Til toppen af Museets hjemmeside


Museum Ovartaci
 
Århus Universitetshospital, Risskov


  Stikordsregister


 

Administrationsarkivet for Helbredelsesanstalten
for sindssyge, eller Jydske Asyl, 1846 - 1923

Tilbage til Emnelisten


JavaScript DHTML Menu Powered by Milonic

            Der er fundet 281 poster med søgeordet: A115
Mpr nr. A115269 - - Dato : 18530110
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeregnskab. En underskreven, men vanskelig læst herre (navnet) ønsker attest for godt og rigtigt aflagt byggeregnskab. Han skriver at han allerede har aftalt dette med Dahl, og at en sådan attest kan være ham til gavn ved andre lejligheder, hvor han har med offentlige myndigheder at gøre.

Mpr nr. A115138A - - Dato : 18530303
Forfatter:Goldschmidt, sagførerfuldmægtig Simony Friis Selmer Dahl Jespersen
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling. Efter anmodning af hr. examinatus juris, sagførerfuldmægtig Goldschmidt i Århus, undlader vi undertegnede ikke at meddele vort vidnesbyrd i anledning af det forhold, hvori han har stået til anlægget af den jyske helbredelsesanstalt for sindssyge. Siden efteråret 1848 har hr. Goldschmidt, først som fuldmægtig for medundertegnede Dahl.....osv. Han har ført regnskab på eget ansvar. Simony,Friis,Selmer,Dahl, Jespersen.

Mpr nr. A115270 - - Dato : 18530823
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:
Udtager aktstykke helbredsanstalten for sindssyge ved Århus

Mpr nr. A115278 - - Dato : 18531104
Forfatter:Dahl
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Efter at have gratuleret Dahl med den nye datter, er der svar fra denne verørende indlæggelse af manden fra Odense, der vil indlægges på egen begæring (se 115-276)

Mpr nr. A115274 - - Dato : 18531105
Forfatter:Selmer, overlæge
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. En patient ønsker sig indlagt på egne begæring - hverken kone eller brødre ønsker det. Han anses ikke i almindeligt omdømme for gal, og han ejer et tobaksudsalg fra en fabrik i Odense. Selmer spørger direktionen om man skal indlægge ham og lade hans læge erklære ham for sindssyg, og kan han ikke lide opholdet, skal man da regne ham for tilregnelig og lade ham udkskrive efter eget ønske? En anden patient er optaget og hans præst har indsendt erklæring om, at han er i stand til at betale et kvartals ophold. Da han har væet på hospitalet i 5 uger, skal man indhente ny erklæring fra præsten?

Mpr nr. A115277 - - Dato : 18531110
Forfatter:Hien Jespersen
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Indlæggelse. Når kautionen fra tobaksspinderen fra Odense var tilstrækkelig (se 115-274), syntes mig at brevet fra Hien måtte være tilstrækkelig anledning til at optage manden, hvis indlæggelse således ikke vil være begrundet i andragende fra ham selv, men fra hans læge, som man må antage har konfereret med familien. Jeg tror at vi ... må fastholde, at hvem der i bondestanden hører til gårdmandsklassen ikke indlægges for nedsat betaling. Jespersen

Mpr nr. A115279 - - Dato : 18531119
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
Vanskeligt læselig

Mpr nr. A115273 - - Dato : 18540207
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Viktualier. Udkast til skrivelse fra Selmer vedrørende viktualieforbruget.

Mpr nr. A115272 - - Dato : 18540214
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Viktualiekonto. Der er ubalance på viktualiekontoen, men forvalteren forklarer det med, at der er taget hjemmeproducerede viktualier med i regnskabet

Mpr nr. A115276 - - Dato : 18540220
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Brev fra Selmer til forvalteren vedrørende anstaltens budget.

Mpr nr. A115275 - - Dato : 18541119
Forfatter:Jespersen
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Del af brev fra Jespersen vedrørende ministeriets indstilling til det foreslåede budget.

Mpr nr. A115037a - - Dato : 18570807
Forfatter:Borch, bogholder
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Bogholder. Bogholder Borch ønsker at ansøge om et by- og herredskriverembbede på Bormholm. Han er klar over at chancerne for at få der er små da sådanne embeder oftest besættes med gamle justitsembedsmænd eller sagførere, men han ønsker alligevel direktionens påtegning.

Mpr nr. A115265 - - Dato : 18590403
Forfatter:Steenberg, læge Selmer
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Lægeuddannelse. En læge ved navn Steenberg er udnævnt til 3die læge ved dårehospitalet i Slesvig. Desværre har han intet begreb om psykiatri, hvorfor han anmoder Selmer om tilladelse til at være føl her på hospitalet i maj måned 1859.

Mpr nr. A115267 - - Dato : 18600921
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. At direktionen i at år fra 1. Oktober førstkommende tilsteder Marcus Hermansen og Lansky til det på Vejlby strandjord ved Risskov anlagte teglværk, at passere den af helbredsanstalten for egen regning og på dens egen grund anlagte vej fra den såkaldte kratvej østen for anstalten til landevejen mellem Århus Grenå og Ebeltoft vesten for samme på følgende betingelser…

Mpr nr. A115266 - - Dato : 18601123
Forfatter:Meyer, bager
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. At direktionen i et år fra 1. oktober næstkommende tilsteder bager Meyer fra og til hans på Egaa Fed anlagte teglværk, at passere den af helbredsanstalten for egen regning og over den egen grund anlagte vej fra den såkaldte kratvej østen for anstalten til landevejen mellem Århus og Grenå og Ebltoft vestn for samme på følgende betingelse

Mpr nr. A115264 - - Dato : 18611125
Forfatter:forvalteren Jensen, jomfru
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Smør. Der er underballance på smørregnskaberne, hvorfor jomfru Jensen bliver sat til at holde regnskab Forvalteren mener, at hun glemmer at føre ind i regnskabet.

Mpr nr. A115263 - - Dato : 18611222
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggeregnskabet. Kontoret er bagud med byggerregnskabet. Selmer ønsker en forklaring af bogholder og forvalter der gensidigt beskylder hinanden for nøl.

Mpr nr. A115271 - - Dato : 18619999
Forfatter:Jensen, M, gartner
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Have. Overslag over udgifter til anlæg af have og Tørreplads ved anstaltens nye bygninger. Underskrevet Gartner M. Jensen. Beløber sig til 154 rigsdaler og 4 skilling.

Mpr nr. A115261 - - Dato : 18620202
Forfatter:Selmer Jensen, jomfru
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Puddersukker. Der har været underskud på puddersukkerregnskabet, hvorfor Selmer har sat forvalteren til at undersøge kontrabogen. Denne har måtte opgive da han ikke har kunnet få jomfru Jensen understøttelse i sine bestræbelser.

Mpr nr. A115262 - - Dato : 18620206
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Pengerekvisition. Regning. Rejse. Der skal underskrives en pengerekvisition til ministeriet. Borch spørger om en regning fra banken ikke kan nedsættes. Selmer ønsker at foretage en rejse til København

Mpr nr. A115260 - - Dato : 18620308
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Begravelsesreglement. Udkast til reglement samt Selmers kommentarer hertil.

Mpr nr. A115239 - - Dato : 18620317
Forfatter:Hermansen, Marius
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vejret. Marius Hermansen og hospitalet her indgår en aftale om, at man må benytte en vej over hans grund, men iøvrigt giver ham lov til at køre på den nye strandvej. Men Asylet frafalder alle andre krav om færdsel på hans grund, sålænge han er i besiddelse af sin ejendom

Mpr nr. A115259 - - Dato : 18620320
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Maskinmester. Reservelæge. Maskinmesteren døde i går nat. Reservelægen har fået lov til at rejse til København

Mpr nr. A115258 - - Dato : 18620324
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Påtegning. Såvidt jeg kan se handler om betimeligheden af en påtegning på en skrivelse.

Mpr nr. A115257 - - Dato : 18620329
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: patientforhold

Tekst:
Patientoptagelse. Vaskeri. En ung pige fra København eller Århus er optaget på halv betaling. Selmer har efter diskussion i direktionen kontrolleret vaskeriet og en del tøj er sendt til omvask.

Mpr nr. A115256 - - Dato : 18620402
Forfatter:Selmer Borch
Emnegruppe: Årsberetninger

Tekst:
Årsberetning. Selmer diskuterer med Borch om, hvorledes, årsberetningen skal underskrives og hvordan bilagene skal behandles

Mpr nr. A115255 - - Dato : 18620508
Forfatter:Jøns
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Sædtillæg. Gråbrødre Hospital. Jøns er blevet misundelig på overopsynet i Vordingborg, og har søgt om et tillæg, men er i stedet for sat ned i løn.

Mpr nr. A115253 - - Dato : 18620513
Forfatter:Selmer Brems Sinding
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Arbejdsfortjeneste. Kaffe. Selmer har ført regnskab med arbejdsfortjensten, dette ønsker han i fremtiden kontoret skal gøre. Brems og Sinding er ikke enige om udlevering af kaffe. Man indfører at kaffe og fløde skal bestilles som andre varer, og at der skal føres regnskab over udleveringen

Mpr nr. A115238 - - Dato : 18620707
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Direktionen bringer Bøggild hans instruks s 6 sidste passus i erindring, der handler om kvartalsvis at indsende beretning om dampanlæggenes tilstand.

Mpr nr. A115254 - - Dato : 18620812
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontortid. Det er hændet, at Selmer er kommet til kontoret om morgenen og om eftermiddagen i kontortiden, hvor der ingen kontorpersonale har været til stede. Han understreger kontorinstruksen og ønsker denne overholdt i fremtiden.

Mpr nr. A115252 - - Dato : 18620821
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Kontortid. Der er indført en lang kontortid, og Borch er utilfreds hermed, fordi han mener, den er længere end forretningerne fordrer.

Mpr nr. A115240 - - Dato : 18621011
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. 3 bilag hvor Bøggild indberetter om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115236 - - Dato : 18621102
Forfatter:Gædeken Bøggild
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brændsel. Bøggild ønsker at føre bedre kontrol med udleveringen af brændseldepunatet, hvilket han dog ikke siger direkte til reservelæge Gædeken, men henvender sig til bestyrelsen om, at få meddelt G.

Mpr nr. A115237 - - Dato : 18621211
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. En regning til en svensk adelsmand, der har sin søn på hospitalet er uspecificeret, hvilket Selmer finder dårligt. Han ønsker at direktionen skal ændre på forretningsordenen.

Mpr nr. A115250 - - Dato : 18621218
Forfatter:Broch, C A
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Underskud. C. A. Borch indeberetter til direktionen at der formentlig vil blive underskud på regnskabet, og foreslår, at få indseende med udgifterne

Mpr nr. A115235 - - Dato : 18621220
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Regnskaber. Revision. ingen særlige oplysninger.

Mpr nr. A115241 - - Dato : 18629999
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Klosetregler. Udtaget af arkivet. Findes på musæet i møbelafdelingen.

Mpr nr. A115225 - - Dato : 18630000
Forfatter:
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. En kandidat har ansøgt, og han bliver udnævnt.

Mpr nr. A115234 - - Dato : 18630108
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Forvalteren fremsender rapport om dampmaskinens tilstand, men Selmer skriver i rundskrivelsen til direktionsmedlemmerne "sædvanligvis glemmer forvalteren den, indtil jeg erindrer ham derom".

Mpr nr. A115233 - - Dato : 18630410
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler, at der for tiden intet er at melde om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115232 - - Dato : 18630521
Forfatter:Gottrup
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientbetaling. Byggefinciering. Hr. Gottrup har udbedt sig pr. brev i fri behandling, der sendes et svar. Der er penge til overs fra byggeriet, hvilken man ønsker ministeriets approbation på at anvende til andet formål. Man vedlægger en skrivelse fra 1855, hvor man tidligere har forespurgt ministeriet om det samme.

Mpr nr. A115231 - - Dato : 18630609
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. Selmer skriver, at er almindelig klage over smørret. Det er ikke rigtig dårligt eller bedærvet, men det er temmelig dårligt, derfor berammer direktionen et møde om det dårlige smør.

Mpr nr. A115230 - - Dato : 18630612
Forfatter:Ingerslew
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Ingerslew meddeler at han har taget fejl af en dato, hvor der skal holdes licitation og berammet et andet møde til samme tid hvorfor han ønsker terminen ændret.

Mpr nr. A115229 - - Dato : 18630620
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Fra Sct. Hans får man en afskrift af taksten for patientarbejde.

Mpr nr. A115228 - - Dato : 18630629
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Tørrekammer. Tørrekammeret kommer ikke til at koste 480 rdl som forvalteren tidligere har regnet ud, men 550 rdl.

Mpr nr. A115227 - - Dato : 18630702
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Skrivelse fra Bøggild til direktionen hvor han meddeler, at der intet er at bemærke om dampmaskinerne.

Mpr nr. A115226 - - Dato : 18630811
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen

Mpr nr. A115224 - - Dato : 18630821
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation.

Mpr nr. A115222 - - Dato : 18630920
Forfatter:Forvalteren
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning. Forvalteren fremsender en skrivelse om hvilke sovs er, der anvendes til suppekød og anbefaler at man serverer peberrodssovs til kødet, hvilket direktionen tiltræder.

Mpr nr. A115221 - - Dato : 18631011
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler, at der intet er at bemærke om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115268 - - Dato : 18631012
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Dokumenter. Forskellige dokumenter har været i et læg, med oversigt over, hvilke papirer det indeholder, heraf er kun få tilbage. Depositum for forvalter Bøggild, overlevering af obligation som sikkerhed for en patients ophold. Udkast til kontrakt og kontrakt mellem to Vejlbyboere og leje af hus.

Mpr nr. A115220 - - Dato : 18631019
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Klæde. Antagne tilbud ved licitation den 15. oktober 1863.

Mpr nr. A115218 - - Dato : 18631025
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionsmøde. Der indkaldes til møde, men Bang kan ikke komme på grund af sin gamle svigerfaders fødselsdag.

Mpr nr. A115217 - - Dato : 18631026
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Rugbrød. Man har indført grød til aftensmåltiderne søger man at spare på rugbrødet.

Mpr nr. A115219 - - Dato : 18631026
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Beklædning. Efter beklædnings- og sengeleje reglmentet af 23. august 1861 skal klæder tilhørende patienter på 3. forplejningsklasse, når de findes uegnede, sendes tilbage, og der skal anskaffes ny ved overopsynets foranstaltning. Hidtil er det sket ved indkøb i Århus, men det er for dyrt og det har vist sig af klædningerne skal fremstilles af anstaltens beholdninger efter en vedføjet takst.

Mpr nr. A115251 - - Dato : 18631203
Forfatter:Ingerslev, Justitsråd Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
3.forplejningsklasse. Selmer skriver, at vores 1 og 2 forplejningsklasse er langt billigere end Vordingbrogs, men 3. er en del dyrere. Han anmoder justitsråd Ingerslev om, at undersøge, hvori dette ligger når han er til reigsdagssamling i København.

Mpr nr. A115216 - - Dato : 18631216
Forfatter:Frich, S
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampkedel. En kedel er læk. S. Frich kræver, at dækslet ikke bliver rørt, og han understreger at han er i stand til at se om man på trods af denne advarsel alligevel har åbnet det. I sin rapport skriver han at lækken er opstået ved at banke kalksten løs i kedlen. Kedlen er blevet overophedet hvilket også kan have medført skader, men nitterne er ikke deforme, så de har efter varmepåvirkningen trukket sig sammen igen

Mpr nr. A115223 - - Dato : 18639999
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation.

Mpr nr. A115214 - - Dato : 18640108
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddele, at der har været en lækage på en kedel i december 1863.

Mpr nr. A115215 - - Dato : 18640109
Forfatter:Bøggild, P T, forvalter
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling, forvalter. Hr. P. T. Bøggild får en anbefaling, idet hans forvaltning af hospitalet er tilfredsstillende, han anbefales til en større stilling.

Mpr nr. A115213 - - Dato : 18640202
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Viktualieregnskab. Brev med beklagelse fra direktionen over kontoret behandling af viktualieregnskabet

Mpr nr. A115212 - - Dato : 18640412
Forfatter:Bøggild Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmaskine. Apparater. Bøggild har fået en påmindelse fra Selmer om sin instruks paragraf 6, der siger, at han i hvert kvartal skal indberette til direktionen om dampmaskinens tilstand. Han undskylder sin forglemmelse med, at han har så meget andet at gøre.

Mpr nr. A115211 - - Dato : 18640506
Forfatter:
Emnegruppe: Krigen 1864

Tekst:
Post. Der skal skrives til ministeriet og man overvejer at benytte preussernes post over Hamborg eller Lybæk, da man tilsyneladende ikke har forbindelse til København på grund af krigshandlingerne. Der har været 4 preussikske militærlæger for at bese hospitalet.

Mpr nr. A115210 - - Dato : 18640525
Forfatter:
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Kul. Kontoret meddeler direktionen at der skal købes endnu 1300 tdr kul.

Mpr nr. A115209 - - Dato : 18640604
Forfatter:Selmer Bang Frichs
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Vand. Gas. Selmer omtaler en rørledning i forbindelse med en vandsag - Bang taler om gasværket - det er mig ikke helt klart om de taler om den samme rørledning. I al fald er det Frichs, der skal foretage arbejdet.

Mpr nr. A115208 - - Dato : 18640710
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, at der ikke er noget at bemærke om dampmaskinens funktion.

Mpr nr. A115207 - - Dato : 18640821
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Smør. Bang kommenterer konditionerne til licitation af smør

Mpr nr. A115205 - - Dato : 18640908
Forfatter:Selmer Steenholdt Nymølle
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Franskbrød. Nymølle har leveret franskbrød med bitter eftersmag, hvilket Selmer klager over. Steenholdt skriver at han laver sine varer efter bedste overbevisning.

Mpr nr. A115206 - - Dato : 18641004
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, at der ikke er noget at bemærke om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115204 - - Dato : 18650115
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Man giver Bøggild en påmindelse fordi han har glemt at indberette om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115203 - - Dato : 18650331
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampkedel. Bøggild indberetter, at en dampkedel er læk og at skadens omfang eller bekostning ikke kan beregnes før den er taget ud

Mpr nr. A115202 - - Dato : 18650701
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Bøgild indberetter at en dampkedel er sendt til reparation i Århus og ventes tilbage om fjorten dage

Mpr nr. A115201 - - Dato : 18651002
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter at dampmaskinin er i god orden.

Mpr nr. A115200 - - Dato : 18660110
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild skriver en beklagelse til direktionen, idet denne har været nødt til at påminde om hans pligt til at indsende meddelelse om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115199 - - Dato : 18660409
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, at der er en fejl ved dampgryderne.

Mpr nr. A115198 - - Dato : 18660628
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Aparater. Bøggild meddeler, at der intet er at indberette om dampmaskinens tilstand.

Mpr nr. A115197 - - Dato : 18660714
Forfatter:og Luplau, Mikkelsen
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Vinduer. Fortegnelse over indsatte vindusruder ved Mikkelsen og Luplau.

Mpr nr. A115196 - - Dato : 18661002
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Bøggild indberetter til direktionen, at der ingen bemærkninger er til stedets dampmaskine.

Mpr nr. A115195 - - Dato : 18661224
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Juletræ. Regnskab for de forskellige overopsyns udgifter i anledning af juletræet

Mpr nr. A115194 - - Dato : 18670101
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler direktionen, at der intet er at bemærke om stedets dampmaskine.

Mpr nr. A115193 - - Dato : 18670417
Forfatter:Bøggild Selmer
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Bøggild har glemt at indsende beretning om dampmaskinens tilstand, hvorfor Selmer sender ham en påmindelse. Bøggild skriver, at der intet er at bemærke og at han beklager sin tjenesteforsømmelse.

Mpr nr. A115192 - - Dato : 18670424
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patientarbejde. Nye takster til beregning af arbejdsfortjeneste ved følgende arbejder, strikning, spinding, vævning og syning, specificeret i enkelte artikler.

Mpr nr. A115191 - - Dato : 18670606
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Viktualieregnskab. Selmer forespørger hos forvalteren vedrørende uheldige balancer på viktualieregnskabet, vedlagt ligger forvalterens svar

Mpr nr. A115190 - - Dato : 18670627
Forfatter:Gædeken Jøns
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Pension. På grund af Gædeken har skrevet til ministeriet om oplysninger om sit stedtillæg, har man fundet ud af, at der endnu ikke er sendt approbation på budgettet. Skrivelse i anledning af Jøns' pension.

Mpr nr. A115189 - - Dato : 18670630
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, aaat en pumpestang ved dampmaskinen er beskadiget.

Mpr nr. A115188 - - Dato : 18670703
Forfatter:
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kasseeftersyn. Rundskrivelse, der blandt andet omhandler et forestående direktionsmøde samt et forestående kasseeftersyn
HR>
Mpr nr. A115187 - - Dato : 18670706
Forfatter:Købke, kaptajn Jacoby Sinding
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Kaptajn Købke. Fru Jacoby af Randers. En kuvert med messingkrone fra captain Købke, en kuvert hvis indhold viser reverssen af den købkeske medaille. En fru Jacoby af Randers har besøgt vedkommende for nogen tid siden og udtrykte ingen misfornøjelse, men fandt det bagefter passende at skrive fru Sinding det medfølgende brev. Det er tilsyneladende en klage over forholdende.

Mpr nr. A115186 - - Dato : 18670907
Forfatter:
Emnegruppe: Ulæselig håndskrift

Tekst:
En del af siden mangler

Mpr nr. A115185 - - Dato : 18671001
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler, at der er noget i vejen med en aksel på dampmaskinen og at han har instrueret maskinmesteren om, at den skal ordnes.

Mpr nr. A115184 - - Dato : 18680101
Forfatter:Bøggild, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Forvalter Bøggild indberetter, at han intet har at bemærke om installationernes tilstand.

Mpr nr. A115182 - - Dato : 18680215
Forfatter:
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Forvalter. 3 skrivelser fra ovrlægen til forvalteren. De to har ikke kunnet læses, men det tredie handler om, at man blandt anstaltens læger har besluttet skiftevis at deltage i begravelser, hvorfor man ønsker besked om, hvornår de finder sted mindst 24 timer før

Mpr nr. A115183 - - Dato : 18680301
Forfatter:Chirstensen, overopsynsmand
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienters død. Overopsynsmand Christensen har lavet en liste over klæder der har tilhørt afdøde patienter. Patienternes numre og navne er vedføjet på listen.

Mpr nr. A115181 - - Dato : 18680331
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Tørrekamre. Bøggild indberetter, at der er defekte rør i begge tørrekamre.

Mpr nr. A115180 - - Dato : 18680406
Forfatter:Bang
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Tørrekamre. Brev fra Bang om indlæggele af rør.

Mpr nr. A115179 - - Dato : 18680701
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild indberetter, at der intet er i vejen med anstaltens installationer.

Mpr nr. A115178 - - Dato : 18680923
Forfatter:
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vaskeri. Forespørgsel vedrørende vridemaskinens størrelse samt bilag over hvor meget tøj, der vaskes i vaskri og hvilken behandling nogle af tingene får

Mpr nr. A115177 - - Dato : 18681002
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Bøggild meddeler, at der intet er at berette om anstaltens apparatur.

Mpr nr. A115175 - - Dato : 18681014
Forfatter:Selmer Stade Sinding
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Tyveri. Portnerinstruks. Selmer mener der foregår tyveri af madvarer. Allerede i fru Sindings tid blev der givet madvarer bort til .. kællinger, der kom under foregivende af, at gå ærender for patienterne, opsøgte hende. Nu da frk. Stade er trådt til mener Selmer at frafikken fortsætter, mugligvis stjæles der også andet. sagen munder ud i, at portneren får instruks, hvortil der foreligger en klade

Mpr nr. A115176 - - Dato : 18681023
Forfatter:Selmer Bøggild
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Portner, instruks. brev fra Selmer til Bøggild vedrørende et tilsendt udkast til instruks for portneren

Mpr nr. A115173 - - Dato : 18690105
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild meddeler. at der intet er at bemærke.

Mpr nr. A115172 - - Dato : 18690403
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild meddeler, at der skal skiftes et rør på vaskeriloftet, desuden skal der skiftes forskellige haner på gryderne i køkkenet.

Mpr nr. A115174 - - Dato : 18690514
Forfatter:Frichs Huttemeier
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Der skal købes forskellige beholdere og gryder, hvorfor der indhentes tilbud hos Huttemeier i København og Frichs i Århus.

Mpr nr. A115171 - - Dato : 18690706
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Top Bøggild indberetter, at dampmaskinen skal repareres og at en gryde i køkkenet er sprængt.

Mpr nr. A115170 - - Dato : 18691002
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at alt er i orden.

Mpr nr. A115169 - - Dato : 18691231
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der er en utæthed i en kobbergryde samt at rør i mands-celleafdeling skal synes.

Mpr nr. A115168 - - Dato : 18700331
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der skiftet en bøsning ud ved dampmaskinen og et rør i køkkenet.

Mpr nr. A115167 - - Dato : 18700528
Forfatter:
Emnegruppe: Jordkøb og grundplaner

Tekst:
Jordkøb. Papirer vedrørende forskellige parceller i Vejlby Krat. Købt i 1868.

Mpr nr. A115242 - - Dato : 18701018
Forfatter:Bøggild
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bad: På mds D er kobberrørene blevet utætte. Bøggild fremkommer med 2 forslag til anlæg, der til dels taget udgangspunkt i et nyt, dels opererer med at tætne den gamle ledning.

Mpr nr. A115166 - - Dato : 18701028
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indsender sin undskyldning, fordi han har forsømt at indsende beretning om maskinparkens tilstand. således som der er ham pålagt i s 6 i hans instruks.

Mpr nr. A115165 - - Dato : 18701229
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Renovation. Forvalteren har haft uheld med sin renovationsstud, og han foreslår, at der skal købes en femte hest, hvilket Selmer dog finder for bekosteligt

Mpr nr. A115164 - - Dato : 18701231
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Anstaltens vridemaskine er indsendt til reparation hos Frichs. Reparationen vil koste omkring 25 rdl.

Mpr nr. A115244 - - Dato : 18710217
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Værge. En i disse dage indkommen skrivelse fra Morsø, som viser at der også i anden anledning end ved arv kan blive spørgsmål om umyndiggørelse, hvilket det forekom mig at etatsråden forleden benægtede. Måske var der dog anledning til en forespørgsel om formuetilstanden det forekommer mig noget underligt at en mand hans børn i flere år underholdes af fattigvæsenet, ja præstens brev af 5/8 62 vedbliver at være husfæster, og at dette forhold efter hans død går over på enken.

Mpr nr. A115247 - - Dato : 18710316
Forfatter:Stiftstidende, Århus Selmer Elmquist, redaktør
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Århus Stiftstidende har givet forkerte oplysninger om en licitation, hvilket Selmer anmoder redaktør Elmquist om at rette i bladet.

Mpr nr. A115246 - - Dato : 18710324
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Forslag fra Borch.

Mpr nr. A115161 - - Dato : 18710406
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Der skal opsættes brandhaner og udkastet samt priserne til anlæget er ikke kommet. Desuden er prisen for høj for ministeriet.

Mpr nr. A115163 - - Dato : 18710408
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, Apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild meddeler, at der intet er at bemærke om installationerne.

Mpr nr. A115248 - - Dato : 18710515
Forfatter:Borch
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Regningsblanket Borch forslår, at man ikke længere skal skrive på regningsblanketten, at den skal indsendes portofrit

Mpr nr. A115249 - - Dato : 18710522
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Bygningsvedligeholdelse. Direktionen approberer et forslag fra forvalteren om, at det på conto X a bevilligede beløb skal anvendes til vedligeholdelse af bygninger.

Mpr nr. A115162 - - Dato : 18710601
Forfatter:
Emnegruppe: Budget-revision revision årsberetning

Tekst:
Hovedregnskab. Regnskabet omsendes sammen med budgettet for direktionsmedlemmerne kan sammenligne.

Mpr nr. A115157 - - Dato : 18710627
Forfatter:Selmer Bøggild
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Brænde. Selmer vil ikke købe brænde på egen hånd, selv om Bøggild anbefaler det, idet justitsråden tidligere har ment, at man kunne købe det billigere.

Mpr nr. A115156 - - Dato : 18710705
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmadkine. Top Bøggild indberetter, at der skal sættes 4 nye afledningshaner på dampmaskinen.

Mpr nr. A115160 - - Dato : 18710708
Forfatter:
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Forbrugsvarer. 2 fortegnelser over hvad der er udleveret til overopsynnene af forskellige varer til brug på afdelingerne

Mpr nr. A115159 - - Dato : 18710719
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budget. Budgetforslag for 1872-73 forelægges til underskrift.

Mpr nr. A115158 - - Dato : 18710725
Forfatter:Lunn, justitsråd herredsfoed
Emnegruppe: Indenrigsrejser

Tekst:
Rejse. Herredsfoed, justitsråd Lunn foretager med stiftsamtets godkendelse en fjorten dages rejse til Sjælland og Bornholm og meddeler, at han vil bekendtgøre sin hjemkomst senere.

Mpr nr. A115245 - - Dato : 18710821
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Desinfektionsovn. Selmer skriver i et cirkulære til direktionen at for nogen tid siden blev det opdaget at en opsynskarl havde fnat. han blev behandlet herfor, men kort tid efter opstod sygdommen igen formentlig fordi man ikke havde desinficeret hans tøj. Dette gjorde man nu, man desværre blev 2 frakker og 3 par benklæder svedet. Formentlig er dette sket, fordi der har været brændbare materialer i lommerne, derfor har anstalten formentlig ikke erstatningsansvar. Man indstiller dog til at karlen får sine klæder erstattet

Mpr nr. A115155 - - Dato : 18710930
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Badehus. Badehuset er beskadiget af storm og sø og skal repareres for 151 rdl 1 mark og 8 skilling efter en beregning foretaget af Top Bøggild.

Mpr nr. A115154 - - Dato : 18711213
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitaiton. Selmer sender et brev til direktionen om licitation og anfører, at han selv finder at budene skal godtages.

Mpr nr. A115153 - - Dato : 18711214
Forfatter:Hermansen, Marcus, Murer
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Murer Marcus Hermansen, der ejer jorsdlodden matr. nr. 41 b af Vejlby Krat klager over skelproblemer og der aftales en ny vejføring. Hvilket ærværende overenskomst viser

Mpr nr. A115152 - - Dato : 18720102
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild meddeler at der intet er at bemærke.

Mpr nr. A115151 - - Dato : 18720319
Forfatter:Lunn
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Direktionsmøde. der indkaldes til møde, men Lunn kan ikke komme, fordi hans hest er lam.

Mpr nr. A115150 - - Dato : 18720402
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Top Bøggild indberetter, at der foregår reparationer på fødepumpen til dampmaskinen samt reparation af dampgryderne i køkkenet.

Mpr nr. A115149 - - Dato : 18720619
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Der skal udliciteres leverancer af brød, hvorfor man ekundiger sig om 3. Dragonregiments priser.

Mpr nr. A115148 - - Dato : 18720702
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at bemærke om instalationerne.

Mpr nr. A115147 - - Dato : 18720709
Forfatter:Rasmussen, fader Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. En patient ved navn Rasmussens fader invilliger i at betale. Selmer meddeler direktionskollegerne, at han tager til Hamborg for at møde sin søn, der kommer hjem fra Amerika. Ministeriets approbation på den Henningske sag, nævnes andet steds men jeg ved ikke hvorom det drejer sig

Mpr nr. A115146 - - Dato : 18720912
Forfatter:Bøggild, Top, forvalter
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Top Bøggild har skrevet til intendanten ved regimentet i Århus, for at få at vide, hvor meget brød står til.

Mpr nr. A115144 - - Dato : 18720925
Forfatter:Hermansen, M Bøggild, Top
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Afløb. M. Hermansen, Vejlby Krat tillader sig af henvende sig til direktionen idet Top Bøggild har afvist hans andragende om at en stenkiste, der fører afløbet under vejen mellem anstaltens og hans grund, skal flyttes, overenskomsten er afsluttet mundligt.

Mpr nr. A115145 - - Dato : 18720930
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at berette.

Mpr nr. A115143 - - Dato : 18730110
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampmaskine. Der påsår reparation af dampmaskine, hvilket vil koste 33 rdlr og 2 sk.

Mpr nr. A115142 - - Dato : 18730227
Forfatter:
Emnegruppe: Postbefordring

Tekst:
Sundhedskollegiet. Brev fra sundhedskollegiet, der bevidner overlægerne ved sindssygehospitalerne deres tak for veludførte forhandlinger vedrørende ensartet udarbejdelse af årsberetninger fra anstalterne

Mpr nr. A115141 - - Dato : 18730406
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampkedel. Top Bøggild indberetter, at der pågår reparation af dampkedel, som vil koste 20 rdlr

Mpr nr. A115140 - - Dato : 18730701
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Top Bøggild indberetter. at der intet er at bemærke til anstaltens installationer.

Mpr nr. A115139 - - Dato : 18730804
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Opsynspiger. Et andragende om betalingsnedsættelse for en inkurabel patient - ligeledes til underskrift, da jeg forudsætter som givet, at må afslås. Opsynspigerne har truet med kollektiv opsigelse, hvis de ikke fik 1 mark mere i løn månedlig. Selmer siger, at han ikke vil lade sig forbløffe straks.

Mpr nr. A115138B - - Dato : 18731006
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparter og telefon

Tekst:
Kobbergryder. Top Bøggild indberetter, at kobbergryderne er til reparation i Århus. Udgiften hertil bliver ca. 50 rdlr.

Mpr nr. A115137 - - Dato : 18740111
Forfatter:Bøggild, Top Wilson, kobbersmed
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Kobbergryder. Top Bøggild indberetter at to gryder er læk, og han har optaget kontakt med kobbersmed Wilson i Århus. Der skal formentlig tykkere plader på gryderne for at styrke dem.

Mpr nr. A115136 - - Dato : 18740320
Forfatter:Skabelund, M, tandlæge
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Spildevand. Tandlæge M. Skabelund har klaget over spildevandet løber i en åben grøft, hvorfor vandsynsfolkene påkender at vandet skal ledes gennem rør, så det ikke forurener Skabelunds brønd. Anstalten skal sammen med to andre lodsejere udrede omlægningen.

Mpr nr. A115135 - - Dato : 18740704
Forfatter:Meulengracht Mehl Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der er foretaget trykprøver på dampmaskineriet, samt vedlægger en trykprøveattest fra Mehl og Meulengracht.

Mpr nr. A115133 - - Dato : 18740812
Forfatter:almindelige Brandforsikring for Landbygninger, Den Esmann, branddirektør
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Police udstedt af Den almindelige Brandforsikring for Landbygninger underskrevet af Esmann branddirektør.

Mpr nr. A115134 - - Dato : 18740812
Forfatter:
Emnegruppe: Brandforsikring

Tekst:
Forsikring. Police, der forsikrer de øvrige bygninger på Anstaltens grund, Dog undtaget gartnerboligen. sum 512 395 kr.

Mpr nr. A115132 - - Dato : 18741005
Forfatter:
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparatur. Forvateren indberetter, at der er foretaget trykprøve på kedlerne og erparation er endnu ikke tilendebragt på grund af kobbersmedens forsømmeelighed.

Mpr nr. A115047B - - Dato : 18749999
Forfatter:Bøggild, Top, forvalter
Emnegruppe: Permission

Tekst:
Forvalter. Top Bøggild har tilsyneladende været syg og er på rekreation. Han skriver, at han gerne vil have mere permission, men hvis professoren ønsker det, skal han straks returnere. Han hilser fra professorens søn, men hvor han opholder sig er det ikke muligt at fastslå. Han tager styrtebade som kur

Mpr nr. A115130 - - Dato : 18750103
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter, at der intet er at melde om installationerne.

Mpr nr. A115131 - - Dato : 18750128
Forfatter:
Emnegruppe: Revision

Tekst:
Forvalterens instruks. Ligkister. Rettelser til forvalterens instruks med kommentar af direktionsmedlemmerne, samt oplysning om, at forvalterens skrøbelighed har forsinket sagen

Mpr nr. A115129 - - Dato : 18750319
Forfatter:Grønvaldt, Exsm Juris
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling. Kontorassistent. Exam juris Grønvaldt får in anbefaling for sin nøjagtighed i pengesager og sin afholdthed af såvel overordenede som ligestillede.

Mpr nr. A115128 - - Dato : 18750409
Forfatter:Bøggild, Top
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Apparater. Top Bøggild indberetter at dampmaskinen trænger til hovedreparation og at pengene hertil er på vedligeholdelseskontoen for indeværende finansår.

Mpr nr. A115127 - - Dato : 18750515
Forfatter:Bøggild, E Top
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Takkebrev. Jeg tillader mig herved hjerteligen at takke den højtærede direktion for den mig under 5. dennes godhedsfuldt tilstillede anbefaling og ikke mindre oprigtigen at takke højtsamme for al den humanitet og velvilje den stedse har imødekommet mig med i de mange år jeg har virket under samme. Helsingør, Fiolgade nr 522 E. Top Bøggild

Mpr nr. A115126 - - Dato : 18750515
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Madlicitation. Papirer vedrørende mælk samt regnskaber.

Mpr nr. A115125 - - Dato : 18750609
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Madlicitationer. Patientfond. Licitationer vedrørende mælk og brød, samt meddelelse om, at Hagen Jacobsen har modtaget obligationer for 3000 kr i patienternes arbejdsfond.

Mpr nr. A115124 - - Dato : 18750703
Forfatter:Jacobsen, Hagen Meulengracht Meks
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Trykprøve, apparater. Hagen Jacobsen indberetter, at han har ladet anstaltens appater prøve. Der er vedlagt en attest underskrevet af Meulengracht og Meks.

Mpr nr. A115109 - - Dato : 18750728
Forfatter:Grøbvaldt Lunn
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr personalet

Tekst:
Kontorassistent. Grønvaldt søger en stilling under Københavns Magistrat, hvorfor han udbeder sig en ansøgning. Lunn bemærker, at det er almindelig praksis, at forskellige myndigheder tillæmper aftrædelses og tiltrædelsesfristen.

Mpr nr. A115123 - - Dato : 18750799
Forfatter:Stabell, H, maskinmester Ovesen, N, murer Løycke, N C, snedker Carlsen, R I, tømrer
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Håndværkerne andrager direktionen om lønforhøjelse idet leveomkostningerne er stigende og lønningerne for ligestillede arbejdere er større andetsteds. Underskrifter fra H. Stabell, maskinmester, N. Ovesen, murer, N. C. Løyke, snedker og I. R. Carlsen, tømrer

Mpr nr. A115110 - - Dato : 18750915
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Dampkedel. Trykprøveformular for en dampkedel købt hos Frichs

Mpr nr. A115111 - - Dato : 18751010
Forfatter:
Emnegruppe: Gaslevering

Tekst:
Installationer. En ny dampkedel er taget i brug. Der er problemer med gasmåleren i kontorbygningen. Hvis det er rørledningen, der er defekt påhviler reparationen gaskompagniet, ellers hospitalet.

Mpr nr. A115112 - - Dato : 18751113
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Renovation. Der er kommet to tilbud på renovation.

Mpr nr. A115113 - - Dato : 18751210
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter Borch, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kassebogføring. Såvidt jeg kan se drejer striden mellem bogholder Borch og forvalter Hagen Jacobsen sig om, hvordan man skal indføre beløb

Mpr nr. A115114 - - Dato : 18751222
Forfatter:
Emnegruppe: Dalstrup, Råmosegård og Vedsted

Tekst:


Mpr nr. A115115 - - Dato : 18760114
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at alt er i orden

Mpr nr. A115118 - - Dato : 18760201
Forfatter:Jacobsen, Hagen Larsen, Rasmus, portner Dam, Chr, f t portner
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Portner. Hagen Jacobsen meddeler, at han har antaget Rasmus Larsen, Der hidtil har været medhjælper hos gartneren, som portner. Indlagt et brev underskrevet Chr. Dam f.t. portner, der ansøger om giftermåltilladelse, idet han gerne vil skabe sig en fremtid her på stedet.

Mpr nr. A115117 - - Dato : 18760202
Forfatter:Selmer, overlæge Lunn, Justitsråd Willemoes Grønvaldt
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Byggesag. Selmer skriver til justitsråd Lunn om byggesagen, der i forvejen skulle være Willemoes bekendt. Sag vedrørende optagelse af en slesvigsk patient. Grønvaldt ønsker at søge en stilling som bogholder i Nykøbing.

Mpr nr. A115116 - - Dato : 18760209
Forfatter:Eriksen, Morten, post og vægter
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Post, vægter. Morten Eriksen, der er post og vægter beder om lønforhøjelse, idet leveomkostningerne er steget. Arbejdet er desuden blevet strengere, idet han er blevet pålagt at gå rundt om hospitalet i haverne om natten

Mpr nr. A115122 - - Dato : 18760299
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ledninger. Der skal lægges en ledning, og man diskuterer dens afstand fra bassinerne og vejen.

Mpr nr. A115119 - - Dato : 18760311
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. Blandt andet på madfedt. Der er desuden tale om besværligheder på grund af sygdom blandt personalet.

Mpr nr. A115120 - - Dato : 18760312
Forfatter:Petersen, Groes, smørleverandør
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Smør. man ønsker ikke at antage den tidligere smørleverandør Groes Petersens tilbud, da man tidligere har været nødt til at kassere en del af hans varer.

Mpr nr. A115121 - - Dato : 18760318
Forfatter:Lunnþ
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Sleviske patienter. Papirer vedrørende 2 slesviske patienters optagelse. Den ene har tilsyneladende været oppe før og direktionen har haft delte meninger om optagelsen. Den anden er fra gårdejer Frei, han vil gerne have sin søster ind, men har ingern øvrighedsattest produceret. Synes mine herrer ikke, at for de gode slesvigers vedkommende gerne kunne ignorere den for udlændinge vedtagne bestemmelse om øvrighedsnødløsning?, der er dog for ikke at få noget med de tyske institutioner og autoriteter at gøre at de søger hertil. Lunn anbefaler andragendet og anfører at øvrighedsattesten kun er en direktionsvedtagelse, og den er lavet på en helt anden baggrund.

Mpr nr. A115108 - - Dato : 18760404
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen indberetter at der ingen vanskeligheder er med maskiner m.v.

Mpr nr. A115107 - - Dato : 18760408
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Spildevand. Aftale mellem Vejlby Byggeri om afledningen af spildevand fra bryggeriet. Der skal bygges en kumme til bundfældning og ledningen skal ligge mindst 18 fod fra bæk og bassiner.

Mpr nr. A115106 - - Dato : 18760606
Forfatter:Grønvalt Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling, kontorassistent. Grønvaldt søger stilling som forvalter og kasserer ved Randers-Grenå jernbane, hvortil Selmer anbefaler ham på det bedste.

Mpr nr. A115105 - - Dato : 18760702
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at afløbet fra Vejlby byggeri, der tidligere forurenede anstaltens bassiner, nu er udskiftet. Køkkenet kogkedler trænger til reparation.

Mpr nr. A115104 - - Dato : 18761010
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der ikke er noget at bemærke om maskinerne ud over en iturappoerteret kedel er blevet reapreret.

Mpr nr. A115102 - - Dato : 18770104
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der i der forløbne kvartal ingen repatationer har været på maskinmateriellet.

Mpr nr. A115100 - - Dato : 18770214
Forfatter:Grønvaldt Selmer
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling, assistent. Grønvaldt søger stilling som bogholder i Viborg og får ansøgning anbefalet af Selmer.

Mpr nr. A115103 - - Dato : 18770224
Forfatter:Rasmussen, Ane Kirstine, opsynspige
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Der er forsvundet forskellige klædningsstykker på kvd. En opsynspige Ane Kirstine Rasmussen bliver sammen med flere andre afhørt om sagen. Pågældende mener, at de er forsvundet ved badning i havet, men ingen af kollegerne mener, at dette kan være tilfældet

Mpr nr. A115101 - - Dato : 18770407
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at dampmaskinen er blevet repareret og en af kobbergryderne i køkkenet er repareret.

Mpr nr. A115099 - - Dato : 18770712
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at der intet videværdigt er forefaldet.

Mpr nr. A115098 - - Dato : 18771001
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Hagen Jacobsen meddeler, at dampkedlerne er blevet undersøgt og at cylinderen i vridemaskinen er beskadiget på grund af uforsigtighed fra vaskerikarlens side.

Mpr nr. A115097 - - Dato : 18780110
Forfatter:Jacobsen, Hagen, forvalter
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Installationer. Forvalter Hagen Jacobsen meddeler direktionen at der intet videreværdigt er hændt med installationerne i oktober kvartal, med undtagelse af at der er sat en ny bund i varmeapparatet på fruentimmer D.

Mpr nr. A115096 - - Dato : 18780409
Forfatter:Holm, Rasmus, overlæge Møller, cand, reservelæge
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. Reservelæge. Skrivelse til ministeriet vedrørende Rasmus Holms konstitution som overlæge samt indtrædelse i direktionen konstitutution af cand. Møller som reservelæge.

Mpr nr. A115095 - - Dato : 18780424
Forfatter:Vesterbo, patient
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patient. Skrivelse ti skifteretten i Helsingør angående værgemålet for vatienten Verterbo.

Mpr nr. A115093 - - Dato : 18780428
Forfatter:Selmer
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Selmer, pension meddelese til kontoret, hvad den indeholder foreligger ikke oplyst.

Mpr nr. A115094 - - Dato : 18780502
Forfatter:
Emnegruppe: Patientforhold

Tekst:
Patienter. Rundskrivelse med meddelelse om 16 patienters optagelse.

Mpr nr. A115092 - - Dato : 18780507
Forfatter:Vesterboe, patient
Emnegruppe: Personlige patientforhold

Tekst:
Patient. Skrivelse til patienten Vesterboes værge. Hvad den indeholder fremgår ikke

Mpr nr. A115091 - - Dato : 18780512
Forfatter:
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse. Uinteressant.

Mpr nr. A115090 - - Dato : 18780526
Forfatter:Selchau, præst Lunn
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Et andragende fra pensioneret præst Selchau om at få lettelse i betalingen for sin søn, der i en årrække har været patient her på anstalten. Han oplyser, at pensionen efter kapiteltaksten for 1877 ville beløbe sig til 2628, 20 kr. Sønnen er på 3.die forplejningsklasse og koster altså 394,20 kr om året* regnes den anden, som ifølge andragendet er i Vordingborg Sindssyge Anstalt til samme pris, bliver der altså 1840 kr. Da han ikke oplyser at han har andre pekuniære forpligtelser end de to sønners ophold på sindssygeanstalten, tør man vel næppe indrømme en mand med 1840 kr om året nedsættelse i betalingen. Lunn mener, at man skal skrive, at der for tiden ikke er mulighed for nedslag

Mpr nr. A115089 - - Dato : 18780530
Forfatter:
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Overlæge. Reservelæge. Da min udnævnelse til overlæge nu er kommen, billiger D'herr vel, at jeg straks bekendtgør reservelægepladsen som ledig.

Mpr nr. A115088 - - Dato : 18780603
Forfatter:Willemoes, etatsråd
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktionen. Etatsråd Willemoes afskedsansøgning, hvilken jeg beklager allerede at skulle se så snart, skønt jeg vel var forberedt på, at de ville komme. Med hensyn til forslaget om eftermand til direktionsposten er det vel rigtigst at konferere mundtligt

Mpr nr. A115087 - - Dato : 18780612
Forfatter:Qustgaad, jægermester Holm Lunn
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Direktion. Jægermester Quistgaard er villig til at lade sig foreslå til direktionsmedlem. Holm til Lunn

Mpr nr. A115086 - - Dato : 18780622
Forfatter:Selchau Møller, kandidat Helweg
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge: Ansøgere er Selchau fra Grenå, Møller som er kandidat på anstalten her og Helweg, som har en basisuddannelse i psykiatri og har været reservelæge i Viborg. Man anser Helweg for den bedst egnede.

Mpr nr. A115084 - - Dato : 18780622
Forfatter:Helweg
Emnegruppe: Læger

Tekst:
Reservelæge. Helweg foretrækkes som reservelæge

Mpr nr. A115085 - - Dato : 18780628
Forfatter:Helweg, reservelæge
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Reservelæge. Udnævnelse af Helweg.

Mpr nr. A115083 - - Dato : 18780716
Forfatter:
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetforslag.

Mpr nr. A115082 - - Dato : 18780725
Forfatter:Quistgård, jægermester Willemoes, etatsråd Vesterbos
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Eillemoes. Patientbetaling. Arv. Meddelelse fra ministeriet angående etatsråd Willemoes' udtrædelse og Jægermester Quistggårds indtrædelse i direktionen. Brev fra Hersom sogneråd angående nedsættelse af betalingen for pigen fra Kleitrup. Meddelelse fra Vesterbos værge, om at der er tilfaldet patienten en arv.

Mpr nr. A115081 - - Dato : 18780816
Forfatter:Helweg, reservelæge Nielsen, murermester Holm, pastor
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Kostpenge. Væksthus. Patienten fra Klejtrup får indrømmet halv betaling og tilbagebetaling af et beløb. Reservelæge Helweg ønsker kostpenge udbetalt som løn, hvilket anbefales. Man ønsker opført et væksthus af de penge , der er kommet fra jernbanen. Der ligger tegninger og overslag fra murermester Nielsen. På justitsrådens spørgsmål forleden skal jeg oplyse, at der er skik og brug, at personer, som af øvrigheden indlægges til observation, optages for halv betaling. Når pastor Holm i sin tid lå her på 1. forplejning, betalte det offentlige kun som sædvanligt, mens Holms familie skød resten til.

Mpr nr. A115080 - - Dato : 18780904
Forfatter:Behrend, købmand Behrend, pastor Lund, pastor Madsen, Just gårdmand
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Skrivelse fra købmand Behrend i Ålborg med kaution for betalingen for pastor Behrend* skønt den kun gælder for den tid, pastor Lund er præst i Harridslev, må den vel kunne tages for gyldig, idet betalingen for pastor Behrend formentlig afholdes af den ham tilkommende pension, som jo er knyttet til hans forrige embede? Et andragende fra gårdmand Just Madsen i Lyby om at få moderation i betalingen for sin søn, der er patient her i anstalten, tilligemed oplysninger om hans formueforhold.- Skønt manden vel nok sidder hårdt i det, tør han vist næppe regnes til de uformuende, hem regulativets paragraf 18 indrømmer halv betaling. Patienten som der her er tale hører formentlig til de helbredelige og har været her i anstalten siden den 25 juni.

Mpr nr. A115079 - - Dato : 18780928
Forfatter:Blicher Sorvad
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Patintbehandling. Amtsrådet ønsker a. at man overlader et stykke af anstaltens chausse til offentlig brug og dog vedbliver at vedligeholde den, b. at gå ind på en expropriation, hvorved vejen overalt blev 9 alen bred, ville formentlig føre til en ekspropriation langs hele vejlinien fra det sted hvor chausseen slipper og helt ned til stranden. Skrivelse fra hr. Blicher til Sorvad, som ansøger at få hans søn, som er her på anstalten, forplejet på halv betaling

Mpr nr. A115078 - - Dato : 18781010
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. Skrivelse til amtsrådets vejudvalg af ukendt indhold

Mpr nr. A115077 - - Dato : 18781016
Forfatter:
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Væksthus. Da der er tilvejebragt en tegning til et væksthus og tilhørende overslag lydende på 1785 kr eller netop den sum anstalten har fået udbetalt i godtgørelse fra jernbanen, er det formentlig på tide at røre sig, for at få ministeriets samtykke til at anvende summen på denne måde.

Mpr nr. A115076 - - Dato : 18781025
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation. ukendt objekt.

Mpr nr. A115075 - - Dato : 18781105
Forfatter:Nielsen, murermester
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Kvitteringer. Kvitteringer med anden underskrift end murermester Nielsen er accepteret af forvalteren, mens bogholderen mener, at dette kun er gyldigt fra handlende og fabrikanter. Bogholderen anfører at sådanne kvitteringer tidligere ikke blev accepteret af revisionen

Mpr nr. A115074 - - Dato : 18781116
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Renovation. Skifteret. ingen yderligere oplusninger.

Mpr nr. A115070 - - Dato : 18781206
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Reatance. En restanceliste til underskrift og end Rasmussenks sag, der handler om, at der er restance og man ikke finder ud af hvilken kommune, der skal overtage forsørgelsen af ham.

Mpr nr. A115072 - - Dato : 18781211
Forfatter:
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Man beholder den hidtidige leverandør af brød.

Mpr nr. A115071 - - Dato : 18781212
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Stationsvej. Der har været et møde på hospitalet med lodsejerne, hvor der er truffet en overenskomst. Bogholderen og forvalteren har en kontrovers vedrørende de af forvalteren kvitterede regninger og kvitteringernes gyldighed, når en anden end regningsudstederen har underskrevet

Mpr nr. A115069 - - Dato : 18781218
Forfatter:Sorvad Blicher, patient Frisch, Cand
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Stationsvej. Kandidat. Pastientbetaling. Man har ikke talt med alle lodsejere, så der er ingen afgørelse på vejsagen. Udnævnelsen af en kandidat fra 1. januar til 30 juni. Der er kun kommet en ansøgning .- fra cand. Frisch. Nedaættelse af betalingen for patienten Blicher, søn af Bl til Lille Sorvad. Faderen sidder vist meget småt i det og har gentagne gange presset på for at få sønnen på halv betaling, efter at han i foråret fik ham fra 2den klasse overført på 3die klasse, måske man til nytår kunne indrømme ham nedsættelsen

Mpr nr. A115068 - - Dato : 18781224
Forfatter:Suenson, kandidat Møller, kandidat Frisch, cand
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat: Med hensyn til kandidatforholdet skal jeg oplyse, at af 2 kandidater vi har, er den ene tjenstgørende i 4 måneder og bliver sendt herfra til Frederiks Hospital, vi må tage den, hospitalet sender, men hospitalet er også forpligtiget til at sende en ny når den gamle rejser. Den anden kandidat derimod bliver ansat af direktionen på 6 måneder, efter at pladsen har været bekendtgjort ledig på sædvanlig måde. Dog har det oftere været tilfældet, at en 4 måneders kandidat er gået lige over i en 6 måneders plads (Således med Suenson i sommer, med Møller forud for ham og med flere) og pladsen har i så fald ikke været bekendtgjort ledig, lige så lidt som vedkommende kandidat ikke har fået nogen formel skrivelse fra direktionen. Pladsen som 6 måneders kandidat bliver nu ledig til 1. januar ved cand. Suensons afgang* jeg har derfor bekendtgjort vakancen på sædvanlig vis og modtaget ansøgning fra cand. Frisch, og idet han skal udnævnes, har jeg formentlig fulgt den tidligere regel (- så forsikrer mig i hvert fald bogholderen) ved at sende hans udnævnelse til underskrift hos direktionen.

Mpr nr. A115073 - - Dato : 18781227
Forfatter:Selmer, Harald, etatsråd
Emnegruppe: Pensioner

Tekst:
Harald Selmer. Skrivelse fra ministeriet vedrørende etatsråd Selmers forhøjede pension.

Mpr nr. A115067 - - Dato : 18790101
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
kStationsvej. Der skal holdes direktionsmøde i anledning af den nye stationsvej. På samme møde skal man tale om diferentsen mellem, bogholderen og forvalteren. Endelige skal der tales om anvendelse af renterne fra patienternes arbejdsfond

Mpr nr. A115066 - - Dato : 18790108
Forfatter:
Emnegruppe: Vejanlæg og jernbane

Tekst:
Vej. En vejsag skal ekspederes omgående

Mpr nr. A115065 - - Dato : 18790127
Forfatter:Selchau, pastor Lunn, P
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Andragende fra pastor Selchau angående nedsættelse af betalingen for hans herværende søn. Ifjor forår blev et lignende andragende afslået. Som forandrede omstændigheder anføres nu, at den anden søn atter er indlagt på Oringe, ligesom også den tredie søn, lægen i Grenå, i hosliggende brev anfører, at han ikke for tiden er i stand til at yde noget bidrag. Sålænge pastor Selchau skal betale for 2 sindssyge sønner, er det vist temmelig utvivlsomt, at der næppe bliver så meget tilbage af hans pension, som fornødent til et tarveligt udkomme for et par gamle ægtefolk. Det forekommer mig derfor, at efter de nu fremkomne oplysninger kon kunne forsvare fra næste quartals begyndelse at nedsætte betalingen. P. Lunn.

Mpr nr. A115064 - - Dato : 18790202
Forfatter:Selchau, pastor
Emnegruppe: Brevveksling

Tekst:
Præst. Svar til pastor Selchau, hvorpå vides ikke.

Mpr nr. A115063 - - Dato : 18790209
Forfatter:Lunn, P
Emnegruppe: Udenrigsrejser

Tekst:
Rejse. P. Lunn tager afsked idet han tiltræder en rejse til Italien for at besøge sin søn

Mpr nr. A115062 - - Dato : 18790221
Forfatter:Holm Sivardtsen
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. Til jfr. Sivardtsen har jeg skrevet og forlangt oplysninger om hendes syn, men jeg er bange for, at de ikke falder tilfredsstillinde ud. Enden på det bliver vel, at vi kommer til endnu engang at bekendtgøre pladsen ledig. Holm

Mpr nr. A115061 - - Dato : 18790222
Forfatter:Qustgaard
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Avertissement. Avertissementer i Jyllands-Posten optages i andre blade, hvorfor Quistgaard foreslår, at man annoncerer heri.

Mpr nr. A115060 - - Dato : 18790309
Forfatter:Husholderske
Emnegruppe: Ansættelser

Tekst:
Husholderske. Fristen for indsendelse af ansøgninger om plads som husholderske udløber den 14. marts 1879.

Mpr nr. A115059 - - Dato : 18790408
Forfatter:Carøe, kandidat
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Andragende fra forhenværende kandidat Carøe om godtgørelse for rejsen fra København herover og atter tilbage. Man svarer formentlig, at dette ikke lader sig gøre, da der ingen bevilling er hertil.

Mpr nr. A115058 - - Dato : 18791030
Forfatter:
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Varme. Kedlen i celleafdelingen har vist sig at være læk flere gange, hvorfor man anbefaler, at der bliver købt en ny kedel der kan ligge i reserve denne vinter. Den skal koste 1200 kr

Mpr nr. A115057 - - Dato : 18791112
Forfatter:Frichs
Emnegruppe: Tekniske anlæg

Tekst:
Varme, celleafd. mds. Frichs ønsker bestilling i indeværende finansår på kedel til levering og indmuring senere

Mpr nr. A115056 - - Dato : 18791206
Forfatter:Krarup, apoteker Gall, købmand
Emnegruppe: Vareindkøb iøvrigt

Tekst:
Medicin. Andraggende fra apoteker Krarup, Fredeiksbjerg apotek om at blive delagtig i leverancen af medicin til anstalten. Man indvilliger, hvis medicinen leveres til købmand Gall, ligesom forskellige andre varer bliver det, så man ikke har særlige omkostninger ved transporten

Mpr nr. A115055 - - Dato : 18791222
Forfatter:Selmer, Harald, etatsråd Selmer, Henrik Jægermersteren Justitsråden Holm
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Harald Selmer, Begravelse. I overensstemmelse med Henrik Selmer har jeg sat faderens begravelse til søndag den 28. kl. 12 1/2 og sendt aviserne bekendtgørelser derom. Hr. Jægermesteren billiger formentilg den mellem justitsråden og mig mundtlig trufne aftale, at omkostningerne ved etatsråd Selmers begravelse her på anstalten bestrides af anstaltens kasse. Holm.

Mpr nr. A115054 - - Dato : 18800115
Forfatter:Møller Slemer Carl Bloch, maler Selmer, Henrik, dr
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Husholderske. Litografi af Selmer. Frk. Møller har fra 1. jannuar igen overtaget køkkenet efter sin sygdom. Under denne er hun blevet forlovet og der har været giftermålstanker, men hun vil blive foreløbig til 1. novemberber. Dr. Henrik Selmer anmoder om, at få sin faders protræt tilsendt, idet han vil lade gøre et litografi derefter. Direktionen indvilger heri. Billedet hænger på Reisbys kontor og har altid hængt på overlægens kontor. Malet af Carl Bloch samtidig med at dennes bror var kandidat på hospitalet

Mpr nr. A115052 - - Dato : 18800130
Forfatter:Lunn Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Brændselleverance

Tekst:
Gas. Kul. Lunn mener, at meget taler for et privat gasværk, fordi byen vil blive utilfreds med, at der går megen gas til spilde som man ingen betaling får for, Anstalten vil være utilfreds med at trykket undertiden bliver for lille. Hagen Jacobsen ønsker indføjet i kulkontrakten, at kul skal leveres fra sejlskibe idet han anfører, at der bliver meget smul og mange ituslåede kul, når de leveres fra dampskibe. Lunn mener, at det bliver vanskeligt, at kræve sejlskibe, da flere og flere kul leveres pr. dampskib.

Mpr nr. A115051 - - Dato : 18800213
Forfatter:Lauersen, Thomassine, patient Jonassen, Peter Carl
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Patientoverførsel. Skrivelse til Raarup sogneråd, som har overtaget patienten Thomassine Lauersen og derfor begærer nedsættelse i betalingen. Skrivelse til Århus Stiftamt angående den til Sverige overførte Peter Carl Jonassen.- Han havde det meget godt da han rejste herfra og tør ventes helbredt, hvorfor henstillingen om at bevare sparekassebeløbet 90 kr for ham, turde være human.

Mpr nr. A115050 - - Dato : 18800322
Forfatter:Lunn, justitsråd Brems, overopsynsdame
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Overopsynsdame. Pension. Indsendt af fhv. overopsynsdame frk. Brems og tilsendt direktionen til erklæring. Justitsråd Lunn skriver i sin kommentar til ansøgningen. Hovedgrunden til at man ved frøken Brems' fratrædelse ikke fandt anledning til at indstille hende til pension var utvivlsomt den, at hun blev afskediget ikke formedelst alder eller svagelighed jfr. pensionsloven s 31, men efter eget ønske for at kunne begynde en anden virksomhed, som hun anså for fordelagtigere. Jeg erindrer nok, at der just ved fratrædelsen var et og andet i hendes forhold, som ikke fantes tiltalende eller så hensynfuldt som ønskeligt, men jeg tror ikke dette havde nogen indflydelse på sagens beslutnming, og jeg ved derfor ikke noget at tilføje den foreslåede betænkning

Mpr nr. A115053 - - Dato : 18800619
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Maskiner, apparater og telefon

Tekst:
Dampkedel. At der afvigte oktober kvartal ikke er forefaldet andet videværdigt ved anstaltens damp-gas- og kloarkapparater end, at den dampkedel, der forsyner mandfolkesidens celleafdeling med varme er sprunget læk, det tillader jeg mig herved tjenstligt at meddele direktionen underretning over. Hagen Jacobsen.

Mpr nr. A115049 - - Dato : 18810404
Forfatter:Petersen, Vilhelm, Arkitekt Brems, tidl overopsynsdame
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Sindssygevæsen. Forskellige breve fra Vilh. Petersen om nyt sygehus for Fyn samt forskellige beregninger om omkostninger for opførelse af hospital i Viborg. Foreløbig plan over hospital på Fyn og diskussion om lægelige kriterier for opførelse af nyt hospital. Blandt private instituioner nævnes frk. Brems` ved Vejle tidligere overopsynsdame her på hospitalet.

Mpr nr. A115018 - - Dato : 18811014
Forfatter:Ejlertsen, landmand
Emnegruppe: Forhold vedr. landbrug

Tekst:
Hegn. En skrivelse fra gårdmand Ejlertsen siger, at han ønsker et hegn kappet og klippet, men hegnet ligger på anstaltens grund, så man skønner ikke der er lovmæssig baggrund for, at han kan forlange hegnet klippet.

Mpr nr. A115019 - - Dato : 18830213
Forfatter:Meulengracht, brygger Ceres Bechshoft, overopsynsmand
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
1) Skrivelse til ministeriet om 20.000 kr. 2) Licitationskonditioner vedr. skriftlig licitation og offentilggørelse af licitationer i Randers og Horsens aviser. 3) Skrivelse fra brygger Meulengracht fra Ceres. 4) Skrivelse fra direktøren fra Frederiks hospital vedrørended opsigelse af aftale om kandidater. 5) Ansøgning fra overopsynsmand Bechshoft om pension, hvilket direktionen støtter.

Mpr nr. A115020 - - Dato : 18830731
Forfatter:Quistgaard
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Præst. Ishus. Befordringsgodtgørelse til præsten efter at der er opført en embedsbolig til ham. Kommentarer af Quistgaard til det projekterede ishus

Mpr nr. A115021 - - Dato : 18830816
Forfatter:Jensen, liutenant
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Assistentplads. Licitation af brød. Justitsråden takker for de tilsendte ansøgningsbilag. Det vrimler ind med ansøgninger til assistentpladsen: Liutenant Jensen er efter opsigelsen muligt endnu mere forsømmelig

Mpr nr. A115022 - - Dato : 18831015
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. Instruks for kontorassistent. Der er lovet en patient nedsat betaling, hvilket man agter at gennemføre. Den nye kontorassistent får 3 måneders opsigelse, hvilket man også vel gennemføre for den ældre.

Mpr nr. A115023 - - Dato : 18831118
Forfatter:Jensen, Henrik, natrenovation Jensen, Laurs, natrenovation Cortzen, natrenovation
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Natrenovation. Lønforslag. 3 tilbud om overtagelse af natrenovationen. Henrik Jensen er lavestbydende og fomentlig den bedste. Den gamle renovationsmand Laurs Jensen, som er højestbydende, er forvalteren utilfreds med, idet han ikke har besørget tingene så godt som før og desuden formentlig ikke lader anstaltens kulbunker i fred. Den 3die bydende, Cortzen, skal formentlig ikke være heldig. Til et forslag fra Vordingborganstalten om lønforbedringer kan der gøres væsentlige indvendinger, hviket giver anledning til et direktionsmøde.

Mpr nr. A115024 - - Dato : 18840206
Forfatter:Bobøl, V, husmand Jensen, Peder Holm Mussmann, student
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientarbejde. Patientbetaling. Kandidat. Skrivelse til kontoret vedrørende tillæg til patienternes arbejdstaxt. Kartining og garnvinding har været optaget pr. pund, hvilket er en uheldig opgørelsesmåde. Nu skal der beregnes pr. arbejdsdag. Nu medtages også reparationsarbejde, da der udføres meget vigtigt arbejde af denne art. Andragende om nedsættelse for husmand V. Bobøl, Peder Jensens søn. At han får nedsættelse er vistnok i sin orden, derimod burde det ikke være rigtigt at indlade sig på en tilbagebetaling for de første 3 måneder, hvilket der også søges om. Kandidatpladsen har været besat med en student Mussmann, da der ikke er mulighed for at få kandidater fra Frederiks hospital. Alle disse går til Vordingborg. Holm foreslår at man tager en ældre student til den vakante årskandidatplads og betaler ham halv løn.

Mpr nr. A115025 - - Dato : 18840709
Forfatter:Lunn, justitsråd
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Med justitsråd Lunns kommentarer.

Mpr nr. A115026 - - Dato : 18840721
Forfatter:Walther, professor
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ishus. Der er indhentet priser og tegninger hos professor Walther. Det gælder om at få arbejdet igang snarest muligt.

Mpr nr. A115027 - - Dato : 18840814
Forfatter:Walter, professor
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Præst. Ishus: Vedr. en ikke medfølgende skrivelse om præstens befordringsgodtgørelse. Brev fra professor Walter om planen til et nyt ishus

Mpr nr. A115029 - - Dato : 18840818
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Løn. Vordingborg har foreslået ny løn og forslag herom er indgået til ministeriet både fra Vordingborg og Viborg man mener der er nødvendigt at skynde sig med at indsende Århus' forslag.

Mpr nr. A115028 - - Dato : 18841017
Forfatter:Tandrup, tømrermester Nielsen, murermester Ovesen, murer
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ishus. Med hensyn til det gamle ishus skal jeg bemærke, at efter forvalterens forslag bliver brugt til hakkelse til at fylde isolationshusrummet på det ny ishus. Det øvrige af huset af tømrermester Tandrup og murermester Nielsen vurderet til 50 kr og murer Ovesen har tilbudt at købe det, således at han for samme pris skaffer det bordt og ordner pladsen, hvor det har stået.

Mpr nr. A115030 - - Dato : 18850314
Forfatter:Bischoff Reddersen Groes, Petersen
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brød. Licitation. rugbrødet laveres af Bischoff, Nymølle, frank-og sigtebrød af Reddersen, Groes Petersen leverer smør.

Mpr nr. A115031 - - Dato : 18850415
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brand. Ministeriet tilbyder at sende en særlig kyndig inspektør over for at vurdere brandfaren på hospitalet, hvilket man invilger i.

Mpr nr. A115032 - - Dato : 18850613
Forfatter:Hansen, bager Reddersen, bager
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Brød. Med hensyn til licitationen over sigtebrød og franskbrød viste det sig ved forvalterens undersøgelse af forholdene af den lavestbydende, nemlig bager Hansen på Studsgade, var en mand, som formentlig ikke ville være i stand til af overtage leverancen af disse brødsorter. Derefter blev altså bager Reddersens bud antaget.

Mpr nr. A115033 - - Dato : 18850714
Forfatter:
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Porteners løn. Der er indkommet forslag om brandsikring. Portneren anmoder om lønforhøjelse på 120 kr årligt hvilket forvalteren anbefaler.

Mpr nr. A115035 - - Dato : 18850724
Forfatter:Schonheyder, vandinspektør Barfoed, frk
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Skrivelse fra ministeriet ledsagende vandinspektør Schonheyders indstilling angaaende han undersøgelse af sindssygeanstalten og forslag til forskellige forandringer og anskaffelser samt koncept til indstilling herfra til ministeriet i den anledning andragende fra frk Barfoed og pension. Jeg har ledsaget den med en skrivelse fra direktionen, i hvilken jeg først udtalt mig, og derefter tænker jeg mig, at D'hrr mugligvis ville tilføje en motivere eller umotiveret tiltrædende bemærkning.

Mpr nr. A115034 - - Dato : 18850817
Forfatter:Schonheider
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Skrivelse fra ministeriet, i hvilken der gives lov til overkride budgettet for at udføre brandmursarbejderne i det af Schobheider foreslåede udstrækning. De herhen hørende arbejder har jeg straks ladet sætte igang og samtlige jerndøre er bestilt.

Mpr nr. A115037b - - Dato : 18851119
Forfatter:Jensen, Henrik, renovationsmand Forvalteren
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Renovation. Andragende til direktionen fra vor nuværende renovationsmand Henrik Jensen om at få natterenovatiuonsarbejdet i 1886 for en betaling af 800 kr - Forvalteren anbefaler andragendet og da jeg mener, at anstalten kan være tjent med ham, skal jeg foreslå de herrer, at hans andragende bliver bevilliget.

Mpr nr. A115038 - - Dato : 18851204
Forfatter:
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Patientbetaling. 2 begæringer om nedsættelse i betaling. For den enes vedkommende (no. 3924) vil der formentlig være anledning til at gå ind på nedsættelsen. Derimod forekommer det mig tvivlsomt for den andens forhold (no. 3936), idet der her, om det også er vanskelige pekuniære forhold, dog er tale om gårdmandsfolk og den syge kun har været her kort tid, fra den 23. august d.å. og formentlig har udsigt til at blive helbredt. Skulle dette håb glippe og altså opholdet blive langvarigt, ville spørgsmålelt om nedsat betaling jo kunne komme frem igen.

Mpr nr. A115039 - - Dato : 18851212
Forfatter:Eibe, kandidat Holm Ipsen
Emnegruppe: Kandidater

Tekst:
Kandidat. Kandidat Eibe har lavet to kandidaters arbejde, hvorfor Holm indstiller, at man udbetaler ham en del af den anden kandidats løn. Der har meldt sig en egnet kandidat til den anden post: Ipsen.

Mpr nr. A115040 - - Dato : 18860113
Forfatter:Andersen, Niels, patient Lunn
Emnegruppe: Patientbehandling

Tekst:
Regnskab. Patientbetaling. Kvittering og decition på regnskabs antegnelsen for 1884-85 (Forv. 1ter3n kommer herefter til at betale de renter, som er gået tabt, idet han har overset, at en af arbejdsfondens obligationer var udtrukket). Andragende om nedsættelse i betaling for Niels Andersen fra Hørret, som har været i anstalten fra 19.12.1883 og som kun har svage chancer for helbredelse. Han er gårdmandsøn, men det forekommer mig dog tvivlsomt om vi er berettigede til at indrømme nedsættelsen. Lunn mener det er for tidlig at indrømme nedsættelse.

Mpr nr. A115041 - - Dato : 18860427
Forfatter:Schonheyder Walther, prof Holm
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Brand. Tilbygning. Der skal skaffes mere vand til brandbekæmpelse efter Schonheyders forslag. Holm foreslår, at man skriver til pågældende for at høre, hvorledes dette skal foregå, Appobatio på afrslaget om at opføre en tilbygning på kvindesiden til 49000 kr. Angående dette har jeg henvendt mig til prof. Walther for at få udarbejdet arbejdstegninger og licitationskondetioner for at vi så snart som muligt kunne få en licitation i denne anledning og få arbejdet igang. Byggeriet medfører flytning af en af vore nuværende kulpladser, og indretning af en ny kulplads, og i denne anledning har jeg allerede truffet de fornødne aftaler med forvalteren. Den ny kulplads vil finde et bekvemt sted ved siden af ishustet, på en plads som garteneren nu benytter, men som på grund af store træer er til liden nytte som havejord.

Mpr nr. A115043 - - Dato : 18860722
Forfatter:Eibe, kandidat
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Budgetforslag. Ventilationssystem. Desinfektionsovn. Postbud og vægter skal i det nye budget forsynes med passende lønninger, for at komme bort fra, at disse poster beklædes af samme person. På bygningskontoen er opført en ekstrordinær nybygning på mandssiden svarende til den nye på kvindesiden. Vandet til badene skal opvarmes ved et nyt system, idet der er underkapacitet på varmt vand i den periode, hvor man ikke kan søbade. Ansøgning fra kandidat Eibe om påny at blive ansat i sin plads for et år. Han passer sine ting særdeles godt og arbejder ved siden af alvorligt, anstalten kan derfor være godt tjent med at beholde ham et år til, og jeg håber d'herrer vil bifalde, at jeg har ham i udsigt, at han vil kunne blive et år til....

Mpr nr. A115042 - - Dato : 18860724
Forfatter:Jacobsen, Hagen
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Obligationer. Kvittering fra Hagen Jacobsen til direktionen for modtagen obligationer til opbevaring samt rente kuponer

Mpr nr. A115044 - - Dato : 18861208
Forfatter:Bischoff Engelbreth Ottesen
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Brød. Bischoffs bud på rugbrød 4,25 kr pr. 100 pund, Engelbreths bud på sigtebrød og franskbrød på hhv. 7,73 kr og 10,70 kr pr. pund antages. Er ganske vist ikke en af de gode leverandører men han må forhåbentlig kunne bruges, og Ottesen på Reginehøj er os ganske ubekendt.

Mpr nr. A115045 - - Dato : 18870413
Forfatter:Holm
Emnegruppe: patientforhold

Tekst:
Patientforhold. det jeg finder mig foranlediget til at bringe i erindring, at der er os forbudt at give pange til patienterne i anstalten ligesom også betaling i penge at afkøbe dem genstande de er i besiddelse af, skal jeg hermed anmode Dem om at meddele til hver enkelt af det undergivne personale og i det hele taget være mig behjælpelig med at bringe det til kundskab for alle, der står i forbindelse med anstalten eller efterhånden kommer til det. Holm.

Mpr nr. A115046 - - Dato : 18870417
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Ansøgninger lønninger udtalelser vedr. personalet

Tekst:
Anbefaling, læge. Idet jeg til ovenstående ansøgning skal tilføje at i den tid han har været knyttet til sindssygeanstalten, har omfattet sin virksomhed med levende interesse og tillige har anvendt så megen tid, som har stået til hans rådighed, til alvorlige studier af sinds- og nervesygdomme, kan jeg kun udtale det som mit ønske, at han måtte erholde den ansøgte hjælp til et ophold i Berlin, og jeg skal medgive hans ansøgning min bedste anbefaling til det høje ministerium. Holm.

Mpr nr. A115047A - - Dato : 18870426
Forfatter:Holm Nielsen, murmester
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Nybygning. En nybygning svarende til kvindesidens er approberet på mandssiden. Holm mener, at man skal fortsætte med murmester Nielsen, der har opført nybygningen på kvs, selv om det rigtigste ville være en licitation. Murmesterens folk er vante til at omgås de syge og har kendskab til kravene. Man kan højst få en næse for ikke at have udbudt til licitation.

Mpr nr. A115048 - - Dato : 18870429
Forfatter:Schonheyder, inspektør
Emnegruppe: Brandsikring kloakering og elektricitet

Tekst:
Brandsikring. Ministeriet har sendt approbation på arbejdernevedrørende brandsikring som inspektør Schonheyder har foreslået. S. Har endnu ikke besigtetigbet arbejderne og derfor er de endnu ikke godkendt, idet han selv har ønsket at prøve dem.

Mpr nr. A115017 - - Dato : 18870503
Forfatter:Walther, professor Bang, ing muremester, Nielsen Holm Quistgård
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. Hoslagt sender jeg Dem Nurermester Nielsens tilbud på opførelsen af den nye bygning tillige med prof Walthers ledsagende skrivelse. Jeg talte igår med justitsråden derom, så jeg vil bede Dem om, når De har sat Dem ind i sagen, at sende mig den direkte tilbage,-Når prof Walther anbefaler Nielsens tilbud, kunne vi vel tage imod det, så vi snart kunne tage fat på byggeriet? - Foruden Nielsens bud følger også et bud fra ing. Bang på varmeapparat, det lyder på 5300 kr, foruden at der efter prof Walthers mundtlige udsagn endnu ville gå noget mere til ved opførelsen af forskellige murede kanaler. Der ville derfor, skønt fajanceovnen og jernkakkelovnene på en nær ville bordtfalde, bliver en underbalance på mellem 2000 og 3000 kr, som ville gøre indstilling til ministeriet nødvendig. Jeg er bange for - og justitsråden delte min frygt - at der med udarbejdelsen af en detaljeret plan, indsending af denne til ministeriet osv ville hengå så lang tid, at byggearbejdet ville blive forsinket, og justitsråden og jeg blev derfor enige om at henstille til Dem, om De ikke også skulle mene, at det var bedst at blive stående ved den tidligere plan med fajance og jernovne. Gør vi dette, vil vi, når jeg har modtaget Deres svar, straks kunne slutte kontrakt med Nielsen og så tage fat på aarbejdet. Holm -Jeg deler ganske overlægens og justitsrådens mening... Quistgård.

Mpr nr. A115016 - - Dato : 18870526
Forfatter:Holm Petersen, Marselisborg
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse fra direktionen: 1) 2 kasseekstrakter 2) Skrivelse fra Petersen Marselisborg om forhøjelse af prisen på smør. 3) Begæring om nedsat betaling for Peter Hansen af Illerup. Patienten er dranker, som har dårlige udsigter til helbredelse og som, hvis han skulle blive helbredt, efter rimelighed snart ville få tilbagefald. Min mening er, at han ikke bør have nedsættelse.

Mpr nr. A115015 - - Dato : 18870622
Forfatter:Nielsen, murermester Barfod
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. 1) kasse-extrakt for juni måned. 2) nykomne patienters papirer. 3) Ansøgning om nedsættelse i betaling for en gårdmandsdatter. - Der er bevilget understøttelse fra amtet og nedsættelse fra anstaltens side kan der vel være grund til at indrømme (se hosliggende skrivelse fra amtet). 4) Skrivelse til kontoret om overdragelse af byggearbejdet på mandssiden til murermester Nielsen (til underskrift). 5) Skrivelse til kontoret med meddelelse af ministeriets skrivelse af 9. ds. ang. dyrtidstillæg og ang. de fejl i det nye lønningsreglement, som direktionen havde tilskrevet ministeriet om, som det vil ses indrømmes det, at frk. Barfods pension var bleven glemt.

Mpr nr. A115014 - - Dato : 18870728
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Budgetter

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. Hermed følger budgetforslag for finansåret 188/89 til eftersyn og behagelig underskrift. Holm. P:S. I dette øjeblik får jeg justitsrådens meddelelse om, at han er bortrejst, så jeg sender forslaget til Dem, herr jægermester, det får da gå ud til ministeriet med 2 underskrifter. R.N.

Mpr nr. A115013 - - Dato : 18870820
Forfatter:Holm
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. 1) kasseextrakt for juli måned. 2) nykomne patienters papirer. 3)Licitationskonditioner til de to foreslåede licitationer. Med hensyn til disse mine herrer tillader jeg mig at spørge Dem, om vi skulle give dem, der udgiver tilbud, adgang til at være tilstede, når budene åbnes. Det vil volde en del besvær, og vi undgår vel næppe lignende vrøvl, som vi kunne få fra folk, hvis bud ikke antages, men det kan jo måske tilfredsstille nogle at overvære den akt.

Mpr nr. A115012 - - Dato : 18870822
Forfatter:Ålborgnrøndboringskompani
Emnegruppe: Vandforsyning, inventar og køkken

Tekst:
Vandmangel. .... Skal jeg.. underrette Dem om et arbejde vi har måttet sætte igang for at skaffe vand. Det har hele sommeren været sparsomt med vandforsyningen, dog vi har allerede længe måttet økonomisere med vandforbruget, noget som dog til en vis grad lader sig gøre om sommeren, da badene i stranden for en væsentlig del træder i stedet for bade i huset. Han skriver endvidere at tre gamle brønde måtte tages i brug, men de løb tørre, derfor satte han sig i forbindelse med Ålborg Brøndboringskomnpani, der i 16 fods dybbe fandt et godt vandførende sandlag

Mpr nr. A115011 - - Dato : 18870906
Forfatter:Overlægen Petersen, captain Holm
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse fra overlægen. 1) Nykomne patienters papirer 2) et par skrivelser til underskrift. Med hensyn til rykkerbrevet til rykkerbrevet til captain Petersen vil dherr se, at restancerne atter løber stærkt op, så det i henhold til tidligere erfaringer med ham vil være nødvendig at stille ham konens hjemsendelse i udsigt. Holm.

Mpr nr. A115010 - - Dato : 18871123
Forfatter:
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Lønforhøjelse. Forvalteren anmoder direktionen om at anbefale et alderstillæg, og han tilføjer til denne anmodning, at han ved sammentællingsfejl gennem årene har betalt 468 kr 44 øre til anstaltens kasse. Direktionen ser sig ikke i stand til at anbefale andragendet, idet forvalteren allerede sammen med flere andre har fået udbetalt alderstillæg.

Mpr nr. A115009 - - Dato : 18880718
Forfatter:Kerrn, overlærer
Emnegruppe: Begravelser

Tekst:
Vedligeholdelse af gravsted. Efter anmodning ad overlærer Kerrn i København tillader jeg mig på hans vegne og i henhold til den imellem sognerådet og mig trufne aftale, herved at tilstille sognerådet en gave til vejlby sogn fattiges kasse, stor 50 kr, halvtredsindstyve kroner, på følgende vilkår: 1) at sognerådet forpligtiger sig til en gang årligt i 20 år fra juni termin d å at regne, af denne sum at udbetale sindssygeanstaltens gartner 2 kr for vedligeholdelse af overlærer Kerrns svigerinde, frøken Gjessings gravsted på anstaltens kirkegård og 2) at den ovennævnte sum efter disse 20 års forløb først da som gave skal tilfalde Vejlby sogns fattiges kasse.

Mpr nr. A115008 - - Dato : 18890413
Forfatter:Jensen Patienter Bogholderen
Emnegruppe: Administration

Tekst:
Rundskrivelse til direktionen. 1) Jensens tilbud på forbedring af pumpeværket. 2) Patienters papirer. 3) En skrivelse fra bogholderen.

Mpr nr. A115007 - - Dato : 18890920
Forfatter:Petersen, Jens, Købmand
Emnegruppe: Fødeleverance

Tekst:
Leverance af skinkker. Købmand Jens Petersen spørger, hvorfor han ikke har fået leverancen af skinker. Direktionen svarer, at det er på grund af mislig levering, men dette kan Petersen ikke acceptere, da han har erstattet dårlige varer og han henviser til, at han har fået overdraget leverancen af ost.

Mpr nr. A115006 - - Dato : 18910310
Forfatter:Abildgård, Grosserer
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation af sukker. Grosserer Abildgård forespørger hvorfor hans tilbud på (sukker) ikke er antaget. Direktionen svarer at leverancen ikke var tilfredstillende.

Mpr nr. A115005 - - Dato : 18910314
Forfatter:
Emnegruppe: Licitationer

Tekst:
Licitation af smør. Af direktionens ærede skrivelse af 7ds bemærkede jeg gerne at nogle af mine tilbud ere blevne accepterede, derimod forundrer det mig meget, at mit tilbud af smør ikke er bleven antaget eftersom jeg var lavestbydende, og i denne anledning tillader jeg mig ærbødigst at spørge den ærede direktion hvad grunden dertil kan være. Direktionen svarer, at ingen af de fremlagte tilbud var antagelige.

Mpr nr. A115004 - - Dato : 18931113
Forfatter:Grønvaldt, bogholder
Emnegruppe: Regnskaber

Tekst:
Pengeanvisninger. Slutningen af et brev fra bogholder Grønvaldt til direktionen: - I henhold til hvad der er anført formener jeg, at det efter forholdets natur og for kontrollens skyld er nødvendigt at samtlige anvisninger på bankkontoret, enten de er udstedte af direktionen eller af kasserern, bliver noterede for at være forpligtigtende for anstalten

Mpr nr. A115003 - - Dato : 18960706
Forfatter:
Emnegruppe: Bespisning

Tekst:
Bespisning og fritid. 26 mandlige opsyn skriver til overlægen om, at få smør på brødet og ikke margarine. Endvidere ønsker de tildelt et lokale på hospitalet, hvor de kan opholde sig i fritiden. Nu er de nød til at blive på afdelingerne, hvis det regner. De kvindlige opsyn slutter sig til de mandlige og skriver, at de gerne vil af med den uappetitlige margarine, 33 kvindlige underskrivere.

Mpr nr. A115001 - - Dato : 18970324
Forfatter:Lund, assistent overlæge, Holm
Emnegruppe: Personaleforhold

Tekst:
Kauktionserklæring ved ansættelse. Vedlagt kautionsbevis for assistent Lund betroede oppebørsler, der er fundet imellem en del af overlæge Holm modtagne korrespondancesager m.v. tilstilles tjenestligt direktionen.

Mpr nr. A115002 - - Dato : 18970911
Forfatter:Grønvalt, C V, bogholder
Emnegruppe: Lønninger

Tekst:
Gagetillæg. Forvalteren har fået tildelt 16 favne brænde i stedet for 14. Nu ansøger bogholder C. V. Grønvalt om at få brændselstildelingen sat tilsvarende op, idet harns lejlighed er lige så stor som forvalterens. Da han kun varmer een stue op, og dertil kun bruger 2 favne brænde har anstalten i flere år sparet en del penge, disse ønsker han nu forvandlet til penge, enten ved at brændselsudgifter helt udbetales i penge, eller ved at der udleveres 2 favne brænde og resten udbetales som penge.

Mpr nr. A115036 - - Dato : 99999999
Forfatter:Walther, professor Græeken Engelsted
Emnegruppe: Bygninger

Tekst:
Ventilation. Skrivelse fra ministeriet ledsaget af en indstilling fra Grædeken og Engelsted til Sunhedskollegiet angående tilbygninger og ventilation. - Jeg skal tilføje at G. og E.s indstilling er ganske overensstemmednde med de aftaler, der blev truffet mellem dem og mig, da de var herovre i sommer. Professor Walther er ikke hjemme for tiden, men når han, først i oktober, kommer hjem skal jeg henvende mig til ham for i overensstemmelse med ministeriets ordre, at få ham til at udarbejde tegning og overslag til pågldende bygning.