Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 56 poster med søgeordet: A086
Mpr nr. A086054 - - Dato : 19201209
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejer. Plejerske. Ansøgninger om optagelse som elev

Mpr nr. A086052 - - Dato : 19210103
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Mund- og klovsyge, landbrug. Der udstedes dekret om karantæne på grund af mund- og klovsyge i et distrikt der afgrænses af Århus Byskel langs Riis skov fra havet til Grenå landevej, langs denne vej til Fortevej, der går ned fra Vejlby By og derefter langs Futvejen lige ned til havet.

Mpr nr. A086048 - - Dato : 19210110
Forfatter:Knudsen, Gudrun, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Gudrun Knudsen bliver ansat som sygeplejerske fra 1. april 1921

Mpr nr. A086051 - - Dato : 19210111
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Liste med indtægtsopgivelser til skatterådet for alle ansatte både faste og løse medarbejdere

Mpr nr. A086050 - - Dato : 19210113
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Fra lazaretlejren ved Hald er der nogle varer til overs, hvoraf hospitalet aftager perlebønner.

Mpr nr. A086049 - - Dato : 19210113
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt fremsendes in duplo eksemplarer ad de i året 1920 udfærdigede tryksager. Til Statsbiblioteket, universitetsbiblioteket, og kongelige bibliotek.

Mpr nr. A086047 - - Dato : 19210113
Forfatter:Arnt, Olga, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Olga Arnt, der er udlært på kysthospitalet på Refnæs, bliver ansat som sygeplejerske fra 1. april 1921

Mpr nr. A086045 - - Dato : 19210119
Forfatter:Hallager, overlæge, dr med
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overlæge. Under henvisning til direktionens skrivelse af 17. ds. hvori man indberettede, at overlæge, dr. med. Hallager er afgået ved døden, udbeder direktionen sig tjenstligt meddelelse om størrelsen af det beløb, der i henhold til lov ( nr. 489 1919) af 12. september 1919 som efterindtægt må udbetales til den afdødes enke. Ministeriet meddeler, at der skal udbetales 14.214 kr.

Mpr nr. A086046 - - Dato : 19210119
Forfatter:Vohtz Andersen, N C
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås en kandidatplads til 1. marts 1921. Der forekommer to Vohtz og N. C. Andersen.

Mpr nr. A086044 - - Dato : 19210126
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Barber, lynafleder. Ministeriet forespørger, hvorledes barbering mv. er ordnet financielt. Man oplyser, at det tidligere blev honoreret med 650 kr. årlig, men nu kun med 200 kr. årligt stigende efter 9 år til 300 kr. Til hvem udbetales honoraret for eftersyn af lynafledere.

Mpr nr. A086031 - - Dato : 19210127
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Borgerligt ombud. Statsministeriet har meddelt, at tjenestemænd eller arbejdere under staten, der ved valg, retssager eller lign. får borgerligt ombud til at deltage, skal have løn for den forsømte tid. Det gælder også medlemmer af kommunalbestyrelser

Mpr nr. A086035 - - Dato : 19210131
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Administration. Der skal udarbejdes nye administrationsændringer, hvorfor Nykøbing spørger de andre hospitaler, om de vil være med til en fælles henvendelse til ministeriet om en høring af direktionerne inden videre foretages. Århus erklærer sig indforstået.

Mpr nr. A086053 - - Dato : 19210201
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Maskinmester. Der indsendes et andragende til ministeriet om lønforhøjelse til maskinmester og maskinassistenter, men andragendet tilbagevises.

Mpr nr. A086034 - - Dato : 19210201
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overlæge. Overlæge Hallager har været indlagt på Rigshospitalet fra den 2. til den 14. december 1920, hvorfor man iflg. lov om statens tjenestemænd søger refusion af udgifterne til hospitalsopholdet til enken, der er uformuende. Ministeriet tillader det omtalte.

Mpr nr. A086033 - - Dato : 19210202
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Overlæge. Overlæge Hallager dør den 17.01.1921 og efterlader sig enke og tre børn, med en årlig understøttelse af 1200 kr. Man søger ministeriet om yderligere understøttelse til familien, og der bevilges 1500 kr. med tillæg på 30% og 150 kr. årligt til hvert barn, indtil disses fyldte fjortende år.

Mpr nr. A086036 - - Dato : 19210205
Forfatter:Diakonisse
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Plejereksamen. Diakonskolen i Århus ansøger om at få sin diakonuddannelse anerkendt til Plejergerningen, hvilket sker efter ministeriets afgørelse med følgende krav: 1/2 års kursus i hospitalsmæssig rengøring, anatomi, fysiologi, hygiejne, nødhjælp, båreøvelser, forbindingslære og et års almindelig sygepleje, samt 1/2 års praktisk og teoretisk uddannelse på et sindssygehospital.

Mpr nr. A086040 - - Dato : 19210205
Forfatter:
Emnegruppe: Folketælling

Tekst:
Folketælling. Liste med patientnumre, men uden navne.

Mpr nr. A086037 - - Dato : 19210205
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Der er til ministeriet indsendt andragende fra plejehjem om forhøjelse af plejepenge fra 1,75 til 2 kr., ministeriet afviser begæringen efter konsultation med hospitalet.

Mpr nr. A086038 - - Dato : 19210209
Forfatter:Andersen, Anna Monika, sygeplejerske sygeplejerske, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Anna Monika Andersen, Kommunehospitalet, Horsens ansættes som sygeplejerske på prøve i 6 måneder, efter indstilling af dansk sygeplejeråd til efteruddannelse

Mpr nr. A086030 - - Dato : 19210217
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Efter at have forhandlet med det kommunale kornnævn angående Deres restance med levering af byg (havre eller blandsæd) i henhold til S 2 i kornloven af 19. september 1919 for høståret 1919-20 skal man meddele, at amtsnævnet efter omstændighederne ikke har fundet føje til at foretage videre i sagen.

Mpr nr. A086041 - - Dato : 19210221
Forfatter:for fængselsvæsnet, Direktøren
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Inventar. På dertil af direktøren for fængselsvæsnet given anledning skal man anmode direktionen om at lade sådanne forbrugsgenstande, snedkrearbejde, som forarbejdes i de af staten indrettede værksteder i straffeanstalterne, såsom umalede eller malede skabe, borde, bænke, senge, køkkeninventar, gymnastikhusinventar, forsendelseskasser, m.m. fremstille i de pågældende værksteder, når disse er i stand til at overtage udførelsen, og med dette øjemed så tidligt som muligt sætte sig i forbindelse med direktoratet for fængselsvæsnet (kontoret for arbejdsdriften).

Mpr nr. A086043 - - Dato : 19210301
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientoptagelse. Hospitalet har ved sin optagelse af patienter ladet patienter, der er optaget på kommunale sygehuse få lavere prioritet ved indlæggelse end ptt. der bliver indlagt fra hjemmet. Denne politik er der blevet klaget over, hvorfor ministeriet indskærper, at hospitalsafdelinger på andre hospitaler ikke er indrettet til sindssygebehandling ej heller er personalet uddannet til denne gerning.

Mpr nr. A086029 - - Dato : 19210301
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientoverførsel, Slesvig. Der er sendt krav fra sindssygeanstalten i Slesvig om overtagelse af ptt. fra de genforenede sønderjyske landsdele. Man forespørger i ministeriet og påpeger, at optagelse af disse ptt. vil hindre optagelse af friske tilfælde og skabe overbelægning. Ministeriet kræver dem optaget.

Mpr nr. A086027 - - Dato : 19210303
Forfatter:Nielsen, Johanne, vaskeripige Mikkelsen, Jensine, køkkenpige
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. To tjenestepiger er ansat før deres 18. år og til almindelig løn, denne er nu nedsat for personer under 18 år, hvilket de to piger er utilfredse med, da de er fæstet til den højere løn. Man ansøger ministeriet om tilladelse til at udbetale fuld løn til de to piger, vaskeripige Johanne Nielsen og køkkenpige Jensine Mikkelsen, hvilket ministeriet godkender.

Mpr nr. A086028 - - Dato : 19210304
Forfatter:Kongen Berthelsen, Oline
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Der er modtaget flere tilbud om familiepleje end hospitalet kan udnytte. Man skriver derfor til Viborg og Middelfart og tilbyder pladser, bl.a. oversender Middelfart en 1037 Oline Berthelsen, som vistnok er identisk med hende der har lavet bensagerne i museet og sendt en af dem til kongen samt lavet møbeltegninger.

Mpr nr. A086032 - - Dato : 19210314
Forfatter:Jørgensen, Clara, plejerelev
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejerskeelev. Clara Jørgensen, der er plejerelev bliver indlagt på amtssygehuset, og man ansøger ministeriet om tilskud til hendes ophold der, da hun ikke er medlem af nogen sygekasse, hvilket ministeriet dog ikke finder hjemmel for.

Mpr nr. A086023 - - Dato : 19210315
Forfatter:Hansen Krarup A, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. A. Krarup Hansen bliver ansat som kandidat med studenterløn 1800 kr. årligt og fri station, ansættelsen løber i indtil 1 år.

Mpr nr. A086025 - - Dato : 19210316
Forfatter:Hallager, overlæge Hallager, enke
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Man ansøger justitsministeriet om tilladelse til for en sum af 1000 kr. at indkøbe en del af overlæge Hallagers bogsamling fra hans enke, hvilket ministeriet bevilliger.

Mpr nr. A086024 - - Dato : 19210316
Forfatter:Lindhadt, Henriette
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personalesygdom. Frk. Henriette Lindhadt er blevet behandlet med røgtenstråler, hvilket har kostet 320 kr., som man søger justitsministeriet om at bevillige, hvilket man dog ikke finder hjemmel for

Mpr nr. A086021 - - Dato : 19210319
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Ministeriet meddeler, hvorledes dyrtidstillægget skal beregnes.

Mpr nr. A086022 - - Dato : 19210321
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
I skrivelse har justitsministeriet udbedt sig oplysning om hvilke statstjenestemænds eller statspensionisters hustruer, der før 1. oktober havde ansættelse i pensionsberettigede statsstillinger ved sindssygehospitalet ved Århus. Direktionen tillader sig i den anledning at meddele, at der en nævnte dato her ved hospitalet i pensionsberettigede statsstillinger ikke var ansat kvinder, gifte med statstjenestemænd eller statspensionister

Mpr nr. A086020 - - Dato : 19210323
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Man bevilliger 350 kr. til rottebekæmpelse i 1021-22.

Mpr nr. A086018 - - Dato : 19210404
Forfatter:Lind, Henry, kst overlæge Jensen, Maren, plejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Plejerske. Frk. Maren Jensen, som fra den 1. januar 1906 har været ansat som privat plejerske hos en patient her i hospitalet, er den 1. februar overgået i hospitalets tjeneste som elev ved sindssygeplejen med den for elever normerede løn af 60 kr. månedlig. Fra den 1. februar d.å., har hun taget del i den teoretiske undervisning, som gives eleverne i henhold til justitsministeriets skrivelse af 11. oktober 1911, og hun er efter vedkommende læges udtalelse, som eksaminerer hende i besiddelse af sådanne kundskaber, at det er utvivlsom at hun ville bestå eksamen, som skal afholdes omkring den 25. ds. hvis det måtte blive hende tilladt at indstille sig til prøven. Under hensyn til frk. Jensens lange tjenestetid indenfor hospitalets mure, i hvilken tid hun har indvundet erfaring med pleje af andre sindssyge en den kvinde-patient der var hende overdraget indtil den 31. januar d.å. indstiller direktionen at det uanset bestemmelserne i justitsministeriets ovennævnte skrivelse, hvorefter ellevtiden varer mindst 1 år, tillades, at hun går op til eksamen i indeværende måned, således at hun efter bestået eksamen oppebær løn som plejerske fra den 1. n.m. Henry Lind kst. overlæge

Mpr nr. A086017 - - Dato : 19210406
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Reglement. Forbudet om, at plejepersonalet (elever, plejere og plejersker) ikke må benytte andre klædningsstykker, hospitalet tilhørende, end hvad der er reglementeret, indskærpes herved. Det indskærpes ligeledes, at der ikke må flyttes sengetøj fra afdelingerne til plejepersonalets boliger uden speciel tilladelse i hver enkelt tilfælde

Mpr nr. A086014 - - Dato : 19210412
Forfatter:Statsforsikringsfonden
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Der kommer ny vedtægt for statsforsikringsfonden, hvorfor man anmodes fra ministeriet om at regnskabsførere udgifterne med forklaring.

Mpr nr. A086013 - - Dato : 19210414
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Anvisning på hvorledes indtægter til kassen skal Regnskabsføreres

Mpr nr. A086016 - - Dato : 19210415
Forfatter:sygeplejeråds bureau, Dansk Jørgensen, jutta, sygeplejersk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Jytta Jørgensen bliver ansat som sygeplejerske på prøve, idet hun vil gå ud som privat sygeplejerske fra dansk sygeplejeråds bureau, hvor det kræver at man har gjort tjeneste ved sindssygeplejen

Mpr nr. A086042 - - Dato : 19210415
Forfatter:Lind, H S, afdelingslæge Hallager, overlæge, død Jacobsen, Thune, dr overlæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. I skrivelse af 21. januar d.å. har justitsministeriet meddelt afdelingslæge H. S. Lind konstitution til fra den 17. s.m. at bestyre stillingen som overlæge ved sindssygehospitalet ved Århus under den ved overlæge Hallagers død indtrufne vakance. Da afdelingslæge Linds konstitutionstid som følge af at dr. Thune Jacobsen er ansat som overlæge fra den 1. maj d.å. udløber den 30 ds. ...

Mpr nr. A086015 - - Dato : 19210415
Forfatter:Kristensen, Kristen, vaskerikarl
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Hospitalsarbejder. Kristen Kristensen er vaskerikarl, men bliver tjenestemandsansat som hospitalsarbejder

Mpr nr. A086012 - - Dato : 19210419
Forfatter:Jacobsen, Thune, afdelingslæge Lind, H S, afddelinglæge
Emnegruppe: Permission

Tekst:
Permission. I anledning af et hertil indgivet andragende meddeler justitsministeriet herved afdelingslæge Thune Jacobsen permission fra stillingen som overlæge ved Sindssygehospitalet ved Århus i tiden fra den 1. maj til den 18. maj 1921, mod at stillingen i denne tidsrum midlertidig bestyres af afdelingslæge H. S. Lind på hans an- og tilsvar.

Mpr nr. A086003B - - Dato : 19210430
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Statsbiblioteket forespørger hvilke tidsskrifter hospitalet anskaffer og hvilke udenlandske bøger der er indgået.

Mpr nr. A086011 - - Dato : 19210502
Forfatter:Møller, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dagmar Møller ansættes som sygeplejerske på prøve fra den 1. maj 1921. I 1924 har hun 1 måned orlov for at pleje sin syge mor, hvorunder hun stiller en vikar, der modtager hendes kost og løn

Mpr nr. A086006 - - Dato : 19210510
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Tjenestemandslov. Der sendes ændringer til tjenestemandsloven, hvoraf der er vedlagt et trykt eksemplar

Mpr nr. A086004 - - Dato : 19210510
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønninger. Udkast af opstilling af lønudgifter til finanslovudkast. Endvidere meddeles fra ministeriet om hvorledes brandforsikringen skal føres i budget.

Mpr nr. A086009 - - Dato : 19210510
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Afdelingslæge. Stillingen som afdelingslæge ved et af statens sindssygehospitaler bliver ledig den 1. juli d.å. Opslået ledig den 6.maj 1921. Ansøgningsfristen udløber den 27, maj 1921 Stillingen lønnes i henhold til lov om statens tjenestemænd af 12. september 1919 s17 med 6000 kr. årlig, stigende hvert 3 år med 600 kr. til 7200 kr. foruden dyrtidstillæg, konjunkturtillæg og stedtillæg. For tjenestebolig fradrages 1/8 del grundlønnen, for evt. naturalydelser finder fradrag sted efter det til enhver tid gældende reglement for fradrag for naturalydelser. Den, der ansættes, vil indtil videre have at gøre tjeneste ved sindssygehospitalet i Århus.

Mpr nr. A086003A - - Dato : 19210513
Forfatter:Statsministeriet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Flagning. På dertil af statsministeriet given foranledning skal man anmode direktionen om at foranledige, at der onsdagen den 15. juni 1921 flages fra sindssygehospitalet ved Århus i anledning af Valdemarsdagen.

Mpr nr. A086002A - - Dato : 19210516
Forfatter:Lægeforeningen
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsopslag. Lægeforeningen bureau forespørger om man ønsker abonnement på stillingsopslag, hvortil man svarer benægtende.

Mpr nr. A086002B - - Dato : 19210521
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. Man ansøger ministeriet om dækning af underskud fra finansåret 1919-20, hvilket ministeriet vil søge dækket ved tillægsbevilling på finansloven.

Mpr nr. A086007 - - Dato : 19210527
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Der fremsendes forslag til ændringer i reglement for emolumenter, og ministeriet udbeder sig direktionens kommentarer til afsnit A. Man svarer at det vil være bedst at bevare gartner assistenterne i forplejningsklasse II i stedet for at sætte dem ned i III, idet det vil være del til fordel som overordnet i forhold til ansatte arbejdere.

Mpr nr. A086005 - - Dato : 19210531
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeassistenter. Så vidt jeg kan se er det en særlig betegnelse for overplejernes assistenter, at disse ønsker man en ansat som værkstedsleder, mens man ønsker stilling i anden statslig virksomhed til den anden. Brevet omhandler endvidere afskedigelse af plejer laage, der er til godkendelse i justitsministeriet

Mpr nr. A086001 - - Dato : 19210531
Forfatter:Hallager, overlæge Jacobsen, Thune A
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Overlæge Hallager har fået 1200 kr. om året i tilskud fra ministeriet til at rejse i forbindelse med familiepleje tilsynet, under forudsætning af, at han selv anskaffer en bil til transporten. A. Thune Jacobsen tilbyder ministeriet samme ordning.

Mpr nr. A086010 - - Dato : 19210604
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Årsberetning 1920. Suicidium. Kladde til Årsberetning endvidere kladde til indberetning til sundhedsstyrelsen vedrørende 4 dødsfald, hvoraf to mandlige havde gjort suicidium en ved overkørsel en ved drukning. To kvinder var døde af kvælning ved overdreven indtagelse af mad

Mpr nr. A086008 - - Dato : 19210627
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Ferie. Ministeriet forespørger, hvorledes ferien er fastsat for de forskellige personalegrupper. Overordnede har 1 måned deres sygeplejersker 4 uger, assistenter 3 uger underordnet personale 14 dage. I praksis er disse ferieperioder ikke blevet overholdt idet flere tjenestemænd har givet afkald på en del af deres ferie. Man mener det er en fordel at ledelsen kan forlænge en ferie administrativt

Mpr nr. A086026 - - Dato : 19210715
Forfatter:Lynge, Oda, køkkenbestyrerinde
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenbestyrerinde. I anledning af direktionens skrivelse af 10. juni 1921 bemyndiger justitsministeriet herved direktionen til at antage assistent ved Øresundshospitalet frøken Oda Lynge på prøve som køkkenbestyrerinde ved sindssygehospitalet ved Århus, således at der tillægges den pågældende honorar, der svarer til den i # 724 i lov om statens tjenestemænd fastsatte grundløn plus de forskellige ved nævnte lov hjemlede tillæg, og således at udgifterne afholdes på den konto c.1.b til tjenestemænd på prøve, konstitutionshonorar m.v til stillingens endelige besættelse inden 1. juni 1922

Mpr nr. A086039 - - Dato : 19210920
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pensioner. Liste over personer, der modtager pension fra hospitalet samt opgørelse af tillæg til disse.

Mpr nr. A086019 - - Dato : 19230210
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Haver. Direktoratet forespørger hvorledes haver holdes ved lige med patientarbejdskraft, og man indsender en skrivelse forfattet af forvalter Lund. Lægernes og økonomiens lederes haver vedligeholdes til dels ved patientarbejdskraft. Overplejernes have alene ved patientarbjedskraft, øvrige holder deres have selv.