Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 271 poster med søgeordet: A089
Mpr nr. A089175 - - Dato :
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående stedtillæget, som skal ydes den konstituerede gartneriasistent Råhauge Askgård, jvf. direktoratets skrivelse vedrørende lønnens størrelse. Dette menes beregnet forkert af direktoratet, hvilket dette bekræfter ved at sende et brev med den rigtige beløbsstørrelse.

Mpr nr. A089156 - - Dato :
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den gældende betaling for daglønnede arbejdere på havearbejde. Direktoratet spørger om, hvilken løn hospitalet giver for dette arbejde. Hospitalet svarer.

Mpr nr. A089067 - - Dato : 19180718
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Reglement om tildeling af emolumenter til tjenestemænd ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089185 - - Dato : 19210714
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Læge Elmkqust Råmosegård skriver til Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den måde, familieplejen fungerer på. Der er stadigvæk villige modtagere af patinter i familiepleje, sev om betalingen er derfor meget lille i forhold til udgifterne. Spørgsmålet om kontrol med patinternes tøj tages op. I denne forbindelse bringes transportforholdene på bane.

Mpr nr. A089218 - - Dato : 19211214
Forfatter:Telefon, Jysk
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Jysk Telefon meddeler sindssygehospitalet, at dettes telefoner er benyttet med mere end forudsat ved fastlæggelsen af abonnmentstaksterne. Følgelig sættes taksterne op fra og med 1. januar 1922.

Mpr nr. A089266 - - Dato : 19220102
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Udlån. Overlægen meddeler, at hvis der er fra en afdeling ulånes noget til en anden, skal den lånenede lægge en seddel som kvittering til udlåneren. Seddelen leveres tilbage, når det udlånte retuneres til udlåneren

Mpr nr. A089265 - - Dato : 19220102
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Regler for besøgende. Overlægen giver nogle regler for hvad besøgende ikke må, når de er i besøg hos patienter. De har karakter af ordensregler.

Mpr nr. A089259 - - Dato : 19220104
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Direktoratet udbeder sig meddelelse om, hvor meget stof, der beregnes at medgå pr. styk til hver art af de ved hospitalet benyttede beklædnings- og sengerekvisitter for patienter og funktionærer. Endvidrere ønskes oplyst, hvor mange stykker af hver art, der ifølge budgettet vil være at anskaffe i det kommende finansår, samt hvorledes disse bringes til vejs (patientarbejde, hospitalets systue, udefra), herunder fra fængselsvæsnet. To svarbreve fra hospitalet uden konkret indhold, (følgebreve).

Mpr nr. A089260 - - Dato : 19220104
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Linned. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et på flere hospitaler konstateret misbrug af lagner og håndklæder. Det indskærpes, at dette misbrug standses. Direktionen knyttet sine kommentarer hertil, og lader dette cirkulere blandt personalet

Mpr nr. A089263 - - Dato : 19220104
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Direktoratet spørger hospitalet om, hvorledes priserne på de havesager, som leveres til hospitalets forbrug fra dettes egen have, fastsættes. Hopitalet svarer at gartneren ansætter priserne efter de offentilggjorte priser publiceret i Gartnertidende gældende på Københavns grønttorv. Direktoratet konfirmerer denne fremgangsmåde, idet der tages hensyn til varens kvalitet og de store mængder, som kan give anledning til prisnedslag.

Mpr nr. A089262 - - Dato : 19220104
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus om indkøbet af råvarer til patientarbejdet. Det forslås, at hospitalet knytter kontakt til kontoret for fængselsvæsenets arbejdsdrift for om muligt i samarbejde hermed at opnå besparelser på stor samlede indkøb.

Mpr nr. A089258 - - Dato : 19220105
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Skatterådet for Vester Lisbjerg m.fl. herreder ønsker oplyst navn og bopæl samt den i 1921 udbetalte løn for hver enkelt ansat ved sindssygehospitalet.

Mpr nr. A089249 - - Dato : 19220106
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Direktoratet meddeler hospitalet, at der fra 1. april for første gang i begyndelsen af maj skal indsendes månedlige rapport om hospitalsvaskeriets drift jvf. vedlagte skema.

Mpr nr. A089267 - - Dato : 19220107
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Nattero. Af hensyn til de sovende nattevagter, mindes husets øvrige beboere om at færdes stille på trapper og korridorer, ikke træde hårdt i gulvet, ikke hamre på vægge eller foretage sig anden støjende virksomhed indtil kl. 5 fra overlægen.

Mpr nr. A089268 - - Dato : 19220107
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Besøg. Overlægen indskærper, at patienternes besøg hos personer fra personalet privat ikke må finde sted uden hans tilladelse.

Mpr nr. A089224 - - Dato : 19220109
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Direktoratet spørger hospitalet om, hvilke arter brændsel, der anvendes, hvilke principper, der anvendes ved indkøb af de kvanta, der indkøbes under normale forhold.

Mpr nr. A089223 - - Dato : 19220109
Forfatter:Nielsen, Karoline, sygeplejerske
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Familiepleje. Sygeplejerske Karoline Nielsen tilbyder i et brev til overlægen at modtage 1 eller to patienter i familiepleje. Overlægen svarer, at der kun overføres patienter til familiepleje fra plejeanstalterne Råmosegård og Dalstrup og kun til egnen omkring disse plejeanstalter, hvorfor han renoncerer på tilbudet.

Mpr nr. A089264 - - Dato : 19220111
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Influenza. Overlægen giver regler for personalets optræden i tilfælde af, at de pådrager sig influenza

Mpr nr. A089219 - - Dato : 19220113
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange fritelefoner, der er tilstået tjenestemænd ved hospitalet, og bekostningerne ved disse fritelefoner.

Mpr nr. A089165 - - Dato : 19220114
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktoratet skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående ansættelsen af Råhauge Askgård i en stilling som konstitueret gartnerassistent.

Mpr nr. A089213 - - Dato : 19220114
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Porto. Direktoratet ønsker at få oplyst, hvilken praksis hospitalet følger ved betaling af porto for patienternes korrespondance. Endvidere ønskes oplyst, hvor stort et beløb det drejer sig om.

Mpr nr. A089211 - - Dato : 19220118
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Direktoratet udbeder sig tjenstligt en fortegnelse over, hvilke forskellige arter af arbejdsvirksomhed, der drives af hospitalets patienter, hospitalet svarer herpå med en liste over mandearbejde og kvindearbejde.

Mpr nr. A089189 - - Dato : 19220118
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Brev fra direktoratet, hvor det forklares, hvordan hospitalets venteliste på patienter skal føres under henvisning til vedlagte blanketter. Der er kartotekskort over mandlige og kvindlige personer på venteliste, blanketter til meddelelse af optagelse på venteliste samt forespørgseler om, hvorvidt man fotsat ønsker at være opført på ventelisten. Endvidere er der et indberetningsskema for hospitalet som helhed vedrørende pladsforholdene, begæringer om optagelse, samt ventetiden for di i månedens løb optagne.

Mpr nr. A089206 - - Dato : 19220120
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Grundarealer. Direktoratet beder om oplysninger mht. det til sindssygehospitalet hørende jordareals størrelse og dets fordeling på anvendelse. Hospitalet svarer den 3. februar.

Mpr nr. A089207 - - Dato : 19220120
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Direktoratet ønsker oplyst, hvilke regler hospitalet benytter sig af ved tildeling af ferie til de ansatte herunder tyendet. Hospitalet svarer herpå

Mpr nr. A089205 - - Dato : 19220121
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vedligeholdelse. Direktoratet meddeler hospitalet, at der ikke uden direktoratets samtykke kan afholdes udgifter i forbindelse med bygningerne ud over almindelig vedligeholdelsesarbejder, nødarbejder dog undtaget, med hensyn til hvilke der snarest efter deres påbeybndelse vil være at sende indberetning til direktoretet ledsaget af et overslag over omkostningerne ved deres iværksættelse.

Mpr nr. A089220 - - Dato : 19220123
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Jysk Telefon meddeler hospitalet en specificeret oversigt over betalingerne for telefonanlægget ved hospitalet. Endvidere gives tilbud på udvidelse af abonnementet.

Mpr nr. A089186 - - Dato : 19220124
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Forstanderinde Råhauge Råmosegård henvender sig til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående den fremtidige ordning af kørselsforholdene ved plejeanstalten. Specielt nævnes muligheden for, at der anskaffes en bil. Evt. vil hun selv anskaffe sig en i nærmeste fremtid, og spørger om, hvorvidt hun kan få plejeanstaltens kørsel i enterprise i så tilfælde.

Mpr nr. A089052 - - Dato : 19220125
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Fodtøj. Efter anmodning fra Sundhedsstyrelsens formand skal direktoratet herved tjenstligt henlede opmærksomheden på, at krigsinvalideskolen i Sønderborg fremstiller træsko, der, såfremt de findes egnede og prisen i forhold til de hidtil anskaffede findes passende, kan leveres til statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A089162 - - Dato : 19220125
Forfatter:Johansen, J J, værkstedslederassistent
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Værksted. Direktoratet meddeler sindssygehospitalet ved Århus, at der gives værkstedslederassistent J. J. Johansen tilladelse til at studere arbejdsvirksomheden på en række straffeanstalter efter dennes tidligere ytrede ønske

Mpr nr. A089225 - - Dato : 19220126
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Hospitalet meddeler direktoratet, hvilke typer brændsel, der anvendt i de senere år herunder de unormale krigsår.

Mpr nr. A089161 - - Dato : 19220126
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Bøger. Overlægen meddeler, at der ikke på hospitalet er blevet trykt noget af den art, hvoraf indsendelse til bibliotekerne er påbudt

Mpr nr. A089203 - - Dato : 19220126
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet meddeleer, at hvis der i forbindelse med optagelsen af en person på venteliste er sket en fejltagelse mht. det landområde, som hører ind under det pågældende sindssygehospital, skal denne fejl meddeles personen, inden denne optages på venteliste.

Mpr nr. A089221 - - Dato : 19220126
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Hospitalet svarer på en forespørgsel fra direktoratet angående antallet af fritelefoner, samt omkostningerne ved disse. Hidtil har kun overlægen haft fritelefon, hvoraf han dog på eget initiativ har refunderet hospitalet halvdelen af omkostningerne. Det anbefales, at reservelægerne får refunderet halvdelen af deres telefonudgifter, hvilke de hidtil har betalt alene.

Mpr nr. A089166 - - Dato : 19220127
Forfatter:anlægsgartner, Askgård Råhauge
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til anlægsgartner Råhauge Askgård, at han er antaget for tiden frem til 1. oktober. Han vil senere få lønnen oplyst.

Mpr nr. A089167 - - Dato : 19220128
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus spørger direktoratet om, efter hvilke regler den konstituerede gartnerassistent Råhauge Askgård skal aflønnes.

Mpr nr. A089261 - - Dato : 19220128
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Linned. Overlægen meddeler, at vaskeriet fra hospitalet har modtager 4 lagner, der er delvist ødelagte af forkert brug. Et viskestykke er anvendt til at tørre fernis op med. Det indskærpes personalet, at dette misbrug ikke må finde sted

Mpr nr. A089168 - - Dato : 19220129
Forfatter:Aksgård, Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Gartner Råhauge Askgård takker for ansættelsen som konstitueret gartner assistent på sindssygehospitalet ved Århus, og meddeler, at han kan tiltræde i løbet af den første uge i februar.

Mpr nr. A089169 - - Dato : 19220130
Forfatter:Askgård, Råhauge, konstitueret gartner
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at gartner Råhauge Askgård kun kan ansættes i stillingen ved konstitution og ikke som foreslået på prøve, da det drejer sig om en midlertidig vakance.

Mpr nr. A089170 - - Dato : 19220202
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartner
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler gartner Råhauge Askgård, efter hvilke regler han vil blive aflønnet i konstitutionstiden, og spørger om hvorvidt han kan tiltræde disse betingelser.

Mpr nr. A089154 - - Dato : 19220203
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patintbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående en sag, hvor en tidligere uformuende patient er kommet til penge gennem arv. I så falde skal betalingen for opholdet hæves indtil kapitalen er opbrugt.

Mpr nr. A089183 - - Dato : 19220203
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående evt. anskaffelse af en bil til plejeanstalten Råmosegård. Det opregnes, hvor atore transportudgifterne har været i året 1920-21. Det menes nu at kunne betale sig at anskaffe en bil. Evt. vil forstanderinden anskaffe en bil og tage kørslen i enterprise.

Mpr nr. A089179 - - Dato : 19220206
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Direktoratet for statens sindssygehospitaler udtaler sig om ordningen af kørselsforholdene på Råmosegård. Angående evt. Anskaffelse af et automobil til plejeanstalten udtaler direktoratet, at det ikke kan tage stilling hertil, før der foreligger præsise oplysninger om udgifterne til anskaffelse af og drift af dette. I øvrigt skal der ske besparelser på Råmosegård jvf. tidligere skrivelser.

Mpr nr. A089155 - - Dato : 19220207
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående et andrangende fra overplejersker og sygeplejersker om at får ferien forlænget til 6 uger årligt. Direktionen anbefaler dette

Mpr nr. A089152 - - Dato : 19220208
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående den projekterede jernbane over hospitalets grund Direktionen knytter sine kommentarer til projektet, samt forklarer, hvilke betingelser for gennemførelen hospitalet vil stille

Mpr nr. A089222 - - Dato : 19220208
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Direktoratet og justitsministeriet er enige om, at der ikke skal ydes reservelægerne nogen form for refusion for disses telefonudgifter. Dette meddeles hospitalet.

Mpr nr. A089184 - - Dato : 19220209
Forfatter:Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Ovelægen for sindssygehospitalet ved Århus meddeler læge Elmquist Råmosegård, hvilken besvarelse han har fået af direktoratet angående ordningen af transportforholdene ved Råmosegård. Udgifterne ved bilkørsel ønskes nærmere undersøgt.

Mpr nr. A089171 - - Dato : 19220210
Forfatter:Askgård, Råhauge, konstitueret gartner
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Gartner Råhauge Askgård skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, og meddeler i brevet, at han ikke kan gå ind på de tilbudte lønvilkår i konstitutionstiden.

Mpr nr. A089150 - - Dato : 19220211
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver angående taksterne for indlæggelse på 3. forplejningsklasse i familiepleje og på Dalstrup plejeanstalt for udormuende patienter. Taksterne er efter direktionens mening for høje i forhold til de reelle udgifter, således at en nedsættelse af taksterne i disse tilfælde er forsvarlig Direktoratet svarer, at man ikke føler sig foranlediget til at fastsætte specielle takster i disse tilfælde.

Mpr nr. A089157 - - Dato : 19220213
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at timelønnen for fast havearbejde er nedsat med 5 øre på hospitalet ved Vordingborg, således at lønnen svarer til dansk arbejdsmandsforbunds takster. Sindssygehospitalet ved Århus anmodes at gøre det samme, hvis det er muligt.

Mpr nr. A089145 - - Dato : 19220214
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratet meddeler, at sindssygehospitalet ved Århus har haft den højeste gennemsnitsudgift pr. forplejningsdag af alle hospitalerne. Der bringes en sammenlignende oversigt over priserne på en række vare. Specielt nævnes, at Århus hospitalet har givet en overpris på 7 øre pr. kg. hugget sukker. Hospitalet svarer, at grunden til den høje pris på hugget sukker, at der er leveret fineste kvalitet. Nu købes en billigere sort

Mpr nr. A089158 - - Dato : 19220215
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til Arbejdsmændenes Fagforening angående taksterne for fast og løst havearbejde.

Mpr nr. A089140 - - Dato : 19220215
Forfatter:Gjerrild, Weilbye, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Dalstrup. læge Weilbye Gjerrild skriver til overlægen angående forholdenne på Dalstrup Plejecentral. Der rapporteres om et enkelt influenzatilfælde. Endvidere nævnes et ønske fra en tidligere plejer om at få nogle patienter i familiepleje. Overlægen svarer den 21 februar 1922. Han har principielt intet mod den nævnte familiplejeordning, hvis forholdende er i orden.

Mpr nr. A089163 - - Dato : 19220215
Forfatter:Stilling, Elfrida Astrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Anættelse Dansk Sygeplejeråd ansøger om at få sygeplejerske Astrid Elfrida Stilling ansat i en uddanelsesstilling på sindssygehospitalet ved Risskov. Overlægen meddeler kontoret, at hun er ansat for et halvt år fra den 15. februar 1922.

Mpr nr. A089172 - - Dato : 19220215
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående aflønningen af gartner Råhauge Askgård, som er ansat i en midlertidig stilling som gartneriassistent. Det anbefales at give ham den normale grundløn plus de forskellige tillæg. Hvilket er mere, end han er berettiget som midlertidig ansat.

Mpr nr. A089141 - - Dato : 19220216
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet meddeler via direktoratet, hvilket dyrtidstillæg der skal ydes de forskellige lønmodtagere.

Mpr nr. A089136 - - Dato : 19220217
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratets forslag til ensartede bestemmelser for antagelse af elever og funktionærer på prøve samt ansættelse af tjenestemænd m.fl. ved statens sindssygehospitaler, bilag 1. ændrede blanketter til brug ved ansætelsen, bilag 2-9

Mpr nr. A089182 - - Dato : 19220218
Forfatter:og co Århus, F Bulow Elmquist, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring: Brev fra F. Bulow og co. Århus til læge Elmquist angående driftsudgifterne ved bilkørsel beregnet pr. km., samt pristilbud på en bil.

Mpr nr. A089173 - - Dato : 19220221
Forfatter:Råhauge, gartnerassistent
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Direktioratet spørger om, hvorvidt den konstitiuerede gartnerassistent Råhauge Askgård er gift, og hvilken løn samt emolumenter, der er ydet ham. Hopitalet svarer.

Mpr nr. A089153 - - Dato : 19220224
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Jernbane. Direktoratet meddeler direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. hvilke skridt dette har taget for at fremme hospitalets sag i forbindelse med projektet for en jernbane over hospitalets grund

Mpr nr. A089126 - - Dato : 19220225
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratetfor statens sindssygehospitaler skriver angående tildelingen af dyrtidstillæg til samlevende ægtefæller der begge er berettigede til et sådant tillæg.

Mpr nr. A089159 - - Dato : 19220225
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Arbejdsmændenes Fagforening svarer på den forespørgsel, som er modtaget fra sindssygehospitalet ved Århus angående lønsatserne for løst og fast havearbejde.

Mpr nr. A089098 - - Dato : 19220226
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: patientbehandling

Tekst:
patientbetaling. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til den tidligere patient Jens Nielsen angående hans klage over betalingen for patientarbejdet på hospitalet. Han opfordres til at anke sagen til direktoratet for statens sindssygehospitaler, da overlægen ligeledes finder, at forholdende burde rettes.

Mpr nr. A089174 - - Dato : 19220227
Forfatter:Askgård, Råhauge, gartneriassistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet meddeler hospitalet, hvilken løn den konstituerede gartneriassistent Råhauge Askgård er berettiget til at modtage.

Mpr nr. A089137 - - Dato : 19220227
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Sindssygehospitalets direktion svarer på det tilsendte forslag til instruks ved ansættelse af personale, fra direktoratet

Mpr nr. A089069 - - Dato : 19220228
Forfatter:for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland, Overlægen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Overlægemøde. Overlægen for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland skriver til overlægen på sindssygehospitalet ved Århus angående et udkast til en skrivelse til direktoratet. Endvidere indkaldes til overlægemøde den 15.-16. marts eller et nærliggende tidspunkt.

Mpr nr. A089214 - - Dato : 19220299
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Porto. Direktionen for sindssygehospitalet svarer på en forespørgsel fra direktoratet vedrørende udlæg til porto fro 3. klasses patienter på hospitalet. Hospitalet anslår, hvor stort et beløb, det ville dreje sig om, hvis alle portoudgifter skulle bestales herfra.

Mpr nr. A089129 - - Dato : 19220299
Forfatter:Jensen, C, inspektør for de kongelige lysthaver
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har skrevet til justitsministeriet om at få en sagkyndig til hospitalet for sammen med gartneren at planlægge omlægninger af beplantningen i gårde og park ved hospitalet. Direktioratet meddeler i denne forbindelse, at det har anmodet inspektør for de kongelige lysthaver C. Jensen om at udføre dette hverv.

Mpr nr. A089127 - - Dato : 19220301
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vikarer. Direktoratet for statens sindssygehospitaler udtaler sig om spørgsmålet, hvornår der skal betales vikar for funktionærer, der er midlertidigt borte fra tjenesten

Mpr nr. A089114 - - Dato : 19220301
Forfatter:Laboratorium, Bakteriologisk
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Bakteriologisk Laboratorium tilbyder sindssygehospitalet at udrydde rotter for det af ministeriet bevilgede beløb på 300 kr.

Mpr nr. A089108 - - Dato : 19220302
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Kontrakter. Direktoratet udbeder sig afskrifter af gældende kontrakter, som af direktionen måtte være indgåede med hensyn til arbejdsydelser og leverancer til sindssygehospitalet. Direktionen svarer, at leverandørers forpligtigelser ikke er ordnet ved kontrakt, og at der heller ikke er afholdt licitationer siden krigstidens begyndelse

Mpr nr. A089160 - - Dato : 19220302
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet, og meddeler, at lønnen for fast havearbejde fra 1. marts er nedsat med 5 øre pr time i overensstemmelse med fagforeningens takster.

Mpr nr. A089099 - - Dato : 19220302
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
patientbetaling. Direktoratet for statens sindssygehospitaler anmoder om at få direktionens ytringer til forhenværende patient Jens Nielsens kritik af hospitalets arbejdsvæsen.

Mpr nr. A089109 - - Dato : 19220302
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Skov. Direktoratet ønsker oplyst, hvorvidt sindssygehospitalets skovareal er undergivet forstmæssig tilsyn, og i bekræftende fald af hvem. Hospitalet svarer, at skovarealet ikke hidtil har været underkastet tilsyn.

Mpr nr. A089226 - - Dato : 19220303
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Direktoratet meddeler, at der ikke må foretages indkøb af brændsel uden godkendelse fra direktoratets side.

Mpr nr. A089180 - - Dato : 19220307
Forfatter:Elmquist, læge Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Læge Elmquist meddeler, at forstanderinde Råhauges inspektionsrejser fra Råmosegård gennemgående har en længde på ca. 20 kilometer.

Mpr nr. A089070 - - Dato : 19220307
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Reglement om tildeling af emolumenter til tjenestemænd ved statens sindssygehospitaler. 4 eksemplarer. Følgebrev der foreskriver førelse af regnskab over tildeling af medicin og havesager samt udøvelse af gæsteretten, som indsendes til direktoratet inden udgangen af hvert års april måned.

Mpr nr. A089100 - - Dato : 19220308
Forfatter:Nielsen, Jens, Patient, fhv husmand
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patintbetaling. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet for statens sindssygehospitaler angående en sag om en tidligere patients arbejde på hospitalet. Det drejer sig om fhv. husmand Jens Niensen som har klaget til hospitalet over den beskedne aflønning, som han har modtaget for det arbejde, han udførte, da han var patient på hospitalet. Hospitalet har opfordret ham til at anke sagen til direktoratet, og skrivelsen fremkommer som kommentar til denne ankesag.

Mpr nr. A089215 - - Dato : 19220310
Forfatter:
Emnegruppe: patientforhold

Tekst:
Porto. Direktoratet meddeler, at udlæg til porto for breve fra patienterne skal betales af de personer eller institutioner, for hvis regning den enkelte patient er indlagt. Det samme gælder tjenstlige skrivelser, medmindre patienten er indlagt for det offentliges regning.

Mpr nr. A089059 - - Dato : 19220310
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Det nye reglement om tildeling af emolumenter skal bekendtgøres for personalet. Der skal fremtidig føres bog over tildeling af gratis medikamenter til personalet. Der skal føres bog over udlevering af havesager til ansatte, der fører egen husholdning.

Mpr nr. A089068 - - Dato : 19220311
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktoratet har i forbindelse med en forespørgsel svaret sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland, at der ikke kan udleveres andre beklædningsgenstande til personalet, end hvad der fremgår af emlumentreglementet. Hospitalet ville have udleveret sweatere i stedet for kapper til natplejepersonalet.

Mpr nr. A089124 - - Dato : 19220313
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Direktionen skriver til justitsministeriet angående nogle ønskede omordninger af plejepersonalet. Hospitalet ønsker flere sygeplejersker, portører og gangpigger på bekostning af færre plejere og plejersker. Denne personaleændring skal gennemføres i forbindelse med naturlig afgang af plejere og plejersker. Der kan i denne forbindelse ske en personaleforøgelsen uden at overskride lønbudgettet, idet portører og gangpiger har lavere lønninger end plejere og plejersker. En sådan personaleudvidelse er ønskelig, da patientantallet er blevet forøget

Mpr nr. A089096 - - Dato : 19220314
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Dirktoratet udbeder sig oversigter over det normerede plejepersonale ved begyndelsen af finansåret 1922-23. Oversigterne skal specifiseres på kvinde- og mandaside og på afdelingsarter. Oversigterne medfølger

Mpr nr. A089093 - - Dato : 19220314
Forfatter:Krarup, overlæge
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeuddannelse. Som resultat af en forhandling mellem direktoratet, sundhedsstyrelsen og repræsentanter for Dansk sygeplejeråd samt overlæge Krarup er der vedtaget et forslag vedrørende fordeling af sygeplejeelever til de forskellige sindssygehospitaler. Forslaget beskrives i brevet til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus fra direktoratet

Mpr nr. A089178 - - Dato : 19220314
Forfatter:Råhauge, forstanderinde
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående befordringsforholdende til og fra plejeanstalten Råmosegård. Kørselsbeholvet ønskes dækket af et automobil, og udgifterne i forbindelse med anskaffelse og drift heraf opregnes. Endvidere ønskes befordringsgodtgørelseen til forstanderinde Råhauge sat op.

Mpr nr. A089212 - - Dato : 19220314
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Tøj. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange beklædnings- og sengerekvisitter der findes pr. patient, samt om hvorvidt dette antal kan indskrænkes. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089231 - - Dato : 19220316
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A089091 - - Dato : 19220317
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Direktoratet anmoder direktionen for sindssygehospitalet ved Århus om at indsende til Christianshavns Straffeanstalt et eksemplar af de benyttede beklædninggsgenstande til patienter og funktionærer.

Mpr nr. A089089 - - Dato : 19220318
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Direktoratets bestemmer herved, at den indberretning angående bespisningen, som hospitalet indsender hvert kvartal, indtil videre kun skal indeholde oplysning om de anvendte middagsretter og den gennemsnitlige daglige udgift pr forplejet. Endvidere ønsker direktoratet særskilt inberetning pr. kvartal indeholdende oplysning om forplejningsdagenes antal, den gennemsnitlige daglige udgift pr. forplejet, mængden af madaffald og madaffaldets omfang pr. forplejet pr dag

Mpr nr. A089050 - - Dato : 19220320
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Direktoratet for statens sindssygehospitaler spørger om, hvorvidt der findes ansatte, som oppebærer understøttelse i henhold til lov om midlertidig understøttelse til militære invalider og sådannes efterladte i de sønderjyske landsdele. Hospitalet svarer, at ingen af de ansatte oppebærer en sådan understøttelse.

Mpr nr. A089049 - - Dato : 19220320
Forfatter:Rasmussen, Hansine, sygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsansøgning. Brev fra sygeplejerske Hansine Rasmussen til overlæge for sindssygehospitalet ved Århus. Hun ønsker ansættelse ved hospitalet. Hun er for tiden i England, hvorfra brevet kommer.

Mpr nr. A089095 - - Dato : 19220320
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeuddannelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus svarer på direktoratets skrivelser angående en nyordning af rekutteringen af sygeplejeelever til sindssygehospitalerne

Mpr nr. A089061 - - Dato : 19220321
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Køkkenbestyrerinden og oldfruen skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående tildeling af forklæder som tjenestebeklædning. Denne bestemmelse er fjernet i det sidst udsendte reglement, hvilket de mener skyldes en forglemmelse.

Mpr nr. A089232 - - Dato : 19220323
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange eksemplarer af "instruks for plejepersonalet ved statenssindssygehospitaler" Hospitalet menes at have anvendelse for

Mpr nr. A089106 - - Dato : 19220323
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Driftsplan over sindssygehospitalets markjorder i finansåret 1922-23.

Mpr nr. A089104 - - Dato : 19220323
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af landbruget på sindssygehospitalet ved Århus i sinansåret 1922-23

Mpr nr. A089060 - - Dato : 19220324
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Overlægen ønsker direktionens holdning til en anmodning fra oldfruen og køkkenbestyrerinden om at få tildelt forklæder som tjenestebeklædning.

Mpr nr. A089043 - - Dato : 19220325
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Te. Direktoratet ønsker en række oplysninger angående teforbruget.

Mpr nr. A089107 - - Dato : 19220327
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartneri. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af gartneriet ved sindssygehospitalet i 1922-23.

Mpr nr. A089102 - - Dato : 19220327
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Gartneri. Driftsplan for køkkenhaven ved Sindssygehospitalet ved Århus i 1922-23.

Mpr nr. A089103 - - Dato : 19220327
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Overslag over indtægter og udgifter vedrørende driften af gartneriet ved sindssygehospitalet i 1922-23

Mpr nr. A089233 - - Dato : 19220328
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Brev fra direktoratet til overlægen for sindssygehospitalet ved Århus vedlagt en forsendelse af "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" til ovrlægens orientering

Mpr nr. A089130 - - Dato : 19220328
Forfatter:Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. Haveinspektør C. Jensen har udfærdiget denne raport om beplantning omkring sindssygehospitalet ved Århus. Der gives forslag til forbedringer samt et overslag over udgifterne til planter.

Mpr nr. A089227 - - Dato : 19220330
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Hospitalet søger direktoratet om godkendelse af indkøb af kul til fyring. Direktoratet godkender købet til de angivne priser, og henstiller, at det pågældende firmas tilbud vedlægges ansøgningen om godkendelse af indkøb.

Mpr nr. A089092 - - Dato : 19220399
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Direktoratet anmoder om en række oplysninger vedrørende anvendelsen af købet af margarine, da det overvejes at gøre samlet indkøb af det til sindssygehospitalerne. Følgelig må der ikke uden godkendelse indgåes nye kontrakter om levering.

Mpr nr. A089044 - - Dato : 19220399
Forfatter:Statsforsikringsfonden
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Brand. Direktionen meddeler Statsforsikringsfonden, at der den 18. marts er udbrudt brand i et plejerskeværelse. Skaden er opgjort til 120 kr., hvilket beløb bedes refunderet af fonden. Dette sker den 28. marts.

Mpr nr. A089128 - - Dato : 19220399
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Korrespondance mellem direktoratet og sindssygehospitalet angående evt. tjenestedragt til de under uddannelse værende sygeplejersker. Direktoratet bestemmer, at sygeplejerskerne skal have udleveret tre kjoler og forklæder efter behov.

Mpr nr. A089234 - - Dato : 19220401
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Som svar på direktoratets skrivelse af 23. marts meddeler hospitalet at der vil findes anvendelse af ca 110 eksemplarer af "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler"

Mpr nr. A089042 - - Dato : 19220401
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet meddeler direktionen, at justitsministeriet har tilskrevet direktoratet angående nedsættelse af konjunkturtillæg, midlertidige honorartillæg og understøttelsestillæg, hvilket bedes effektueret.

Mpr nr. A089004 - - Dato : 19220401
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Bekendtgørelse om time- og dagpenge m.v. for tjenestemænd under justitsministeriet med undtagelse af fængselsvæsenet.

Mpr nr. A089041 - - Dato : 19220403
Forfatter:Indenrigsministeriet
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Arbejdsløshedskort. Direktoratet undlader ikke herved at henlede direktionens opmærksomhed på inrigsministeriets meddelelse af 29. marts angående arbejdsløshedskort.

Mpr nr. A089113 - - Dato : 19220405
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Justitsministeriet bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet til at anvende 300 kr til bekæmpelse af rotter på hospitalet.

Mpr nr. A089058 - - Dato : 19220406
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til justitsministeriet angående tildeling af forklæder til oldfruen og køkkenbestyrerinden. Dette har tidligere fremgået af reglementet, men er fjernet i det sidst udsendte emolumentreglement af 7. marts 1922.

Mpr nr. A089131 - - Dato : 19220406
Forfatter:Hastrup, O Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. O Hastrup kommenterer haveinspektør C. Jensens rapport om beplantningen ved sindssygehospitalet i et brev til direktionen.

Mpr nr. A089062 - - Dato : 19220407
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående et andragende fra oldfruen og køkkenbestyrerinden om at få tildelt tjenesteforklæder. Dette kan ikke efterkommes iflg. gældende reglement, hvorfor direktoratet afslår andragendet.

Mpr nr. A089132 - - Dato : 19220407
Forfatter:Jensen, C, haveinspektør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til direktoratet angående den rapport, som haveinspektør C. Jensen har afgivet vedrørende beplantningen af have, park og gårde ved hospitalet, og efter at have læst gartnerens kommentarer hertil. I brevet anmodes der om at få en bevilling på ialt 1200 kr til indkøb af planter.

Mpr nr. A089228 - - Dato : 19220407
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønsker direktoratets godkendelse af et indkøb af kul og koks, idet priser for varen og transporten vedlægges tillige med tilbudet fra firmaet. Direktioratet godkender indkøbet.

Mpr nr. A089120 - - Dato : 19220408
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus har foreslået direktoratet, at de i under uddannelse værende sygeplejersker tildeles en lavere løn end de fast ansatte sygeplejersker, da de ikke kan yde den samme arbejdsindsats. Sagen har været forelagt Sundhedsstyrelsen, og denne har godkendt, at der foretages en sådan løndifferentiering. Direktoratet spørger om hvilken løn, hospitalet ville finde passende.

Mpr nr. A089036 - - Dato : 19220408
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktoratet udbeder sig oplysning om antallet af piger ansat på hospitalet og den enkeltes beskæftigelse og løn. Hospitalets svar den 10 april

Mpr nr. A089148 - - Dato : 19220408
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratet meddeler, at det efter gennemgangen af prisindberetningerne har konstateret, at sindssygehospitalet ved Århus har indkøbt en række varer til for høje priser sammenlignet med de øvrige hospitaler. Der er en prisliste, som den ser ud for de øvrige hospitalers vedkommende. Hvis hospitalet ikke kan opnå disse priser ved de hidtidige leverandører, skal man søge at finde andre leverandører

Mpr nr. A089125 - - Dato : 19220411
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Hospitalet har ansøgt direktoratet om, at måtte ansætte afdelingspiger og evt. portører ved tjenstelighed blandt plejepersonalet. Direktoratet svarer, at nedsættelse af antallet af plejere og plejersker ikke må føres så vidt, at indførelsse af en ny funktionærklasse portører bliver nødvendig. Endvidere kan besparelser på kontoen for tjenestemandslønninger ikke anvendes til aflønning af afdelingspiger

Mpr nr. A089022 - - Dato : 19220412
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. Direktoratet udbeder sig et udkast til arbejdsplan for de forskellige klasser af tjenestemænd og for hospitalets forskellige afdelinger, i forbindelse med sparekommissionens indstilling m.h.t. tjenestetid og ferie for tjenestemænd

Mpr nr. A089216 - - Dato : 19220415
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus skriver til Råmosegård angående porto for patienternes korrespondance. For fremtiden skal der føres særskilt regnskab for den enkelte patient, således at rette vedkommende kan betale sin andel af portoen.

Mpr nr. A089121 - - Dato : 19220419
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I anledning af forslaget om at give de under uddannelse værende sygeplejersker en lavere løn end de øvrige sygeplejersker udtaler direktionen for sindssygehospitalet sig om lønspørgsmålet i et brev til direktoratet.

Mpr nr. A089045 - - Dato : 19220420
Forfatter:Oversygeplejerske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Stillingsopslag. Hermed følger tjenstlig et eksemplar af opslag angående en ledigblivende stilling som oversygeplejerske ved et af statens sindssygehospitaler. Opslaget bedes bekendtgjort for hospitalets plejepersonale.

Mpr nr. A089016 - - Dato : 19220422
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks for de ved statens sindssygehospitaler ansatte håndværkere. Direktionen kommentarer hertil udbedes af direktoratet. D svar fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A089017 - - Dato : 19220422
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Direktionen meddeles herved, at forårseftersynet af hospitalets bygninger finder sted den 4. maj og for Råmosegård den 5. maj.

Mpr nr. A089025 - - Dato : 19220423
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. Hospitalsdirektionen kommentarer til sparekommissionens forslag til timetal og ferier. Oversigt over antal timer og ansat personale på de forskellige afdelinger. Direktionen udtaler sig om spørgsmålet, hvorvidt det nedsatte timetal vil kræve nyansættelser. Dette menes ikke at være tilfældet. Ferieordningen tiltrædes

Mpr nr. A089123 - - Dato : 19220425
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Direktionen sender hermed en ansøgning til direktoratet for statens sindssygehospitaler om at måtte ansætte 11 ekstra plejeelever. Ansøgningen begrundes i øget patientantal. Forskellige ordninger af personalets lønninger beskrives, og den deraf følgende totale lønudgift for hospitalet

Mpr nr. A089021 - - Dato : 19220427
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. Udkast til arbejdsplan i anledning af sparekommissionen forslag til generelle tjenestetidsregler. Der er tale om ændret arbejdstid og ferier

Mpr nr. A089023 - - Dato : 19220427
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dapkedlernes drift. Dampkedlernes årlige driftstetid specifiseret på måneder. Desuden opgørelse af den forbrugte arbejdstid for fyrbøderne, samt udgifter til fremmed hjælp dels i frostperioden dels under sygdom

Mpr nr. A089013 - - Dato : 19220499
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Korrespondance mellem sundhedsstyrelsen og sindssygehospitalet ved Århus angående distributationen af årsberetningen for 1921

Mpr nr. A089040 - - Dato : 19220499
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Under henvisning til den i genpart hosfølgende skrivelse af 10. februar fra statens brændeadministration skal direktoratet anmode direktionen om at ville aftage hospitalets forbrug af brænde fra brændeadministrationens beholdninger i Århus Amt. Såfremt en sådan anskaffelse under hensyn til brændet kvalitet og pris, derunder omkostninger ved transport, ikke stiller sig ufordelagtigere end anskaffelse fra statsskovene. Hospitalet svarer, at der allerede for flere måneder siden er truffet aftale om levering af 300 rm. med Silkeborg Skovkasse.

Mpr nr. A089252 - - Dato : 19220501
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Vaskeri. Brev fra Råmosegård til bogholderen på sindssygehospitalet ved Århus angående den første rapport over vaskeri på Råmosegård. Det bemærkes, at den ene af de tre vaskeripiger også arbejder som stuepige i en del af sin tjenestetid.

Mpr nr. A089133 - - Dato : 19220504
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Beplantning. Efter ansøgning af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus bevilger justitsministeriet herved beløbet 1200 kr fordelt ligeligt over tre år til regulering af beplantning omkring hospitalet.

Mpr nr. A089229 - - Dato : 19220509
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger direktoratet om godkendelse af indkøb af 250 ton kul hos to forskellige fohandlere, idet tilbudene er vedlagt. Direktoratet godkender indkøbet.

Mpr nr. A089138 - - Dato : 19220509
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansættelse. Justitsministeriet spørger om, hvilke opsigelsesvilkår sygeplejeeleverne er ansat under. Hospitalet svarer

Mpr nr. A089202 - - Dato : 19220511
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet meddeler, at personer, som er bevilget optagelse, men endnu ikke er indlagt, skal forblive på ventelisten, indtil de er indlagt.

Mpr nr. A089010 - - Dato : 19220513
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I anledning af justitsministeriets bekendtgørelse af 1. april om time- og dagpenge har direktionen spurgt om, hvorvidt der gælder samme regler for andre tjenestemænd end overlæger og forvaltere. Direktoratet giver hermed sit svar.

Mpr nr. A089134 - - Dato : 19220516
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale.Almindelige regler for antagelse af elever og for ansættelse i tjenestemandsstillinger undenfor lægepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Følgebrev vedlagt

Mpr nr. A089201 - - Dato : 19220517
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Direktoratet ønsker oplyst, hvor de på venteliste værende personer befandt sig ved udgangen af april måned. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089101 - - Dato : 19220518
Forfatter:Nielsen, Jens, patient
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Direktionen for statens sindssygehospitaler meddeler, at der ikke kan ydes den tidliger patient Jens Nielsen ekstra betaling for det arbejde han i sin tid udførte på hospitalet.

Mpr nr. A089149 - - Dato : 19220518
Forfatter:Pedersen, Anders Winther
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Patientmishandling. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus angående en klagesag, som Anders Pedersen Winther har indsendt vedrørende påstået vold fra en plejer mod hans søn, der indlagt på hospitalet. Direktoratet har foretaget en undersøgelse af sagen og er kommet til den konklusion, at klagen er grundløs. Der er 7 bilag til sagen.

Mpr nr. A089110 - - Dato : 19220520
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Skov. Justitsministeriet har skrevet til landbrugsministeriet, at dette skal foranledige et forstmæssigt tilsyn med sindssygehospitalets skovareal af landbrugsministeriets tilsynsførende med de private skove i Århus amt.

Mpr nr. A089111 - - Dato : 19220603
Forfatter:Weismann, direktør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Skov. Fra landbrugsministeriet har direktoratet via justitsministeriet fået meddelese om, at tilsynet med sindssygehospitalets skovareal er overdraget til landbrugsministeriet tilsynsførende med de private skove i Århus amt direktør Weismann, Ry station.

Mpr nr. A089063 - - Dato : 19220616
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktoratet svarer på et andragende fra de ved sindssygehospitalerne ansatte olfruer og køkkenbestyrerinder om at få tildelt tjenesteforklæder ved en ændring af gældende emolumentreglement. Dette andragende afvises af justitsministeriet.

Mpr nr. A089090 - - Dato : 19220620
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Direktoratet indskærper i et brev til sindssygehospitalet ved Århus, at der skal vises omtanke ved rekvisition af mad fra køkkenet, således at der ikke er mere, end patienterne kan spise, idet, jvf. vedlagte bilag, er der en større mngde madaffald i Århus end i Viborg.

Mpr nr. A089116 - - Dato : 19220622
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver til direktionen for sindssygehospitalet vedrørende aflønningen for sygeplejersker under uddannelse i sindssygepleje.

Mpr nr. A089117 - - Dato : 19220626
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler at det efter forhandling med Dansk Sygeplejeråd sætter den nye lønordning for sygeplejersker under uddannelse i sindssygepleje i kraft pr. 1 juli.

Mpr nr. A089235 - - Dato : 19220626
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Afsendelsesblanket fra Nyborg straffeanstalt angående 150 stk instruks til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A089251 - - Dato : 19220699
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskemidler. Oversigt over brugen af vaksemidler i april kvartal 1922. Oversigten omfatter de fem statslige sindssygehospitalet og plejeanstalten Råmosegård. Specifikation månedligt af antal stykker tøj vasket, forbrug af vaskemidler udgift pr. 100 stykker tøj.

Mpr nr. A089065 - - Dato : 19220705
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumentter. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler, at justitsministeren har foreslået en videreførelse af ordningen om fri lægehjælp og medicin til de ansatte ved sindssygehospitalerne. Udgifterne bliver indeholdt i loven om tillægsbevilling for finansåret 1922/23.

Mpr nr. A089196 - - Dato : 19220707
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet ved Århus angående den indsendte indberetning om pladsforholdene for juni. Det fremgår, at to personer er henvist til et andet sindssygehospital, og direktoratet ønsker at vide, om det skyldtes, at de hører under et andet hospitals landområde. Dette bekræftes af hospitalet, som tillige sender en revideret venteliste.

Mpr nr. A089118 - - Dato : 19220712
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet for statens sindssygehospitaler meddeler at de under uddannelse i sindssygepleje værende sygeplejersker opretholder den ved antagelsen anførte lønning indtil uddannelsesperiodens udløb.

Mpr nr. A089064 - - Dato : 19220712
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Direktoratet har svaret på en forespørgsel fra sindssygehospitalet vedrørende bespisningen af ansatte, hvis husstand er fraværende. Disse kan forsat mod betaling spise på hospitalet.

Mpr nr. A089029 - - Dato : 19220728
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Behovet for personale efter tjenestetidsforandringen beskrives i et brev fra direktionen for sindssygehospitalet til direktoratet. Der er en skematisk oversigt over personalebehovet specifiseret på mands- og kvindesiden

Mpr nr. A089197 - - Dato : 19220729
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Venteliste. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange af de på venteliste opførte personer, som har stået på denne i længere tid end 2 måneder. Hvis sådanne findes, henstilles det, at imødekomme disse, fremfor at tage nogle ind, som har ventet i kortere tid. Hospitalet svarer, at der ikke i øjeblikket er personer på venteliste, som har ventet i mere end 2 måneder.

Mpr nr. A089119 - - Dato : 19220809
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Direktoratet for statens sindssygehospitaler giver sindssygehospitalet ved Århus tilladese til at ombytte plejere og plejersker med afdelingspiger ved tjenesteledighed blandt plejere ogplejersker

Mpr nr. A089230 - - Dato : 19220814
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger om godkendelse hos direktoratet for købet af 100 tons kul, idet tilbudet er vedlagt. Direktoratet godkender købet.

Mpr nr. A089237 - - Dato : 19220815
Forfatter:plejepersonales forbund8, Dansk
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Dansk plejepersonales forbund kommenterer "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" i et brev til direktoratet

Mpr nr. A089030 - - Dato : 19220819
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. Direktionen udtaler sig til direktoratet vedrørende afdelingspigernes årlige ferie, turnusordning og daglige tjenestetid

Mpr nr. A089033 - - Dato : 19220824
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Direktoratet spørger om, hvilken indflydelse det vil få for den indsendte plan for personaleforøgelse, hvis tv tjenesten for afdelingspiger bliver som på hospitalet ved Nykøbing Sjælland. Denne er specifiseret. Endvidere ønskes en vurdering af konsekvensen ved at nedsætte plejerskers og plejeres ferie fra to til en uge

Mpr nr. A089034 - - Dato : 19220829
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Opklaring af en fejl i en indsendt personaleliste. En plejer, der forretter tjeneste som badebetjent og barber er glemt i personalefortegnelsen. En ny liste indsendes

Mpr nr. A089142 - - Dato : 19220830
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Justitsministeriet meddeler via direktoratet, hvilke dyrtidstillæg der skal ydes de forskellige lønmodtagere ved hospitalet.

Mpr nr. A089236 - - Dato : 19220901
Forfatter:plejepersonales forbund, Dansk
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Kommentarer til instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler. Dansk plejepersonale forbunds bemærkninger hertil kommenteres af overlægen i et brev til direktoratet

Mpr nr. A089143 - - Dato : 19220901
Forfatter:Nielsen, Marie Mathea, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Erklæring. Sygeplejersken Marie Mathea Nielsen har underskrevet en trykt erklæring om at hun på ære og samvittighed og med trofasthed og nidkærhed vil opfylde de tjensteligter, der påhviler hende som statstjenestemand

Mpr nr. A089035 - - Dato : 19220912
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale.ændringer i den daglige arbejdstid, forventes ikke at medføre personaleforøgelse blandt afdelingspigerne. Indskrænkningen af fridagene til en dag hver anden uge vil medføre en besparelse på en afdelingspige i 10 måneder om året. Indskrænkningen af ferierne til for afdelingspigerne en uge vil føre til en besparelse af en afdelingspige i to måneder om året. Indskrænkningen af plejepersonalets ferie vil på mandesiden frigøre en plejer i 350 dage om året. Der kan følgelig undværes en plejer. På kvindesiden regnes der ikke med personalebesparelser, da den pågældende kan tjene i ferier dels på mandesiden dels på kvindesiden

Mpr nr. A089009 - - Dato : 19220916
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Cirkulære til samtlige tjenestemænd under justitsministeriet angående tillæg til de nu tilkommende time- og dagpenge.

Mpr nr. A089028 - - Dato : 19220926
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Overlægen meddeler direktoratet, at en ændring af dagtjenesten med en halv time vil kræve en personaleforøgelse på 1/3 person, men da der er mangel på arbejdskraft på grund af sygdom en gang imellem ønskes en opnormering på en person

Mpr nr. A089176 - - Dato : 19220929
Forfatter:Råhauge, Olaf, statstjenestemand
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Olaf Råhauge Askgård har underskrevet en erklæring i forbindelse med sin ansættelse som statstjenestemand ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089164 - - Dato : 19221020
Forfatter:Sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Ansættelse. Dansk Sygeplejeråd ansøger om at få fire sygeplejersker ansat i uddannelsesstillinger på sindssygehospitalet ved Århus. Overlægen meddeler kontoret, at de alle fire er ansat på prøve fra 1. februar og et halvt år frem.

Mpr nr. A089012 - - Dato : 19221024
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Fortegnelse over de personer, som skal have tilsendt et eksemplar af årsberetningen for 1921

Mpr nr. A089003 - - Dato : 19221025
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Pigelønninger. Korrespondance mellem direktoratet for statens sindssygehospitaler og direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående fastsættelsen af de fremtidige pigelønninger.

Mpr nr. A089079 - - Dato : 19221099
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i juli kvartal 1922, bespisningsudgiften og udgiften pr. dag. Oplysninger foreligge for hospitalerne Middelfart, Viborg, Vordingborg og Nykøbing Sjælland.

Mpr nr. A089135 - - Dato : 19221116
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Elever. Direktoratet for statens sindssygehospitaler skriver som svar på en forespøgsel angående punterne 1,2 og 11,3 i Almindelige regler for antagelse af elever og ansættelse i tjenestemandsstillinger udenfor lægepersonalet ved statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A089094 - - Dato : 19221117
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejeuddannelse. Direktoratet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at tilgangen af elever til supplerende uddannelse i sindssygepleje er tilfredstillende, hvorfor der ikke for overlægernes vedkommende fantes anledning til at træffe yderligere foranstaltninger

Mpr nr. A089238 - - Dato : 19221125
Forfatter:plejepersonales forbund, Dansk
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratet underretter hospitalet om, at det ikke for øjeblikket vil efterkomme de af Dansk plejepersonales forbund foreslåede ændringer til "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler"

Mpr nr. A089195 - - Dato : 19221207
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Direktoratet har fundet en uoverensstemmelse i indberetningen om antal ledige pladser på kvindesiden og ønsker fejlen rettet.

Mpr nr. A089112 - - Dato : 19221211
Forfatter:Weismann, direktør
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Skov. Ved hoslagt at dende direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en afskrift af den indberetning, som direktør Weismann har indsendt til landbrugsministeriet vedrørende sindssygehospitalets skovareal, meddelser direktoratet, at driften af skovarealet bør anlægges i overensstemmelse hermed. Næste tilsyn vil finde sted om 5 år.

Mpr nr. A089187 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Kørsel- og transportudgifter ved plejeanstalten Råmosegård fra 1/4 1921 til 30/1 1922.

Mpr nr. A089081 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i juli kvartal på Råmosegård. Udgifter under nontonr. 9 samme sted. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089046 - - Dato : 19229999
Forfatter:Petersen, Petra, husjomfru
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Personale. Vedrørende ansættelse af Petra Petersen som husjomfru på Råmosegård med et halvt års prøvetid. Der er en underskrevet løfteerklæring.

Mpr nr. A089188 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Kørsels- og transportudgifter ved plejeanstalten Råmosegård i året 1920-21.

Mpr nr. A089082 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 30. september 1922.

Mpr nr. A089087 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 30. juni 1922.

Mpr nr. A089039 - - Dato : 19229999
Forfatter:Hansen gift Jensen, Mette K, vaskeripige
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. En række skrivelser vedrørende vaskeripige Mette K. Hansen senere gift Jensen. Da hun fratrådte hospitalet, var hun ugift og oppebar understøttelse, senere er hun blevet gift og spørgsmålet er, om understøttelsen helt eller delvist skal bortfalde efter giftermålet.

Mpr nr. A089088 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i januar kvartal 1922 fordelt på patienter og funktionærer samt fordelt på de tre forplejningsklasser. Udgifter under konto 9. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt daglig. Madaffaldets størrelse i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag

Mpr nr. A089122 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Oversigt over personalet på de forskellige afdelinger og arbejdstider

Mpr nr. A089080 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagenes antal i juli kvartal 1922. Udgift under konto 9 udfift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet udgift pr. person pr. dag. Madaffaldets omfang i kvartalet samt beregnet pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089038 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. Månedlige understøttelser for en række tidligere ansatte og enker for april og juli kvartaler 1922.

Mpr nr. A089048 - - Dato : 19229999
Forfatter:Eggers, Ingrid Oldfrueassistent
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Stillingsansøgning. Frk. Ingrid Eggers ansøger om at opnå stillingen som oldfrueassistent ved sindssygehospitalet ved Århus. Anbefalinger medfølger.

Mpr nr. A089200 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Fortegnelse over prøveudskrevne patienter måned for måned i tidsrummet juni 1922 - marts 1923.

Mpr nr. A089199 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Skemaer udfyldt med oplysninger om antallet af patienter på de forskellige afdelinger specificeret måned for måned med oplysning om til - og afgange i månedens løb samt prøveudskrevne og ledige pladser. Oplysningerne omfatter månederne fra april 1922 til og med marts 1923.

Mpr nr. A089257 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygelister for månederne april 1922 til og med marts 1923

Mpr nr. A089083 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i april kvartal 1922 på Råmosegård. Udgift under kontonr. 9. Beregnet udgift pr. forplejet i kvartalet samt beregnet daglig udgift pr. person

Mpr nr. A089085 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagens antal i april kvartal 1922. Desuden forplejningsudgifternes totalbeløb i kvartalet samt en Beregnet udgift pr. person pr. dag. Oplysningerne gælder for sindssygehospitalerne ved Middelfart, Nykøbing Slælland, Viborg og Vordingborg

Mpr nr. A089191 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Skema over en række patienter optaget fra venteliste med specifikation over opholdssted inden indlæggelsen. fødselsdato og tidspunkter for indkaldelse og indlæggelse.

Mpr nr. A089248 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Rapporter angående vaskeri ved plejeanstalten Råmosegård for månederne fra april 1922 til og med marts 1923.

Mpr nr. A089247 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Rapporter angående vaskeriet ved sindssygehospitalet ved Århus i månederne april 1922 til og med marts 1923.

Mpr nr. A089084 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Udgift pr. forplejningsdag på de fem sindssygehospitaler og Råmosegård beregnet for året 1921-22 kvartalsvis og for finansåret som helhed. Mængden af madaffald for året 1e921-22 fra sindssygehospitalet ved Århus. Mængden af madaffald per person er beregnet

Mpr nr. A089097 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Sengetæpper. Skrivelser mellem sindssygehospitalet ved Århus og direktoratet samt kontrakt om levering af sengetæpper.

Mpr nr. A089015 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Beretning om sindssygehospitalet ved Århus i 1921

Mpr nr. A089086 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagens antal i april kvartal 1922. Udgift under konto 9. Udgift pr. forplejet i kvartalet samt udgiften pr. dag pr. rersom. Mængden af madaffald i kvartalet totalt og pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089246 - - Dato : 19229999
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Direktoratets oversigt over hospitalernes vaskeriers drift i månederne juni august september oktober og december 1922.

Mpr nr. A089250 - - Dato : 19230106
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Afskrift af to breve fra forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus til direktoratet angående vaskeriets drift. Det ene brev handler om den af direktoratet anviste vaskemetode. Denne er dyrere, end den vaskemetode hospitalet hidtil har anvendt, hvorfor der i december måned har vist sig en besparelse på 60 kr. Det andet angår anvendelsen af vaskemidler, hvor det har været nødvendigt at anvende noget andet vaskepulver end det normale på grund af en forsinket leverance.

Mpr nr. A089194 - - Dato : 19230109
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Belægning. Overlægen bestemmer, at belægning plus ledige pladser ikke må overstige 308 på mandssiden og 306 på kvindesiden. Hvis belægningen er større, betegnes disse pladser som ekstra senge.

Mpr nr. A089193 - - Dato : 19230110
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet anmoder om at få tilsendt indberetning om pladsforholdene inden de andre månedsberetninger.

Mpr nr. A089144 - - Dato : 19230117
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Madindkøbspriser. Direktoratet bemærker, at sindssygehospitalet ved Århus har indkøbt en række madvarer til for høje priser sammenlignet med de øvrige hospitaler. Der bringes en sammenlignende oversigt over priserne for en række varer.

Mpr nr. A089204 - - Dato : 19230123
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Blanketter. Direktionen bestiller en række forskellige blanketter til levering fra Nyborg Straffeanstalt.

Mpr nr. A089239 - - Dato : 19230124
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Overlægen for sindssygehospitalet underretter det ledende personale om, at plejepersonalet, der forlader hospitalet, inden afrejse på kontoret skal aflevere det dem udleverede eksemplar af "almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler"

Mpr nr. A089076 - - Dato : 19230199
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagenes antal, bespisningsudgiften og udgiften pr. forplejningsdag for oktober kvartal 1922. Oplysninger foreligger for hospitalerne Viborg, Middelfart, Nykøbing Sjælland og Vordingborg.

Mpr nr. A089245 - - Dato : 19230219
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Vaskeri. Direktoratet tilsender direktionen for sindssygehospitalet ved Århus en oversigt over hospitalsvaskeriernes drift i henholdsvis januar og februar måned.

Mpr nr. A089051 - - Dato : 19230221
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Arbejdstøj. Direktoratet for statens sindssygehospitaler spørger om hvorvidt der er udleveret tjenestedragter til husjomfruen og værkføeren på plejeanstalten Råmosegård. Hospitalet svarer bekræftende.

Mpr nr. A089055 - - Dato : 19230226
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Direktoratet meddeler, at der, selv om det ikke fremgår af emolumentreglementet, kan udleveres beklædning til værkførere og husjomfruer.

Mpr nr. A089192 - - Dato : 19230306
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Direktoratet udbeder sig en fortegnelse over de personer, der var opført på venteliste ved udgangen af marts. Disse opdeles i mænd og kvinder samt forsynes med navn og fødselsdato.

Mpr nr. A089146 - - Dato : 19230317
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser. Direktoratet knytter bemærkninger til den prisindberetning, som det har modtaget fra sindssygehospitalet ved Århus. Det drejer sig om ildtændere, maltkaffe, kartoffelmel og ost, hvor direktoratet mener, at der kan spares penge ved billigere indkøb. Direktoratet udbeder sig hospitalets kommentar hertil

Mpr nr. A089031 - - Dato : 19230321
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Vinterferie. Oversigt over vinterferiens længde for en række ansatte på sindssygehospitalet

Mpr nr. A089147 - - Dato : 19230324
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Besparelser. Forvalter A. Lund kommenterer direktoratets skrivelse af 17. marts. Vedrørende ildtændere oplyser han, at man har forsøgt at fremstille dem selv, men har opgivet det på grund af brandfaren. Mht. kaffen har man på hospitalet i en periode forhøjet indholdet af kaffe med 10% på grund af stadige klager over kvaliteten. Nu vil man vende tilbage til den på hospitalerne gængse blanding. Mht. kartoffelmelet vil man forsøge at købe billigere kvalitet. Mht. prisen på ost er det den af mejeriet til forhandlere ansatte pris

Mpr nr. A089056 - - Dato : 19230399
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Naturalier. Plejerforeningen for sindssygehospitalet i Viborg har indsendt et andragende om at måtte opnå en nedsættelse af fradraget i lønnen for ophold med fuld forplejning med et beløb på 100 kr til dækning af udgifter til rengøring og opvartning. Dette andragende kan efter konferering med lønningsrådet ikke imødekommes.

Mpr nr. A089057 - - Dato : 19230399
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Direktoratet spørger om, hvilke regler hospitalet følger med hensyn til indeholdelse i lønnen af de i fradragsregelmentet fastsatte fradrag for brændsel til tjenesteboliger. Hospitalet svarer, at dette sker en gang om året ved et fradrag ved finansårets udgang. For tjenestemænd, som fratræder i løbet af året, sker fradraget forholdsvist for det antal måneder som ansættelsen har varet.

Mpr nr. A089115 - - Dato : 19230416
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rottebekæmpelse. Indenrigsministeriet har anmodet finansministeriet om forventet tillægsbevilling at anvise beløbet 300 kr til rottebekæmpelse på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089074 - - Dato : 19230499
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Udgifter til bespisning i januar kvartal 1923. forplejningsdagenes antal og udgift pr. forplejningsdag. Oplysninger foreligger for hospitalerne Viborg, Vordingborg, Middelfart og nykøbing Sjælland.

Mpr nr. A089008 - - Dato : 19230512
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet gør opmærksom på, at det ikke har fået meddelelse om, hvorvidt overlægen ønsker refusion efter regning, eller efter bekendtgørelsen i forbindelse med tjenesterejser.

Mpr nr. A089005 - - Dato : 19230515
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. I anledning af direktoratets skrivelse angående godtgørelse for tjenesterejser meddeler hospitalet, at denne først kan besvares i næste måned, da overlægen er på udenlandsrejse.

Mpr nr. A089026 - - Dato : 19230523
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Lønningsrådet udtaler sig om sparekommissionens forslag til arbejdstid og ferier for personalet ved sindssygehospitalerne

Mpr nr. A089006 - - Dato : 19230602
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Overlægen meddeler direktoratet for statens sindssygehospitaler, at han fortsat ønsker godtgørelse i form af time- og dagpenge under tjenesterejser som hidtil efter justitsministeriets bekendtgørelse af 1. april 1922.

Mpr nr. A089255 - - Dato : 19230612
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Direktoratet ønsker oplyst, hvor mange ansatte specifiseret på mænd og kvinder, der har haft mere end 90 sygedage. Dette er noteret på nr 089-253

Mpr nr. A089011 - - Dato : 19230625
Forfatter:
Emnegruppe: Patientantal

Tekst:
Patientantal. Oplysning om antal patienter L 1. januar og 31. december 1921 samt til- og afgang af patienter. Patienterne er specifiseret på selve hospitalet, i familiepleje, på Råmosegård og på Dalstrup samt i antal udskrevet på prøve og antal døde.

Mpr nr. A089019 - - Dato : 19230626
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejde. Ferier. Efter at justitsministeriet har godkendt den af sparekommissionen foreslåede tjenestetid- og ferieordning for personalet ved statens sindssygehospitaler, anmoder direktoratet direktionen om, at gennemføre ordningen fra 1. oktober at regne

Mpr nr. A089190 - - Dato : 19230702
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indberetning. Direktoratet anmoder hospitalet om at indsende oplysninger om, hvilke af de på venteliste opførte personer, der måtte være udgåede af listen eller indkaldt til optagelse på hospitalet. Disse oplysninger tilbagesendes den 3. juli 1923.

Mpr nr. A089027 - - Dato : 19230727
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktoratet udtaler sig om forskellige personalespørgsmål. Erstatning af sygdomsmeldte sygeplejersker med afdelingspiger, ansættelse af 3 supplerende sygeplejersker og 5 afdelingspiger ud over det normerede antal tillades. Feriespørgsmål. Til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A089007 - - Dato : 19230911
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Direktoratet skriver til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus angående at de gældende satser for time- og dagpenge forhøjes fra 1. oktober.

Mpr nr. A089240 - - Dato : 19230915
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Hospitalet bestiller 50 eksemplarer af "Instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" hos nyborg Straffeanstalt

Mpr nr. A089241 - - Dato : 19230917
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Overlægen skriver til overplejersker og overplejere om, at nyansatte skal mod kvittering have udleveret et eksemplar af "Alminidelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler". Eksemplaret skal leveres tilbage, når de forlader hospitalet. Instruksen fås på kontoret, som i god tid skal vide behovet herfor

Mpr nr. A089242 - - Dato : 19230918
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. De på Nyborg Straffeanstalt bestilte eksemplarer af "Alminidelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" er i stedet leveret fra direktoratet, da dette af straffeanstalten havde modtaget resten af oplag. Dette meddeles dels fra Nyborg straffeanstalt dels fra direktoratet til sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A089066 - - Dato : 19231004
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Fra fødselsanstalten i Jylland spørges om, hvordan ordningen medfri lægehjælp og medicin praktiseres på sindssygehospitalet.

Mpr nr. A089018 - - Dato : 19231023
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdstid. I anledning af en skrivelse fra direktoratet vedrørende arbejdstid og ferie gældende fra 1. oktober spørger foreningen af funktionærer under administrationen og økonomien m.fl. om, hvorvidt foreningen kan få lejlighed til at se tjenestelisterne

Mpr nr. A089020 - - Dato : 19231027
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Overlægen for sindssygehospitalet ved Århus spørger overlægen på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland om, hvordan tjenestemandslovens $13 vedrørende tjenestemænds ferie praktiseres

Mpr nr. A089001 - - Dato : 19231201
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Fra direktøren for statens sindssygehospitaler meddeles det, at overskridelse af medhjælpskontoen skal begrænses til det mindst mulige, bl.a. ved at øge patientarbejdet. Endvidere skal plejer Anton C. Andersens rejse til Tyskland resultere i fradrag i hans normerede ferie enten i indeværende år eller i næste. Til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089254 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygeligheden i Råmosegårds personale i finansåret 1922-23 fordelt på årets måneder. Desuden en oversigt som fodeler sygeligheden på personalekategorier

Mpr nr. A089071 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Udgift pr. forplejningsdag i finansåret 1922-23 opgjort på kvartaler og for året som helhed. Beregningerne omfatter de fem sindssygehospitaler og plejeanstalten Råmosegård. Endvidere overstigt over madaffaldet fra sindssygehospitalet ved Århus opgjort på kvartaler og året som helhed samt beregnet som gennemsnit per patient..

Mpr nr. A089256 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Oversigtsskema for sindssygehospitalet ved Århus og Råmosegård vedrørende sygedage blandt personalet. Personalet er nævnt ved navn og stilling, og sygedagene er fordelt på måneder i finansåret 1922-23 og samlet for året som helhed

Mpr nr. A089253 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Sygelister

Tekst:
Sygdom. Sygeligheden i Århus sindssygehospitals personale i finansåret 1922-23. Oversigten fodeler sygeligheden på personalekategorier og på måneder

Mpr nr. A089037 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pension. månedlige understøttelser for en række tidligere ansatte og enker for oktober kvartal 1922 og januar kvartal 1923.

Mpr nr. A089047 - - Dato : 19239999
Forfatter:Oldfrueassistent Balle, Anna
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Opslag af stilling. Besættelse af en stilling som oldfrueassistent ved sindssygehospitalet ved Århus. Stillingen besættes med frk. Anna Balle. Hun får sin ancinitet fra ansættelse ved Midddelfart sindssygehospital overført.

Mpr nr. A089077 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Beholdninger. Fortegnelse over beholdning af fødevarer den 31. december 1922.

Mpr nr. A089078 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage i oktober kvartal 1922 specifiseret på personale og patienter. Udgifter under konto 9. Udgifter pr. forplejet i kvartalet samt beregnet pr. dag.

Mpr nr. A089072 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Oversigt over forplejningsdagenes antal for januar kvartal fordelt på måneder. Endvidere beregning af udgiften på konto nr. 9 samt beregnet udgift pr. forplejet for kvartalet som helhed og pr. dag. Opgørelse over madaffaldets omfang i kvartalet, herunder pr. person pr. dag.

Mpr nr. A089073 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Forplejning. Antal forplejningsdage på Råmosegård specifiseret på funktionærer og patienter og for patienternes vedkommende specifiseret på måneder i januar kvartal 1923. Udgifter er under konto 9. Udgifter pr. forplejet for januar kvartal og beregnet pr. dag i kartalet.

Mpr nr. A089075 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: BespisningBR>
Tekst:
Forplejning. Forplejningsdagenes antal i oktober kvartal 1922 fordelt på måneder. Udgifter under konto 9. Udgifter pr. forplejet i kvartalet og pr. dag. Madaffaldets omfang totalt og beregnet pr. person.

Mpr nr. A089198 - - Dato : 19239999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Indberetninger månedsvis over belægningsforholdene på sindssygehospitalet ved Århus samt Dalstrup og Råmosegård for året 1/4 1922 - 31/3 1923.

Mpr nr. A089269 - - Dato : 19240205
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Udgangstilladelse. Overlægen indskærper, at patienter, der har tilladelse til at gå udenfor hospitalet uden ledsagelse, skal være forsynede med et af overlægen underskrevet kort, der på forlangende må vises ved udgangen igennem porten.

Mpr nr. A089271 - - Dato : 19240208
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Overflytning. Overlægen meddeler, at der ved overflytning af patienter til kommunehospitalet og amtssygehuset skal medtages skriftlig oplysning om patientens fulde navn og hjemsted, og om hvem der kautionerer for betalingen. Endvidere skal ledsageren på sygehusets kontor give melding om patientens ankomst.

Mpr nr. A089270 - - Dato : 19240208
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin. Overlægen bringer i erindring, at medicinstuen ikke må udlevere medicin til funktionærer undtagen efter rekvisition i hvert enkelt tilfælde af vedkommendes funktionærlæge.

Mpr nr. A089054 - - Dato : 19240221
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. De timelønnede fyrbødere på sindssygehospitalet ved Vordingborg har indsendt et andragende om at få udleveret arbejdstøj i lighed med de fast ansatte fyrbødere. Direktoratet svarer, at der ikke er hjemmel til at imødekomme andragendet.

Mpr nr. A089002 - - Dato : 19240403
Forfatter:Varming, K, arkitekt
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Regning. Direktionen for statens sindssygehospitaler bemyndiger direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til at udbetale arkitekt K. Varming honorar for tilsyn af hospitalets bygninger i finansåret 1923- 24.

Mpr nr. A089272 - - Dato : 19240405
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Overlægen bringer bestemmelsen om, at service og mad ikke må fjernes fra spisestuen i erindring. På fridage kan sygeplejersker få frokost på spisestuen indtil kl 11

Mpr nr. A089243 - - Dato : 19240604
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratet skriver til sindssygehospitalet for at få oplyst, hvor mange eksemplarer af "almindelig instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" hospitalet vil finde anvendelse for, da et nyt oplag heraf er ved at gå i trykken på Nyborg straffeanstalt. Hospitalet svarer, at det har behov for 100 eksemplarer til dækning af forbruget i et par år

Mpr nr. A089244 - - Dato : 19240607
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instruks. Direktoratetmeddeler hospitalet, hvor mange eksemplarer af "instruks for plejepersonalet ved statens sindssygehospitaler" der er bestilt til de enkelte hospitaler på Nyborg straffeanstalt mod direkte afregning med det enkelte hospital

Mpr nr. A089105 - - Dato : 19241124
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktoratet anmoder om, at planer og overslag vedrørende hospitalets svine- og fjerkræhold for fremtidige driftsår må blive sendt inden udgangen af hvert års januar måned.

Mpr nr. A089177 - - Dato : 19241125
Forfatter:Askgård, gartnerassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefaling. Overlægen udtrykker sin anbefaling af gartnerassistent Askgård for hans arbejde på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A089208 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Beregning over lønninger mv. i finansåret 1924-25 til personale, der betegnes som fast medhjælp ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A089209 - - Dato : 19249999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Beregning over lønninger mv. i finansåret 1924-25 til personale, der betegnes som fast medhjælp ved plejeanstalten Råmosegård. Beregning over lønninger til løs medhjælp.

Mpr nr. A089053 - - Dato : 19250107
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. De ved statens sindssygehospitaler ansatte køkkenbestyrerinder og oldfruer har indsendt et andragende om at få emolumentreglementet ændret, således at der tillægges dem ret til tjenestekjoler og tjenesteforklæder. Direktoratet meddeler, at det ansøgte ikke for tiden kan bevilliges, men at man vil tage emolumentreglementet op til revision.

Mpr nr. A089273 - - Dato : 19250120
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Penge. Overlægen bringer i erindring, at patienterne ikke må modtage penge for tjenester, de yder funktionærerne, af disse. Hvis funktionærene ønsker at give patienterne noget, skal det passere via overordnede plejepersonale.

Mpr nr. A089217 - - Dato : 19261118
Forfatter:Laursen, læge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Porto. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ønsker 4 gange om året meddelse fra Råmosegård angående portoudgifter for hver enkelt patient og det samlede beløb, og desuden portoudlæg til tjenstlige forsendelser medrørende for offentlig regning indlagte patienter. Når desse meddelelser indsendes i kvitteret stand, vil udgifterne blive refunderet af hospitalet. Læge Laursen svarer på brevet, idet han refererer den metode til egnskab med portoudgifterne, som han hidtil har benyttet. Hospitalet svarer herpå.

Mpr nr. A089151 - - Dato : 99990207
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Røntgenundersøgelse. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus ansøger Århus Amtssygehus om at måtte få røntgenundersøgt et antal patienter til samme betaling som andre patienter fra amtet. Bestyrelsen for amtssygehuset svarer, at de vil imødekomme ansøgningen. Overlægen skriver så til amtssygehuset for af forberede dette på modtagelsen af de sindssyge patienter.

Mpr nr. A089032 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Tidsplan for en dag på afdeling L specifiseret på sygegangen og vagtgangen samt køkkenet

Mpr nr. A089014 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hallager, F.K, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Nekrolog over overlæge F.K. Hallager

Mpr nr. A089024 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsplan for den del af økonomipersonalet ved sindssygehospitalet ved Århus, for hvem den højeste tjenestetid skal fastsættes

Mpr nr. A089181 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Befordring. Notat vedrørende udgifterne ved transport med eget automobil sammenlignet med de besparelser i de hidtidige udgifter, som kan forventers. (Råmosegård).