Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

           Der er fundet 375 poster med søgeordet: A104
Mpr nr. A104337 - - Dato : 18521110
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Underbalance. Der har på regnskabet i forrige finansår været en underbalance, som man har søgt dækket af tilskud ved tillægsbevilling, hvilket ministeriet har approberet, idet der anvises 2500 kr, som dog ikke dækker hele underbalancen, idet der er en beholdning af viktualier, som delvist overføres til indeværende finansår. Hvilket meddeles til kontoret fra direktionen

Mpr nr. A104368 - - Dato : 18550320
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sypige. Anstalten har ansøgt ministeriet om tilladelse til at ansætte en sypige, der skal reparere 1. og 2den klasses patinters tøj, dog således, at hendes løn udredes gennem patintbetaling, således at kun hendes kost føres til udgift for staten. Man spørger samtidig, om det er medregnet vask og belysning i udgifterne til pigen. Der bevilges 120 rdl. årlig til formålet

Mpr nr. A104371 - - Dato : 18550523
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. I henhold til lov af 1840 om regnskabsvæsen, anmodes ministeriet om, at der kvartaliter bliver indsendt kasseekstrakt til ministeriet

Mpr nr. A104370 - - Dato : 18551208
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Der er ansøgt om tilladelse til at forhøje patientbetalingen der er fastsat i henhold til placat af 1847, hvorefter kongen har besluttet følgende forhøjelser: fra Jylland: 1ste klasse.........................360 rdl årligt 2den klasse.........................272 rdl 3die klasse.........................200 rdl Patienter fra den øvrige del af monarkiet: 1.ste klasse.......................460 rdl 2den klasse........................372 rdl 3die klasse........................300 rdl udlændige: 1ste klasse........................540 rdl 2den klasse........................460 rdl Forhøjelsen træder i kraft fra 1. april 1866. For andre fordrer den nedsatte betaling skal vedtages en ny lov, denne ser derfor fortsat ud til at være 50 rdl.

Mpr nr. A104367 - - Dato : 18570402
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe og the. Der er underbalance på viktualiregnskabet med hensyn til de to varer. Direktionen udbeder sig en forklaring herpå, og man anmoder kontoret om altid at anføre i regnskaber af hvilke årsager, der udvises andre tal end de budgetterede.

Mpr nr. A104345 - - Dato : 18570502
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Driftstilskud. Direktionen har indsendt andragende til justitsministeriet om udbetaling af 1400 rdl., som ministeriet ikke ønsker at udbetale, da finansåret er overskredet

Mpr nr. A104344 - - Dato : 18570606
Forfatter:Lauerberg, pastor
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Præst. Pastor Lauerberg i Vejlby har modtaget ordre til at overtage sjælesorgen ved anstalten, men ønsker 300 Rd. i løn i stedet for de 200, som ministeriet har godkendt, hvilket han i skrivelse til direktionen anmoder om at få. Meddelelse fra direktionen til forvalteren.

Mpr nr. A104366 - - Dato : 18580612
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Kvittering til kontoret fra direktionen på aflevere regnskab med tilhørende bilag

Mpr nr. A104343 - - Dato : 18600314
Forfatter:Nielsen, købmand
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Restanceliste. Foranlediget af en restance fra købmand Nielsen i Agger der fortiden forhandles, anmoder direktionen om, at der for fremtiden kvartalsvis indleveres en liste til direktionen om restancer. Hvilket meddeles kontoret fra direktionen

Mpr nr. A104342 - - Dato : 18610823
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instrukser. Ved udvidelse af anstalten er der sket en forøgelse af forretningerne, hvorfor direktionen ser sig nødsaget til at sende nye instrukser til Forvalteren, bogholderen og kontorassistenten, gældende fra den 1. september 1861. Hvilket direktionen herved meddeler kontoret

Mpr nr. A104341 - - Dato : 18611223
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kasseekstrakt. Det har hidtil været almindeligt, at kasseekstrakten blev afleveret først i den efterfølgende måned, men på grund af byggeriet har det været nødvendigt at udskyde denne til sidste halvdel af næstfølgende måned. Idet direktionen bemærker at kasseekstraktens funktion går tabt ved en sådan forsinkelse og da der efter byggeriets afslutning er mere arbejdskraft til rådighed på kontoret, anmoder direktionen om, at få tilstillet kasseekstrakten og regnskabet over viktualier noget tidligere, end det på det sidste har været almindeligt

Mpr nr. A104340 - - Dato : 18620519
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Overlægen har hidtil ført regnskab over de penge, der ifølge s 27 i regulativet tilfalder patienter for arbejde, men ønsker herefter at ovrgive dette regnskab til kontoret, hvilket direktionen meddeler dette.

Mpr nr. A104339 - - Dato : 18620519
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. Det har hidtil været skik, at overopsynet har lagt ud for den kaffe, der blev købt af patienterne for deres opsparede arbejdsfortjeneste, dette mener man ikke kan være billigt mere, idet der ved udvidelsen er kommet flere patienter. Derfor meddeler direktionen til kontoret, at der for fremtiden skal leveres kaffe på forskud, som senere skal betales med ptt.s arbejdsfortjeneste. Der skal aflægges månedligt regnskab for, hvad der udleveres Hidtil har anstalten leveret fløden gratis, men dette ophører nu.

Mpr nr. A104338 - - Dato : 18621108
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Revisionsdepartementet har misbilliget den anvendte regnskabsføring, som er fastholdt af anstaltens kasserer, ministeriet har derfor i en skrivelse meddelt, hvorledes regnskabet efter god skik og instruks til omtalte betjente skal føres, hvilket direktionen meddeler videre til kontoret til videre foranstaltning

Mpr nr. A104336 - - Dato : 18630806
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Stempelmærker. I skrivelse til ministeriet har man efter spørgsmål fra anstaltens kontor fået oplyst følgende, hvilket direktionen meddeler kontoret til videre foranstaltning. Efter lov af 1861 og 1863 skal der ikke anvendes stemplet papir til gældsbeviser og kautionsbeviser, men i stedet stempelmærker, hvilket det tillades at anvende og kassere foranlediget af anstaltens forvalter.

Mpr nr. A104334 - - Dato : 18631020
Forfatter:Overopsynet Forvalteren
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Efter det hidtil anvendte beklædningsreglement har det været således, at når en pt. på 3. klasse har haft tøj der ikke svarer til den ønskede standard, da har man ved overopsynets foranstaltning enten bestilt stoffer fra Århus eller købt tøj i Århus. Denne praksis bringer overopsynet i kommissionærforhold samt giver en del ulejlighed, hvorfor man pr. ovenstående dato i direktionen har besluttet, at nyt tøj skal anskaffes af anstaltens beholdninger efter priser, der er opført i skrivelsen og undertegnet af anstaltens forvalter.

Mpr nr. A104333 - - Dato : 18631026
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Spisereglement, 3. klasse. Direktionen giver sit samtykke til, at der afvekslende med peberrodssovs gives sovs med soja, når det ikke er muligt at skaffe tilstrækkeligt med peberrod. Opskriften på sovsen findes i skrivelsen, der er stilet til anstaltens kontor

Mpr nr. A104335 - - Dato : 18640202
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Direktionen skriver til sindssygeanstaltens kontor, at man ønsker oplysninger om, hvorfor der i december er underbalance på regnskabet for brød og smør, da der ikke er tilsvarende underbalance i november. Herfor ønskes en motivering, da priserne formentilg ikke kan være så forskellige.

Mpr nr. A104324 - - Dato : 18650322
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelser. Justitsministeriet har godkendt foreslåede ændringer i reglementet for begravelser og kirkegårdens afbenyttelse. Endvidere nævnes taksterne for begravelser for uformuende patienter på 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A104332 - - Dato : 18650612
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patinter. Justitsministeriet meddeler, at hans majestæt kongen har bifaldet, at beboerne på ørre Tyrstrup kan indlægge deres sindssyge på sindssygehospitalet ved Århus i stedet som hidtil på sindssygehospitalet i Slesvig. Betalingen bliver årligt henholdsvis 512 rdl, 256 rdl og 160 rdl for forplejningsklasserne 1. 2. og 3. Fra direktionen for Sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104369 - - Dato : 18660506
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Celleovne. Overslag til reparption af celleovne

Mpr nr. A104331 - - Dato : 18661009
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Justitsministeriet anmoder om, at der i fremtiden indsendes et udørligt budgetforslag, i stedet for som hidtil blodt at anføre ændringerne fra sidste års budget. Endvidere ønskes budgetforslaget tilsendt inden udgangen af juli måned som hidtil. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104364 - - Dato : 18670216
Forfatter:Jørgensen, Kirsten, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Forplejningsklasse. Kontoret underrettes herved om, at patient nr. 1606, Mad. Kirsten Jørgensen gaar over fra 3die forplejningsklasse til anden fra i dag inclusive.

Mpr nr. A104374 - - Dato : 18670308
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Kassation af genstande. Der skal til listen over årligt kasserede genstande føres endnu en rubrik der viser, hvor mange af de pågældende genstande, der er blevet kasseret de 3 foregående år.

Mpr nr. A104330 - - Dato : 18670628
Forfatter:Gædeken, reservelæge doktor
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Angående det til særtillæg, som hospitalet vil yde reservelæge Doktor Gædeken, meddeles fra justitsministeriet, at dette godkender udbetalingen af dette beløb, som ydes for tidsrummet 1. april - 30. juni, hvor han fratræder stillingen ved hospitalet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104373 - - Dato : 18670919
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ansattes gæster. Der har indtil videre ikke væet regler for bespisning af ansattes gæter, hvorfor man nu indfører, at hvis ansatte har gæter ud over 2 døgn skal der indhentes sælig tilladerlse fra overlægen, samt at der skal erlæges en betaling af 4 mark og 8 skilling

Mpr nr. A104365 - - Dato : 18690317
Forfatter:Michaelsen, lærer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Direktionen meddeler, at man har forkastet budene på klipfisk og bøndersmør, antaget lærer Michaelsens bud på tørv a 17 sk. samt vedtaget alle andre laveste bud.

Mpr nr. A104363 - - Dato : 18700920
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Brød. At direktionen i gaarsmødet har vedtaget, herefter kun at bordtlicitere brødleverancerne for tre maaneder ad gangen, saa at der bliver at afholde licitation over denne artikel ved midten af sidste maaned i hvert kvartal, meddeles herved kontoret til underretning og iagttagelse.

Mpr nr. A104362 - - Dato : 18701010
Forfatter:R, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der leverres 1 kop kaffe daglig for frøken R.s regning (rekvireret paa spiselisten fra den 6. dennes under fruentimmerafd. D) meddeles herved kontoret til fornøden efterretning.

Mpr nr. A104329 - - Dato : 18701114
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Revisionsdepartementet meddeler, at det fra justitsministeriet har modtaget kasseekstrakten af regnskabet for juli kvartal vedrørende sindssygehospitalet ved Århus. I fremtiden ønskes det fra departementets side af kasseekstrakterne sendes direkte dertil

Mpr nr. A104360 - - Dato : 18710701
Forfatter:Snitger, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. Kontoret underrettes herved om, at der herefter paa spiselisten daglig vil blive forskrevet 1 kop kaffe til kvindesiden, som bliver at føre patienten frøken Snitger (no 326) til regning.

Mpr nr. A104361 - - Dato : 18710707
Forfatter:Brendstrup, jomfru patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At den Portion kaffe som hidtil dagligt har været rekvireret på spiselisten for patient jomfru Brendstrup (820) regning bordtfalder fra dato, meddeles hermed kontoret til efterretning.

Mpr nr. A104359 - - Dato : 18710918
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. At direktionen i Dagsmødet har vedtaget, at Anstaltens Brænde bliver at stille til Licitation med en trediedel af det fornødne kvantum firkløvet 2 trediedele tokløvet meddeles herved kontoret til behagelig efterretning.

Mpr nr. A104358 - - Dato : 18720220
Forfatter:Christensen Hvidberg, Niels, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Betalingsklasse. At patienten nr. 2222, Niels Christensen Hvidberg, fra i morgen den 21. februar bliver at overføre fra 2den til 3die forplejningsklasse, meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104357 - - Dato : 18720516
Forfatter:Hartvigsen, fru patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der fra imorgen vil paa spiselisten vil blive forskrevet 1 kop kaffe dagligt for patienten fru Hartvigsens regning meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104356 - - Dato : 18721230
Forfatter:Obel, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. Kontoret underrettes herved om, at der fra begyndelsen af næste maaned vil blive rekvireret 1 kop kaffe daglig til patienten frøken Obel (764) paa spiselisten, for hvilken den sædvanlige betaling beregnes patienten.

Mpr nr. A104355 - - Dato : 18740116
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Kostdage. Statsrevisionen har ytret ønske om at få oplyst i hvilket forhold de virkelige kostdage på asylet står i til de bevilgede. Dette meddeler Selmer til kontoret

Mpr nr. A104354 - - Dato : 18741223
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Taxt for Beklædningsgenstande, der paa forlangende mod Refusion udleveres af Anstalten til Patienter af 3die forplejningsklasse. Underskrevet af direktionen.

Mpr nr. A104328 - - Dato : 18741228
Forfatter:
Emnegruppe: Beklædning

Tekst:
Beklædning. Takst for beklædningsgenstande, der på forlangende mod refusion udleveres af hospitalet til patienter af 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A104325 - - Dato : 18741228
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Nye takster. I forbindelse med møntforandringen bliver der at beregne nye satser for patientarbejdet for patienterne på 3. forplejningsklasse, samt for de beklædningsgenstande, som på forlangende udleveres til aptienter på 3. forplejningsklasse. Endvidere er at bemærke, at den kaffe som på forlangende udleveres uden for reglementet til patienter af 2. forplejningsklasse skal takseres til 10 øre pr kop. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. til kontoret.

Mpr nr. A104326 - - Dato : 18741228
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Takst for den arbejdsfortjeneste, der bliver at beregne doe patienter af 3. forplejningsklasse.

Mpr nr. A104323 - - Dato : 18750429
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Takster for begravelser på hospitalets kirkegård.

Mpr nr. A104322 - - Dato : 18751221
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter møntreformen skal madpriserne beregnes i kroner og øre i stedet for mark og skilling. Prisen for franskbrød til kaffen om formiddagen er fejlagtigt ansat til 4 øre, hvilket har ført til en underbalance på det månedlige bespisningsregnskab. Forbruget er rettelig for 5 øre.

Mpr nr. A104353 - - Dato : 18760121
Forfatter:Hansen, frøken patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der fra imorgen dagligt vil blive rekvireret en kop kaffe på spiselisten for patienten 2621 frøken Hansens regning meddeles herved.

Mpr nr. A104352 - - Dato : 18760515
Forfatter:Junget, fru patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der fra Dags dato bliver paa spiselisten opført 1 kop kaffe for patienten nr 2702, fru Jungets regning, meddeles herved kontoret til behagelig efterretning.

Mpr nr. A104351 - - Dato : 18760907
Forfatter:Kofoed, V S
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Forplejningsklasse. At patienten nr 2742 fru V. S. Kofoed fra i morgen den 8. dennes, gaar over til 1. Forplejningsklasse, meddeles herved kontoret til fornøden efterretning.

Mpr nr. A104350 - - Dato : 18761126
Forfatter:Meyer, fru patient
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kaffe. At der fra imorgen den 27. november vil blive rekvireret 1 kop kaffe daglig for patienten nr. 2723 fru Meyers regning, meddeles herved kontoret til efterretning.

Mpr nr. A104349 - - Dato : 18761201
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Bøder. Brev til forvalteren fra Selmer med liste over opsynsmænd og piger, der er idømt bøder og anvisning om, at bøderne skal indeholdes i lønnen, såfremt pågældende ikke fortrækker strakt at indbetale beløbet

Mpr nr. A104348 - - Dato : 18770501
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Mulkter. Liste over opsynsmænd, der er idømt bøder, underskrevet af Holm

Mpr nr. A104321 - - Dato : 18770509
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at spisereglementet for 1. og 2. forplejningsklasse på Østifternes sindssygehospital skal indføres på sindssygehospitalet ved Århus. Til kontoret.

Mpr nr. A104347 - - Dato : 18770817
Forfatter:Jens, Carlsen Johannes, Pedersen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Dagløn. I anledning af Jens Carlsens og Johannes Pedersens andreagende om forhøjelse af deres lønninger har direktionen vedtaget fra 1. august at regne at forhøje Jens Carlsens dagløn til 2 kr 90 øre om sommeren og 2 kr 85 øre om vinteren, hvorimod den ikke finder anledning til forhøjelse af Johannes Pedersens dagløn. Dette ville forvalteren behage at bringe til vedkonnendes kundskab.

Mpr nr. A104346 - - Dato : 18771124
Forfatter:Muller, R J E Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Nedklassering af patient. At patienten skuespiller R. J. E. Muller (no2898) fra i morgen den 25. november at regne overføres til 3die forplejningsklasse mod halv betaling, meddeles herved kontoret til fornøden underretning. Selmer.

Mpr nr. A104320 - - Dato : 18790106
Forfatter:og forsørgelsesanstalten af 1871, Livsforsikrings- Holm, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Justitsministeriet meddeler herved at der skal tilbageholdes et beløb i overlæge Holms løn til betaling af den pligtige enkeforsørgelse i Livsforsikrings og forsørgelsesanstalten af 1871. Præmien forfalder hvert år den 28. marts første gang 1870. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104319 - - Dato : 18790818
Forfatter:Rasmussen, Rasmus Christian, cand theol
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Justitsministeriet meddeler herved, at patienten Cand theol. Rasmus Christian Rasmussen skal have sit ophold på 3. forplejningsklasse betalt af NørreÅby-Indslev kommune. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104318 - - Dato : 18790908
Forfatter:for Århus og omegn, Sparrekassen
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Arbejdsløn til patienter. Det beløb, som patienterne ikke har forbrugt af deres arbejdsfortjeneste, henstår på en konto i Sparrekassen for Århus og omegn. Det ønskes nu af direktionen, at der løbende disponeres over de tilskrevne renter til patienternes bedste. Ministeriet godkende denne fremgangsmåde, samt foreslår, at kapitalen placeres i obligationer. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104317 - - Dato : 18800611
Forfatter:Johansen, Søren, tømrer dJacobsen, Hagen, forvalter Sørenen, kRasmus, portner
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Det meddeles herved forvalter Hagen Jacobsen, at direktionen har godkendt den nuværende portner ved hospitalet Rasmus Sørensens fratrædelse fra sin stilling til 1. juli, samt antagelse af tømrer Søren Johansen som hans efterfølger fra samme tidspunkt. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104316 - - Dato : 18800709
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Forvalter Hagen Jacobsen ønsker sin brændselsleverance erstattet af et pengevederlag, hvilket hermed imødekommes fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104315 - - Dato : 18800930
Forfatter:Mensen, Marie, forhenværende husholderske
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Understøttelse. Justitsministeriet meddele herved, at det beløb, som i finansåret 1879-80 er bevilget forhenværende husholderske Marie Jensen i understøttelse, ikke er ført til udgift i det indsendte regnskab, dette skal ske snarest, idet kontoen løn øges med dette beløb, men kassebeholdningen nedskrives tilsvarende. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104286 - - Dato : 18810308
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Skydning. Det er ikke tilladt at skyde i gårde og haver uden særlig tilladelse, hvilket forvalteren bedes bekendtgøre blandt funktionærer og tyende på hospitalet. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104223 - - Dato : 18811206
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Betalingstakster for mad til gæster hos ansatte på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104327 - - Dato : 18830211
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Tillæg til taksten for patientarbejde af 28. december 1874 gældende for arbejde udført af kvindlige patienter. Det drejer sig om uldkartning, garnvinding og reparation af klædningsstykker og linned. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104314 - - Dato : 18850610
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Porto. Justitsministeriet meddeler herved, at portoudgifter ikke skal med i de månedlige kasseekstrakter, regnskabsekstrakten da disse beløb refunderes ved årets udgang. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104313 - - Dato : 18860130
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitationer. Justitsministeriet har meddelt, at der i konditionerne for licitationer indføres en bestemmelse om, at bud, som gøres for udenlandske personers og firmaers regning, ikke antages. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104310 - - Dato : 18860518
Forfatter:Schønheyder, vandinspektør Hassel & Teudt, firma
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Sikringsforanstaltninger. Vandinspektør Schønheyder foreslår, at de sikringsforanstaltninger, som er bragt i forslag for sindssygehospitalet ved Århus, og som er bevilget penge til, udføres af firmaet Hassel & Teudt. Pumperne skal muligvis leveres af et svensk firma. Arbejdet skal udføres uden licitation. At udbude arbejdet i licitation mener Schønheyder vil give dårlig resultat. Fra direktionen til kontoret.

Mpr nr. A104311 - - Dato : 18861231
Forfatter:og Teudt, Hassel
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Regning for sikringsarbejdertil sindssygehospitalet ved Århus fra Hassel og Teudt.

Mpr nr. A104312 - - Dato : 18870216
Forfatter:og Teudt, Hassel Holm, overlæge Schønheyder
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Sikringsforanstaltninger, Hermed sendes en regning fra Hassel og Teudt på forskellege suppleringsarbejder samt regning for tilsyn med arbejderne fra Schønheyder. De supplerende arbejder nævnes. Til overlæge Holm sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104270 - - Dato : 18880326
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Det meddeles herved forvalteren, hvilket kvantum brænde, der skal tildeles reservelægen, bogholderen, gartneren, portneren. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104309 - - Dato : 18890928
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareleverance. Ved vareleverancer skal hospitalet spørge leverandørne om, hvorvidt de leverede varer er dansk eller udenlandsk oprindelse. Endvidere skal man så vidt muligt anvende lokale håndværkere og handlende. Ved licitation skal bud, som gøres for udenlandske personers eller firmaers regning ikke antages. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104308 - - Dato : 18900611
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Håndværkerbladet. Fællesorgan for dansk håndværk og indusrti nr. 38, 7. årgang.

Mpr nr. A104307 - - Dato : 18900918
Forfatter:
Emnegruppe: bibliotek

Tekst:
Håndværkerbladet. Det meddeles herved, at Håndværkerbladet fra 1. juni udkommer som fællesorgan for dansk håndværk og industri. Det ønskes fra bladets side, at dette kunne indeholde bekendtgørelser om auktioner, licitationer m.v. vedrørende håndværk og industri. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104306 - - Dato : 18901227
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patintoptagelse. Justitsministeriet meddeler herved direktionen for sindssygehospitalet ved Århus, at der i et vist omfang gives patienter fra Færørene fortrins-ret til optagelse på et af sindssygehospitalerne, fortrinsvis det i Vordingborg.

Mpr nr. A104297 - - Dato : 18930221
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Inventar. Justitsministeriet bifalder, at mur- og nagel- faste tilbehør til bygninger samt andre fast anbragte genstande udgår af inventarfortegnelsen. Inventarlisten indordnes i fire afdelinger : 1. beklædning, linned og sengeinventar, 2. møbler, instrumenter o.s.v. 3. bøger til kirke og kontorbrug, 4. kreaturer. Hvert fente år skal forvalteren foretage en hovedoptælling for hver af hospitalets hovedafdelinger af disses bestyrer. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104249 - - Dato : 18930329
Forfatter:Nationalebanken Jacobsen, S Hagen, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Penge. Det meddeles hermed kontoret, at forvalter S. Hagen Jacobsen må udstede konto-kurantanvisninger på hospitalets konto i Nationalbanken, når disse desuden noteres af hospitalets bogholder. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104305 - - Dato : 18931120
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Forbruget af kaffe til nattevagterne er ikke opført på det månedlige bespisningsregnskab, da det ikke har hjemmel i hospitalets spisereglement. Der ønskes direktionens samtykke til, at kvantummet af kaffebønner m.v., der månedlig gives til nattevagterne, af husholdersken må opgives for kontoret for dette at opføre på den fortegnelse over køkkenets ekstraforbrug, der forelægges overlægen til anvisning. Direktionen giver sit samtykke hertil. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104302 - - Dato : 18931221
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Bespisningstillæget til nattevagterne skal for fremtiden opføres i de månedlige bespisningsregnskaber. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104304 - - Dato : 18940920
Forfatter:Borch, revisor kancelliråd
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Brev til revisor kancelliråd Borch angående starten på anvendelse af margarine fra den 5. oktober. Fre direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104303 - - Dato : 18940920
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Fra den 1. oktober gøres der forsøg med anvendelse af margarine til de tørre måltider på 3. forplejningsklasse til varm mad anvendes fortsat smør. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104301 - - Dato : 18941113
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at en række nedenfornævnte retter, der ikke er nomeret i bespisningsreglementet, men som serveres en gang imellem, skal opføres i de månedlige bespisningsregnskaber med de vedføjede kvantiteter pr. portion. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104278 - - Dato : 18950110
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Forbruget til tillavning af kirsebærsuppe til 3. forplejningsklasse samt kaffe til 2. og 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus,

Mpr nr. A104300 - - Dato : 18950927
Forfatter:Holm, overlæge for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kasseren, at der skal trilbageholdes et beløb i overlæge Holms løn til betaling af præmie for den i statsanstalten for livsforsikring oprettede enkepension, der er pligtig. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104299 - - Dato : 18960907
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at i den anstaltens budgetforslag for finansåret 1897-98 foreslåede genindførelse af brugen af smør i stedet for margarine til den tørre kost i 3. forplejningsklasse allerede træder i kraft fra 1. oktober at regne for tyendets vedkommende. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104224 - - Dato : 18970901
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Notater vedrørende bespisning af gæster hos funktionærer på sindssygehospitalet.

Mpr nr. A104296 - - Dato : 18970927
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampmaskine. Direktionen ønsker at anskaffe en dampmaskine, hvilket bevilges af justitsministeriet på forventet tillægsbevilling for indeværende finansår. Endvidere ønskes bevilget penge til opførelse af et maskinhus samt til indkøb af dampvaskeapparater. Dettte beløb søges bevilget ved ændringsforslag til finanslovforslaget for næste finansår, til kontoret på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104287 - - Dato : 18980404
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Penge. Der gives herved bemyndigelse for kassereren at lægge penge ud for patienterne efter regninger, som er forsynede med vedkommende overopsyns attestation samt for, at bogholderen noterer disse regninger. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104279 - - Dato : 18980421
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Tillavning af en række nye madretter. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104298 - - Dato : 18980905
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter reglementet tilkommer det kun funktionærerne at få dessert om søndagen, hvorfor desserter på de øvrige ugedage inddrages, da udlevering af desserter fejlagtigt har fundet sted. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til forvalteren.

Mpr nr. A104295 - - Dato : 18981012
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Forbedring af sanitære og tekniske forhold. Direktionen forsindssygehospitalet ved Århus har ansøgt justitsministeriet om at måtte igangsætte de i de pågældende henseender fornødne forbedringer. Denne bemyndigelse er hermed givet

Mpr nr. A104281 - - Dato : 18990201
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Fradags dato skal der medregnes smør ved severing af vndgrød. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104288 - - Dato : 18990308
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbdjede. Patienter på 3. forplejningsklasse beskæftiget med husgerning skal fra 1. april lønnes med 6 øre daglig. Fra dirrektionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104282 - - Dato : 18990322
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter forvalterens forslag anvendes der i fremtiden smør og flormel til søbekål og kørvelsuppe i stedet for havregryn. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104290 - - Dato : 18990829
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Der gives tillægsbevilling til en række anskafffelser til hospitalet, hvilket meddeles fra justitsministeriet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104280 - - Dato : 18990928
Forfatter:elev, Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Elev. Der er givet tilladelse til at husholdersken antager en elev til medhjælp i køkkenet. Eleven ydes fri station uden bespisningstillæg på 2. forplejningsklasse, og husholdersken oppebærer det honorar, eleven betaler. Eleven opføres ikke i hospitalets budget. Fra direktionen ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104294 - - Dato : 18990930
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret til videre efterretning for vedkommende, at direktionen har bestemt, at der i stedet for pålæg af ost til eftermiddagsmellemmaden til hospitalets samtlige tyendepersonale i 3. forplejningsklasse skal gives 8 kvint kød til hver fra 1. oktober at regne.

Mpr nr. A104283 - - Dato : 18991204
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. En række madretter, som kan gives som afveksling for kødsuppe med boller på 1. og 2. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104292 - - Dato : 18991222
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontor. Direktionen har vedtaget et tillæg til kontorets forreretningsorden. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104293 - - Dato : 18991222
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bestemmelser for tilsyn og ombytning af inventarium m.m..

Mpr nr. A104268 - - Dato : 19000130
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Maskinmesterens lejlighed er blevet forsynet med centralvarme og bevilliges herefter 3,5 favns brænde årlig. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104285 - - Dato : 19000301
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Der skal fra 1. februar ikke udleveres smør til risvælling til 1. og 2. forplejningsklasse. Fra 1. marts må der anvendes 1/12 pot skummet mælk ved tillavning af sovs til klipfisk og fersk fisk til 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104291 - - Dato : 19000406
Forfatter:
Emnegruppe: Indtægts- og udgiftssiden

Tekst:
Udgifter. Der vil forekomme budgetoverskridelser på en række konti. Justitsministeriet forventer i forbindelse med det afsluttede regnskab for indeværende finansår at modtage indstilling fra direktionen med hensyn til de da endelig opgjorte overskridelser. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104289 - - Dato : 19000508
Forfatter:Wessel, Emil Vett &
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Det meddeles herved, at direktionen har antaget et tilbud fra Emil Vett & Wessel om levering af hør og blår for året fra 1. april 1900 til 31. marts 1901. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret

Mpr nr. A104269 - - Dato : 19010202
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Forvalteren spørger om, hvor meget brænde der skal tildeles overopsynsmanden på hospitalet. Dette fastsættes af direktionen til 6 favne årligt. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104277 - - Dato : 19010419
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Der vil for fremtiden blive givet en kop kaffe på 2. forplejningsklasse efter reglementet på 1. forplejningsklasse, endvidere indføres spisereglementet for 3. forplejningsklasse på sindssygehospitalet i Viborg i Århus. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104284 - - Dato : 19011213
Forfatter:Husbestyrinden
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Efter husbestyrindens forslag ændres den madmæssige sammensætning af madretten flæskeæggekage. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104248 - - Dato : 19021024
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ny forvalter. Den nye forvalter A. Lund overtager de pengemæssige beføjelser, som var tillagt den tidligere forvalter. Dettte meddeles hermed kontoret på sindssyge- hospitalet ved Århus

Mpr nr. A104272 - - Dato : 19030309
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Det tildelte brænde for en række funktionærer forhøjes fra 2 til 3 favne årligt. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104276 - - Dato : 19031014
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandforsyning. Justitsministeriet godkender de foranstaltninger, som hospitalet har til hensigt at foretage for at undgå truende vandmangel, Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104372 - - Dato : 19040112
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Det meddeles kontoret, at man skal sikre betalingen for patienter ved udfærdigelse af gældsbevis, dette gælder dog ikke for personer indlagt ved foranstaltning af offentlige myndigheder eller politiet, i disse tilfælde er det tilstrækkeligt med en erklæring om, at vedkommende myndighed betaler for patienten.

Mpr nr. A104275 - - Dato : 19040610
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientudskrivning. Ved afhenterens ankomst skal dette meddeles kontoret, og evt. betaling af løn for patientarbejde skal ske herfra. Fra overlægen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104235 - - Dato : 19050414
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter, Det meddeles herved kontoret, at direktionen har indrømmet hospitalets snedker, tømrer, murer, postbud, badebetjent og fyrbøder gratis lægehjælp og medicin til sig og sin familie. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104274 - - Dato : 19050414
Forfatter:Holm, 1 reservelæge
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Det meddeles herved kontoret, at 1. reservelæge Holm fra 1. april at regne har fået tilladelse til at bruge kogegas i stedet for en del af det ham tilkommende brændsel. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104236 - - Dato : 19050414
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har godkendt det af forvalteren stillede forslag om optagelse af efternævnte retter i spisereglementet. fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104273 - - Dato : 19051112
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Instrukser. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har vedtaget ændringer i instruksen for forvalteren og kontorassistenten for forvalteren. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104237 - - Dato : 19070201
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Spisereglement for havregrød og havresuppe. Sendt til kontoret fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104239 - - Dato : 19070525
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Spisereglement for havregrød til syge- og ekstraplejen og kaffe til 3. forplejningsklasse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104271 - - Dato : 19070605
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel: Tildelingen af brænde forhøjes for en række funktionærer på sindssygehospitalet. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved århus til kontoret.

Mpr nr. A104247 - - Dato : 19070823
Forfatter:Nationalbanken
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Penge. Forholdsregler i forbindelse med udstedelse af check på hospitalets konto i nationalbanken. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104267 - - Dato : 19070831
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Herrstrøm, G R, bogholder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i bogholder G. R. Herrstrøms løn til betaling af den pligtige præmie for enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104265 - - Dato : 19070916
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Sørensen, S, badebetjent og barber Holm, 1. reservelæge Eriksen, M, postbud
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der i følgende funktionærers løn tilbageholdes et beløb til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstaltenfor livsforsikring. Badebetjent og barber S. Sørensen, 1. reservelæge Holm, postbud M. Eriksen. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104263 - - Dato : 19070916
Forfatter:Lund, A, forvalter for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i forvalter A. Lunds løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104264 - - Dato : 19070916
Forfatter:Kjær, J C J, overopsynsmand Nielsen, N Chr, snedker Andersen, A, portner Rasmussen, Chr, avlskarl Christensen, F G, maskinmester for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der i følgende funktionæreres løn tilbageholdes et beløb til betaling af den pligtige præmie for enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Overopsynsmand J. C. J. Kjær, snedker N. Chr. Nielsen, portner A. Andersen, avlskarl Chr. Rasmussen, maskinmester F. G. Christensen. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104266 - - Dato : 19070916
Forfatter:Andersen, A C, opsynsmand Jensen, A C, røgter Jacobsen, S, tømrer Borring, R B A, kusk
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i følgende funktionærers løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsantalten for livsforsikring. Opsynsmand A. C. Andersen, røgter A. C. Jensen, tømrer S. Jacobsen, kusk R. B. A. Borring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104261 - - Dato : 19070930
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Olsen, T H, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at dr skal tilbageholdes et beløb i opsynmand T. H. Olsens løn til betaling af den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104262 - - Dato : 19070930
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Nielsen, P C, gartner
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i gartner P. C. Nielsens løn til betaling af prlæmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104260 - - Dato : 19071003
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i husflidslærer N. Christensens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104259 - - Dato : 19071007
Forfatter:for livsforsikring, Statsanstalten Larsen, R, opsynsmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i opsynsmands R. Larsens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104258 - - Dato : 19071014
Forfatter:for livsforsikring, Sstatsanstalten Poulsen, P, fyrbøder
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbagebetales et beløb i fyrbøder P. Poulsens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i stsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104257 - - Dato : 19071022
Forfatter:Sørensen, S C, opsynsmand for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i opsynsmand S C. Sørensens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104255 - - Dato : 19071115
Forfatter:Damgårds, J P P ,murer for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i murer J. P. P. Damgårds løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104256 - - Dato : 19071115
Forfatter:Mikkelsen, J C, nattevagt for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i nattevagt J. C. Mikkelsens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring, Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104238 - - Dato : 19071223
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning.ændring af spisereglement for klipfisk og fersk fisk til 3. forplejningsklasse. fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104254 - - Dato : 19071228
Forfatter:Møller, F H, vægter for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i vægter F. H. Møllers løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104253 - - Dato : 19071228
Forfatter:Andersen, S C, kælderkarl for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i kælderkarl S. C. Andersens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104252 - - Dato : 19080118
Forfatter:Kjær, J C J, oceropsynsmand for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et forhøjet beløb i overopsynsmand J. C. J. Kjærs løn til betaling af præmie for den pligtige nu forhøjede enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104250 - - Dato : 19080118
Forfatter:
Emnegruppe: Kirkeforhold

Tekst:
Kirkegang. Sindssygehospitalet får tilladelse til at anvende særkalke ved navneren i gudstjenesten. Dette meddeles herved kontoret på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104251 - - Dato : 19080213
Forfatter:Kristensen, K, vaskerikarl for livsforsikring, Statsanstalten
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Det meddeles herved kontoret, at der skal tilbageholdes et beløb i vaskerikarl K. Kristensens løn til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse i statsanstalten for livsforsikring. Fra direktionen på sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104246 - - Dato : 19080611
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Fællesregulativ. Efter direktionens indstilling har justitsministeriet ændret s 8 i fællesregulativet. ændringen bliver indrykket i lovtidende. Til kontoret på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104243 - - Dato : 19080618
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelse. Forhøjelse af taksterne for afholdelse af begravelser på sindssygehospitalet ved Århus. Taksterne er godkendt af justitdministeriet og meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104244 - - Dato : 19080623
Forfatter:
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Ligkister. Kondetioner for levering af kister til sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104245 - - Dato : 19080801
Forfatter:Sørensen, S C, nattevagt
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Kasseren skal tilbageholde betaling af præmie i en S. C. Sørensen nattevagt tillagte løn vedrørende den pligtige forsikring for hans hustrus enkeforsørgelse. Det meddeles herved kontoret.

Mpr nr. A104212 - - Dato : 19081202
Forfatter:Hallager, Overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personaleforhold. Beskrivelse af personaleforholdene på Den kellerske Åndssvageanstalt. Sendt til Overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104242 - - Dato : 19090105
Forfatter:Christensen, C C T, kontorassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Tilbageholdelse af løn hos kontorassistent C. C. T. Christensen til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgele. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104234 - - Dato : 19090209
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Ved overflytning til plejeanstalten Råmosegård og Dalstrup af patienter, der indlagt i sindssygehospitalet for det offentliges regning, behøves der kun tilkendegivelse af, ar vedkommende kommune fremdeles vedkender sig betalingspligten. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104241 - - Dato : 19090213
Forfatter:Hansen, A M, maskinmedhjælper
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Tilbageholdelse af løn hos maskinmedhjælper A. M. Hansen til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse. Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Årus til kontoret.

Mpr nr. A104240 - - Dato : 19090213
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Tilbageholdelse af løn hos forvalter A. Lund til betaling af præmie for den pligtige enkeforsørgelse Fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til kontoret.

Mpr nr. A104233 - - Dato : 19090915
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Personale. Opsynene må fremtidig være ude af aftenen til kl 24 uden særlig tilladelse

Mpr nr. A104232 - - Dato : 19090915
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Det meddeles herved kontoret, at direktionen har tilladt, at der fremtidig udbetales såvel opsynsmænd og opsynspiger løn for hver forløben måned, dog således at udbetalingerne foregår den 12. eller forsåvidt den 12. er en helligdag den nærmest følgende søgnedag. Sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104222 - - Dato : 19091106
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisningstillæg.

Mpr nr. A104229 - - Dato : 19100107
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Tillæg til spisereglement for 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A104230 - - Dato : 19100310
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Bespisning. Tillæg til spisereglement for 3. forplejningsklasse

Mpr nr. A104228 - - Dato : 19100315
Forfatter:Beyer, kontorassistent
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Familiebolig. Direktionen på sindssygehospitalet ved Århus har vedtaget at indrette familiebolig på hospitalet til kontorassistent Beyer

Mpr nr. A104141 - - Dato : 19100504
Forfatter:laboratorium, V Steins vegetabil-margarinefabrik, A/S Fåborg
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Resultat af en prøve vegetabil-margarine modtaget den 15. april indsendt af A/S Fåborg vegetabil-margarine Fabrik undersøge på V Steins laboratorium. Sammenlignet med Smør.

Mpr nr. A104144 - - Dato : 19109999
Forfatter:Grav, E, cand pharm
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Meddelelser fra Nationalforeningens samatoruium i Silkeborg. Sammenlignende forsøg over fordøjligheden af smør og margarine ved cand. pharm. E. Grav.

Mpr nr. A104146 - - Dato : 19110325
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Antal ledige pladser på afdelingerne.

Mpr nr. A104227 - - Dato : 19110429
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Livsforsikring. Nedsættelse af præmien for nogle livs- forsikringspolicer tilhørende overlæge Hallager.

Mpr nr. A104102 - - Dato : 19110513
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104145 - - Dato : 19110704
Forfatter:Jaster, H C, Otto Mønsted A/S
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Margarine. Brev til H. C. Jaster fra Otto Mønsted A/S angående indholdet af Oma plantemargarine.

Mpr nr. A104065 - - Dato : 19110915
Forfatter:Hjort, Wilkens, direktør
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Møde. Der afholdes et møde mellem forvalterne for statens sindssygehospitaler og direktør Wilkens Hjort i Nyborg for i fællesskab at konferere om muligheden for besparelser på sindssygehospitalernes budgetter.

Mpr nr. A104061 - - Dato : 19110915
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. Forvalterens anmodning om at blive medlemmer af de respektive direktioner. Indstillingsret ønskes ved ansættelse af overordnede stillinger i økonomien, mens de underordnede stillinger besættes af forvalteren alene. Årligt møde mellem forvaltningerne på de forskellige hospitaler. nske om et løntillæg i denne forbindelse. Titelforandring fra forvalter til inspektør.

Mpr nr. A104088 - - Dato : 19110929
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Yderligere oplysninger vedrørende regnskabet for finansåret 1910-11. Sædskifte, indkøb af sædkorn mv., indkøb af foderstoffer, hysdyrhold, jordens beskaffenhed, patientarbejde.

Mpr nr. A104226 - - Dato : 19111016
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Penge. Direktionen for sindssygehospitalet ved Århus giver hermed tilladelse til forvalter A. Lund må udstede og underskrive kontokurant-anvisninger betalbare til sygehusets leverandører. For at de skal være bindende skal de være noterede af hospitalets bogholder

Mpr nr. A104147 - - Dato : 19119999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Kartoffelleverance. Tilbud på levering af kartofler.

Mpr nr. A104103 - - Dato : 19119999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Bestemmelser for antagelse af elever ved sindssygeplejen sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104021 - - Dato : 19120525
Forfatter:Beyer, assistent
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Anmodning om lønforhøjelse fra kontoristerne underskrevet Beyer, assistent. Det vises, hvor stor forskellen i lønudvikling er for forskellige grupper af ansatte. Den forøgede arbejdsbyrde for kontoristerne fremføres som begrundelse.

Mpr nr. A104095 - - Dato : 19120525
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Kontorassistenterne ansøger om lønforhøjelse. Der er en oversigt over lønningerne før og efter 1. april 1908 samt de procentvise stigninger for en række funktionærer på hospitalerne. Kontorassistenternes løn på strafanstalterne anføres.

Mpr nr. A104072 - - Dato : 19130503
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Forvalter A. Lund ansøger om lønforhøjelse hos direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104097 - - Dato : 19130513
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev til justitsministeriet fra overlægen på sindssygehospitalet ved Middelfart, som på samtlige overlægers vegne spørger om, hvorvidt det kan tillades at give en række ansatte lønforhøjelse, det drejer sig om husbestyrinder, oldfruer, portner, vægter, fyrbødere og kusk.

Mpr nr. A104066 - - Dato : 19130513
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Lønnen til husbestyrerinde og oldfrue ønskes hævet med 200 kr, da det har vist sig vanskeligt at få pladserne besat med kvalificeret personale. Desuden stigning for assistenter, portner, vægter, fyrbødere samt kuske, der ydes samme løn som vægteren. Sendt fra sindssygehospitalet ved Middelfart til justitsministeriet.

Mpr nr. A104221 - - Dato : 19130523
Forfatter:elev, Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Elev. Direktionen på sindssygehospitalet ved Århus meddeler herved kontoret at husholdersken har antaget en elev til medhjælp i køkkenet.

Mpr nr. A104070 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Budgettet for finansåret indeholder lønforhøjelser med udtrykkelig bemærkning herom i motiveringen. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til justitsministeriet.

Mpr nr. A104100 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg til justitsministeriet angående merudgiften som følge af lønforhøjelser i finansåret 1914-15, såfremt disse bevilges.

Mpr nr. A104101 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg til justitsministeriet angående merudgiften i finansåret 1915 til de ansøgte lønforhøjelser.

Mpr nr. A104068 - - Dato : 19130702
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Lønforandringer i finansåret 1914-15, hvis disse bevilliges. Det gælder for oldfrue og husbestyrerinde. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet i Viborg til justitsministeriet.

Mpr nr. A104067 - - Dato : 19130703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev fra overlægen ved sindssygehospitalet ved Århus til justitsministeriet angående direktionens indstilling om løforhøjelser til en række ansatte. Merudgiften er beregnet. Brevet korrigerer et tidligere afsendt brev.

Mpr nr. A104099 - - Dato : 19130703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Merudgiften til lønforhøjelser i finansåret på sindssygehospitalet i Middelfart, som skal gælde for husbestyrinde, oldfrue, disses assistenter, portner, fyrbøder, vægter og kusk.

Mpr nr. A104069 - - Dato : 19130703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Merudgifter på budgettet til lønninger til husbestyrerinde, oldfrue, disses assistenter, portner, fyrbøder, vægter og kusk andrager 1400 kr for finansåret 1914-15. Sendt fra direktionen for sindssygehospitalet ved Middelfart til justitsministeriet.

Mpr nr. A104096 - - Dato : 19130703
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Brev fra overlæge Hallager til justitsministeriet angående lønforhøjelse til en række ansatte og den samlede merudgift hertil. Det er en korrektion af et tidligere brev.

Mpr nr. A104148 - - Dato : 19131230
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Konditioner for leverance af brød til sindssygehospitalet ved Århus i januar kvartal 1914.

Mpr nr. A104055 - - Dato : 19139999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Leverede urter og frugter til de private familier på hospitalet.

Mpr nr. A104098 - - Dato : 19140107
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer Zahle, justitsminister
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Formanden for hovedbestyrelsen for plejepersonalet på statens sindssygehospitaler plejer Anton C. Andersen sender en anmodning til justitsminister Zahle angående opnåelse af forhandlingsret med ministeriet vedrørende samtlige tjenstlige anliggender.

Mpr nr. A104071 - - Dato : 19140107
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer Zahle, justitsminister
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Hovedbestyrelsen for statens 4 sindssygehospitalers plejerforeninger fremsætter ønske om at få tildelt forhandlingsret med justitsministeriet angående samtlige plejerpersonalets tjenstlige anliggender. Sendt af plejer Anton C. Andersen, formand dor plejerforeningen, til justitsminister Zahle.

Mpr nr. A104225 - - Dato : 19140622
Forfatter:
Emnegruppe: Spisereglement

Tekst:
Madreter. En række madretter godkendt til at måtte gives på 3. forplejningsklasse fra 1. maj.

Mpr nr. A104040 - - Dato : 19140725
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Antal patienter indlagte i sindssygehospitalet ved Århus i tiåret 1903-4 - 1912-13. I alt indlagt, deraf på 3. klasse og 1 samt 2 klasse, fordeling af patienter dels på Middelfart og Vordingborg område, dels på Århus og Viborgs område.

Mpr nr. A104005 - - Dato : 19141206
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. A. Berettigelsen til optagelse, B. Bestemmelser om bestyrelsen og personalet, C. konomiske bestemmelser, D. Bestemmelser om optagelsen, Behandlingen og udskrivningen

Mpr nr. A104165 - - Dato : 19141299
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104001 - - Dato : 19150305
Forfatter:Lund, forvalter Lundbye, kontorchef
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Indkaldelse til åbningsmøde i kommissionen af 1. marts 1915 fra kontorchef Lundbye, formand til kommissionen, til forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104132 - - Dato : 19150305
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev til forvalter Lund fra sindssygehospitalet i Viborg angående nogle tilsendte notater, der omhandler forvalter overlægeforholdet, spørgsmålet om fri lægehjælp til de ansatte afskaffelsen af 1. forplejningsklasse i Middelfart.

Mpr nr. A104003 - - Dato : 19150403
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Følgebrev til udkastet til nyt fælleregulativ for statens sindssygehospitaler. Sendt til forvalter A. Lund fra Ellsing

Mpr nr. A104062 - - Dato : 19150406
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marte 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Emolumenterne for funktionærer ønskes forhøjet til 300 kr pr. lejlighed plus 200 kr for brændsel og lys. Sendt ved forvalter Lund til Kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104063 - - Dato : 19150410
Forfatter:Lund, A, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. konomipersonalet ved hospitalet sender et ønske om at få forhøjet alderstillæget til forvalter A. Lund, for at han kan fremføre ønsket i kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104159 - - Dato : 19150422
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygdomme. I forbindelse med forslaget om sygeforsikring anmoder kommissionen af 1. marts 1915 om at få oplyst, hvor stort et beløb der anvendt til vikarer under funktionærers sygdom, endvidere ønskes oplyst, hvor stor en del af lægernes tid der går til behandling af funktionærernes sygdomme. Overlæge Hallagers svar. Bilagt to opgørelser af anvendt beløb til tjenestens for besørgelse under sygdom, samt en fortegnelse over antallet af funktionærer med familie og tyende ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104059 - - Dato : 19150499
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødereferat. Spørgsmålet om hvorvidt forvalteren skal være medlem af direktionen.

Mpr nr. A104114 - - Dato : 19150501
Forfatter:Kjærsgård, J N, tømmerhandler
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Prisliste. Brædder og tømmer fr J. N. Kjærsgårds tømmerhandel

Mpr nr. A104008 - - Dato : 19150610
Forfatter:ulykkesforsikring-aktieselskab af 1898, Nordisk Larsen, Anders, købmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forsikring. Brev fra Nordisk ulykkesforsikring-aktiselskab af 1898 til købmand Anders Larsen angående en ulykkesforsikring for hospitalets ansatte. (Nykøbing Sjælland)

Mpr nr. A104032 - - Dato : 19150610
Forfatter:ulykkesforsikring-aktieselskab, Nordisk Larsen, Anders, købmand
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Ulykkesforsikring for det ansatte personale på sindssygehospitalerne. Brev fra Nordisk ulykkesforesikring-aktieselskab til kønmand Anders Larsen angående evt. tegning af en sådan forsikring

Mpr nr. A104161 - - Dato : 19150611
Forfatter:Krarup, overlæge Hallager, overlæge
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
’ndring til lovudkast. Overlæge Hallagers ændringer til det lovudkast til lov om ordning af plejeforholdend på statens sindssygehospitaler, som overlæge Krarup har udarbejdet.

Mpr nr. A104013 - - Dato : 19150611
Forfatter:Hallager, overlæge Krarup, overlæge
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeforhold. Kommentarer til det af overlæge Krarup udarbejdede forslag til lov om ordning af plejeforholdene på sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104160 - - Dato : 19150616
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Følgeskrivelse. Brevet sendes sammen med 6 forskellige skrivelser, som er nævnt i skrivelsen. Det drejer sig om, at forslag til emolumentreglement, to forslag om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler, ovrlæge Hallagers bemærkning til det ene forslag, forslag om oprettelse af et kontor til fællesindkøb for statens sindssygehospitaler, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende forhandlingsret for plejepersonalet. Endvidere er der en indkaldele til næste møde i kommissionen af 1. matrs 1915

Mpr nr. A104133 - - Dato : 19150616
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Følgeskrivelse. Til forvalter A. Lund vedrørende en række sager, som på kommisionen af 1. marts 1915. næste møde.

Mpr nr. A104135 - - Dato : 19150618
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Følgeskrivelse angående en række sager: lov om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler (forslag), forslag vedrørende lønninger til forskellige funktionærer på hospitalerne, forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende det førstnævnte forslag, udkast til skrivelse til ministeriet vedrørende forslag til emolumentreglement.

Mpr nr. A104037 - - Dato : 19150618
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Følgebrev til overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus. Der nævnes i brevet lovforslag om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler, forslag til lønninger til forskellige funktionærer, forslag til indkøb af varer til statens sindssygehospitaler, en skrivelse vedrørende det førstnævnte lovforslag til ministeriet, en skrivelse til ministeriet vedrørende forslag til emolument reglement.

Mpr nr. A104108 - - Dato : 19150618
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fødevarer. Indkøbet af fødevarer i finansåret 1913- 14. Regnskabet er specificeret på en række varer.

Mpr nr. A104009 - - Dato : 19150699
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Indstilling om at give hovedbestyrelen for 1 plejerpersonalet på statens sindssygehospitaler forhandlingsret overfor justitsministeriet i tjenstlige anliggender. Afsendt af kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet

Mpr nr. A104011 - - Dato : 19150699
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeforhold. Følgeskrivelse til et forslag om en ny lov for ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104031 - - Dato : 19150699
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Følgebrev til et forslag fra kommissionen af 1. marts 1915 til en lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler.ændring af plejepersonalets sammensætning gifte og ugifte plejere tillægges samme løn, opnåelse af lige stilling mellem hospitalerne angående fri lægehjælp og medicin

Mpr nr. A104038 - - Dato : 19150699
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forhandlingsret. Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående et ønske fra hovedbestyrelen for plejepersonalet på statens sindssygehospitaler om at opnå forhandlingsret med ministeriet i tjenstlige anliggender, hvilket anbefales af kommisionen.

Mpr nr. A104002 - - Dato : 19150699
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Havesager. Spørgsmålet og tildeling af havesager til de ansatte på sindssygehospitalerne blev diskuteret i kommissionen af 1. marts 1915. Det blev vedtaget at fortsætte den hidtidige praksis.

Mpr nr. A104010 - - Dato : 19150699
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Følgeskrivelse til et udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Mindretalsforslagene er nævnt.

Mpr nr. A104187 - - Dato : 19150703
Forfatter:marta 1915, Kommissionen 1.
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejepersonale. Der ønskes en revision af forskellige bestemmelser i lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. Kommissionen af 1. marts 1915

Mpr nr. A104015 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeforhold. Kommissionen af 1. marts 1915 udtaler sig om spørgsmålet, hvorvidt der skal lovgives inden for det område, som er dækket af lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler af 15 og 13. maj 1911. Kommissionen foretrækker, at der udstedes et regulativ, der er fælles for hospitalerne I det følgende kommenteres den nuværende lovs bestemmelser, og der stilles ændringsforslag

Mpr nr. A104186 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Vareindkøb. Brev fra kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet angående forslag om fællesindkøb for alle sindssygehospitaler og evt. oprettelse af et fælles ind økonomikontor

Mpr nr. A104024 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915., Kommissionen
Emnegruppe: Administration.

Tekst:
konomi. Fælles indkøb af varer til sindssygehospitalerne for at opnå en billigere pris, oprettelse af 1 økonomikontor. Forslag behandlede i kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104053 - - Dato : 19150703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Følgebrev til et nyt udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Mindretalsforslagne er nævnt.

Mpr nr. A104024 - - Dato : 19150703
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Økonomi. Fælles indkøb af varer til sindssygehospitalerne for at opnå en billigere pris, oprettelse af et økonomikontor, forslag behandlede i kommissionen af 1. Marts 1915.

Mpr nr. A104188 - - Dato : 19150703
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Resultatet af kommissionen af 1. marts 1915 overvejelser af lønforholdne for alle de på hospitalerne ansatte funktionærer.

Mpr nr. A104185 - - Dato : 19150703
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Mindretalsforslag to til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A104121 - - Dato : 19150812
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Fortegnelse over brødpriserne i Jylland fra Nørrejydsk Bagerforening.

Mpr nr. A104028 - - Dato : 19150929
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Følgebrev til mødeindkaldesle angående det opdrag, kommissionen har fået af justitsministeriet til behandling af forslaget til oprettelse af et økonomikontor til sindssygehospitalerne. Kommissionen af 1. marts 1915. sendt til forvalter Lund Århus.

Mpr nr. A104027 - - Dato : 19150929
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse af kommissionen af 1. marts 1915 til den 11. oktober d.å. til behandling af forslaget om at oprette et økonomikontor fælles for alle sindssygehospitalerne. Sendt til forvalter Lund Århus.

Mpr nr. A104115 - - Dato : 19151002
Forfatter:
Emnegruppe: Beretninger

Tekst:
Statistiske efterretninger 7. årgang nr 21, indeholdende høstudbyttet i 1915, arbejdsløsheden i juli 1915 samt detailpriser i september 1915.

Mpr nr. A104023 - - Dato : 19151006
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Indkaldelse til møde i kommissionen af 1. marts 1915 den 11. oktober kl. 10.30. Sendt til forvalter Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104117 - - Dato : 19151008
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Fremgangsmåden ved anskaffelse af varer til st. Hans hospital. Sendt til justitsministeriet fra Københavns magistrat

Mpr nr. A104190 - - Dato : 19151027
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Følgeskrivelse til skema ved spørgeskema vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Middelfart. Måden, landbruget er blevet drevet på, er beskrevet.

Mpr nr. A104191 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgeskema vedrørende landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Kun få af spørgsmålene har relevans til Middelfarthospitalet, da landbruget er så beskedent.

Mpr nr. A104172 - - Dato : 19151029
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgeskema til landbruget på stats sindssygehospitalet ved Middelfart.

Mpr nr. A104171 - - Dato : 19151029
Forfatter:formanden for kommissionen af 1. marts 1915
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Supplerende bemærkninger til det spørgeskema, som er tilsendt hospitalet ved Middelfart. Sendt til formanden for kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104189 - - Dato : 19151106
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgeskema vedrørende landbruget på sindssygehospitalet ved Vordingborg. Arealets anvendelse, sædskiftet, husdyrholdet, køb og salg af korn mv., folkeholdet, patientarbejdet, landbrugets overskud.

Mpr nr. A104086 - - Dato : 19151106
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgeskema vedrørende landbruget på hospitalet ved Vordingborg. Arealets benyttelse, sædskiftet, kvægholdet, svineholdet, folkeholdet, overskudet.

Mpr nr. A104170 - - Dato : 19151106
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssyggehospitalet ved Vordingborg. Arealets anvendelse, sædskifte, husdyrholdet, køb og salg af korn mv., køb og salg af kreaturer, folkeholdet, patientarbejdet, det regnskabsmæssige resultat.

Mpr nr. A104044 - - Dato : 19151109
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Andragende fra hovedbestyrelsen for Foreningen af funktionærer under økonomien ved statens Sindssygehospitaler om, at de funktionærer, der gives bolig i eller ved hospitalerne, også måtte gives brændsel og lys in natura. Desuden ønskes, at de funktionærer, der ikke har bolig og brændsel in natura, men i stedet godtgørelse herfor, måtte få udleveret brændsel fra hospitalet til samme pris, som dette selv giver. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104203 - - Dato : 19151113
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. supplerende spørgsmål angående landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Areal med afgrøder solgt på roden, folkeholdet, antal heste, forbruget af kartofler, købet af kartofler, indkøb af havesager.

Mpr nr. A104173 - - Dato : 19151113
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Supplerende spørgsmål til hospitalet ved Middelfart angående dettes landbrug. Areal hvorfra afgrøden de solgt på roden, indtægten ved dette salg, mulige besparelser, hvis landbruget afskaffes, forbruget og købet af kartofler, købet af andre havesager.

Mpr nr. A104125 - - Dato : 19151117
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varepriser. Fortegnelse over priser på varer indkøbte til sindssygehospitalet ved Vordingborg i tidsrummet 1. april 1911 - ultimo oktober 1915

Mpr nr. A104029 - - Dato : 19151130
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, forvalter
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Mødeindkaldelse i kommissionen af 1. marts 1915 til 6. december d.å. 10.30., der vil på mødet blive behandelet emnerne indkøb af varer til hospitalerne og disses landbrug. Sendt til forvalter Lund Århus

Mpr nr. A104050 - - Dato : 19151203
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Bemærkninger til emolumentreglement af 1. oktober 1915 trædende i kraft 1. april 1916.

Mpr nr. A104120 - - Dato : 19159999
Forfatter:Christiansen, Bagermester Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brødpriser. Bagermester Christiansen skriver til forvalter A. Lund vedrørende priserne på franskbrød og sigtebrød, samt kommenterer evt. billigere produkter.

Mpr nr. A104169 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgsmål vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus. Arealets anvendelse, sædskifte husdyrholdet, køb og salg af korn mv. Køb og salg af kreaturer, folkeholdet, patientarbejdet, det regnskabsmæssige resultat.

Mpr nr. A104018 - - Dato : 19159999
Forfatter:Andersen, A C
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. A. C. Andersens forslag

Mpr nr. A104016 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statenssindssygehospi taler

Mpr nr. A104035 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104017 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104162 - - Dato : 19159999
Forfatter:Andersen, Anton C, plejer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Lovforslag. Forslag til lov om ordning af plejeforholdende på statens sindssygehospitaler udarbejdet af plejer Anton C. Andersen.

Mpr nr. A104074 - - Dato : 19159999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Arealets benyttelse, sædskifte, husdyrhold, folkehold, patientarbejde. En række spørgsmål bliver besvaret. Tallene gælder for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104174 - - Dato : 19160102
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udkast til forslag til ændring af landbrugsdriften ved statens sindssygehospitaler. Der føres et selvstændigt landbrugregnskab, der foretages en omhyggelig undersøgelse af jordens grundforbedringsforhold, kreaturholdet afskaffelse, sædskiftet, svineholdets udvides, folkeholdet, tilsyn af landbrugskonsulenter.

Mpr nr. A104176 - - Dato : 19160105
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Spørgsmål vedrørende landbruget. Vedrørende avlsregnskabet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104076 - - Dato : 19160105
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Spørgsmål angående avlsvæsensregnskabet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14. svineholdet, koholdet hønseholdet, anvendelse af kunstgødning. Priser og mængder på de producerede varer.

Mpr nr. A104177 - - Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landsbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Kommentarer til landbrugsregnskabet fra sindssygehospitalet ved Århus af forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole.

Mpr nr. A104077 - - Dato : 19160118
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole argumenterer for af landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus giver underskud. Svinene er for store, når de købes, svineæden er afregnet til for lav pris, fodringen af fire køreheste er til for højt beløb, mælken er afregnet til for høj pris, patientarbejde er anført til for lav værdi.

Mpr nr. A104104 - - Dato : 19160226
Forfatter:Lyndbye, kontorchef Larsen, Anders af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Kommissionen af 1. marts 1915. Brev fra Anders Larsen til kontorchef Lundbye formand for kommisionen angående det fællesindkøb, som var tænkt oprettet for alle sindssygehospitalerne

Mpr nr. A104105 - - Dato : 19160228
Forfatter:Lundbye, kontorchef Lund, forvalter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Brev fra kontorchef Lundbye ti forvalter Lund. Da forvalter Lund ikke var tilstede ved det sidste udvalgsmøde sendes en skrivelse, som blev læst op på mødet.

Mpr nr. A104204 - - Dato : 19160401
Forfatter:Lund, Jens
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Jens Lund har afgivet denne erklæring vedrørende landbruget ved sindssygehospitalet ved Vordingborg. Forslag til sædskifte, koholdet, salg af madaffald, folkeholdet, tilsyn af en praktisk landmand.

Mpr nr. A104093 - - Dato : 19160501
Forfatter:Lund, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Møde. Det af kommissionen af 1. matrs 1915 nedsatte udvalg vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler holder møde den 15. maj kl 10.30. Udkast til udvalgs betænkning medsendes til forvalter Lund Århus

Mpr nr. A104182 - - Dato : 19160501
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udkast til betænkning, som det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte udvalg vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler agter af afgive.

Mpr nr. A104180 - - Dato : 19160504
Forfatter:Lund, A, forvalter Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forvalter A. Lunds kommentarer til forstander Hauchs analyse af regnskabet for avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus for finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104091 - - Dato : 19160506
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Kommissionen af 1. marts 1915 holder møde den 16. maj kl. 10.30. Til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104183 - - Dato : 19160506
Forfatter:Hallager
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Mødeindkaldelse. Sendt til overlæge Hallager angående det berammede møde til den 16. maj kl. 10.30

Mpr nr. A104179 - - Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udtalelse af Peder Nielsen angående den fremtidige drift af sindssygehospitalets jorder. Sendt til kommissionen af 1. marts 1915.

Mpr nr. A104075 - - Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Peder Nielsen udtaler sig om den fremtidige drift af sindssygehospitalets jorder. Han udtaler sig rosende om landbrugets hidtidige drift.

Mpr nr. A104085 - - Dato : 19160513
Forfatter:Nielsen, Peder, Lisbjerg Terp
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Peder Nielsen, Lisbjerg Terp vurderer landbruget ved sindssygehospitalet ved Århus, samt kommer med forslag om den fremtidige drift. Han finder hidtidige drift forsvarlig.

Mpr nr. A104080 - - Dato : 19160516
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udkast til indstilling til justitsministeriet angående landbrugets drift ved sindssygehospitalerne sendt til kommissionen af 1. marts 1915 fra det medsatte udvalg. Landbrug af hensyn til patienterne, Omlægning af driften så denne ikke giver så stort et underskud, tilknytning af konsulenter til overvågning af driften.

Mpr nr. A104181 - - Dato : 19160516
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Det af kommissionen af 1. marts 1915 nedsatte udvalg til behsndling af spørgsmål vedrørende økonomien på statens sindssygehospitaler har afgivet denne betænkning om, hvorledes de tilhørende jordarealer rettest bør udnyttes.

Mpr nr. A104149 - - Dato : 19160522
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Betænkning fra kommissionen af 1. marts 1915 angående tilstedeværelsen af landbrug ved sindssygehospitalerne. Gavnligheden for patienterne, landbrugenes underskud skal begrænses, tilknytning af konsulenter til landbrugene, forslag til sædskifte på de enkelte hospitaler, det nødvendige folkehold.

Mpr nr. A104194 - - Dato : 19160605
Forfatter:Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Brev til forvalter Lund Århus fra sindssygehospitalet ved Vordingborg angående priser på solgt madaffald.

Mpr nr. A104107 - - Dato : 19160621
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
konomikontoret. Der argumenteres mod oprettelse af et fællesindkøbskontor for sindssygehospitalerne.

Mpr nr. A104195 - - Dato : 19160627
Forfatter:Hauch, forstander Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Brev fra overlæge Hallager sindssygehospitalet ved Århus til kommissionen af 1. marts 1915 vedrørende det af forstander Hauch kalkulerede underskud for hospitalets landbrug i 1913-14 på ca. 8000 kr. Ved sammenligning af priserne på madaffald på de forskellige sindssygehospitaler konkluderes, at den af Hauch dastatte pris er for høj, hvilket belaster regnskabet hårdt.

Mpr nr. A104196 - - Dato : 19160711
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Forstander Hauch redegør for forskellen mellem de anvendte tønder dels i Viborg dels i Århus. Han indrømmer at forskellen i tøndestørrelse forbedrer regnskabet for Århushospitalets landbrug med ca. 2500 kr.

Mpr nr. A104150 - - Dato : 19160721
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Beskrivelse af landbruget på sindssygehospitalet ved Middelfart. Dette ønsker man på hospitalet opretholdt Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104045 - - Dato : 19160724
Forfatter:Christensen, N, husflidslærer
Emnegruppe: lønninger

Tekst:
Løn. Andragende fra husflidslærer N. Christensen om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse. Sendt til direktionen for sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104047 - - Dato : 19160801
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Andragende fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomien på Statens sindssygehospitaler om at få udleveret overtrækstøj til hospitalets fast ansatte håndværkere i lighed med maskinpersonalet. Dette anbefales af direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg. Sendt til justitsministeriet

Mpr nr. A104151 - - Dato : 19160807
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Direktionen på sindssygehospitalet ved Vordingborg udtaler sig i anledning af den fra kommissionen af 1. marts 1915 framkomne indstilling om, hvorledes sindssygehospi- talerne ved Århus, Vordingborg og Middelfart bør benytte den dertil hørende jord.

Mpr nr. A104048 - - Dato : 19160807
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Andragende fra hovedbestyrelsen for foreningen af funktionærer under økonomien på Statens sindssygehospitaler om at få udleveret overtrækstøj til hospitalets håndværkere i lighed med maskinpersonalet. Dettte anbefales af direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland. Sendt til justitsministeriet

Mpr nr. A104046 - - Dato : 19160810
Forfatter:Christensen, husflidslærer
Emnegruppe: lønninger

Tekst:
Løn. Følgebrev til andragende fra husflidslærer Christensen om at få tillagt erstatning for frit ophold i 2. forplejningsklasse. Dette anbefales af direktionen for sindssygehospitalet ved Århus. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104199 - - Dato : 19160817
Forfatter:Hauch, forstander Asmildkloster landbrugsskole
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffaldstønder. Forstander Hauch Asmildkloster landbrugsskole redegør for forskellen mellem de anvendte madaffaldstønder dels i Århus dels i Viborg.

Mpr nr. A104202 - - Dato : 19160907
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Sundhedsstyrelsen udtaler sig vedrørende landsbugne ved hospitalerne ved Middelfart og ved Århus. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104082 - - Dato : 19160927
Forfatter:Hauch, forstander Lundbye, kontorchef Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev. Kontorchef Lyndbye skriver til forvalter Lund, for at denne skal arrangere et møde med forstander Hauch angående svineregnskabet.

Mpr nr. A104083 - - Dato : 19160929
Forfatter:Lund, forvalter Hauch, forstander Lyndbye, kontorchef
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brev. Forstander Hauch skriver til forvalter Lund for at arrangere det af kontorchef lyndbye foreslåede møde angående svineregnskabet på sindssyghospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104084 - - Dato : 19161001
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Brevkort. Forstander Hauch udsætter det planlagte møde med forvalter Lund angående svineregnskabet ved sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104205 - - Dato : 19161017
Forfatter:Lund, konsulent Lund, forvalter Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Forstander Hauchs bemærkninger til en skrivelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Vordingborg samt en vedlagt betænkning fra konsulent Lund. Afskaffelsen af kvægholdet, avlen af roefrø, konsulentbistand. Bemærkninger til de af forvalter Lund Århus indsendte regnskaber herunder svineregnskabet.

Mpr nr. A104198 - - Dato : 19161020
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Forstander Hauch udregner madaffaldets værdi efter hvor mange foderenheder, det har indeholdt de enkelte år. Herved kommer han frem til en højere pris for madaffaldet end tidligere antaget for sindssygehospitalet ved Århus' vedkommende.

Mpr nr. A104092 - - Dato : 19161110
Forfatter:Hauch, forstander Lund, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Møde. Udsættelse af et møde, da hverken forstander Hauch eller forvalter Lund kan komme til det først berammede møde. Mødet finder sted den 20. november 1916.

Mpr nr. A104043 - - Dato : 19161206
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommisionen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Direktionen for sindssygehospitalet i Nykøbing Sjælland har anholdt om bemyndigelse til at udlevere overtrækstøj til de ved det nævnte hospitals faste ansatte håndværkere samt værkstedslederne. Kommissionen af 1. marts 1915 henstiller at andragendet behandles på samme måde som for sindssygehospitalet ved Vordingborgs vedkommende. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104106 - - Dato : 19161212
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Porcelænshandlerforening, Københavns Glas & for de danske Isenkræmmerforeninger, Centraludvalget
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Brev fra Centraludvalget for de danske Isenkræmmerforeninger samt Københavns Glas & Porcelænshandlerforening til kommisionen af 1. marts 1915 angående oprettelsen af et fællesindkøbskontor for alle sindssygehospitaler. Udvalget tager afstand fra oprettelsen af et sådant kontor, fordi det går ud over byernes næring der, hvor hospitalerne ligger

Mpr nr. A104042 - - Dato : 19161222
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Foreningen af funktionærer under økonomien ved statens sindssygehospitaler anholder dels om, at der må blive givet de funktionærer, der har bolig i eller ved hospitlerne brændsel in natura men i stedet godtgørelse herfor, må få udleveret brændsel fra hospitalerne til samme pris som disse selv giver. Kommisionen af 1. marts 1915 har taget stilling til spørgsmålene, og den anbefaler ikke det sidstnævnte, sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104079 - - Dato : 19169999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrugsregnskab. Regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104078 - - Dato : 19169999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Bemærkninger til regnskab over avlsvæsenet ved sindssygehospitalet ved Århus i 1913-14. Forstander Hauchs kritik af regnskabet.

Mpr nr. A104208 - - Dato : 19180208
Forfatter:Lund, A, forvalter
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Forvalteren på sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland beskriver hospitalets hestehold i et brev til forvalter A. Lund sindssygehospitalet ved Århus.

Mpr nr. A104220 - - Dato : 19180518
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Transportudgifter m.v.. Udgifter til kørsel med fremmed heste i årene 1915-16 og 1916-1d7. Afstand til station. Det dyrkede areal. Antal patienter i 1916 og 1917. Tallene er gældende for sindssygehospitalet ved Vordingborg

Mpr nr. A104216 - - Dato : 19180518
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Transportudgifter, udgift til betaling for kørsel med fremmede heste samt med bil for sindssygehospitalet ved Århus. Beskrivelse af det dyrkede areal. Antal patienter i 1915-16 og 1916-17

Mpr nr. A104217 - - Dato : 19180518
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Transportudgifter m.v. udgifter til betaling af kørsel med fremmed heste for sindssygehospitalet ved Middelfart. Hospitalets dyrkede areal. Gennemsnitsbelægningen på hospitalet i 1915-16 og 1916-17. Sendt til kommissionen af 1. marts 1915

Mpr nr. A104219 - - Dato : 19180521
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Transportudgifter m.v. Udgifter til betaling for kørsel med fremmed heste i årene 1915-16 og 1916-17. Det dyrkede areal. Afstand til station og havn, patientantallet i 1915-16 og 1916-17. Tallene er gældende for sindssygehospitalet ved Nykøbing Sjælland

Mpr nr. A104218 - - Dato : 19180521
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Udgifter til kørsel med heste i finansåret 1915-16 og 1916-17 for sindssygehospitalet ved Viborg. Det dyrkede areal. Det gennemsnitlige antal patienter i 1915-16 og 1916-17

Mpr nr. A104207 - - Dato : 19181026
Forfatter:Nielsen, A P, overdyrlæge
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Overdyrlæge A. P. Nielen udtaler sig om to heste på sindssygehospitalet ved Århus. De anses begge for at være udtjente.

Mpr nr. A104210 - - Dato : 19181030
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Patientbespisning.

Mpr nr. A104211 - - Dato : 19189999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Udført arbejde af patienterne i august måned 1918 med dertil erlagt betaling. Pa den anden side af bladene notater vedrørende hesteholdet.

Mpr nr. A104154 - - Dato : 19190707
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Følgeskrivelse. Idet der fremsendes et nyt udkast til kommisionens indstilling til justitsministeriet. Sendt til overlæge Hallager.

Mpr nr. A104231 - - Dato : 19191030
Forfatter:Hallager, overlæge
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Tilbageholdelse af præmie for livsforsikring samt af renter og afdrag af det på forsikringspoliceerne opnåede lån. Tilbageholdelsen sker i overlæge Hallagers løn. Meddelelse fra direktionen for sindssygehospitalet ved Århus til hospitalets kontor.

Mpr nr. A104163 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Følgebrev. Hoslagt følger et i kommissionen af 1. marts 1915 vedtaget udkast til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. Endvidere annonceres det næste kommissionsmøde

Mpr nr. A104164 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forlag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104022 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Ansøgning om lønforhøjelse fra overplejere på fire sindssygehuse. Endvidere ønske om at opnå pensionsberetigelse efter 30 års tjeneste i stedet for som hidtil 40 år.

Mpr nr. A104184 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fri bolig og frit brændsel, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

Mpr nr. A104118 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Notater vedrørende indkøb

Mpr nr. A104112 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Evt. ansættelse af en inspektør, som skal forestå indkøbene. Dette frarådes

Mpr nr. A104123 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varepriser. Oversigt over nogle varepriser i finansårene 1911-12, 1912-13, 1913-14 og 1915-16 på sindssygehospitalerne ved Århus og Vordingborg, i Viborg og i Middelfart samt på sct. Hans hospital

Mpr nr. A104020 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Notater to til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Fri bolig, fri lægehjælp og medicin, sygeforsikring, haver og havesager, gæsteret.

Mpr nr. A104058 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Samarbejde. Lægerne administrerer hen over hovedet af forvalteren. Forvalterens kaution. Overlægen kan blande sig i husholdningen hen over hovedet på forvalter, køkkenbestyrerinde og oldfrue. Forvalteren som medlem af direktionen. Hospitalerne er både underlagt justitsministeriet og sundhedsstyrelsen.

Mpr nr. A104073 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Erstatning for frit ophold på 2. forplejningsklasse nedsættes med 80 kr. Erstatning for frit ophold på 3. forplejningsklasse stiger med 30 kr. Forplejning på hospitalet kan opnås mod en betaling på 520 kr og 330 kr. Specialistbehandling og ophold på sygehuse betales ikke af hospitalet. Gifte funktionærer får for fremtiden ikke frugt og kartofler fra hospitalet. Gæsteret. Beklædning.

Mpr nr. A104124 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varepriser. Fortegnelse over i finansårene 1911-12, 1912-13, 1913-14 og 1915-16 ved sindssygehospitalet i Viborg betalte varepriser med angivelse af den anvendte fremskaffelsesmåde

Mpr nr. A104140 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Manufakturvarer. Liste over manufakturvarer m.m. og tilhørende priser for året 1915-16 gældende for sindssygehospitalet ved Middelfart

Mpr nr. A104116 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler. Sindssygehospitalerne træder sammen og danner en fælles indkøbsforening. Ministeriet antager en varekyndig mand til inspektør ved samtlige statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104122 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Priser på fødevarer leveret til st. Hans hospital i årene 1911-12, 1912-13, 1913-14

Mpr nr. A104094 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Overplejerne ved sindssygehospitalerne ansøger om lønforhøjelse og forbedring af pensionsreglerne. Endvidere ønskes en forbedring af erstatningen for naturalier. Sendt til justitsministeriet.

Mpr nr. A104054 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Oversigt indeholdende lønforhøjelser for en række ansatte. Forskydningerne mellem de enkelte lønninger kommenteres

Mpr nr. A104130 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Notater vedrørende en række emner. Rejseinspektør, bespisning, lønninger, bygningsvæsen, regulativ af 3/11 1888 paragraf 7, drift af hospitalet, patienternes arbejdskraft.

Mpr nr. A104131 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
I forbindelse med en revision af regulativet af 3/11 1888 behandles kompetencen mellem overlægerne og forvalterne. Det betones, at det skal undgås, at overlægen giver ordrer til forvalterens underordnede bag dennes ryg.

Mpr nr. A104014 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumentreglement. Notater vedrørende ansattes ret til at have gæster i 14 dage eller tre uger til nedsat betaling.

Mpr nr. A104128 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Forholdet mellem overlæge og forvalter.

Mpr nr. A104034 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Forslag vedrørende indkøb af varer til statens sindssygehospitaler. Dannelse af en indkøbsforening for alle sindssygehospitalerne. Ansættelse af en inspektør, der behjælpelig ved indkøb og kontrol af varer

Mpr nr. A104060 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Samarbejde. Spørgsmålet om hvorvidt forvalteren bør være medlem af direktionen. Forvalterens stilling benævnes inspektør.

Mpr nr. A104051 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Udkast til relement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fribolig og frit brændles, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

Mpr nr. A104033 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Forslag om at oprette et kontor for fællesindkøb til statens sindssygehospitaler. Domicil i København ledet af en praktisk uddannet og handelsvidenskabeligt dannet købmand. Indkøb af overskudspartier

Mpr nr. A104041 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Oversigt vedrørende lønninger for plejepersonale. Tidligere løn, nuværende løn, plejerforeningens forslag, overlægernes forslag, Sct. hans foreslås med merudgift.

Mpr nr. A104111 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Indkøb. Forslag om at oprette et kontor for fællesindkøb til stattens sindssygehospitaler. Hjemsted i København ledet af en praktisk udannet og en handelsvidenskabeligt dannet købmand

Mpr nr. A104213 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Personaleansættelse. Ansættelsesformular fra Den kellerske Åndssvage-anstalt, opsigelsesformular og kvittering for opsigelse.

Mpr nr. A104138 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Varer. Liste over sammenligning mellem priserne på nogle af de vigtigste varer ved sindssygehospitalerne ved Århus og Middelfart for årene 1912-13 og 1913-14

Mpr nr. A104139 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Manufakturvarer. Licitation over manufakturvarer m.m. for sindssygehospitalet ved Middelfart for årene 12911-12, 1912-13, 1913-14 og 1914-15

Mpr nr. A104142 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Fortegnelse over de ved sindssygehospitalet ved Århus i finansårene 1911-12, 1912-13, 1913-14 og 1915-16 betalte varepriser med oplysning om anskaffelsesmåden

Mpr nr. A104127 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Notater vedrørende forholdet mellem forvalterne og overlægerne på sindssygehospitalerne. Der bør ske en adskillelse mellem det rent lægelige og administrationen.

Mpr nr. A104119 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Fødevarer, forbrug af fødevarer, sæbe, kul, tørv, koks og brænde i finansåret 1913-14

Mpr nr. A104056 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Lønninger ved statens sindssygehospitaler samt emolumenter. Kommissionens forslag og bemærkninger til dette forslag.

Mpr nr. A104019 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fri bolig og brændsel, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

Mpr nr. A104052 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler Nyt udkast.

Mpr nr. A104143 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Varepriser. Sammenligning af priser for mel og margarine på to sindssygehospitaler. Sælgeravancen

Mpr nr. A104158 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Lovforslag. Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler. Ansættelseskategorier, fridage og ferier, lønninger, regler for overgang fra en stilling til en anden, emolumenter og pensionsforhold.

Mpr nr. A104004 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Bemærkninge til fordelingen af patienter mellem sindssygehospitalerne Åndsvages stilling, stillingen som bestyrelsesmedlem, overlægens arbejdsområde, præsten, mv, Kompetencen mellem overlæge og forvalter i patientspørgsmål, oldfruens ansættelsesmæssige stilling, husholderskens benævnelse, betaling for patienter fra Slesvig og Holsten, forskellige patientspørgsmål fristen for indlæggelse, udlændinges stilling, sikkerhed for betalingen, patientarbejdet, Medicin, frivilligt indlagte patienters stilling.

Mpr nr. A104156 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Postbesørgelse og hestehold. Udkast til betænkning vedrørende postbesørgelsen til og fra sindssygehospitalet ved Århus samt i forbindelse hermed behovet for heste. Kommissionens flertal foreslår, at postadressen flyttes fra Århus til Risskov, samt at antallet af heste nedskæres fra 7 til 4 heste. Den særlige posthest samt -vogn skal således afskaffes. Et mindretal i kommissionen foreslår, at det samlede transportbehov klares af tre heste, samt lastautomobil og et personautomobil.

Mpr nr. A104081 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Udkast til indstilling angående landbrugets drift ved sindssygehospitalerne afleveret af det af kommissionen nedsatte udvalg.

Mpr nr. A104057 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Samarbejde. Notater om forholdet mellem forvalter og bogholder samt mellem overlæge og forvalter. Forvalteren følger sig ugleset. Bogholderen er steget mere i løn end forvalteren, og de to stillinger er blevet sideordnet mens bogholderen tidligere var underordnet forvalteren. Overlægen træffer andre afgørelser end forvalteren.

Mpr nr. A104155 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kørselsudgifter. Kørsel med brændsel og proviant i året 1918-19. Sammenlignende udgifter, hvis hospitalet anvender egen lastbil til kørslen.

Mpr nr. A104049 - - Dato : 99999999
Forfatter:af funktionærer, Foreningen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overtrækstøj. Andragende fra hovedbestyrelsen for funktionærer under økonomien på Statens sindssygehospitaler om at få udleveret overtrækstøj til de fast ansatte håndværkere i lighed med maskinpersonalet. Sendt til Oringe hospital

Mpr nr. A104136 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Viktualievarer. Fortegnelse over viktualievarer og deres priser for årene 1911-12, 1912-113, 1913-14 og 1914-15. De gælder for sindssygehuset ved middelfart.

Mpr nr. A104110 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskab. Regnskabsudgifterne for finansåret 1913-14 specifiseret på en række konti. Sindssygehospitalet ved Århus

Mpr nr. A104157 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Sygeforsikring. Notat vedrørende funktionærernes behandling for sygdomme. Det foreslås, at der oprettes en sygekasse for samtlige funktionærer på sindssygehospitalerne

Mpr nr. A104064 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Kommissionsmøde. Spørgsmål, der skal tages op på kommissionsmødet Afskaffelse af dessert på 1. klasse til hverdag men kun på søn- og helligdage. der kan spares mange penge, hvis direktionen gives større myndighed.

Mpr nr. A104215 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Love for alderdomsfonden og understøttelsesfonden for funktionærer ved Den kellerske Åndsvageanstalt i Brejnuig.

Mpr nr. A104129 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Giftermål. Notater vedrørende spørgsmålet? hvorvidt en køkkenkarl, vaskerikarl eller andre karle bør have lov til at gifte sig, mens de er ansat på sindssygehospitalet

Mpr nr. A104206 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i 1915-16.

Mpr nr. A104193 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hallager, overlæge af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. I forbindelse med den af kommissionen af 1. marts 1915 til justitsministeriet indsendte skrivelse fra overlæge Hallager vedrørende udbyttet af landbruget på sindssygehospitalet ved Århus foranlediges kommissionen til af fremkomme med en supplerende udtalelse til sin betænkning af 22 maj.

Mpr nr. A104201 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. En supplerende udtalelse fra kommissionen af 1. marts 1915 angående værdien af madaffaldet fra sindssygehospitalet ved Århus. Forstander Hauch har regnet ud, hvor mange foderenheder der har været i det opdræte madaffald, og med en pris på 6 øre pr foderenhed bliver værdien større end tidligere antaget.

Mpr nr. A104200 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Kommissionen af 1. marts 1915 giver hermed en supplerende udtalelse til sin betænkning. Forskellen på madaffaldstønderne konstateres. Endvidere omtales de priser, der er opnået for madaffaldet, samt hvad der er budt på affaldet fra Århushospitalet.

Mpr nr. A104209 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestehold. Notater vedrørende leje af heste.

Mpr nr. A104197 - - Dato : 99999999
Forfatter:Nielsen, A P, korpsdyrlæge Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hestefodring. Idet forstande Hauch har anset prisen beregnet for foder til hestene på sindssygehospitalet ved Århus for for højt ansat meddeler korpsdyrlæge A. P. Nielsen, at han tværtimod med baggrund i 10 års erfaring med Hospitalets heste, anser prisen for for lavt ansat.

Mpr nr. A104175 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Regnskab over avlsvæsen ved sindssygehospitalet ved Århus i finansåret 1913-14.

Mpr nr. A104137 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Viktualievarer m.m. fortegnelse over varer for året 1915-16 med tilhørende priser ansat pr halvår gældende for sindssygehuset ved Middelfart.

Mpr nr. A104025 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. Berettilgelse til optagelse, bestemmelser om bestyrelsen og personalet, økonomiske bestemmelser

Mpr nr. A104087 - - Dato : 99999999
Forfatter:Hauch, forstander
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Anmærkninger til forstander Hauchs bemærkninger vedrørende avlsregnskabet for 1913-14 ved sindssygehospitalet ved Århus. Svineregnskabet, prisen på mælk, patientarbejdet, indtægtsføringen af begyndelsesbeholdningerne ved årets start.

Mpr nr. A104089 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Størrelsen af tønder svineæden måles i dels i Viborg dels i Århus. Licitation over madaffaldet i Århus. Kalkulation af det medgåede foder til opfedning af grisene viser, at værdien af madaffaldet ikke er for højt sat.

Mpr nr. A104007 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Nyt forslag til ss 32-38 i fællesregulativet for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104030 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Udkast til reglement om tildeling af emolumenter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler. Frit ophold, fri bolig og brændles, fri lægehjælp og medicin, haver og havesager, gæsteret, beklædning.

Mpr nr. A104039 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Værdi af funktionærenes emolumenter for så vidt angår beklædningsgenstande.

Mpr nr. A104006 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104166 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
’ndringsforslag til fællesregulativet for statens sindssygehospitaler.ændreinger til s 2,3,4 og 6. ny s 5

Mpr nr. A104168 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Bemærkning til lovudkast til nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler. De enkelte paragraffer er kommenteret

Mpr nr. A104167 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Lovforslag. Nyforslag til ss 32-38 i udkast til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104012 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Plejeforhold. Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104134 - - Dato : 99999999
Forfatter:Lynd, A, forvalter af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Følgeskrivelse vedrørende et udkast til nyt fællesregulativ for statens sindssygehospitaler sendt til forvalter A. Lund. Endvidere meddelese om kommissionens næste møde (kommissionen af 1. marts 1915)

Mpr nr. A104192 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Emolumenter. Udkast til reglement om tildeling af emolunemter til embedsmænd og funktionærer ved statens sindssygehospitaler.

Mpr nr. A104126 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Regulativet af 3/11 1888. Overlægens forslag i denne forbindelse samt anmærkninger hertil. Det drejer sig om lægebehandling af personalet, forvalteren, bogholderen, forbrugsgenstandes anskaffelse

Mpr nr. A104214 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønningsreglement for de fast ansatte funktionærer ved Den kellerske Åndsvageanstalt i Brejning.

Mpr nr. A104113 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Madvarer. En række forskellige madvarer er noteret op.

Mpr nr. A104109 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regnskabet for finansåret 1913-14 specifiseret på en række konti

Mpr nr. A104178 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Landbrug. Bemærkninger til regnskabet over sindssygehospitalet ved Århus' avlsvæsen i 1913-14.

Mpr nr. A104153 - - Dato : 99999999
Forfatter:af 1. marts 1915, Kommissionen
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Hestehold og postbesørgelse. Et udkast til betænkning vedrørende postbesørgelsen og hesteholdet ved sindssygehospitalet ved Århus. Fra kommissionen af 1. marts 1915. Et flertal foreslår, at hesteholdet nedskæres fra 7 til 5 heste, mens et mindretal i kommissionen forslår 5 heste. Postbesørgelsen skal overgå fra Århus til Risskov, og posthest og vogn skal afskaffes

Mpr nr. A104152 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Betænkning vedrørende postbesørgelsen og hesteholdet ved sindssygehospitalet ved Århus. Fra kommissionen af 1. marts 1915. Et flertal foreslår at hesteholdet nedskæres fra 7 til 4 heste, mens et mindretal i kommissionen foreslår 5 heste. Postbesørgelsen skal overgå fra Århus til Risskov, og postheste og vogn skal afskaffes

Mpr nr. A104036 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Plejepersonale

Tekst:
Forslag til lov om ordning af plejeforholdene på statens sindssygehospitaler

Mpr nr. A104090 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Madaffald. Størrelsen af de anvendte tønder til madaffaldet. Kalkulation af forderprisen for opfedning af grisene giver en høj pris for madaffaldet. Følgelig giver landbruget ved hospitalet underskud.

Mpr nr. A104026 - - Dato : 99999999
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Mindretalsforslag til forslag til fællesregulativ for statens sindssygehospitaler angående ss 2,3, 4, og 6 stk. of s 5.