Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 88 poster med søgeordet: A092
Mpr nr. A092007 - - Dato : 19230407
Forfatter:Rytter, Svenning
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Tvangsindlæggelse. Medens det i s 36 stk 2 i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler af 1. oktober 1915 er bestemt, at en patient, som tvangsindlagt eller tvangstilbageholdt på et af statens sindssygehospitaler som farlig for den almindelige sikkerhed, kun kan udskrives med politimyndighedens samtykke, er der ikke med hensyn til patienter, der ved politiet foranstaltning er tvangsindlagte som farlige for sig selv og andre, givet tilsvarende bestemmelse. Da justitsministeriet imidlertid finder det uheldigt, at det kan forekomme, at patienter af den sidstnævnte art udskrives uden at indlæggende politimyndighed får kundskab derom, skal man derfor anmode herr overlægen fremtidig at iagttage at der i tilfælde af udskrivning - herunder udskrivning på prøve - af patienter, som ved politimyndighedernes foranstaltning er indlagte på sindssygehospitalet som farlige for sig selv eller andre, så vel som når det tillades sådanne patienter at aflægge besøg i deres hjem, en passende tid forinden gives den indlæggende politimyndighed underretning om udskrivningen eller det tilladte besøg. Svenning Rytter.

Mpr nr. A092006 - - Dato : 19230501
Forfatter:
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Pensioner. Lov nr. 173 af 1923 om tillæg til ventepenge pensioner, understøttelser, der er fastsat til de før 1. oktober 1919 gældende love.

Mpr nr. A092003 - - Dato : 19230523
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Blade. Til administrationen kan der anskaffes følgende blade: Statstidende, Berlingske Tidende, Stedlig Dagblad, Rigsdagstidende og Lov og Ministerieltidende. Illustrerede blade kan indbindes til brug på hospitalets bibliotek. Dagblade til ptt. kan købes på kto. 13 og på arbejdsfonden.

Mpr nr. A092077 - - Dato : 19231105
Forfatter:Lynge, Oda, Køkkenberstyrinde
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Rengøring, køkkeknbestyrinde. Oda Lynge, der er køkkenbestyrinde frabeder sig opsynet med stuepigernes rengøring, idet der er tilstrækkeligt med arbejde i køkken for både hende og assistenten. Hun tilføjer, at der ved andre hospitaler er ansat en særlig assistent der fører tilsyn med stuepigerne.

Mpr nr. A092087 - - Dato : 19231109
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Havekarl. Man har ønsket at afskedige 3. havekarl. Men direktionen ønsker ikke dette, da man så mangler en arbejdsleder for et patienthold.

Mpr nr. A092086 - - Dato : 19231113
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Overplejerske. Ved at fremsende et eksemplar af opslag angående en den 1. februar 1924 ledigblivende stilling som overplejerske ved et af statens sindssygehospitaler skal direktoratet anmode om, at sygepljepersonalets opmærksomhed må blive henledt herpå

Mpr nr. A092084 - - Dato : 19231119
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Kontoret for arbejdsdriften under fængselsvæsnet meddeler, at man for fremtiden vil levere varer til sindssygehospitalerne franco

Mpr nr. A092083 - - Dato : 19231120
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Køkkenmaskiner. I anledning af det nye spisereglement indkørsel skal der anskaffes 1 stor fritstående jerngryde 1 kødhakkemaskine 1 hurtighakker 1 puremaskine 1 apparat til formning af hakkebøf og kødboller 50 stk buddingforme emalaillerede beholdere til opbevaring af grød madspande opøseskeer

Mpr nr. A092081 - - Dato : 19231130
Forfatter:Villumsen, Carl Johannes Hilmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Fyrbøder. I anledning af ar det er nødvendiogt at indlægge fyrbøder ved hospitalet Carl Johannes Hilmer Willumsen på amtssygehuset til opreation for brok udbeder direktionen sig lov til ansætte medhjælp i sygdomsperioden. I gunstigste tilfælde vil sygdommen vare 3 uger.

Mpr nr. A092082 - - Dato : 19231130
Forfatter:Jensen, Sørence, sygeplejerske
Emnegruppe: Sygeplejersker

Tekst:
Sygeplejerske. Sørence Jensen tjenestemandsansættes som sygeplejerske, hun tager sin afsked i 1924

Mpr nr. A092075 - - Dato : 19231202
Forfatter:Riishøj, Marie, natplejerske
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Natplejerske, løn. I anledning af at jeg er overgået til fast nattetjeneste og indtil videre agter at fortsætte dermed tillader jeg mig herved, at andrage den ærede direktion om tildeling af det for fast nattjeneste gældende bestillingstillæg således at det må blive regnet fra det tidspunkt jeg har påbegyndt nattjeneste Marie Riishøj, natplejerske mds. L.

Mpr nr. A092076 - - Dato : 19231202
Forfatter:Jensen, Elisabeth, natplejerske
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Natplejerske. Undertegnede, der har været ansat ved herv. hospital siden marts 1920, og har haft nattjeneste siden oktober 1921, tillader sig herved høfligst at andrage om tildeling af det for fast nattjeneste gældende bestillingstillæg, regnet fra den 1. august 1922 til hvilket tidspunkt jeg tidligere har modtaget honorar for nattjeneste. Det tilføjes at jeg ønsker ind til videre at fortsætte i nattjeneste. Elisabeth Jensen Kv.G.

Mpr nr. A092072 - - Dato : 19231205
Forfatter:Clausen, Karen Sofie, patient
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. En herværende patient Karen Sofie Clausen gift med mejeribestyrer Clausen, Rødby, og indlagt her på hospitalet (Vordingborg) 3.11.1916 har af forskellige grunde, hvis berettigelse man erkender ønsket sig overflyttet til sindssygehospitalet ved Århus, og man har i den anledning truffet aftale med overlægen på nævnte hospital om at en derværende patient til gengæld overflyttes hertil. Imidlertid opnåede den omtalte patient, fru Clausen, ved justitsministeriel bevilling af 30. december 1920 tilladelse til at forblive på herværende hospitals 2. forplejningsklasse for den før 1. januar 1921 gældende takst for 1. forplejningsklasse, nemlig 3,50 kr pr dag, idet hendes midler ikke tillod større forplejningsudgifter, og det ansås inhumant at lade hende overflytte til 3. forplejningsklasse. Den påtænkte overflyttelse til sindssygehospitalet ved Århus er naturligvis kun mulig, såfremt patienten også der må vedblive at nyde den i justitsministeriets nævnte skrivelse tilståede begunstigelse, og man skal derfor tillade sig at forespørge om der fra direktoratets side haves noget at indvende mod en sådan ordning.

Mpr nr. A092078 - - Dato : 19231210
Forfatter:
Emnegruppe: Familiepleje

Tekst:
Beklædning. Man ønsker et blødere stof end det tilsendte, som fremstilles af fængselsvæsnet, idet det skal anvendes til patienter i familiepleje.

Mpr nr. A092071 - - Dato : 19231211
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Mamelade. Aftale om aftagning af mamelade til hospitalerne og priser herpå i løbet af året 1924.

Mpr nr. A092074 - - Dato : 19231211
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Julelotteri. Plejerne har afholdt julelotteri, hvortil der er skænket varer fra forskellige forretninger, hvorfor der udsendes takkeskrivelser. Overskuddet går til patienternes juletræ.

Mpr nr. A092070 - - Dato : 19231212
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Sagsbehandling. Der fremsendes et cirkulære om statsmyndigheders fremgangsmåde ved sagsbehandlingen både med andre myndigheder og med private. Man ønsker, at vedkommende cirkulære skal komme ud til alle embedsmænd med selvstændigt ansvar.

Mpr nr. A092073 - - Dato : 19231212
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personaleantagelse. Hidtil har det været overplejer eller anden overordnet for hver personalekategori, der har ansat medhjælpspiger, denne funktion overgår nu til hospitalsforvalteren i samråd med vedkommende overordnede, for at gøre retsstilling for personalet helt klart.

Mpr nr. A092068 - - Dato : 19231220
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Skosværte. Direktoratet forespørger om, hvilken sværte der anvendes og anviser indkøb af ny sværte

Mpr nr. A092067 - - Dato : 19231228
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Uniformsknapper. Der findes intet til hinder for af benytte en for alle hospitaler fælles type knapper, og der foreslås at benytte enten de af herværende hospital anvendte knapper, der har vist sig holdbare eller en med fælles monogram forsynet knap.

Mpr nr. A092080 - - Dato : 19231229
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varer. Direktoratet meddeler, at alle henvendelser om varer fremstillet i fængslerne skal henvendes til kontoret for fængslernes arbejdsdrift og ikke som hidtil til de enkelte anstalter. Forhandlinger om priser foregår også med kontoret som partner

Mpr nr. A092069 - - Dato : 19240103
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Uldtæpper m.v. Der skal købes tæpper, disse er brune med monogram SS og en stribet bort. Desuden er der en skrivelse om, at man foreløbig fra direktoratets side afstår fra indkøb af uldvarer på grund af de ekstraordinære høje priser. Man venter til sommeren

Mpr nr. A092026 - - Dato : 19240103
Forfatter:Petersen, Peter Valdemar, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Undvigelse. I anledning af diektionens skrivelse af 22. fm af hvilken fremgår, at patient Nr. 10269 Peter Valdemar Petersen den 19 sm er undveget fra hospitalet, skal direktoratet, da det af indbertningen fremgår, at flugten er muliggjort ved, at en plejer har glemt at lukke en dør, der fra adelingen fører ud til gården, udtale, at man går ud fra at der i den pågældende plejers papirer er sket notat om den ham af direktionen meddelte påmindelse

Mpr nr. A092065 - - Dato : 19240104
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Plejere, løn. Der udbetales i henhold til tjenestemandsloven løn til tjenestemandsansatte plejere, men ikke til andre overenskomstansatte, hvilket man meddeler direktoratet.

Mpr nr. A092030 - - Dato : 19240108
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist. Ansøgninger til stillingen som kontorist tilfalder Annemarie Rasmussen, Braaskovgaard.

Mpr nr. A092001B - - Dato : 19240109
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Skrivelse fra direktoratet til bogholderen om regnskaberts affattelse og indsendelse

Mpr nr. A092064 - - Dato : 19240110
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Skat. Skatterådet for Vester Lisbjerg skattekreds ønsker sig tilstillet en oversigt over, hvor meget de ansatte har tjent i 1923. Der er vedlagt en liste.

Mpr nr. A092061 - - Dato : 19240121
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Eddike. Fælles indkøb af eddike.

Mpr nr. A092060 - - Dato : 19240123
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Opvarmning. Det forudsættes, at der i patientlokaler og funktionærboliger føres stadig kontrol med temperaturen, og at fyringen retter sig efter den ydre temperatur. Særlig i funktionærboliger må tilsynsførende oldfrueassistenter og rengøringspersonale påse, at der ikke sker unødigt varmespild.

Mpr nr. A092062 - - Dato : 19240123
Forfatter:
Emnegruppe: Bevillinger

Tekst:
Knapper. Meddelelse fra direktoratet vedrørende knapper til anvendelse i hospitalets uniformer og patienttøj.

Mpr nr. A092058 - - Dato : 19240124
Forfatter:Poulsen, Peter, fyrbøder
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Fyrbøder. Fyrbøder Peter Poulsen er syg med gulsot, hvorfor man søger direktoratet om tilladelse til at ansætte en afløser, hvilket sker på medhjælpskontoen.

Mpr nr. A092055 - - Dato : 19240129
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Bibliotek. Hoslagt fremsendes tjensteligt 2 eksemplarer af de i hospitalets trykkeri i 1923 fremstillede tryksager.

Mpr nr. A092056 - - Dato : 19240130
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Sovskulør. Der indhentes tilbud på soya og kulør.

Mpr nr. A092059 - - Dato : 19240130
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
The, kaffe m.v. Direktoratet ønsker forbruget af kaffe the og kakao nedsat. Der foreligger en liste over forbruget af de forskellige varer på hospitalerne.

Mpr nr. A092050 - - Dato : 19240130
Forfatter:
Emnegruppe: Skatter - afgifter

Tekst:
Obduktion. Hvis statsadvokater i forbindelse med dødsfald eller selvmord blandt patienterne ønsker obduktion skal sådan begærnsning tilsendes overlægen og der skal tages rimelig hensyn til en sådan anmodning

Mpr nr. A092054 - - Dato : 19240130
Forfatter:Laustsen, Jens Peter, røgter Nordmand, Rasmus Peder
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Røgter. Røgter Jens Peter Laustsen er syg og skal opereres for en tarmlidelse på amtssygehuset, hvorfor Rasmus Peder Nordmand har overtaget hans plads midlertidigt. Derved har han 10 timers overtid, som direktionen søger direktoratets tilladelse til at udbetale Noedmand løn for over medhjælpskontoen, hvilket direktoratet tillader.

Mpr nr. A092052 - - Dato : 19240130
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Stilling. Under henvisning til de i statstidende og Berlingske Tidende den 1. februar offentligjorte opslag om en ledigblivende stilling som økonomi bestyrerinde ved et af statens sindssygehospitaler skal direktoratet herved anmode direktionen om at ville henlede det ved hospitalet ansatte økonomipersonales opmærksomhed på sagen.

Mpr nr. A092057 - - Dato : 19240205
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Albuminmaltose. Direktoratet ønsker at købe nævnte vare centralt og levere i dåser, hvilket så kan bestilles af de enkelte hospitaler hos leverandøren.

Mpr nr. A092045 - - Dato : 19240208
Forfatter:Munck, Laurits Peter Nielsen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sikringspatient. Pt. nr 9485 Laurits Peter Nielsen Munck skal overføres til sikringsanstalten ved Nykøbing Sj. Man forespørger i direktoratet om omkostningerne skal udredes af hospitalet, så som det er sket i andre tilfælde, hvor overførslen sker ved justitsministeriets bestemmelse, eller om udgifterne skal pålægges kautionisten? Direktøren mener at udgifterne skal udredes af kautionisten.

Mpr nr. A092048 - - Dato : 19240209
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul og koks. Der spørges om der kan anvendes kul i stedet for koks endvidere opgøres beholdningerne.

Mpr nr. A092043 - - Dato : 19240209
Forfatter:Ahlmann, Ellen, oldfrueassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oldfrueassistent. Frk. Ellen Ahlmann, der er oldfrueassistent har været oppereret for åreknuder på amtssygehuste og lægen tilråder at hun træder udenfor nummer i et halvt år, hvorefter hun skulle være i stand til fuldt ud at bestride sin stilling igen.

Mpr nr. A092041 - - Dato : 19240211
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Det meddeles herved at der i nat har fundet en mindre ild løs sted i hospitalets kvindlige afdelsing Ilden er opstået ved at man bag afdelingens fajanceovn har anbragt en jernplade, som er blevet glødende og har antændt tømmer i skillevægen. Tømmeret skal erstattes med murværk, hvortil der skal bruges 100 kr som man ønsker udbetalt af brandforsikringsfonden.

Mpr nr. A092040 - - Dato : 19240211
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Tretommervej. Beboerne ved Tretommervej ansøger direktionen om at hospitalet vil lægge jord til en udvidelse af vejen, hvilket man dog ikke umiddelbart går ind på uden først af forespørge kommunen. Omtalte breve foreligger ikke

Mpr nr. A092042 - - Dato : 19240211
Forfatter:Sørensen, E fuldmægtig
Emnegruppe: Permission

Tekst:
I henhold til hr. hospitalsforvalterens anmodning meddeles der Dem herved fritagelse for Deres embedsforretninger fra den 15ds. til den 23 ds. Tjenesten bliver i denne tid besørget af konstitueret fuldmægtig E. Sørensen.

Mpr nr. A092063 - - Dato : 19240213
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Kontorfuldmægtig, løn. En kontorfuldmægtig ved hospitalet i Nykøbing Sj. har andraget direktoratet om lønforhøjelse så lønnen kommer på linie med fængselvæsenets fuldmægtiges, hvilket direktoratet dog afslår.

Mpr nr. A092038 - - Dato : 19240219
Forfatter:
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Man spørger sundhedsstyrelsen, hvorledes årsberetningen skal affates, og får tilsendt et skema hvorefter, den skal opbygges. Skemaet foreligger ikke

Mpr nr. A092039 - - Dato : 19240221
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Bortgang. Når en patient, der uden at være helbredet dog ikke nødvendigvis behøver at opholde sig i hospitalet, forlader dette og bringes tilbage hertil af familien eller forsørgeren eller ved disses foranstaltning, så refunderer hospitalet ikke de dermed forbundne udgifter. Når derimod en patient, der ikke er skikket til at leve udenfor hospitalet, efter at være gået bort derfra bringes tilbage af politiet eller af private, der har set at hans optræden er sindssyg, så betaler hospitalet de med tilbagebringelsen forbundne udgifter, eventuelt en dusør til vedkommende.

Mpr nr. A092037 - - Dato : 19240221
Forfatter:Heigaard, Clara Martha, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Clara Martha Heigaard bliver tjenestemandsansat som sygeplejerske

Mpr nr. A092035 - - Dato : 19240222
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
vægter. I anledning af at hospitalets vægter er sygemeldt og ude af stand til af forrette tjeneste udbeder direktionen sig tjenestlig approbation på, at der er antaget timelønnet medhjælp ti under hans sygdom at forrete vægtertjeneste. Forholdene stiller sig for tiden således, at gårdens øvrige personsale ikke kan deltage i afløsningen, idet kælderkarlen er sygemeldt og en gårdskarl forretter hans arbejde.

Mpr nr. A092034 - - Dato : 19240225
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Karleløn. Direktoratet bestemmer herved, at lønnen for de karle ved statens sindssygehospitaler, hvis årsløn for tiden er 3025,80 kr for tidsrummet fra 1. april 1924 til oktober 1924 vil være at forhøje med 2,40 kr pr. måned jfr. skrivelse herfra af 6. marts f.å. idet dyrtidstillæget og konjunkturtillæget til hospitalets arbejdere på yngste lønning i nævnte tidsrum henholdsvis er forhøjet med 25,20 kr og nedsat med 10,80 øre.

Mpr nr. A092047 - - Dato : 19240226
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Pudsetwist. Man meddeler, at der er indkøbt 50 kg pudsetwist, hvorfor der ikke skal nyt til i det førstkommende år.

Mpr nr. A092031 - - Dato : 19240229
Forfatter:Lund
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Det meddeles at der har været brand på et kandidatværelse. Hvorledes branden er opstået vides ikke, men man antager at en gnist fra kandidatens cigar har antændt gardinet, men kandidaten var i laboratoriet. Da han kom tilbage 5 minutter efter brændte værelset og man slukkede inden brandmanskabet kom frem. Hele skaden er på 214,75 efter Lunds opgørelse, hvilket man ansøger om at få udbetalt fra statsbrandforsikringsfonden.

Mpr nr. A092051 - - Dato : 19240302
Forfatter:
Emnegruppe: Værksteder - kørsel

Tekst:
Kuverter. Man standardiserer den af fængselsvæsnet fremstillede kuvert H.S. 31

Mpr nr. A092079 - - Dato : 19240303
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Anbefalinger. I anledning af at direktoratet i en skrivelse af 28. fm. har anmodet direktionen om at indskærpe overfor hospitalets funktionærer, at ingen anbefalinger for tjenstlige forhold meddeles, som ikke enten er udfærdiget af direktionen eller overlægen på dennes vegne eller dog bærer påtegning fra de nævnte myndigheder om, at disse kan forespørge, om de nævnte regler foruden at være gældende for tjenestemæmd og er gældende for de ved hospitalet og Raamosegård ansatte karle og piger og det ved hospitalet fast ansatte timelønnede personale. Der foreligger ingen svar på denne skrivelse.

Mpr nr. A092023A - - Dato : 19240307
Forfatter:Muller, Johanne Bigitte Roed
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Afdelingspige. Frk. Johanne Bigitte Roed Muller ansøger om at måtte træde udenfor nummer i 1 måned til ferie, da hun overflyttes som opsynspige til plejeanstalten Råmosegård. Direktionen ønsker at hendes aldertillæg skal begergnes efter hendes hidtidige ansættelsestidsdpunkt, hvilket direktoratet samtykker i.

Mpr nr. A092019 - - Dato : 19240312
Forfatter:Søernsen, Søren, diakonelev
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Piakon. Diakonelev Søren Sørensen søges ansat som plejerelev uaset, at han er for gammel til at blive antaget som sådan, idet han er 28 år. Man anfører, at han er i besidelse af forkundskaber, der vil være til nytte for holspitalet

Mpr nr. A092023B - - Dato : 19240317
Forfatter:Petersen, Emma Hee, vikar Ahlmann, Ellen, oldfrueassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oldfrueassistent. Frk Ellen Ahlmann bliver opereret i begge ben for årelidelser, og klager over besvær med platfod, hvorfor hun er udenfor nummer. Hun melder sig igen tjenstedygtig fra 1. november, men er indtil da erstattet med en vikar, Emma Hee Petersen, Vedbæk, det ser ud til hun ved tilbagemelding er blevet sygemeldt, således at pladsen fortsat besættes med en vikar

Mpr nr. A092017 - - Dato : 19240318
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Iforbindelse med at dyrtidstilllægget stiger sker der ændringer i forskellige satser, der gælder for tjenestemænd, hvilke forandringer, der er, kan aflæses af vedlagte cirkulære.

Mpr nr. A092016 - - Dato : 19240318
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Vask, personale. Vaskereglementet gælder for personalet i plejen og økonomien. Vedlage foreligger reglementet, der viser hvilke arter af vask, dr foretages og hvor hyppigt.

Mpr nr. A092015 - - Dato : 19240318
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Norsk og svensk mønt. Der er vedtaget en lov, hvorefter de nævnte møntsorter ikke længere er brugbar skillemønt i Danmark. Derfor skal alle mønter, der befinder sig i hospitalets kasse indsendes til Nationalbanken til indveksling.

Mpr nr. A092018 - - Dato : 19240320
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rotter. Direktoratet bemyndiger direktonin til at bruge 300 kr til bekæmpelse af rotter, hvilket man gør og meddeler direktoratet er sket med held. Dog forventer man at skulle fortsætte udryddelsen.

Mpr nr. A092012 - - Dato : 19240325
Forfatter:Jacobsen, Thune, overlæge Riisøj, plejer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktør. På side 6 i plejerbladet nr 1 1924 kritiseres direktøren for en afgørelse om sygedage for personalet. Det viser sig at denne kritik er opnået ved en misforståelse mellem overlæge Thune Jacobsen og plejer Riishøj

Mpr nr. A092014 - - Dato : 19240326
Forfatter:Serritzlew, Elisabeth
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sygeplejerske. Frk. Elisabeth Serritzlew er syg og har fået afkortning i lønnen for sygedage, man beslutter dog i direktoratet, at hun skal have det indeholdte beløb udbetalt. Beløbet er 895,50 kr for 300 sygedage. Hun har været ansat siden den 1. januar 1922.

Mpr nr. A092021 - - Dato : 19240326
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Dansk plejepersonales Forbund. Direktoratet ønsker en en udtalelse om, hvorvidt det er muligt at give fri til møder i hovedbestyrelsen eller forhandlinger med ministeriet. Efter brevveksling med forbundet, beslutter hospitalet at acceptere denne frihed, da den ikke menes at være til ulempe for hospitalet

Mpr nr. A092011 - - Dato : 19240327
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Fernis. Direktoratet skriver, at den hidtil anvendte fernis er blevet kritiseret af 2 hospitaler, hvorfor man fremsender en vareprøve på en bedre fernis, hvis egnethed man ønsker hospitalet her skal undersøge og indberette om

Mpr nr. A092004 - - Dato : 19240328
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Ferie, ikke-tjenestemænd. Papir fra direktoratet der fastsætter ferie af aflønning herfor for de enkelte grupper.

Mpr nr. A092010 - - Dato : 19240329
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Hindbærsaft. Anvendes til medicinsk brug. Direktoratet anmoder om, at man lader indkøbet ske centralt, da man formentlig kan opnå en billigere pris.

Mpr nr. A092085 - - Dato : 19240329
Forfatter:Weibll, V, Kontorchef i Direktoratet for Fængselsvæsenet
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Redegørelse: Redegørelse af V. Weibull, kontorchef i Direktoratet for fængselsvæsenet: De økonomiske virkninger af arbejdet i straffeanstalterne.

Mpr nr. A092029 - - Dato : 19240330
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist. Undertegnede, der fra den 1. april d.å. er ansat som kontorist ved sindssygehospitalet ved Århus, tillader sig herved at ansøge den ærede direktion om tilladelse til at bo udenfor hospitalet og oppebære fuld løn uden afkortning for frit ophold. Grunden til at jeg kunne ønske denne ordning, er, at mit hjem ligger i hospitalets umiddelbare nærhed, hvorfor det i økonomisk henseende vil være en fordel for mig at bo hjemme. Annemarie Rasmussen, kontorist.

Mpr nr. A092025 - - Dato : 19240403
Forfatter:Lutken, Hans, kontorchef
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorchef. Under 29. fm. har justitsministeren fra den 1. marts 1924 at regne indtil videre konstitueret cans.jur. Hans Lutken som kontorchef i Direktoratet for Statens Sindssygehospitaler.

Mpr nr. A092028 - - Dato : 19240412
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist. Det meddeles herved. at De pr. 16 ds. er ansat som kontorist på prøve her ved hospitalet foreløbig for tiden til 30. september d.å. med en årlig løn af 1200 kr /200 kr over den i loven fastsatte, idet hun allerede har gjort tjeneste ved statsungdomshjemmet Braaskovgaard i Vejlby samt sted- konjunktur- og dyrtidstillæg efter de til enhver tid gældende bestemmelser. Det tilføjes, at dierktionen har indstillet til tilladelse til at tage bopæl udenfor hospitalet og oppebære fuld løn med tillæg uden afkortning, og at der vil blive tildendt Dem nærmere meddelelse, når direktoratets afgørelse foreligger. Kontorist frk. Annemarie Rasmussen, statsungdomshjemmet Braskovgaard, Braaskov.

Mpr nr. A092009 - - Dato : 19240412
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Garn. Sag vedr. levering af garn og stoffer fra fængselsvæsnet dels færdigvarer, dels garn til vævning

Mpr nr. A092027 - - Dato : 19240416
Forfatter:Rasmussen, Annemarie, kontorist på prøve
Emnegruppe: Kontorpersonale

Tekst:
Kontorist på prøve. Frk. Annemarie Rasmussen, Braaskovgaard, Vejlby ansøger om, at måtte bo hjemme og oppebære fuld løn uden fradrag for det værelse, der hører med til stillingen, Direktionen indstiller anmodningen til godkendelse, da man så får et ledigt værelse, hvilket godkendes af direktoratet.

Mpr nr. A092008 - - Dato : 19240419
Forfatter:Beck, Erland, kandidat Vuust, Peder, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidater. Erland Beck og Peder Vuust ansættes som kandidater fra 1. maj 1924, med 300 kr mdl. i løn.

Mpr nr. A092036 - - Dato : 19240421
Forfatter:Blædel, Elisabeth Dons, sygeplejerske
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Sygeplejerske. Elisabeth Dons Blædel bliver tjenestemandsansat som sygplejerske og får igen sin afsked på november samme år

Mpr nr. A092066 - - Dato : 19240424
Forfatter:
Emnegruppe: Medicin

Tekst:
Medicin: Direktoratet og sundhedsstyrelsen har udarbejdet et udkast til overenskomst mellem apotekerne og hospitalerne. Man bemærker hertil at det ville være fordelagtigt om disse forslag endvidere var accepterede af apotekerne.

Mpr nr. A092053 - - Dato : 19240501
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Konceptpapir. Det anbefales, at man kun bruger gult konceptpapir og helt afstår fra brugen af blåt.

Mpr nr. A092005 - - Dato : 19240503
Forfatter:Gulsstad, O Hansen, Wiggers
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Telefon. Der skal lægges 6 ledninger. 2 hos overlægen, 1 hos portneren, 1 hos Gulstad, 1 hos Wiggers Hansen og 1 hos forvalteren.

Mpr nr. A092022 - - Dato : 19240728
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Gulvklude. Direktoratet bestiller gulvklude, 1100 stk her til hospitalet, endvidere meddeler fængselsvæsnet, at man ikke kan levere de almindelige gulvklude til den gældende pris, men ser sig nødsaget til at forhøje prisen til 40 øre pr stk

Mpr nr. A092046 - - Dato : 19240822
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Forbindsstoffer. Direktoratet fremsender meddelelse om køb af forbindsstoffer mv.

Mpr nr. A092032 - - Dato : 19240913
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Pensioner. I anledning af en skrivelse fra direktoratet fra februar svarer direktionen på hvor mange pensionister der er i henhold til love før 1919. Vedlagt findes en liste med pensionsbeløb påført.

Mpr nr. A092033 - - Dato : 19241001
Forfatter:
Emnegruppe: Dyrtidstillæg

Tekst:
Dyrtidstillæg. Direktoratet fastsætter dyrtidstillæg pr. 13. august 1924.

Mpr nr. A092020 - - Dato : 19241222
Forfatter:Andersen S, bagermester rugbrødafabrik, Bagernes Jensen Chr, bagermester, Vejlby
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der antages tilbud på rugbrød fra Bagernes Rugbrødsfabrik, sigtsbrød og franskbrød fra bagermester S. Andersen Tranbjerg, franskbrød, Bagermester Chr. Jensen Vejlby.

Mpr nr. A092088 - - Dato : 19249999
Forfatter:Jacbosen, Thune
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Udkast af Thune Jacobsen til udformning af den fremtidige årsberetning

Mpr nr. A092013 - - Dato : 19250108
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Sæbe. Direktoratet har indhentet tilbud og prøver på forskellige sæber og hospitalet her har haft en sæbe til prøve denne viser sig dog at sæben smuldrer ved skæring og brug

Mpr nr. A092044 - - Dato : 19250323
Forfatter:Ahlmann, Ellen, Oldfrueassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Oldfrueassistent Ellen Ahlmann er blevet opereret og har ikke trods det at hun har været udenfor nummer i et halvt år genvundet sin erhvervsdygtighed, hvor man pensionerer hende.

Mpr nr. A092001A - - Dato : 19250506
Forfatter:Laage, Chr, gårdskarl, fhv plejer
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejer. Direktoratet skriver at ministeriet har skrevet til fhv. plejer nu gårdskarl Chr. Laage: I hertil indsendt anderagende har de anholdt om fri proces til at anlægge sag mod overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus som fomand for direktionen fra dette sindssygehospital til betaling af erstatning 10 000 kr mv. i anledning af, at de i henhold til justitsministeriets skrivelse af 11. november 1921 er blevet afskediget fra Deres stilling som plejer ved bemeldte sindssygehospital. Foranlediget heraf skal man meddele, at justitsministeriet under hensyn til, at afskedigelsen fandt sted efter grundig undersøgelse af forholdene, og at De dengang havde lejlighed til at anføre alt, hvad der kunne tale til Deres fordel, ikke finder tilstrækkelig anledning til at bevilge det ansøgte

Mpr nr. A092049 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Tjenestemænd. På dertil given foranledning skal direktoratet meddele, at andragender om tilladelse til at træde udenfor nummer skal forelægges direktoratet.