriet, der bevilliger reparationen.

Mpr nr. A085061 - - Dato : 19201204
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Straffefanger. Når straffefanger indlægges beholdes deres effekter på straffeanstalten, men skal udleveres herfra til hospitalet når straffetiden udløber og fangen evt. fortsat er indlagt på hospitalet i dette tilfælde skal effekterne overdrages til hospitalet og ved udskrivning tilbageleveres herfra.

Mpr nr. A085009 - - Dato : 19201204
Forfatter:Tilskov, Agnes, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads bliver at besætte 1. februar 1921. Lønnen for 3en lægekandidat er 3600 kr. og for en medicinsk student 1800 kr. Der findes et par ansøgninger. Agnes Tilskov får pladsen.

Mpr nr. A085058 - - Dato : 19201208
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Karle. Foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien på statens sindssygehospitaler har anmodet om, at de ansatte karle får status som tjenestemænd med stedtillæg som disse, hvilket direktoratet afslår. Derfor søges der om større dyrtidstillæg, hvilket også bliver afslået.

Mpr nr. A085020 - - Dato : 19201208
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorar. Hospitalet anmoder justitsministeriet om tilladelse til at udbetale portneren på hospitalet et honorar for pasning af hospitalets telefoncentral, men får afslag.

Mpr nr. A085063 - - Dato : 19201213
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Varer. Fra direktoratet for fængselsvæsnets arbejdsdrift får man meddeles om, at det er vigtigt, at der indkøbes varer fra disse da det er besparende for staten

Mpr nr. A085011 - - Dato : 19201214
Forfatter:hygiejniske institut, Universitetet
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Fælles spisereglement - en kostkasse. Direktionen skriver til justitsministeriet at man anbefaler at der kommer et fælles spisereglement for en kostkasse Justitsministeriet bemyndiger sundhedsstyrelsen til at lade assistenten ved Universitetets hygiejniske institut foretage undersøgelser på stedet, således at der kan anvendes indtil 1070 kr. Assistenten skal have fri station

Mpr nr. A085004 - - Dato : 19201218
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lægelønningerne. I et fra justitsministeriet 13. juni 1921 nævnes at overlægerne har anmodet om at lægelønningerne tages op til overvejelse. Justitsministeriet bemærker, at det ikke er muligt for tiden.

Mpr nr. A085006 - - Dato : 19201218
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Indkøb a uld. Hospitalet meddeler at det ikke indkøber eller anvender uld

Mpr nr. A085008 - - Dato : 19201220
Forfatter:Baad, Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Marie Baad ansøger om stilling som sygeplejerske og får den

Mpr nr. A085056 - - Dato : 19201230
Forfatter:Frederiksen, Erna Emilie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Erna Emilie Frederiksen bliver ansat efter først at have været til supplerende uddannelse

Mpr nr. A085007 - - Dato : 19210125
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Obligation. Justitsministeriet tilbagesender en obligation som er blevet indfriet efter af den har fået en prohibitivpåtegning

Mpr nr. A085012 - - Dato : 19210201
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kød. Justitsministeriet skriver til direktioner vedr. prisen for indkøbt kød, idet man henviser til at prisen på andre hospitaler er lavere end i Århus. Justitsministeriet beder hver måned om en oversigt over indkøbte varer.

Mpr nr. A085002 - - Dato : 19210329
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sønderjydske sygekasser. Overalt i Danmark tillægges der medlemmerne af de sønderjydske tvangssygekasser de samme rettigheder som er tillagt medlemmer af de anerkendte sygekasser. Bekendtgørelsen vedrørende den midlertidige ordning af sygeforsikringen i de sønderjydske landsdele er vedlagt. Fra Statens Sygekasseinspektorat findes en liste over de sønderjydske sygekasser, samt der formand og forretningsfører.

Mpr nr. A085041 - - Dato : 19210407
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Nattillæg. Det særlige honorar for natplejere er bortfaldet, idet det ikke er bevilliget på finansloven. Hvilket meddeles alle interesserede.

Mpr nr. A085040 - - Dato : 19210416
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løntillæg. Ved anmærkning til finansloven er stedtillægget for Århuses vedkommende 450 kr. dog ikke over 30% af grundlønnen for den pågældende lønningsklasse eller stilling.

Mpr nr. A085038A - - Dato : 19210517
Forfatter:Nielsen, R, tømrer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Reparation af ishus. er søges om 2328 kr. ifølge overslag fra tømrer R. Nielsen til reparation af hospitalets ishus. Pengene bevilliges ved tillægsbevilling.

Mpr nr. A085046 - - Dato : 19210601
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Honorar. På dertil given anledning skal man herved meddele, at der indtil udgangen af finansåret 1921-22 ligesom i finansåret 1920-21 vil være at udbetale et tillæg af 30% til de direktionsmedlemmer, præsten og kirkesangeren tillagte honorarer.

Mpr nr. A085021 - - Dato : 19210606
Forfatter:Jensen Bredal, Peter, Skorstensfejermester Jensen Bredal, Alfred, søn
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandtilsyn. Justitsministeriet anmodes om at brandsyn foretaget af skorstensfejermester Peter Jensen Bredal, overdrages til hans søn Alfred Jensen Bredal. Ansøgningen bevilges.

Mpr nr. A085042 - - Dato : 19210922
Forfatter:Christoffersen, Jens, plejer Johansen, Johannes, plejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Personligt tillæg. Plejerne Jens Christoffersen og Johannes Johansen får udbetalt 200 kr. årligt for at fungere som plejeassistenter.

Mpr nr. A085044 - - Dato : 19211007
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejere. På grund af den store belægning fordres der 2 plejere og plejersker mere, så der i stedet for 15 bliver 17 plejere og plejersker, der forretter nattjeneste

Mpr nr. A085074 - - Dato : 19211030
Forfatter:Sørensen, Thora, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Husjomfru frk. Thora Sørensen fra siger sig sin stilling til 1. maj 1922.

Mpr nr. A085005 - - Dato : 19211119
Forfatter:angående det Jydske Universitets beliggenhed, Udvalget
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Statistiske oplysninger om hospitalet. 20/12 1920 udbeder "Udvalget angående det jyske universitets beliggenhed" sig oplysninger om, hvad der taler til gunst for oprettelsen af et medicinsk fakultet. Desuden vil de gerne have statistiske data om hospitalet, samt hospitalets anvendelighed som undervisningsklinik. Overlægen giver en del statistiske oplysninger i brevet af den 19.11. 1921.

Mpr nr. A085036 - - Dato : 19211124
Forfatter:Plejere
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bestillingstillæg for plejere. Der er af justitsministeriet bevilliget bestillingstillæg ved natpleje for 1 plejer (ske) mere end pr. 1. april 1921. Det angives, hvorledes beløbene kontoføres.

Mpr nr. A085043 - - Dato : 19220123
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Mer- og mindreudgifter ved hospitalet i 1921-22 sammenlignet med priserne før den store krig.

Mpr nr. A085064 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Straffefanger. "Samtidig med fangens indlæggelse gives der vedkommende sindssygehospital meddelelse om, til hvilket tidspunkt fangens straffetid udløber, og om hvilken kommune der formenes eventuelt at skulle overtage pligten til at betale fangens kur og pleje udover det givne tidspunkt. middelbart forinden udløber af fangens straffetid tilstiller straffeanstalten, under henvisning til den nævnte, tidligere givne meddelelse, hospitalet fangens løsladelsespas og de ham tilhørende effekter samt hans mulige tilgodehavende. Samtidig skriver straffeanstalten, doms- fødejurisdiktionen, udskrivningskredsen og politiefterretninger underretning om, at fangen under afsoning er blevet indlagt på vedkommende sindssygehospital og om datoen for den pågældende straffeanstalt meddelelse om datoen for vedkommende fangens udskrivning, hvad enten den finder sted i straffetidens udløb eller senere."