Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 102 poster med søgeordet: A091
Mpr nr. A091010 - - Dato : 19220302
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Raamosegaard. Direktoratet ønsker hver måneds begyndelse indsendt et skema over sygligheden blandt personalet, hvilket meddeles fra direktionen. Alle sygdomsperioder uanset deres kortvarighed skal indberettes.

Mpr nr. A091019 - - Dato : 19220320
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorassistent. På grund af omfangsrige arbejde bl.a. efter at plejehjemmenes administration er lagt ind under hospitalet ønsker man at ansætte en kontorist eller kontorassistent mere, men direktoratet afslår på grund af konsekvenserne

Mpr nr. A091065 - - Dato : 19220523
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Dagblade. Skrivelse fra dirktoratet, der foreskriver, hvilke blade og tidender, man skal anskaffe til de forskellige grupper på hospitalet. Aministrationen skal have: Statstidende, Berlingske Tidende, et stedligt dagblad, rigsdagstidende og lov- og ministerialtidende. Blade til patienter skal købes indenfor bevillingen på konto 13, dog er det muligt at anvende midler af den ved patienternes arbejde opsparede fond

Mpr nr. A091072 - - Dato : 19220714
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenesteboliger. Ministeriet beslutter, at der ikke længere må tildeles tjenesteboliger uden approbation fra direktoratet

Mpr nr. A091092 - - Dato : 19220811
Forfatter:Grytzmeier, Fru Isidora
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patientbreve. I anledning af direktionens skrivelse af 28. august d.å. angående et af daværende patient i hospitalet, fru Isidora Grytzmeier, hertil indgivet klageskrift skal direktoratet under henvisning til den af sundhedsstyrelsen i sagen afgivne erklæring, og efter sagen har været behandlet i tilsynsrådet, tjenstelig meddele, at breve til patienterne, der åbnes af lægerne ved hospitalet, atter lukkes med en oblat eller på ligende måde og afleveres lukkede til patienten, så denne ikke får indtryk af, at andre end lægerne har læst dem, samt breve, der ikke afleveres til patienten, sendes tilbage til afsenderen, eller at denne modtager underretning om, at brevene ikke har kunnet udleveres. Brev fra direktoratet vedr. sag i Nykøbing Sj.

Mpr nr. A091006 - - Dato : 19220815
Forfatter:Forbund, Dansk Plejepersonales
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Dansk Plejefoersonales Forbund udtaler sig vedr. instruks for plejepersonale af 1. juni 1922 jfr. 901002 forelagt af direktoratet. Man værger sig bl.a. imod at alle sygeplejersker skal være plejernes foresatte, idet mange sygeplejersker er til supplerende uddannelse, og disse er ikke øvede nok, til at være gamle plejeres foresatte

Mpr nr. A091004 - - Dato : 19220817
Forfatter:
Emnegruppe: Patientmishandling

Tekst:
Langbad, drukning. Der anmeldes to dødsfald, hvoraf det ene er foregået ved drukning, det andet i et langbad. I anledning af det i hr. overlægens redegørelse i skrivelse af 18 maj omhandlende dødsfald under langbad skal sundhedsstyrelsen herved bemærke, at badet burde have været tilberedt med mere omhu, og den går ud fra, at temperaturen af det permanente bade anvendte vand fremtidig måles nøjagtig før patienten anbringes i badet, og under badet overvåges omhyggeligt, ligesåvel som patientens tilstand, sålænge badet varer. Sundhedsstyrelsen skal tilføje, at selv om der sker særlig indberetning til den om slige hændelser, hvad den sætter pris på, ville den finde det rigtigt, at de også nærmere omtales i den til offentliggørelse bestemte årsberetning.

Mpr nr. A091002 - - Dato : 19220817
Forfatter:Jacobsen, Thune Riishøj
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Dansk plejepersonales forbund. Hovedbestyrelsen anmoder om udtaleret vedrørende en instruks for plejepersonalet udgivet af direktoratet den 1. juni 1922, og ministeriet tillader dette hvilket pr. brev meddeles Thune Jacobsen. underskrevet Riishøj

Mpr nr. A091003 - - Dato : 19220905
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Personale, arbejdstid. En fuldstændig oversigt over alle funktioner som personalet har på hele hospitalet. Det er den mest omfattende arbejdsbeskrivelse jeg har set

Mpr nr. A091009 - - Dato : 19220918
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Vaskeri. Direktoratet har fået indberetning om, at vask foregår billigere i Viborg end i de andre hospitaler søger man at indføre de samme metoder, som anvendes i Viborg. Bl.a. har man vaskerikarlen fra Århus på studietur. Alle er imidlertid enige om, at den omhandlede metode ikke er god og, at man heller ikke følger den i Viborg

Mpr nr. A091101 - - Dato : 19221018
Forfatter:Levison, L.
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Toiletpapir. L. Levison skal levere toiletpapir til alle hospitaler til den til enhver tid gældende notering

Mpr nr. A091100 - - Dato : 19221019
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Ost, mel, gryn. Direktoratet anmoder direktionen om at indsende mindre prøver af de omtalte fødevarer.

Mpr nr. A091098 - - Dato : 19221023
Forfatter:Bech, Thyra, sygeplejeassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansøgning. Thyra Bech ansøger om plads som sygeplejeassistent hun er uddannet ved sygehuset i Varde og har suppleret uddannelsen i sindssygepleje i Viborg. Man svarer, at der ingen stilling er ledig pr 1. december

Mpr nr. A091102 - - Dato : 19221024
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
El. Vedr. Raamosegaards andel af krigsfordyrelsen på electricitet.

Mpr nr. A091094 - - Dato : 19221025
Forfatter:hygiejnisk institut, Universitetet
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Kostreglement. Skitse fra Universitetets hygiejniske institut til nyt kostreglement. Enkelte håndskrevne bemærkniger bl.a. velstillede patienter: tillæg af pålæg, ekstra betaling for dette

Mpr nr. A091097 - - Dato : 19221030
Forfatter:Raahauge
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Personale, Råmosegård. Direktoratet udbeder sig en oversigt over de ansatte piger og deres lønforhold, samt en vurdering af pigelønnen på egnen for piger over og under 18 år. Frk. Raahauge skriver at alle pigerne er over atten år og skal være det, endvidere vil hun ikke kunne anbefale kortere fæsteperiode den et halvt år. I vedlagt skrivelse fra hospitalet anføres der personalerokeringer på Råmosegård.

Mpr nr. A091095 - - Dato : 19221102
Forfatter:Brødr Justesen, Århus
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Salt. Der købes fælles salt gennem brdr. Justesen Århus til en pris af 8,50 pr. 100 kg.

Mpr nr. A091099 - - Dato : 19221104
Forfatter:Reiter, Poul, dr klinisk assistent
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Klinisk assistent. Dr. Poul Reiter fratræder sin stilling som klinisk assistent, og da der ikke for tiden er kvalificerede ansøgere til denne stilling, mener direktionen at man kan ansætte to kandidater på samme betingelse som før ordningen om den kliniske assistent blev indført. Nb. direktoratet understreger stillingens midertidige karakter, og påpeger, den var specielt for Poul Reiter.

Mpr nr. A091093 - - Dato : 19221107
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Ost. Fællesindkøb af denne vare er ikke opportunt, hvorfor man opfordres af direktoratet til at købe selvstændigt ind. Der foreslås en 205 ost og en skummetmælksost. De seneste priser pr. kg. er vedføjet for Middelfart Hospitals vedkommende.

Mpr nr. A091091 - - Dato : 19221109
Forfatter:Jaster, Århus Mølle, Segalt
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mel og gryn. Direktoratet har indhentet tilbud og ønsker at hospitalet sætter sig i forbindelse med Jaster i Århus og Segalt Mølle om levering af de pågældende varer.

Mpr nr. A091088 - - Dato : 19221111
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Klokkevagt, plejer. Der er indkommet en ansøgning fra en ugift plejer om tilladelse til at træde ud af hospitalets kost, derfor henvender overlægen sig til direktøren og spørger om det er tilstrækkeligt at man som hidtil forbeholder sig ret til at pålægge plejerne klokkevagt, hvilket vil sige at de overnatter på hospitalet og kan tilkaldes ved hjælp af en klokke. Direktøren svarer at han helst ser, at dette forbehold tages, dog mener han ikke at klokkevagten skal skifte månedsvis, men gå på omgang 1 nat ad gangen. Der må ikke udbetales ekstra vederlag for denne vagt

Mpr nr. A091087 - - Dato : 19221121
Forfatter:Jacobsen, Thune Drechsel
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Direktion. Direktionen skal herved meddele, at man tiltræder forslager fra direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing om, at direktionerne i fællesskab henvender sig til direktøren for statens sindssygehospitaler for ved en mundtlig konference, at søge kompetenceforholdet mellem direktøren og direktionenerne nærmere klargjort Thune Jacobsen Drechsel

Mpr nr. A091086 - - Dato : 19221125
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Palmin. Diirektoratet henleder direktionens opmærksomhed på det centrale indkøbaf palmin, ved hvis leverance man kan få rabat.

Mpr nr. A091080 - - Dato : 19221127
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeruddannelse. Personalet ved åndssvageanstalterne får 3-årig uddannelse og ønsker denne ligestillet med uddannelse i sindssygepleje. Dette er hospitalet dog betænkelig ved selv om det modsatte er gældende, at en plejer uddannet i sindssygepleje kan blive ansat under åndssvageforsorgen. Hospitalet ønsker en 1/2 årig tillægsuddannelse til sådanne ansøgere. Vedlagt ligger en trykt BESTEMMERLSE FOR ANTAGELSE AF ELEVER VED SINDSSYGEPLEJEN I SINDSSYGEHOSPITALET VED ÅRHUS

Mpr nr. A091076 - - Dato : 19221128
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Kønssygdomme. Bekendtgørelse angående autorisation af læger til at afgive erklæringer om personers sindstilstand til brug vedægteskabs indgåelse og i ægteskabssager samt om fastsættelse af formens for visse lægeerklæeringer m.v. Påtrykt en blanketprøve

Mpr nr. A091089 - - Dato : 19221128
Forfatter:Larsen, Unmack, cand med, Sct Hans Kristensen, Ester Nielsen, Anton, stud med, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatstilling bliver ledig den 1. december 1922 cand. med. Unmack Larsen Sct. Hans søger, men opgiver Ester Kristensen søger, men uvist hvorfor trækker hun sig og pladsen går til stud. med. Anton Nielsen.

Mpr nr. A091085 - - Dato : 19221130
Forfatter:Estrup, S B, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer, løn. Plejer S. B. Estrup får tilladelse til at gå ud af hospitalets forplejning, hvorefter han oppebærer lønning uden fradrag for naturalier. Bevilling sker med tilbagevirkende kraft

Mpr nr. A091083 - - Dato : 19221130
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Asylvej. Denne vej befærdes offentligt, hvorfor man ønsker at den skal klassidiceres som bivej. Dette vil sognerådet acceptere , hvis den bliver gjort i stand og udlagt i en bredde af 13 m med grøfter på statens regning

Mpr nr. A091075 - - Dato : 19221130
Forfatter:Killerich, Jensine, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Jensine Killerich ansættes som tjenestemandsansat sygeplejerske

Mpr nr. A091079 - - Dato : 19221202
Forfatter:Koch, Sv, ingeniør
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gas. Der har tidligere været en kontrakt mellem hospitalet og Århus Belysningsvæsen om levering af gas. Denne er suspenderet men direktoratet ønsker at ingeniør Sv. Koch skal se på om det er nødvendigt med en ny overenskomst.

Mpr nr. A091090 - - Dato : 19221202
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Skrivemaskine. Man ansøger direktoratet om at måtte indkøbe en ny skrivemaskine, idet den gamle er slidt og umoderne. Man har ikke penge på inventarkontoen, hvorfor man søger ekstra bevilling, men henvises til at søge i budgettet i næste finansår.

Mpr nr. A091078 - - Dato : 19221204
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sønderjyske patienter. Det statisstiske departement spørger hvor mange sønderjyske ptt. der er i hospitalet fra før den 1. februar 1921. På bagsiden af indberetningsbrevet er en liste med patientnumre og navne. Nogle af ptt. er døde andre er udskrevne.

Mpr nr. A091077 - - Dato : 19221204
Forfatter:Hjælm, frk
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Vask: Til brug ved fortsat vask med Calsineret soda og marseillesæbe fremsender direktoretet en opskrift fra et privat vaskeri, som oldfrue frk. Hjælm accepterer med mindre korrektioner

Mpr nr. A091081 - - Dato : 19221206
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Gulvklude. Direktoratet ønsker sig oplyst hvorfra man skaffer gulvklude, hvilken kvalitet de er af, hvilken pris de købes for og hvor mange man anvender månedligt. De kommer fra horsens Straffeanstalt og koster 25 øre og der bruges ca 300 stk om måneden. Man sparer ved at reparere de slidte gulvklude med rester af andre slidte klude

Mpr nr. A091071 - - Dato : 19221209
Forfatter:Hjælm, Jenny
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ferie. Da mine søskende til foråret 1923 kommer hjem på et 4 måneders besøg fr Shanghai, ville jeg gerne udbede mig direktionen tilladelse til at forlægge 14 dage af dette års ferie til næste år. Da der er første gang i min tyveårige tjenestetid, jeg beder om en forandring med hensyn til ferie, håber jeg min ansøgning bliver bevilliget. Jenny Hjælm Det ønskede bevilliges

Mpr nr. A091096 - - Dato : 19221211
Forfatter:Jensen, Anna Emilie, køkkenassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Køkkenassistent. Frk Anna Emilie Jensen ansættes som konstitueret køkkenassistent hos køkkenbestyr inden ved sindssygehospitalet ved Århus. I 1923 søger hun pladsen som assistent ved sindssygehospitalet i Nykøbing Sj

Mpr nr. A091074 - - Dato : 19221211
Forfatter:Koch, Sv, ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Fødepumpe. Korrespondance med Sv. Koch, der er hospitalets ingeniør om isættelse af en ny fødepumpe, fordi den gamle er for lille. Ingeniøren anbefaler indstillingen til direktoratet, men mener, at en nærmere inspektion kan vente til foråret 1923

Mpr nr. A091070 - - Dato : 19221215
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Der har været en mindre brand i en plejerskebolig, hvorfor man skriver til forsikringen om skadeserstatning på 200 kr Lund har lavet en opgørelse over skaderne.

Mpr nr. A091069 - - Dato : 19221216
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Bibeskæftigelse, tjenestemænd. Justitsministeriet beder sig indberettet, hvilke bibeskæftigelser de ved hospitalet og Råmosegård ansatte tjenestemænd har. Skemaeksempel er vedlagt

Mpr nr. A091084 - - Dato : 19221227
Forfatter:Gulstad, de Møller, reservelæge Wiggers-Hansen, reservelæge
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelse ved legemlig sygdom. På given foranledning skal direktionen tillade sig at anmode om, at det i fremtiden må blive iagttaget, at patienter, der er hjemmehørende i Århus og som på grund af legemnlig sygdom trænger til behandling på et sygehus, søges optaget i det af Århus Købstads hospitaler, hvor de efter deres sygdoms natur hører hjemme, altså kommunehospitalet eller Marselisborg hospital, således at kun de til syehusbehandling trængende patienter, der er hjemmehørende i landområderne udenfor Århus Købstad, søges optagne i Århus Amtssygehus. Til dr. Gulstad, reservelæge Møller og reservelæge frk Wiggers-Hansen.

Mpr nr. A091068 - - Dato : 19230105
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Nattevagt. I tilslutning til direktionens skrivelse af 27. fm. om ansættelse af en fast nattevagt på afd. D, tillader man sig at indstille, at den person, der eventuelt ansættes, bliver afdelingspige, der da kan træde i stedet for den plejer, som vil blive anvendt til nattevagt

Mpr nr. A091066 - - Dato : 19230111
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Gaseksplosion. Den 29. december 1922 er der sket eksplosion i indmuringen ved en hospitalets kedler, idet der udviklet sig gas af det anvendte brændsel. Skaden er på ca 500 kr.

Mpr nr. A091059 - - Dato : 19230112
Forfatter:Lauersen, Laurits, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Laurits Lauersen bliver ansat som medicinsk kandidat med en løn af 300 kr mdl. og fri station fra 1. februar 1923.

Mpr nr. A091062 - - Dato : 19230113
Forfatter:Jacobsen, Thune Iversen Jens, læge
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Personalets sygdom. Patient. patient 10087 læge Jens Iversens ophold på amtssygehuset sker under opsyn af to plejere herfra idet Thune Jacobsen mener der er selvmordsrisko. Ministeriet påtaler dette overfor overlægen, der fremdrager en sag, hvor ministeriet har givet tilladelse til det sammme. Den øvrige del af sagen drejer sig om sygdom blandt personalet og tilladelse til at ansætte piger til afløsning af syge sygeplejersker og afskedigelse af en plejerske med tuberkulose

Mpr nr. A091058 - - Dato : 19230113
Forfatter:Larsen, Otto, lektor Erlov, statspolitibjetjent
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Forespørgsel. en lektor Otto Larsen spørger om man har kendskab til fhv. statspolitibetjent Erlovs opholdssted. Man svarer, at en person af dette navn ikke er hospitalet bekendt

Mpr nr. A091060 - - Dato : 19230116
Forfatter:Krarup, Frode, overlæge Jacobsen, Thune, overlæge Lægeforeningen
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlægen, løn. Fra ovl. Frode Krarup, Nykøbing Sj. har lægeforeningen modtaget et andragende om støtte til af skaffe ham højere løn. Inden man foretager sig videre forespørger man, hvorledes lønnen er for andre overlæger ved statslige og kommunale institutioner af samme art og størrelse. Man skriver af herværende overlæge Thune Jacobsens løn er den samme med undtagelse af 800 kr for tilsyn med familieplejepatienter og 1200 kr i transportomkostninger. Der foreligger en oversigt over de ansatte lægers løn herved hospitalet.

Mpr nr. A091057 - - Dato : 19230120
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Lønforskud. På dertil given foranledning skal direktoratet henlede opmærksomheden på, at der ikke kan tillades, at der som kassebeholdning i hospitalernes kasser henligger kvitteringer for lønningsforskud til funktionærer, idet sådanne forskud kun kan ydes med ministeriel tilladelse og overensstemmende med tjenestemandsloven $33

Mpr nr. A091056 - - Dato : 19230121
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Liste over udbetalt løn til de ansatte tjenestemænd på hospitalet for perioden fra 1. januar 1922 til 31. december 1922

Mpr nr. A091054 - - Dato : 19230131
Forfatter:Johansen, V, cand jur, inspektør Sct Hans
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Besøg. Cand. jur. V. Johansen, der er inspektør på Sct. Hans hospital bliver intortuceret af direktoratet og han får stillet er værelse til rådighed samt tilladelse til at gøre sig bekendt med alle forhold som han måtte ønske indsigt i.

Mpr nr. A091048 - - Dato : 19230203
Forfatter:sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker til supplerende uddannelse. Dansk sygeplejeråd har lang venteliste og forespørger, hvor mange man kan forvente vil blive ansat. Svaret er, at der kun kan ansættes 3, fordi der er ansat afdelingspiger og normeringen er sådan af overlægen kun har mulighed for at tage en enkelt an uanset personalekategori

Mpr nr. A091046 - - Dato : 19230205
Forfatter:Jensen, Agnes Mathilde Petrea Jensen, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Agnes Mathilde Petrea Jensen antages som tjenestemand

Mpr nr. A091047 - - Dato : 19230205
Forfatter:Andersen, Ane F, Syreske Jacobsen, Thune Gulstad, dr
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Invaliderente. Syerske Ane F. Andersen har søgt om invaliderente, nu ønsker invalideforsikringsfonden en undersøgelse og behandling af hendes lidelse, hvorfor man henvender sig til Thune Jacobsen, der dog henviser til at dr. Gulstad har konsultation i Århus.

Mpr nr. A091053 - - Dato : 19230206
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Kaution for patienter. Sygekasserne i Thisted amt ønsker at kautionsbeviser for patienter skal kunne opsiges efter 1 måned og ikke som hidtil på 3 måneder. Direktoratet fastholder dog efter samråd med de forskellige hospitaler den eksisterende ordning.

Mpr nr. A091045 - - Dato : 19230208
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Det indberettes til bibliotekerne, at der ikke er fremstillet indleveringspligtige tryksager i 1922.

Mpr nr. A091049 - - Dato : 19230208
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Brevpapir. Direktoratet ønsker, at hospitalet skal anvende det samme brevformat og samme kvalitet papir som direktoratet. Man henstiller, at dette brevpapir bliver fremstillet i Nyborg Straffeanstalt, men dette afslår hospitalet, da man selv har et trykkeri og anser dette arbejde for nyttig beskæftigelse for patienterne.

Mpr nr. A091050 - - Dato : 19230210
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Natpersonale. Direktoratet ønsker oplyst, hvad der udleveres af madvarer til natpersonalet og hvornår det indtages evt. ønsker man at vide, om der udleveres ekstraforplejning til personale der er udgået af hospitalets forplejning

Mpr nr. A091043 - - Dato : 19230212
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskab. Bogholderen skal møde i direktoratet for af forhandle forskellige ændringer i regnskabsaflæggelsen.

Mpr nr. A091005 - - Dato : 19230216
Forfatter:Jacobsen, Thune sygeplejeråd, Dansk
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejersker. Thune Jacobsen ønsker indført eksamen for sygeplejersker til supplerende uddannelse, men Dansk sygeplejeråd mener ikke, dette er muligt, da disse sygeplejersker ikke tiltræder i samlede hold. Et vedhæftet brev fra syndhedsstyrelsen omhandler samme problem, idet man der ønsker indført, at sygeplejersker, der søger ansættelse på et sindssygehospital, skal kunne dokumentere, at de har gennemgået den fornødne uddannelse

Mpr nr. A091042 - - Dato : 19230217
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Sindssygehospitalet i Vedsted. Fra det nye hospital søger man forskellige kategorier af personale, plejere, overplejerske, 1. reservelæge og økonomibestyrerinde samt værkfører.

Mpr nr. A091044 - - Dato : 19230220
Forfatter:Jacobsen, Thune
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Man overvejer om der skal købes tyske tidsskrifter, fordi priserne er steget. Thune Jacobsen mener dog man fortsat skal købe dem, da besparelsen kun vil være 2-300 kr. Endvidere vil det være vigtigt at støtte tyske læger, der har vanskeligheder efter krigen.

Mpr nr. A091052 - - Dato : 19230222
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Postgirokonto. Man påtænker indført en postgirokonto til de løbende udgifter ved hospitalet. Man fastsætter, at der aldrig må være mere end den fastsatte kassebeholdning i kontoen, men bemærker, at der ved kvartalsskiftet vil indgå større beløb på grund af indbetalinger for kur. normalt vil der være en 2-3000 kr på kontoen.

Mpr nr. A091039 - - Dato : 19230222
Forfatter:Lauersen, Holger, mælkedreng Gulstad, dr
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Ulykke. Ved tilbagesendelsen af sognerådsforeningens ulykkesforsikrings skrivelse af 20 ds og de dermed fulgte bilag angående det mælkedreng Holger Lauersen overgåede ulykkestilfælde tillader jeg mig med hensyn til den påtænkte undrsøgelse af ham, at henvise ulykkesforsikringen til afdelingslæge, dr. Gulstad, her ved hospitalet. Dr. Gulstad har konsulation i Århus ti, to og lø Lille Torv 7 fra kl. 4-5.

Mpr nr. A091035 - - Dato : 19230226
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. To breve fra direktoratet, der meddeler, hvor stor dyrtidstillæg der skal udbetales i april- september 1923 og oktober 1923 til marts 1924.

Mpr nr. A091034 - - Dato : 19230226
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerforening. Man tillader sig herved at gøre den ærede direktion opmærksom på, at det efter vores mening er ganske uforsvarligt så småt med personale, der er, på afdelingerne, på de urolige afdelinger kan det undertiden være forbundet med livsfare, når der kun er en vagt på afdelingen. Fornylig var to patienter på mds. D nær ved at skamslå hinanden. I dette øjeblik var der kun en vagt, der vanskeligt fik det afværget. Ligeledes benyttede en patient på samme afdeling sig af et øjeblik, hvor der kun var en vagt, til at overfalde denne. På afdeling E ser man næsten hver dag mange vanskeligheder på grund af for lidt personale. Vi må stærkt hævde, at der bør skaffes mere personale, inden det er for sent, da der ellers meget let sker ulykker

Mpr nr. A091041 - - Dato : 19230227
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Timeløn. Direktoratet meddeler, at timelønen efter overenskomst er nedsat med 6%, og spørger hvorledes lønnen for timelønnede arbejdere er ved hospitalet

Mpr nr. A091037 - - Dato : 19230228
Forfatter:Lund, Albert
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Direktoratet ønsker oplyst, hvilken ekstraforplejning der udleveres på festdage. Albert Lund udarbejder en oversigt for et år, som er vedlagt sagen i kopi.

Mpr nr. A091038 - - Dato : 19230228
Forfatter:Sode, Cathrine Petrea
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspige, sygdom. Cathrine Petrea Sode er syg af lungehindebetændelse og indlagt på amtssygehuset, hvorfra hun ikke forventes udskrevet med det første. Hvis hun ikke er helbredtet inden udgangen af marts måned, påtænker man at afskedige hende, men i mellemtiden søger man om tilladelse til at antage en afløser for hende

Mpr nr. A091064 - - Dato : 19230301
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Indlæggelsesområde. Der sker ændring af s1 og 2 i fællesregulativ for Statens sindssygehospitalet af 1915. s indeholder regler for, hvilke landområder, der hører under de respektive hospitaler.

Mpr nr. A091082 - - Dato : 19230301
Forfatter:Koch, Sv, ingeniør
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Accumulator. Man skal genforhandle kontrakt med Accumulator-fabrikken, men denne er ikke intereseret i en ny 10 årig kontrakt. I stedet for foreslås to årlige eftersyn af anlægget med overslag over omkostningerne ved reprationer. Dette forslag anbefaler ingeniør Sv. Koch

Mpr nr. A091030 - - Dato : 19230303
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Tandlæge. Det meddeles herved at tandlægen er at træffe på tandlægestuen hverdage fra kl. 10 - 11 1/2 og eftermiddage kl. 1 1/2 - 4.

Mpr nr. A091032 - - Dato : 19230303
Forfatter:
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Ansøgninger. Direktoratet skriver, at alle ansøgninger, der indsendes dertil skal passere gennem hospitalernes direktioner og være påtegnet fra disse om kvalifikationer og personlige oplysninger.

Mpr nr. A091027 - - Dato : 19230308
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidatplads er ledig, den lønnes med 300 kr månedlig dog for en stud. med. 150 kr og fri station.

Mpr nr. A091029 - - Dato : 19230309
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Frugtsaft. Direktoratet ønsker at etablere fællesindkøb af frugtsaft til alle hospitaler, hvorfor man ønsker sig tilstillet oplysninger om den på hospitalet anvendte frugtsaft.

Mpr nr. A091023 - - Dato : 19230312
Forfatter:Nielsen, Magnus, fuldmægtig Sørensen, Emil, fuldmægtig
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forflytning. Stilling som kontorfuldmægtig ved det nye hospital i Vedsted er opslået ledig og besat med fuldmægtig Magnus Nielsen Århus. I hans sted indsættes Emil Sørensen som er fuldmægtig i Århus, og der opslåes en stilling som kontorassistent i Århus

Mpr nr. A091022 - - Dato : 19230313
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Flyttegodtgørelse til tjenestermænd, der bytter tjenestested. I skrivelse fra finansministeriet fastsættees det, at bytte af tjenestested skal ligestilles med forflytning efter ansøgning, hvorfor staten vil udrede 3/4 af udgiften ved indbos flytning.

Mpr nr. A091033 - - Dato : 19230316
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Skat. Ejendomsskema med oplysninger til vurdering af ejendomsværdi i forbindelse med beskatning

Mpr nr. A091020 - - Dato : 19230323
Forfatter:Anckersen, overlæge Jacobsen, Thune
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Sindssygehospitalet i Vedsted. Der oprettes et hospital i Vedsted. Patienter fra det anførte optegnelsesområde, som er på venteliste bedes overført til Vedsted straks, endvidere kan der være tale om afbejdsføre mænd, hvoraf der kun er en patient, en brandstifter med dementia præcox. Der er flere kvindepatienter, der gerne vil overføres for at være nærmere hjemmet. Fra Thune Jacobsen til frk overlæge Anckersen.

Mpr nr. A091016 - - Dato : 19230324
Forfatter:Olesen, Ingrid, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ingrid Olesen bliver tjenestemandsansat som sygeplejerske ved hospitalet

Mpr nr. A091015 - - Dato : 19230324
Forfatter:Petersen, Annine Marie, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Annine Marie Petersen bliver tjenestemandsansat som plejerske

Mpr nr. A091051 - - Dato : 19230324
Forfatter:
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejersker til supplerende uddannelse. Sygeplejerådet forespørger, hvorfor der indhentes lægeattest ved ansættelse af sgpl. til supplerende uddannelse. Direktoratet svarer, at det ikke har med opsigelse at gøre, f.eks. ved langvarig sygdom, men at man gerne ser en ordenlig truffet om opsigelsesfrist for de pågældende sgpl. Der fastsættes 1 måneds varsel med opsigelse til den førstkommende 1. i en måned

Mpr nr. A091012 - - Dato : 19230324
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskaber. Direktoratet bestemmer, at der i stedet for årsregnskaber skal indsendes månedsregnskaber, senest den 20' i næstfølgende måned.

Mpr nr. A091018 - - Dato : 19230324
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Blanketter. Direktoratet udbeder sig oplyst hvor mange af de forskellige blanketter, man har tilbage og meddeler, at man for eftertiden kan bestille blanketter direkte i Nyborg Statsfængsel.

Mpr nr. A091014 - - Dato : 19230324
Forfatter:Petersen, Annine Pretrea, plejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejerske. Anmnine Pertrea Petersen bliver ansat som tjenestemand

Mpr nr. A091025 - - Dato : 19230328
Forfatter:Svendsen, S.M, plejer Knudsen, S.M, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestebolig. Der tilkendes plejerne S M Svendsen og S M Knudsen tjeneste bolig i det ved Vestre Skovvej beliggende hus

Mpr nr. A091007 - - Dato : 19230403
Forfatter:Arke
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Råmosegård. Der er betalingsvanskelighedere med en installation foretaget af Arke.

Mpr nr. A091017 - - Dato : 19230406
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdom. En overplejerske samt en sygeplejerske er syge og man anmoder direktoratet om, at måtte antage vikarer, endvidere er der fler af personalet, der er langtvarig syge, samt tegn på, at det tilbageværende personale er overtrætte, hvorfor man anmoder om, at måtte ansætte mere personale, hvilket direktoratet bedre om indstilling til

Mpr nr. A091011 - - Dato : 19230412
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Pigeløn. Direktoratet forespørger, hvor stor pigelønnen er på egnen. Man svarer, at den er 40 kr for unge piger under 18 år og 50 kr for ældre piger. Særligt dygtige 55-60 kr

Mpr nr. A091063 - - Dato : 19230502
Forfatter:Larsen, Rasmus, plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer, pension. Plejer Rasmus Larsen, der har været ansat siden 1904 tilbyder at træde udenfor nummer, mens han er under rekreation. Han har derfor søgt sig anden beskæftigelse, men et eller andet som jeg ikke direkte kan se i materialet går galt. Sagen ender med pesionsansøgning på grund af svigtende helbred. I sidste instans får han bevilliget en midlertidig understøttelse på finansloven

Mpr nr. A091031 - - Dato : 19230603
Forfatter:Fajancefabrik, Københavns
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Fajancestel. Der skal indkøbes fajance fra Københavns Fajancefabrik. De derfra kommende stykker er mærket med et løbenummer om der findes en liste over vedhæftet sagen. På noget af det museet tilhørende fajance har jeg set efter løbenumre og fundet dem. Bl.a. overkop uden hank i svær procellæn, og lille fad. Medicinskeen, som ligger på museet stammer også herfra og er enda stemplet KF. Fajancene der har været brugt på hospitalet kommer også fra andre klider, idet nogle dybe tallerkner er mærket med tre bølgestreger og et fireciffret løbenummer

Mpr nr. A091055 - - Dato : 19230917
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Sennep. Direktoratet meddeler prisen på tilberedt og utilberedt sennep.

Mpr nr. A091067 - - Dato : 19230922
Forfatter:Hansen, Ingeborg Sara, syugeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Ingeborg Sara Hansen træder udenfor nummer i 1 år for at uddanne sig i sindssygepleje i Tyskland, Finland, Norge og Sverige. Hun kan dog ikke få stilling i Tyskland hvorfor hun ansøger om at træde i nummer igen efter et halvt år, hvilket man tillader

Mpr nr. A091073 - - Dato : 19231027
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Beklædning. Der fremkommer forslag til ændringer i tjenestedragter m.v. for at spare stof. Anvisninger på, hvilket stof, der skal anvendes til at sy de forskellige tjenestekategoriers tøj af

Mpr nr. A091013 - - Dato : 19231112
Forfatter:Eddikebryggerierne
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Eddike. Eddikebryggerierne i København leverer eddike med rabat selv ved mindre kvanta.

Mpr nr. A091028 - - Dato : 19231219
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der udliciteres rugbrød, sigtebrød og franskbrød.

Mpr nr. A091021 - - Dato : 19240416
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Der indkøbes kul og efter kontrakten skal der ske kursregulering.

Mpr nr. A091036 - - Dato : 19240430
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Vaskeri. Direktoratet bestemmer at der skal indsendes rapport om vask for 4 uger ad gangen, heraf skal fremgå, hvor meget vaskemidel, der bruges, i kg og kroner samt stykantal

Mpr nr. A091024 - - Dato : 19240826
Forfatter:Sørensen, Emil, kontorfuldmægtig
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kontorfuldmægtig. Emil Sørensen har været konstitueret som kontorfuldmægtig i et år, og man indstiller ham til fast at beklæde denne stilling ved hospitalet, hvilket socialministeriet indvilliger i

Mpr nr. A091061 - - Dato : 19240828
Forfatter:Borgbjerg, socialminister
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Overplejer, løn. Foreningen af overplejere har indsendt et andragende om højere løn eller et personligt tillæg på 1000 kr, hvilket socialminister Borgbjerg afslår

Mpr nr. A091001 - - Dato : 19250128
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Foreningen af overordnede tjenestemænd ved statens sindssygeanstalter og foreningen af sygeplejersker ved statens sindssygehospitaler, håndskreven genpart af overenskomst mellem de nævnte foreninger og statens direktorat for sindssygehospitalerne

Mpr nr. A091040 - - Dato : 19250316
Forfatter:Sørensen, Holger, købmand
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Indlæggelse på andet sygehus. I forbindelse med en sag om købmand Holger Sørensen fra Kolding, der er blevet indlagt på Århus Amtssygehus her fra hospitalet, beslutter direktoratet at patienten skal regnes for udskrevet. Dette giver imidlertid problemer, da man så skal til af føre samme procedure igennem som ved almindelilig optagelse, hvilket hospitalet her svarer direktoratet.

Mpr nr. A091026 - - Dato : 19290929
Forfatter:Jensen, Ingeborg Dorthea
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. En sygeplejerske er blevet sindssyg og sagen indeholder bl.a. en lægeerklæring om hendes helbred til invalideforsikringsfonden, hvor hun erklæres for 1/3 invalid, dog kan hun arbejde i den forretning, som hun har etableret, hvis hun får lidt understøttelse i form af pension. Hun har lidt af storhedsforestillinger, men disse er nu forsvundet, dog kan hun mærke, at hun er syg. Ingeborg Dorthea Jensen

Mpr nr. A091008 - - Dato : 19320125
Forfatter:
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
I anledning af hospitalets indstilling i skrivelse af 8. fm. skal man meddele, at man intet har erindre imod, at der skaffes 3 billeder af straffefanger, hvor det er nøvendigt mod at det ekstra billede betales med 60 øre