Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 108 poster med søgeordet: A088
Mpr nr. A088107 - - Dato : 19211029
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforeningen: Plejerforeningen samlet til møde udtaler herved sin skarpeste protest imod den måde hvorpå afløsningstjenesten bliver dirigeret, samt fritimernes for feriens ordning. Endvidere finder vi det meningsløst at sygeplejerskeelever fortrænger plejepersonalet fra deres boliger, og særligt finder vi det lidet hensynsfuldt at nattevagtspersonalet uden videre bliver jaget ud fra deres spisestue, som de har benyttet i flere år uden at byde dette personale noget tilsvarende, og endelig er den tone, der gives an af overplejepersonalet, ofte ret uheldig mappe 821

Mpr nr. A088034 - - Dato : 19220007
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Rekonvalescens. Folkekuranstalten på Hald modtager patienter med alle sygdomme undtagen epidemiske eller stærk smitsomme. Der er tilmeldingsblanketter på for medlemmer og ikke medlemmer af sygekasser

Mpr nr. A088108 - - Dato : 19220422
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Instruks for håndværkere. Udgivet af direktoratet for statens sindssygehospitaler i 1922 mappe 841

Mpr nr. A088080 - - Dato : 19220427
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygninger. Ministeriet anmoder om, at der udbetales bygnings- og ingeniørkonsulent honorar for deres tjenester.

Mpr nr. A088078 - - Dato : 19220429
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
1. maj. Justitsministeriet undlader ikke at meddele, at der i så stor udstrækning, som tjenesten tillader det, kan tilstås statens tjenestemænd, som derom fremsætter begæring, tjenestefrihed fra kl. 12 middag den 1. maj 1922, men dog således, at den fornævnte dag ikke udbetales dag- eller timelønnede, som begærer sådan frihed løn for tiden efter kl. 12 middag.

Mpr nr. A088075 - - Dato : 19220502
Forfatter:Nielsen, Anton, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Der opslås en kandidatplads med 300 kr. i løn pr måned for en kandidat og 150 kr. for en student samt frit ophold. Ansat bliver stud. med. Anton Nielsen, Blegdamsvej 20,1. København N.

Mpr nr. A088074 - - Dato : 19220505
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Plejerforbundet søger forhandlingsret, men ministeriet afviser, da forbundet ikke alene giver ret til tjenestemænds optagelse, men også andre udenfor etaterne. Forbundet må evt. udvides så alle ved sindssygehospitalerne dog ikke kongeligt og ministerielt udnævnte tjenestemænd eller reservelæger er omfattede af forhandlingsretten, endvidere skal der være tilstrækkelig repræsentation af mindretal i forhandlingsudvalget

Mpr nr. A088071 - - Dato : 19220511
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Blanketter. Direktoratet meddeler, at rekvisitioner på blanketter, der fremstilles på direktoratets foranstaltning, skal indsendes betids inden oplaget er væk.

Mpr nr. A088072 - - Dato : 19220511
Forfatter:Madsen, L P, kælderkarl Willumsen, C J H, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestebolig. Kælderkarl L P Madsen afgår fra hospitalets tjeneste, hvorfor hans tjenestebolig, der er et hus beliggende øst for banen opført 1907, bliver ledig. Der er tre ansøgere dertil, men fyrbøder C.J.H Willumsen bliver tildelt den fordi han har familie. Han er blevet fyrbøder den 1. september 1916 efter at han i forvejen havde været plejer ved hospitalet fra den 4. sept. 1911 til den 28. februar 1915

Mpr nr. A088070 - - Dato : 19220511
Forfatter:Tjenstemænd
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Løn. Hoslagt følger 5 eksemplarer af en af finansministeriet udstedt bekendtgørelse angående fradrag i tjenestemænds løn for naturalydelser.

Mpr nr. A088076 - - Dato : 19220519
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Daglejere. Efter overenskomsten skal lønnen sættes ned, hvilket direktoratet erindrer hospitalet om. Man ønsker endvidere oplyst, hvor meget de enkelte arbejdere bliver sat ned, hvorfor hospitalet indsender en oversigt over de kategorier, der er tale om og meddeler, at de alle er nedsat til en timeløn af 112 øre

Mpr nr. A088068 - - Dato : 19220520
Forfatter:Christensen, Simon Jørgen, plejer Vordingborg
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Lønforskud. Andragende fra plejer ved sindssygehospitalet ved Vordingborg Simon Jørgen Christensen om et lønningsforskud skal man meddele, at finansministeriet ikke ser sig i stand til at imødekomme andragendet, da det følger den regel ikke at give lønningsforskud til afholdelse af udgifter i anledning af forestående ægteskab.

Mpr nr. A088066 - - Dato : 19220523
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorpersonale. Kontorarbejdet er blevet mere omfattende, hvorfor det har været nødvendigt med meget overarbejde. Man ansøger derfor direktoratet om tilladelse til at antage en kontormedhjælp der skal bestride afskrifter mm

Mpr nr. A088063 - - Dato : 19220524
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Haderslev Amtstue nægter at udbetale et beløb uden forlods tilsendt kvittering.

Mpr nr. A088064 - - Dato : 19220531
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård, og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Der skal anskaffes en ny brødmaskine og den skal drives med el-motor, hvilket i alt koster 592,50 kr..

Mpr nr. A088065 - - Dato : 19220531
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Kartoffelskrællemaskine. Maskinen er gået i stykker og man anmoder om, at måtte anskaffe en ny, hvilket tillades, idet man må overskride kontoen for denne sags skyld.

Mpr nr. A088060 - - Dato : 19220601
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Direktør. Instruks for direktøren for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A088051 - - Dato : 19220602
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktoratet skriver, at administrationen af R skal overgå til hospitalet, derfor også officiel brevveksling såfremt den ikke er til den stedlige læge.

Mpr nr. A088062 - - Dato : 19220602
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Textilvarer. Direktøren for fængselsvæsnets arbejdsdrift fremsender en prisliste og meddeler, at der vil ske prisforhøjelser på bomuldsvarer

Mpr nr. A088059 - - Dato : 19220607
Forfatter:Reiter, assistent
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Assistent Reiter har foreslået, at man skal købe medicin ind direkte fra fabrik og ansætte en apoteker til at tilberede den på hospitalet,. Herved vil der kunne spares ca. 6000 kr. årligt, men direktoratet afslår indstillingen, og henviser i stedet til muligheden for at indkøbe medicin i store kvanta med rabat

Mpr nr. A088083 - - Dato : 19220610
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Overslag over indtægter og udgifter ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret fra 1. april 1923 til 31. marts 1924 beregnet efter et patienttal på 920. I hospitalet...................600 Ifamiliepleje..................152 I Dalstrup..................... 98 I Raamosegaard................. 70 Ialt...........................920

Mpr nr. A088056 - - Dato : 19220613
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerelever. Eleverne skal efter direktoratet trækkes 10 kr. i løn, så de herefter stilles lige med afdelingspigernes begyndelsesløn, dvs. 50 kr. mdl.

Mpr nr. A088052 - - Dato : 19220613
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Elektricitet. Direktoratet godkender, at man beregner elprisen ud fra hospitalets produktionspris for et år ad gangen.

Mpr nr. A088054 - - Dato : 19220617
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bespisning. Licitationeskonditioner og tilbud vedrørende leverancer af brød.

Mpr nr. A088050 - - Dato : 19220620
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Under dyrtiden har betalingen for beklædning af familieplejepatienter været 50 øre pr. dag, nu nedsættes den til 40 øre.

Mpr nr. A088079 - - Dato : 19220620
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Indberetning af priser til direktoratet skal sikre, at der betales nogenlunde ensartede priser for de forskellige varer.

Mpr nr. A088055 - - Dato : 19220621
Forfatter:Hansen, Wiggers, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. reservelæge. Frk. Wiggers Hansen skal efter direktoratets afgørelse trækkes 100 kr. for vask.

Mpr nr. A088089 - - Dato : 19220623
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Daglejere. Direktoratet ønsker en opgørelse over, hvor mange heltidsbeskæftigede, der aflønnes på medhjælpskontoen Der foreligger en liste med de respektives navne skrevet til med blyant

Mpr nr. A088028 - - Dato : 19220623
Forfatter:Mussmann, læge
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje, lægetilsyn. En læge, der hedder Mussmann skal overtage tilsynet med familieplejepatienter, hvorfor han ønsker instrukser, endvidere ønsker han oplyst om han skal føre tilsyn med klæder og rapporterer ptt. tilstand hvert kvartal.

Mpr nr. A088021 - - Dato : 19220627
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere, vagttjeneste. Man forlanger af plejerne, at de skiftevis skal holde nattevagt i et vagtlokale. Kun enkelte er forpligtet til det iflg. kontrakt, hvilket betyder, at de øvrige kræver penge eller frihed for disse vagter. Direktoratet beslutter, at disse vagter er pligtige uanset de lovhjemlede højestetid

Mpr nr. A088077 - - Dato : 19220628
Forfatter:Hansen, K, landhusholdningsselskabet
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. K. Hansen landhusholdningsselskabet har erklæret sig villig til at være konsulent for direktoratet vedrørende nedlægning af de til sindssygehospitalerne knyttede landbrug, hvorfor man tillader ham adgang til alle oplysninger, der er nødvendige i den anledning.

Mpr nr. A088048 - - Dato : 19220705
Forfatter:Thomsen, Karen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Karen Thomsen, der er ansat på sct. Hans ønsker en vikarplads her på hospitalet, men man svarer, at ingen plads er ledig

Mpr nr. A088045 - - Dato : 19220708
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. På dertil given anledning meddeler direktoratet herved, at sindssygehospitalet regnskaber for et finansår fremtidig ikke må afsluttes, forinden tillægsbevillingsloven for det pågældende finansår er vedtaget og meddelelse herom er modtaget.

Mpr nr. A088044 - - Dato : 19220711
Forfatter:
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Patientmishandling. På given foranledning skal direktoratet anmode om, at akterne i undersøgelser, der ved direktionens foranstaltning måtte blive indledede mod nogen af personalet i anledning af klager fra patienternes side, fremtidig i alle tilfælde, i hvilke det af undersøgelsen fremgår, at der kan lægges personalet til last, forinden afgørelse træffes om, hvad der i den anledning vil være at foretage, indsendes hertil ledsaget af oplysninger om de pågældende tjenestemænds hidtidige tjenestelige forhold samt direktionens indstilling om, hvad der i anledning af det senest oplyste skønnes nødvendigt at foretage

Mpr nr. A088091 - - Dato : 19220712
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Daglejere. Direktoratet ønsker oplyst om der er flere fuldtidsbeskæftigede, end dem, der lønnes på medhjælpskontoen. Man svarer, der er der ikke

Mpr nr. A088046 - - Dato : 19220714
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forplejning. Direktoratet meddeler, at dette skal underrettes inden der gives nogen ophold med kost eller kost alene. Man indsender en liste over undtagelser fra emolumentreglementet: Klinisk assistent, 1. reservelæge, maskinpasser, sadelmager, havearbejder, elev i køkkenet, værkfører på Raamosegaard

Mpr nr. A088047 - - Dato : 19220714
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Direktionen ønsker meddelt når forvalteren foretager rejser eller er borte fra hospitalet i kassetiden. Man meddeler, at forvalteren en gang om måneden er på Råmosegård, hvilket kræver en dags fravær, flere gange om måneden er han i Århus for at ordne pengesager, disse rejser sker ikke på bestemte dage. Man mener derfor at indberetning kun sker når forvalteren foretager rejser andre steder hen

Mpr nr. A088031 - - Dato : 19220716
Forfatter:Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse, hospitalsforvalteren. Lund meddeles tilladelse til at foretage en rejse af direktionen, men denne glemmer at give direktoratet meddelelse herom, hvorfor man får en næse

Mpr nr. A088040 - - Dato : 19220718
Forfatter:Meinecke, Hr taskefabrikant Poulsen, grosserer Raabjerg Jacobsen, grosserer Busch, direktør Århus Kulkompagni Zwiebler, fillialbestyrer
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientudflugt. På hospitalet vegne beder jeg Dem modtage en varm tak, fordi De så beredvilligt stillede Deres automobil til rådighed den 14. ds. ved skovturen for hospitalets patienter. Særlig tak for patienterne, som De befordrede, har skovturen været en begivenhed, som de ofte vil fremkalde i erindringen. Hr. taskefabrikant, Meincke, Meilgade 78, Århus grosserer Raabjerg Poulsen, Jægergårdsgade 15, Århus grosserer Jacobsen, Jægergårdsgade 83, Århus direktør Busch, Århus Kulkompagni filialbestyrer Zweibler, Strandvejen 12, Århus

Mpr nr. A088036 - - Dato : 19220719
Forfatter:Hastrup, O F, kst gartner Lund, A
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Gartnerelever. Jeg tillader mig herved, at anmode direktionen om at søge udvirket, at de stillinger, der nu benævnes gartnerkarle for fremtiden må benævnt gartnerelever, da jeg derved kan opnå at få en mere værdifuld hjælp i gartneriet for den samme løn. O.F.Hastrup, kst gartner. Anbefales A.Lund

Mpr nr. A088038 - - Dato : 19220720
Forfatter:Nielsen, Oscar magnus, kontorassistent Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Oscar Magnus Nielsen, der er kontorassistent ved forvalteren ansættes som kontorfuldmægtig. Han har været i hospitalets tjeneste siden 1915 kun afbrudt af tjeneste ved sikringsstyrken under krigen. Han har fungeret som forvalterens afløser under dennes fravær. Han anbefales meget af Thune Jacobsen.

Mpr nr. A088033 - - Dato : 19220721
Forfatter:Hansen, Wiggers, 1. reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
1. reservelæge. Frk. Wiggers Hansen, får tøj vasket på hospitalet, hvorfor man bestemmer, at hun skal betale 100 kr. om året.

Mpr nr. A088035 - - Dato : 19220724
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Myndighedslove. Hoslagt undlader direktoratet ikke at fremsende særtryk af lovene henholdsvis om ægteskabs indgåelse og opløsning og om umyndighed

Mpr nr. A088043 - - Dato : 19220727
Forfatter:Jacobsen, Thune, overlæge Drechsel Jensen, Bertel
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Menighedsråd. Besvarende Deres højærværdigheds skrivelse skal jeg på direktionens vegne meddele, at man må finde det ønskeligt, at der i henhold til lov om menighedsråd oprettes et særligt menighedsråd for de personer, der er fast knyttede til hospitalet. Følgende afsnit er slettet: Men da jeg efter telefonsamtale med Deres højærværdighed er kendt med, adgangen til deltagelse i kommunale og politiske valg står hospitalets patienter åben under visse betingelser, må jeg anbefale at valgret til menighedsråd også står åben for patienter, når de opfylder betingelserne derfor, og når overlægen ikke finder at deres tilstand er til hinder for udøvelsen af valgretten. Slettet afsnit slut. Antallet af funktionærer, der er fast knyttede til hospitalet (d. e. boende på hospitalets grund) og som opfylder de i loven nævnte betingelser er antagelig 130-40. Overlæge Thune Jacobsen. Tiltrædes Drechsel ligeså Bertel Jensen.

Mpr nr. A088027 - - Dato : 19220728
Forfatter:Mortensen, Kirsten, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kirsten Mortensen bliver ansat som sygeplejerske med fast tjenestemandsstilling. Hun fratræder den 1. august 1923

Mpr nr. A088049 - - Dato : 19220728
Forfatter:Privatbank, Århus
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Bankkonto. Århus Privatbank meddeler, at man nedsætter renten fra 4 1/2% til 4%, hvorfor direktionen gør indsigelse og truer med at sætte pengene til et andet institut, hvilket betyder at renten bliver ført tilbage til den oprindelige.

Mpr nr. A088030 - - Dato : 19220729
Forfatter:Nielsen, Georg Poulsen, Tage Poulsen, Svend Åge Lund, hospitalsforvalter
Emnegruppe: Tyverier

Tekst:
Tyveri. I anledning af en ved Ning og Hasle m.fl. herredersret indledet politisag mod Georg Nielsen, Tage Poulsen og Svend Åge Poulsen, der sigtes for tyveri og hæleri, meddeler direktionen herved herr. hospitalsforvalter Lund fuldmagt til på hospitalets vegne at give afkald på erstatning

Mpr nr. A088041 - - Dato : 19220731
Forfatter:Christensen, Kirsten Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Kirsten Marie Christensen bliver tjenestemands ansat som sygeplejerske

Mpr nr. A088026 - - Dato : 19220801
Forfatter:Andersen, Karen Marie, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Karen Marie Andersen bliver fast ansat som sygeplejerske

Mpr nr. A088025 - - Dato : 19220803
Forfatter:Stricker, kredslæge, Samsø
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Kredslæge. Kredslæge Stricker Onsbjerg på Samsø ansøger om at måtte absolvere den sidste del af sin psykiatriske uddannelse på hospitalet, således at han har frit ophold, men ikke modtager løn samt foretager kandidattjeneste. Dette billiger direktoratet.

Mpr nr. A088090 - - Dato : 19220807
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Normeringsloven er ændret og der sker lønforandring for en sygeplejerske frk. Jahoanne Stougaard, hvis alderstillæg skal beregnes efter hendes samlede ansættelse i statens tjeneste

Mpr nr. A088073 - - Dato : 19220809
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Glødelamper. Direktoratet meddeler, at man skal aftage Helioslamper, men aflyser dette igen i 1923, da der opstår forhandlinger om prisen, hvorfor alle indkøb af lamper skal ske ved direktoratets foranstaltning.

Mpr nr. A088057 - - Dato : 19220810
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker, sygeplejeelever. Lønnen for disse grupper bliver nedsat. Hospitalet ansøger om, at eleverne, der er ansat efter ordning fra 1920 bibeholder den fulde løn, hvilket imidlertid afslås af direktoratet, idet denne ordning kun var midlertidig

Mpr nr. A088024 - - Dato : 19220817
Forfatter:Olesen, Ingrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ingrid Olesen bliver ansat som sygeplejerske på prøve i 1 år. Iflg. bilag fratræder hun tjenesten i 1924

Mpr nr. A088067 - - Dato : 19220818
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Thune Jacobsen skal inspicere hjemmesygeplejen under Raamosegaard og desuden til Sverige, endvidere er der en rejse til Tyskland

Mpr nr. A088022 - - Dato : 19220819
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natplejere. Der udbetales bestillingstillæg til natplejere på 240 kr. årligt, men vedkommende skal binde sig som fast natplejer mens han er i hospitalets tjeneste. Vedlagt ansøgninger fra plejere om fast plads som natplejer

Mpr nr. A088015 - - Dato : 19220825
Forfatter:Jensen, Inger
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Inger Jensen ansøger om tilladelse til at tage patienter i familiepleje, men overlægen svarer, at hun bor langt borte fra hospitalet og anstalten til at det kan lade sig gøre, man har ansøgere nok, der bor nærmere ved.

Mpr nr. A088042 - - Dato : 19220828
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Avertering. En skrivelse fra ministeriet meddeler, at man ønsker annoncer i de blade, der fortrinsvis henvender sig til det publikum, man ønsker kontakt med, samt at man averterer i forskellige partiers blade. Endvidere ønsker direktoratet sig omgående meddelt, hvilke blade der averteres efter fødevarer i og hvilke, der annonceres efter personale i

Mpr nr. A088019 - - Dato : 19220828
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Kuverter. Kontoret for fængselsvæsnet arbejdsdrift anbefaler at man køber kuverter med påtryk fra Horsens fængsel

Mpr nr. A088018 - - Dato : 19220828
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Tørv. Indenrigsministeriet har anbefalet, at institutioner der bruger tørv, skal vedblive at bruge dette råstof.

Mpr nr. A088016 - - Dato : 19220829
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Varer. Direktoratet anmoder om oplysning vedrørende visse varer, der skulle stå på en liste, der formentlig er indsendt til d.

Mpr nr. A088017 - - Dato : 19220829
Forfatter:Jensen, Elna Olga Marie, køkkenpige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenpige, arbejdsulykke. Man meddeler til forsikringen, at køkkenpige Elna Olga Marie Jensen den 24. juli 1922 er overgået en ulykke

Mpr nr. A088029 - - Dato : 19220831
Forfatter:Fridericia, professor Lund, Albert
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning, kødopbevaring. Fra en professor Fridericia er kommet et forslag om opbevaring af kød på statens sindssygehospitaler, hvilket kommenteres af Albert Lund. Der foreslår nogle forandringer i maskinerne og køleanlæggene i kødkælderen.

Mpr nr. A088014 - - Dato : 19220901
Forfatter:Petersen, Christine, sygeplejerske
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard, sygeplejerske. Christine Petersen, der er sygeplejerske på Raamosegaard er faldet og har beskadiget sit knæ så hun ikke kan arbejde foreløbigt. Da hun er eneste sygeplejerske på R. ansøger direktoratet om tilladelse til at ansætte en vikar, hvilket tillades.

Mpr nr. A088010 - - Dato : 19220903
Forfatter:Wang, Dagmar, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Dagmar Wang er ansat som sygeplejerske til supplerende uddannelse og spørger, om hun selv skal medbringe kjoler og forklæder, en underrettes om, at hospitalet udleverer tjenestedragt

Mpr nr. A088106 - - Dato : 19220905
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Nattevagt, plejere. I mange år har det været sådan, at et værelse i forbindelse med urolige, lukkede afdelinger blev beboet af 2 ugifte plejere med tilkaldepligt om natten. Der er nu ikke ret mange elever og ugifte plejere mere hvorfor man ønsker, at pligten til denne vagt går på omgang mellem alle plejere også gifte samt udenfor hospitalet boende, men plejerne forlanger tillæg for dette arbejde, hvilket hospitalet ikke mener, man skal betale for mappe 821

Mpr nr. A088105 - - Dato : 19220905
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere. Mange plejere har i de seneste år fået lov til at gifte sig og bo udenfor hospitalet, men man har betinget sig, at de på omgang skulle tage beredskabsvagt med overnatning på hospitalet, Da der ingen elever er er det muligt at få denne beredskabsvagt klaret. Hvis den falder ligeligt på alle ansatte plejere vil der være 11 vagtnætter om året pr. mand

Mpr nr. A088012 - - Dato : 19220907
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Direktoratet henleder opmærksomheden på, at dyrtidstillæg, hvor ægtefællen er kommunalt ansat i et koncessioneret selskab, skal dyrtidstillægget beregnes som den pågældende var tjenestemand.

Mpr nr. A088020 - - Dato : 19220907
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler har forespurgt efter hvilke regler, der gives nedslag i patientbetalingen til uformuende patienter... Når han indlægges for offentlig regning, og når han nydende medlem af statsanerkendt sygekasse. Udenfor disse tilfælde behandles en patient, der har ophold på III forplejningsklasse, også for nedsat betaling, når der søges derom, og som regel når han opfylder de for uformuende sygekassemedlemmer til enhver tid gældende bestemmelser for optagelse som medlem, men der tages i hvert tilfælde skønsomt hensyn til de foreliggende forhold, såsom udsigten til helbredelse og til en forsørgerpligt overfor andre der påhviler ham.

Mpr nr. A088013 - - Dato : 19220907
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Undvigelser, selvmord. Direktoratet anmoder om indberetning ved flugt eller selvmord, selvbeskadigelse osv. og ønsker at vide om det får konsekvenser for plejepersonale, hvem vedkommende var betroet. I en konkret sag vedrørende nr. 5595 Valentin Eff der er bortgået meddeler man direktoratet, at han efter forældrenes bemyndigelse betragtes som udskrevet. Disse ting skal meldes til direktoratet

Mpr nr. A088003 - - Dato : 19220913
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejersker, afdelingspiger. Dansk sygeplejeråd har en del sygeplejersker, der ønsker supplerende uddannelse, men ikke kan komme ind på grund af pladsmangel. Thune Jacobsen skriver, at han gerne vil ansætte flere, men han har kun fået lov til af erstatte afgåede plejersker med afdelingspiger, idet plejerskeuddannelsen er hørt op. Derved er der blevet mere arbejde, som ikke er egentlig sygeplejerskearbejde, hvilket disse har besværet sig over - der for er der indhentet tilladelse til at ansætte afdelingspiger ved vakance efter en afgået plejerske. Oversigt over, hvor mange af hver gruppe, der vil blive brug for ved nedsættelse af arbejdstiden

Mpr nr. A088009 - - Dato : 19220915
Forfatter:Eriksen, Rigmor, sygeplejerske sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Rigmor Eriksen søger plads til supplerende uddannelse, men henvises til at søge gennem Dansk sygeplejeråd

Mpr nr. A088011 - - Dato : 19220916
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater, løn. På foranledning af justitsministeriet forespørger sundhedsstyrelsen om, hvorvidt det er muligt at nedsætte kandidaternes honorarer, idet disse er mindre i København end i provinsen. Man svarer, at man nødigt ser dette, da der fortsat er vanskeligheder med at skaffe kandidater til provinssygehusene.

Mpr nr. A088004 - - Dato : 19220920
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Undvigelse. Ved undvigelse af ptt. der er indlagte som farlige for den offentliges sikkerhed eller må betragtes som farlige for den offentlige sikkerhed, skal der gives fuld melding til det stedlige politi, der skal anmodes om at eftersøge vedkommende. Findes ptt. igen skal aflysning til politiet finde sted. Hospitalerne skal for disse ptts vedkommende fremskaffe fotografi en face og i profil. Det gælder også for ptt. hvis tilstand giver anledning til at man ønsker vedkommende efterlyst.

Mpr nr. A088006 - - Dato : 19220922
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Maskiner. Direktoratet forespørger hvilken olie der anvendes til smøring af hospitalets maskiner og hvor meget der bruges.

Mpr nr. A088005 - - Dato : 19220925
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tandbehandling, personale. Københavns magistrat har en sag verserende vedrørende nogle politibetjentes ret til tandbehandling, når disse er ansat med ret til fri lægeundersøgelse, fri medicin og fri hospitalsbehandling, hvorfor man ønsker at vide, hvorledes personalet på statens sindssygehospitaler er stillet m.h.t denne ret. Man svarer, at der i praksis ikke er ret til fri tandlægebehandling

Mpr nr. A088008 - - Dato : 19220926
Forfatter:Nielsen, Mariane, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Mariane Nielsen Hald bliver tjenestemandsansat sygeplejerske

Mpr nr. A088092 - - Dato : 19221006
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktoratet forespørger i anledning af budgettet hvor meget halm, der vil medgå til strøelse samt hvorledes dyrlæge regning og beslag er udregnet, man svarer at det er efter skøn.

Mpr nr. A088001 - - Dato : 19221010
Forfatter:Marineministeriet
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Direktoratet har fået en henvendelse fra Marineministeriet om dette kunne overtage leverancen af kul til sindssygehospitalerne da man har fornøden oplagsplads ved orlogsværftet og transportmulighed med kulskibet Herved. Hospitalet svarer, at man intet har derimod, blot kvaliteten forbliver som hidtil.

Mpr nr. A088002 - - Dato : 19221011
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Personale, giftermål. Man forespørger vedrørende en verserende sag, hvor mange af hospitalets tjenestemænd der er gifte. Dertil er der udarbejdet en liste med navne, stilling og journ. nr. for giftemålstilladelse og ansættelse

Mpr nr. A088104 - - Dato : 19221101
Forfatter:Reiter, Poul, klinisk assistent, videnskabelig assistent
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Videnskabelig assistent. Man foreslår, at Poul Reiter fortsat skal være klinisk assistent og videnskabelig assistent på hospitalet, idet han har fundet nogle ændringer ved fordøjelsen hos skizofrene patienter, som kan have betydning for diæt og medicinering. se 087060.

Mpr nr. A088023 - - Dato : 19221108
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejere, giftermål. Man spørger direktoratet, om plejere skal af udtrykkelig tilladelse af direktionen til at udgå af hospitalets forplejning ved giftermål. Direktoratet indskærper at det er direktionens ret at afgøre sådanne sager og overtrædelse kan medføre afskedigelse uden pension

Mpr nr. A088069 - - Dato : 19221123
Forfatter:H Stensen margarine, Vejle
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Kontrakt mellem hospitalet og H. Stensens Margarinefabrik Vejle.

Mpr nr. A088037 - - Dato : 19221129
Forfatter:Sørensen, Emil, kontorist
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorassistent. Emil Sørensen, der hidtil har været ansat som kontorist bliver kontorassistent og tjenestemand

Mpr nr. A088053 - - Dato : 19221216
Forfatter:Vesterbro, Mejeriet
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Bespisning. Mejeriet Vesterbro Århus får leverancen af mælkeprodukter til hospitalet.

Mpr nr. A088007 - - Dato : 19221220
Forfatter:
Emnegruppe: Statshåndbogen

Tekst:
Statshåndbogen, lægeforeningens årbog indkalder rettelser

Mpr nr. A088095 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Beklædning. Oversigt over anskaffelser af beklædningsgenstande 1923-24 med priser

Mpr nr. A088094 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Daglejerarbejde. Oversigt over de forskellige daglejerarbejdere med timetal og beløb i omkostninger

Mpr nr. A088093 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorfuldmægtig, kontorassistent. Under forudsætning af, at der på normeringsloven vil blive givet bevilling til ansættelse af en kontorfuldmægtig i stedet for en kontorassistent, er der på budgettet opført 2 kontorfuldmægtige i stedet for en. Den 1. december 1919 på prøve antagne kontorist, som blev fastansat den 1. december 1920, har den 1. december 1922 forrettet tjeneste ved hospitalet i 3 år. Da han gør et værdifuldt arbejde for hospitalet, skal man meget anbefale, at han, som er 25 år, ansættes som kontorassistent fra den 1. december 1922 at regne

Mpr nr. A088039 - - Dato : 19230228
Forfatter:Erhardi, grosserer kul
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Der indhentes tilbud på kul. Grosserer Erhardi Århus klager over, at der ikke har været offentlig licitation, men hospitalet anfører, at licitationen har været annonceret i lokale aviser.

Mpr nr. A088032 - - Dato : 19230302
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenesteboliger. En kommission har arbejdet med tjenesteboliger og forbyder nu, at institutionerne giver de ansatte gratis lyspærer. Endvidere skal boligerne ikke længere indrettes med lamper på byggebudgettet regning, også disse skal betales af vedkommende tjenestemand

Mpr nr. A088058 - - Dato : 19230313
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb i øvrigt

Tekst:
Sæbe, soda. Direktoratet foretager fællesindkøb til hospitalerne af de nævnte varer, dog først efter at have indhentet oplysninger om de hidtil anvendte

Mpr nr. A088098 - - Dato : 19230324
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Hoslagt fremsendes tjenstlig driftsplan over hospitalets markjorder samt overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af landbruget i finansåret 1923-24.

Mpr nr. A088097 - - Dato : 19230331
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havebrug. Hoslagt fremsendes tjenstlig driftsplan over hospitalets haver samt overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af haverne i finansåret 1923-24.

Mpr nr. A088096 - - Dato : 19230404
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forvalteren har lavet en oversigt over besætningens værdi.

Mpr nr. A088088 - - Dato : 19230529
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Som direktoratet bekendt har patientbelægningen i sindssygehospitalet i de senere år været stigende og er nu nået til et sådant tal, udover hvilket det ikke er muligt - under de forhåndsværende forhold - belægge det yderligere .... mange af de indlagte patienter har været urolige, men også været voldsomme på en sådan måde, at de har iturevet og ødelagt såvel beklædningsgenstande som andet inventar og bygningsdele... at patienter har måttet holde sengen, fordi hospitalet manglede klæder til deres påklædning...Indlagt i sagen ligger et brev fra direktoratet, hvor man bestiller tæpper.

Mpr nr. A088099 - - Dato : 19230619
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdom. Under tjenestemænds sygdom har direktoratet givet tilladelse til at afholde merudgifter ved ansættelse af vikar fra medhjælpskontoen, hvorfor denne er overskredet

Mpr nr. A088087 - - Dato : 19230713
Forfatter:Koch, ingeniør
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. En gryde er flækket og der skal installeres en vandbadegryde med kobberinderside som anbefales af ingeniør Koch.

Mpr nr. A088102 - - Dato : 19230829
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Plejhjemstilsyn. Rejserne foregår som regel på forskellige tider, dog i en anledning på samme dag. Rejserne foretages med jernbane, bil eller cykel og betalingen erlægges med 1/12 af den årlige bevilling. Man erindrer desuden ministeriet om, at der er bevilliget 1200 kr. årligt til familieplejeinspektion, og denne bevilling er fast.

Mpr nr. A088103 - - Dato : 19230910
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Forskellige bilag deriblandt direktoratets bemærkninger til regnskaberne.

Mpr nr. A088100 - - Dato : 19230920
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspiger. Der træder en ny tjenestetid og ferieordning i kraft, og derfor bliver der ansat 10 nye afdelingspiger. I den anledning er der udarbejdet en liste over, hvilke anskaffelser, der er nødvendige, pigerne bliver ansat med frit ophold

Mpr nr. A088082 - - Dato : 19230922
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestetiden. Ved nedsættelsen af tjenestetiden til 8 timer daglig og indførsel af ferie bliver det ikke muligt, at undvære ekstra arbejdere, bl.a. 19 håndværkere. Endvidere skal der være faste afløsere til portner, kusk og fyrbøder

Mpr nr. A088101 - - Dato : 19230928
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspiger. De 10 piger vil formentlig være i tjeneste fra den 1. oktober 1923 og der vil være en lønsum i det resterende finansår på 3000 kr.

Mpr nr. A088061 - - Dato : 19231229
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorister. Statsbanerne har afskediget en række ufaglærte kontorister og statsministeriet anbefaler andre etater at ansætte disse vedvarende eller kort, som det nu passer. Inden stillinger af denne art besættes, skal man rette

Mpr nr. A088085 - - Dato : 19240110
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Direktionen indsender opgørelse over udgifterne for finansåret 1923-24. Det viser sig, at patienttallet har været større en anslået i budgettet.

Mpr nr. A088086 - - Dato : 19240201
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Direktoratet ønsker at vide, hvor der er besparelser og hvor der er overskridelser på budgettet.

Mpr nr. A088084 - - Dato : 19240824
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård, Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Vedrørende anskaffelse af en 110 liter vandbadskogegryde til plejeanstalten Raamosegaard til erstatning for en der opstillet kassabel indfyringsgryde skal man meddele til videre bekendtgørelse, at justitsministeriet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at anvende et beløb af indtil 2390 kr. til det nævnte formål.

Mpr nr. A088081 - - Dato : 19241018
Forfatter:Andersen, A C, plejer
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Sogneråd. Plejer A. C. Andersen er i sognerådet og har i den anledning været i Tyskland. Man har ikke set sig i stand til at ansætte afløser til ham, uden over medhjælpskontoen hvilket direktoratet efterlods billiger, men man understreger, at dette ikke kan ske i fremtiden.